Digitaliserade SOU:er - 1922-1999

Här kan du bläddra bland alla SOU:er som publicerades mellan 1922 till och med 1999, totalt 6129 st. De är också sökbara i Regina och Libris.

SOU:er publicerade efter 1999 hittar du på Regeringens sida, Statens offentliga utredningar.

Fritextsökning via Linköpings universitet, fritextsökning i Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1922 - 2021

1922

1922:1 första serien Skolkommissionens betänkande. 4,
1922:1 Några iakttagelser från 1921 års riksdagsmannaval.
1922:2 första serien Betänkande och förslag till förändrade grunder för förvaltningen av kronans jordbruksdomäner samt till nya reglementariska bestämmelser för samma förvaltning
1922:2 Byggnadsarbetarsakkunnigas betänkande. 2,
1922:3 första serien Städernas särskilda skyldigheter och rättigheter i förhållande till staten förberedande undersökning
1922:3 Järnvägsstyrelsens skrivelser till Kungl. Maj:t den 28 april 1922 med förslag till taxeändring samt den 5 maj 1922 med yttrande över Tull- och traktatkommitténs utlåtande m. m.
1922:4 första serien Betänkande med förslag till livsmedelslag m. m.
1922:4 Klimatets inverkan på byggnader vid västkusten.
1922:5 första serien Betänkande med förslag till livsmedelslag m. m. Bihang 1,
1922:5 Betänkande med förslag till förändrad kyrklig indelning och organisation inom de till Kristianstads och Malmöhus län hörande delarne av Lunds stift
1922:6 första serien Betänkande med förslag till livsmedelslag m. m. Bihang 2,
1922:6 Tillägg till Betänkande och förslag beträffande förrådsverksamheten vid marinen
1922:7 första serien Förslag till om- och tillbyggnad av Kungl. biblioteket handlingar 1918-1921
1922:7 Betänkande rörande fiskerinäringens främjande
1922:8 första serien Jordkommissionens betänkanden. D. 1,
1922:8 Utredning ang. statsunderstöd för idrottens främjande
1922:9 första serien Utredning och förslag rörande beredande av understöd åt änkor efter manskap vid armén och marinen.
1922:9 Patentlagstiftningskommitténs betänkanden. 7,
1922:10 första serien 1921 års pensionskommittés betänkande. 1,
1922:10 Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling.
1922:11 första serien Betänkande med förslag till förordning angående tillverkning och beskattning av maltdrycker m. m.
1922:11 Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården. 1, Historik, memorial angående minnesvårdens nuvarande ståndpunkt, utländsk lagstiftning samt bilagor
1922:12 första serien Betänkande. 2,
1922:12 Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården. 2,
1922:13 första serien Utlåtande från sakkunniga för utredning ang. kontrollen över sockertillverkningen.
1922:13 Högskolornas löneregleringskommittés betänkanden. 2,
1922:14 första serien Betänkande och förslag angående officerskårens vid flottan rekrytering och utbildning m. m. 4,
1922:14 Statsmakterna och bränsleanskaffningen under krigsåren av Bränslekommissionen avgiven berättelse över dess verksamhet åren 1917-1921
1922:15 första serien Kommunalförfattningssakkunnigas betänkande. 3,
1922:15 Statistiksakkunnigas betänkande utredning och förslag till åtgärder för minskning av kostnaderna för den officiella statistiken samt åstadkommande av en permanent kontroll över det statistiska arbetet m. m.
1922:16 första serien Kommunalförfattningssakkunnigas betänkande. 3.Bil.,
1922:16 Förslag till vissa ändringar i bestämmelserna rörande jakt och fågelskydd. 2,
1922:17 första serien Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen.4,
1922:17 Betänkande och förslag rörande det akademiska befordringsväsendet
1922:18 första serien Betänkande i fråga om plan för utförande av Ostkustbanan m.m.
1922:18 Det svenska lantbrukets produktionskostnader. 1,
1922:19 första serien Utlåtande i valutafrågan
1922:19 Betänkande med förslag angående arrendators rätt till ersättning för elektrisk anläggning
1922:20 första serien Underdånigt betänkande rörande lönereglering för befattningshavare vid lots- och fyrstaten m. m.
1922:20 Mellanhandssakkunniges betänkande angående olägenheterna vid mellanhandssystemet inom livsmedelshandeln.
1922:21 första serien Utlåtande angående järnvägsfrakternas reglering
1922:21 Om röstsammanräkning vid kommunala val enligt lagarna den 9 juni 1922 promemoria
1922:22 första serien Ortnamnen i Värmlands län. D. 7,
1922:22 Förslag till kolonisation å kronoparker i Norrland och Dalarna jämte förslag dels till utsträckt tillämpande av intensivt skogsbruk å de norrländska kronoparkerna, dels till kraftigare befrämjande av egnahemsbildning å enskild jord i Norrland
1922:23 första serien Järnvägsstyrelsens skrivelse till Kungl. Maj:t den 9 mars 1922 med yttrande över Ostkustbanekommitténs betänkande.
1922:23 Betänkande och förslag angående utbildningskurser vid Tullverket
1922:24 första serien Utredning angående inrättandet av ett svenskt statslotteri
1922:24 Utredning rörande den s.k. Nyköpings kanal
1922:25 första serien Lekmannaelementets användande och ställning inom civilprocessen i skilda länder
1922:25 Förslag till författningar angående handel med och import av utsädesfrö ävensom till omorganisation av frökontrollverksamheten m. m.
1922:26 första serien Betänkande och förslag rörande internering av farliga återfallsförbrytare
1922:26 Utkast till lag om visst tryggande av byggnadsborgenärers fordringar m. m.
1922:27 första serien Ostkustbanekommitténs promemoria med anledning av Järnvägsstyrelsens yttrande den 9 mars 1922 över kommitténs betänkande den 3 februari 1922.
1922:27 Redogörelse för de ecklesiastika boställena. 5,
1922:28 första serien Betänkande angående statens övertagande i viss omfattning av förädlingsverksamheten beträffande avkastningen från statens skogar
1922:28 Betänkande och förslag rörande brandskyddsföreskrifter för byggnader och lägenheter, använda som offentliga samlingslokaler eller för drivande av hotell- eller pensionatrörelse eller dylikt. 7,
1922:29 första serien Skolkommissionens betänkande. 2,
1922:29 Flottans skolsakkunnigas betänkande. 3,
1922:30 första serien Utredning och förslag angående vården av blinda
1922:30 Åtgärder mot godsanhopning i tullpackhus m. m. Generaltullstyrelsens underdåniga utlåtanden över 1914 års tullkommissions betänkanden
1922:31 första serien Järnvägsstyrelsens erinringar med anledning av Ostkustbanekommitténs promemoria av den 23 mars 1922.
1922:31 Sverges familjenamn 1920 Suppl. nr 1förteckning.
1922:32 första serien Skolkommissionens betänkande. 3,
1922:32 Redogörelser för inventering av odlingsjord
1922:33 B första serien Skolkommissionens betänkande. 1,
1922:33 A första serien Skolkommissionens betänkande. 1,
1922:33 Förslag till reviderad lag om arbetstidens begränsning jämte utredningar rörande arbetstidslagstiftningens verkningar och arbetstidsförhållandena inom vissa yrken
1922:34 första serien Utlåtande med förslag till förordning om åtgärder till skydd mot så kallad valutadumping
1922:34 Betänkande och förslag avgivna av den av Kungl. Maj:t den 31 augusti 1920 tillsatta kommitté för verkställande av utredning, huruvida krigsdomstolarna i fredstid kunna avskaffas 1920 års krigslagstiftningskommittés betänkande
1922:35 Utredning och förslag angående höjning av maximigränsen för den primära jordbruksfastighetskrediten betänkande 1
1922:36 Pappersindustriens produktionsförhållanden utredning
1922:37 Underdånigt utlåtande med förslag till förordning angående tillverkning och beskattning av maltdrycker m. m.
1922:38 Den svenska kautschukindustriens utveckling 1890-1913 med särskild hänsyn till dess ställning åren närmast före världskriget utredning
1922:39 Betänkande med förslag till förordning om motorfordon jämte därmed sammanhängande författningar samt till stadga om trafiken å vägar och gator
1922:40 Margarinindustriens utveckling med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget utredning
1922:41 Huvuddragen av det svenska jordbrukets utveckling 1871-1919 utredning
1922:42 Översikt av jordbrukets utveckling i vissa främmande länder 1871-1913
1922:43 Betänkande med förslag till allmän sjukhusstadga m. m.
1922:44 Kommunikationsverkens lönekommitté. 4,
1922:45 Odlingsorganisationens verksamhet åren 1918-1922 berättelse
1922:46 Betänkande med förslag till lag om tvångsuppfostran åt unga förbrytare m. m.
1922:47 Jordkommissionens betänkanden. D. 4,
1922:48 Jordkommissionens betänkanden. D. 5,
1922:49 Utredning angående omorganisation av polisväsendet i riket
1922:50 Bilaga till Statistiksakkunnigas betänkande redogörelse för huvuddragen av den officiella statistikens utveckling och nuvarande organisation i Sverige jämte kort översikt av dess organisation i vissa främmande länder samt i internationellt hänseende
1922:51 Flottans skolsakkunnigas betänkande. 4,
1922:52 Den svenska järnhanteringens utveckling med särskild hänsyn till åren 1890-1913 utredning
1922:53 Den svenska glasindustriens utveckling med särskild hänsyn till dess ställning åren närmast före världskriget utredning
1922:54 Förslag om upprättande av ett under Kungl. Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse lydande statsapotek
1922:55 Bokföringen vid försvarsförvaltningen tillägg till Betänkande och förslag angående organisation av den centrala försvarsförvaltningen
1922:56 K. Socialstyrelsens utlåtande med förslag till lag angående hyresregleringens avveckling m. m.
1922:57 Utredning och förslag rörande förskaffande av lik för den för läkareutbildningen nödvändiga anatomiska undervisningen
1922:58 Utlåtande över förslag till omorganisation av polisväsendet i riket
1922:59 Socialförsäkringskommittén. 3,

1923

1923:1 Betänkande med förslag angående magistraternas befriande i visst avseende från ansvar för kronouppbörden m. m.
1923:2 Förslag till lag om lösdrivares behandling m. fl. författningar
1923:3 Spannmålsmarknadssakkunnigas betänkande den 16 januari 1923.
1923:4 Betänkande med förslag till lag om församlingsstyrelse samt till bestämmelser om folkskoleärendenas överflyttning från den kyrkliga till den borgerliga kommunen m. m.
1923:5 Skolkommissionens betänkande. 5,
1923:6 Utredning angående vissa spörsmål rörande städernas domstolsväsen
1923:7 Statens ställning till järnvägarna i olika främmande länder redogörelse
1923:8 Folkomröstningsinstitutet i Nordamerikas Förenta Stater
1923:9 Förslag till strafflag, allmänna delen, samt förslag till lag angående villkorlig frigivning jämte motiv
1923:10 Folkomröstningsinstitutet i den schweiziska demokratien dess förutsättningar, former och funktioner
1923:11 Utredning rörande ombyggnad av Strömsholms kanal samt utsträckning av kanalen från Smedjebacken till Ludvika
1923:12 Betänkande och förslag angående det ecklesiastika arrendeväsendet
1923:13 Vägkommissionens betänkanden. 4,
1923:14 Betänkande med förslag till avtal rörande Stockholms bangårdsfråga
1923:15 Försvarsrevisionens betänkande 3,betänkande och förslag rörande revision av Sveriges försvarsväsende.
1923:16 Försvarsrevisionens betänkande 3,betänkande och förslag rörande revision av Sveriges försvarsväsende.
1923:17 Försvarsrevisionens betänkande 3,betänkande och förslag rörande revision av Sveriges försvarsväsende.
1923:18 Kommunalförfattningssakkunnigas betänkande. 4,
1923:19 Betänkande angående decisiv folkomröstning
1923:20 Folkomröstningsinstitutet utanför Schweiz och Förenta Staterna.
1923:21 Betänkande angående ordnandet av Stockholms förortsbanefråga
1923:22 Betänkande och förslag i fråga om kvinnors tillträde till statstjänster. 3,
1923:23 Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 25 maj 1894 angående jordfästning m. m.
1923:24 Utredning angående lämpliga distributionssystem för landsbygdselektrifiering.
1923:25 Inventering av odlingsjord längs inlandsbanan från Ströms södra sockengräns till Storuman
1923:26 1921 års pensionskommittés betänkande. 2,
1923:27 Underdånigt betänkande med förslag till lönereglering för befattningshavare i domsagorna m. m.
1923:28 Underdånigt betänkande med förslag till förordning angående tillverkning av brännvin m. m.
1923:29 Den industriella demokratiens problem. 1,
1923:30 Den industriella demokratiens problem. 2,
1923:31 Den svenska mekaniska verkstadsindustriens utveckling intill krigsutbrottet utredning
1923:32 Sveriges bryggeriindustri utredning
1923:33 Garveriindustriens produktionsförhållanden utredning
1923:34 Kvalitetsfrågan hos det svenska vetet utredning
1923:35 Samorganisation av Riksdagsbiblioteket och den centrala statsförvaltningen i bok- och biblioteksavseende utredning med förslag
1923:36 Betänkande och förslag rörande förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare jämte förslag rörande internering av farliga återfallsförbrytare
1923:37 Översiktstabeller angående den svenska industriens utveckling 1891-1920 jämte anmärkningar
1923:38 Efterskrift till Om röstsammanräkning vid kommunala val enligt lagarna den 9 juni 1922
1923:39 Om röstsammanräkning vid kommunala val enligt lagarna den 9 juni 1922 P. M.
1923:40 Jordkommissionens betänkanden. D. 6,
1923:41 Skolkommissionens betänkande. 6,
1923:42 Lagerhus- och kylhuskommitténs betänkanden. 2,
1923:43 Förslag till tullstadga jämte motivering
1923:44 De svenska järn- och metallmanufakturindustriernas utveckling med särskild hänsyn till förhållandena vid tiden närmast före världskrigets utbrott utredning
1923:45 Undersökning angående jordegendomsvärdenas utveckling i Sverige och vissa främmande länder
1923:46 Sammandrag av yttranden över Stadsplanelagskommitténs Betänkande med förslag till stadsplanelag och författningar som därmed hava samband samt Bostadskommissionens betänkande med förslag till byggnadsstadga.
1923:47 Kommunikationsverkens lönekommitté. 5,
1923:48 Anvisningar rörande vissa åtgärder för möjliggörande av ökad spannmålsbelåning från jordbrukarnas sida
1923:49 Statens ställning till järnvägarna i Sverige med särskild hänsyn till inlösningsfrågan : redogörelse
1923:50 Redegørelse fra det af de danske, norske og svenske Kraftoverføringskommissioner nedsatte elektrotekniske Udvalg angaaende elektrisk Kraftoverføring fra Norge til Danmark.
1923:51 Förslag angående lapparnas renskötsel m.m.
1923:52 Förslag till stadga angående nomadundervisningen i riket samt till instruktion för nomadskolinspektören
1923:53 Statens kolonisationsnämnds berättelse 1918-1922.
1923:54 Betänkande angående regelbunden automobiltrafik samt angående maskinell vägtrafik i de nordliga länen
1923:55 Betänkande och förslag angående statsbidrag till uppförande av byggnader för folkskoleväsendet i riket
1923:56 Sammanfattning av utlåtanden och yttranden i anledning av Skolkommissionens den 28 april 1922 avgivna betänkande. [Förra delen]
1923:57 Vid virkesmätning erforderliga relationstal betänkande
1923:58 Förslag rörande tillgodogörande av kronans fiskevatten
1923:59 Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen.5,
1923:60 Utredning beträffande de allmänna förutsättningarna med avseende å krafttillgångar, kraftbehov och kraftöverföring för elektrifiering av Sveriges olika kraftdistrikt.
1923:61 Utredning och förslag angående de enskilda järnvägarnas bokföring enligt av Kungl. Maj:t den 30 nov. 1922 givet uppdrag
1923:62 Betänkande angående ordnandet av kvinnliga befattningshavares avlönings- och pensionsförhållanden m. m.
1923:63 Handledning vid utarbetandet av brandordningar för städer, köpingar och municipalsamhällen.
1923:64 V.P.M. med utkast till lag om gruppbolag för enskilda järnvägar.
1923:65 Förbättrade sjöfartsförbindelser mellan Sverige och Finland utredning angående de tekniska och ekonomiska möjligheterna och villkoren för en statlig ångfärjeförbindelse eller annan statsdriven eller statsgaranterad sjöfartsförbindelse
1923:66 Sammanfattning av utlåtanden och yttranden i anledning av Skolkommissionens den 28 april 1922 avgivna betänkande. Senare delen
1923:67 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Gävleborgs län.
1923:68 Yttrande och förslag i fråga om revision av gällande avlöningsbestämmelser för statsdepartement m. fl. verk
1923:69 Betänkande om inkomst- och förmögenhetsskatt. D. 1,
1923:70 Betänkande om inkomst- och förmögenhetsskatt. D. 2,
1923:71 Betänkande och förslag angående förvaltningen av kyrkofonden och övriga till prästerskapets avlöning anslagna medel
1923:72 Kort redogörelse för Elektrifieringskommitténs verksamhet samt förslag till organisation av statens verksamhet beträffande landets elektrifiering.
1923:73 Sammanknytning av de svenska och norska statsbanenäten över riksgränsen i norra Bohuslän betänkande och förslag
1923:74 Betänkande med förslag till lag om vård av sinnessjuka m. fl. författningar
1923:75 Normalreglementen för rikets sparbanker i anslutning till lagen om sparbanker den 29 juni 1923
1923:76 Förberedande utredning av vissa principer för reformering av hyresrätten.
1923:77 Vägkonferensen i Stockholm den 15 och 16 oktober 1923 utredningar och anföranden vid det sammanträde, som jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndigande hållits inför statsrådet och chefen för Kommunikationsdepartementet med representanter för landets länsstyrelser, Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen m. fl.
1923:78 1922 års krigslagstiftningssakkunnigas betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten den 23 oktober 1914 m. m.

1924

1924:1 Angående ordnandet av statens kommersiella informationsverksamhet promemoria
1924:2 Det svenska lantbrukets produktionskostnader. 2,
1924:3 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Kopparbergs län.
1924:4 Sverges familjenamn 1920 Suppl. nr 2 /förteckning.
1924:5 Betänkande med utredning och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet överarbetning av ett den 25 maj 1923 av Folkbildningssakkunniga avlämnat utlåtande
1924:6 Utredning rörande ny vattenväg mellan Östersjön och Vänern, Göta kanal jämte bihang, innefattande preliminär utredning rörande vattenväg mellan Hjälmaren och Vänern, Svea kanal
1924:7 Betänkande och förslag angående läroverks- och landsbibliotek
1924:8 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Västmanlands län.
1924:9 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Värmlands län.
1924:10 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landbygden inom Blekinge län.
1924:11 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Jämtlands län.
1924:12 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Gotlands län.
1924:13 Förslag till lönereglering för befattningshavare vid rikets allmänna läroverk samt vid folk- och småskolor m. fl. läroanstalter.
1924:14 Iakttagelser rörande socialiseringen i Österrike 1918-1922
1924:15 Det svenska tobaksmonopolet en undersökning av dess verksamhet 1915-1922
1924:16 Betänkande med förslag till gruvlag
1924:17 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Västernorrlands län.
1924:18 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Hallands län.
1924:19 Anvisningar rörande vägväsendet och automobiltrafiken
1924:20 Skeppstjänstkommitterades betänkande. 3, Förslag till lag om särskild pensionsförsäkring av sjöfolk : jämte motiv och särskilda meningar samt bilagor
1924:21 Fastighetsregisterkommissionens meddelanden. 13,
1924:22 Statens järnvägar kortfattad översikt av deras tillkomst, ekonomi och organisation
1924:23 Handledning vid utarbetandet av brandordningar för landskommuner
1924:24 Kungl. Skolöverstyrelsens utlåtande över Skolkommissionens betänkanden 1-5.
1924:25 Normalbestämmelser för leverans och provning av cement (cementbestämmelser) samt för byggnadsverk av betong och armerad betong (betongbestämmelser)
1924:26 Betänkande med förslag till ett systematiskt utforskande av den svenska allmogekulturen. 1,
1924:27 Betänkande med förslag till ett systematiskt utforskande av den svenska allmogekulturen. 2,
1924:28 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Norrbottens län.
1924:29 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Västerbottens län.
1924:30 Statens järnvägar som allmänt affärsverk utlåtande och förslag
1924:31 Utredning rörande Kungl. teaterns ekonomi och konstnärliga verksamhet.
1924:32 Malmkommissionens slutbetänkande utredning angående nyttiggörandet av statens norrländska malmfyndigheter
1924:33 Malmtillgången i Norrbottens län utredning ingående i Malmkommissionens betänkande den 31 mars 1923
1924:34 Ljusindustrien samt tillverkningen av glycerin med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget utredning
1924:35 Ylleindustriens produktionsförhållanden utredning
1924:36 Den svenska tegelindustriens utveckling 1881-1913 med särskild hänsyn till dess ställning åren närmast före världskriget utredning
1924:37 Betänkande angående tullsystemets verkningar i Sverige före världskriget. D. 1
1924:38 Betänkande angående tullsystemets verkningar i Sverige före världskriget. D. 2
1924:39 Sveriges vattenkrafttillgångar och vattenkraftproduktion
1924:40 Till frågan om ny jorddelningslagstiftning Lagrådets utlåtande den 4 oktober 1922 jämte yttranden i ärendet av Lantmäteristyrelsen m. fl.
1924:41 Utredning med förslag till lag om lärlingsväsendet i vissa yrken
1924:42 Förbrukningen av virke till husbehov på Värmlands läns landsbygd betänkande
1924:43 Domänstyrelsens utlåtande den 28 maj 1924 med förslag till kolonisation å kronoparker i Norrland och Dalarna
1924:44 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Jönköpings län.
1924:45 Kommunal affärsverksamhet i de svenska städerna
1924:46 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Östergötlands län.
1924:47 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Kronobergs län.
1924:48 Förteckning övriga elektriska kraftanläggningar i Sverige år 1923.
1924:49 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Kalmar län.
1924:50 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Kristianstads län.
1924:51 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Örebro län.
1924:52 Utredning beträffande de elektriska distributionsföretagens å landsbygden ekonomiska svårigheter och möjligheterna för dessas avhjälpande
1924:53 1921 års kommunalskattekommittés betänkande angående den kommunala beskattningen. D. 1,
1924:54 1921 års kommunalskattekommittés betänkande angående den kommunala beskattningen. D. 2, Reservationer, bilagor, tabeller, sakregister
1924:55 Handels- och prisöversikter rörande spannmål jämte bihang, innefattande vissa internationella prisjämförelser angående viktigare jordbruksprodukter : utredning
1924:56 1921 års pensionskommittés betänkande. 3,
1924:57 Betänkande med förslag till lag om modershjälp
1924:58 Fattigvården bland lapparna 1utredning.
1924:59 Fattigvården bland lapparna 2,utredning.
1924:60 Utredning och förslag angående ordnandet av väghållningsdistriktens räkenskaper.

1925

1925:1 Utredning av vissa frågor rörande privatläroverken betänkande och förslag
1925:2 Den svenska tvättmedelsindustrien med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget utredning
1925:3 Den svenska skoindustrien med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget utredning
1925:4 Den svenska cementindustrien med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget utredning
1925:5 Den svenska porslinsindustrien med särskild hänsyn till förhållandena före världskriget utredning
1925:6 Tryckeri- och pappersförädlingsindustri i Sverige utredning
1925:7 Underofficerssakkunnigas yttrande och förslag angående: 1, Höjande av det fast anställda manskapets utbildning, i syfte att förbättra manskapsrekryteringen; 2, Underbefäls och underofficerares befordran till officerare och reservofficerare; samt 3: Förbättrande av underofficerarnas tjänsteställning
1925:8 Betänkande med utredning och förslag angående socialförsäkringens organisation
1925:9 Betänkande med förslag till grunder för avsättning till de under Kungl. Kommunikationsdepartementet lydande affärsdrivande verkens förnyelsefonder samt för användning och placering av förnyelsefondernas medel
1925:10 Förslag till förordning angående statlig inkomst- och förmögenhetsskatt jämte motiv
1925:11 Det svenska skogsbrukets förutsättningar och historia
1925:12 Sveriges enskilda skogar
1925:13 Byggnadsstyrelsesakkunnigas betänkande angående omorganisation av Byggnadsstyrelsens byggnadsbyrå m. m.
1925:14 Utkast till ändrad lydelse av 1-12, 19, 21-24, 26, 28-35, 40 samt 48 och 49 §§ i Kungl. stadgan den 22 juni 1920 med vissa föreskrifter angående domsagornas förvaltning.
1925:15 Betänkande angående ordnandet av statens byggnadsverksamhet inom Stockholm
1925:16 Konsumentkooperationen i Sverige
1925:17 Betänkande rörande det s. k. Genèveprotokollet angående avgörande på fredlig väg av internationella tvister
1925:18 Betänkande beträffande Vattenfallsstyrelsens landsbygdstaxor m. m.
1925:19 Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster. D. 1
1925:20 Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster. D. 2, Bilagor
1925:21 Förslag till lag om försäkringsavtal m. m.
1925:22 Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen.6,
1925:23 Förslag till lönereglering för landsfogdar och landsfiskaler m. m.
1925:24 1921 års pensionskommittés betänkande. 4,
1925:25 Förslag till lag om dödande av förkommen handling m. m.
1925:26 Förslag till lag om gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar
1925:27 1923 års taxeringssakkunnigas betänkande angående omorganisation av taxeringsväsendet
1925:28 Betänkande och förslag rörande ändring i strafflagens bestämmelser om preskription av straff
1925:29 Betänkande med förslag till motverkande av arbetslöshet genom anordnande av allmänna arbeten
1925:30 Studier rörande industriell demokrati i Norge, England, Tjeckoslovakien och Österrike
1925:31 Om vägbeskattningens ordnande en undersökning i anledning av 1921 års kommunalskattekommittés betänkande angående den kommunala beskattningen
1925:32 Utredningar och förslag angående inrättande av fasta försöksgårdar.
1925:33 Betänkande och förslag angående ändrad organisation av väg- och vattenbyggnadsväsendet
1925:34 Betänkande med förslag till reviderad lag om arbetarskydd
1925:35 Betänkande angående den kommunala skatteutjämningen
1925:36 Betänkande och förslag angående beredande av förbättrad pensionering från prästerskapets änke- och pupillkassa m. m.
1925:37 Betänkande rörande Kungl. Väg- och vattenbyggnadskårens omorganisation
1925:38 Betänkande med förslag till åtgärder för bekämpande av mul- och klövsjukan inom landet.
1925:39 Telegrafverket kort översikt av dess utveckling, ekonomi och organisation
1925:40 Betänkande angående statens medverkan för försäkringsverksamhet mot smittsamma husdjurssjukdomar
1925:41 1921 års pensionskommittés betänkande. 5,
1925:42 1921 års pensionskommittés betänkande. 6,
1925:43 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken. 2,
1925:44 Förslag rörande åtgärder för enhetliggörande av det enskilda järnvägsnätet.
1925:45 Statistiska undersökningar angående åttatimmarslagens och bagerilagens verkningar

1926

1926:1 Utredning rörande lagstiftningen om arbetstidens begränsning i vissa främmande länder
1926:2 Betänkande angående de icke rättsbildade domsagobiträdenas avlöningsförhållanden och anställningsvillkor
1926:3 1921 års pensionskommittés betänkande. 7,
1926:4 Postverket kort översikt av dess historia, rörelse och organisation
1926:5 Utredning angående det svenska skolväsendets organisation
1926:6 P. M. angående tätare tingssammanträden i häradsrätterna
1926:7 Betänkande och förslag
1926:8 Betänkande med förslag till lag om ändrad lydelse av vissa delar av lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom /
1926:9 Betänkande med förslag till lag om behandling av vissa arbetsovilliga och samhällsvådliga m. fl. författningar
1926:10 Betänkande med förslag angående Gymnastiska centralinstitutets verksamhet och därmed sammanhängande frågor
1926:11 Betänkande och förslag till förenkling av organisation och förvaltning å flottans stationer och varv samt örlogsdepån i Göteborg. D. 1,
1926:12 Förslag till Handbok för Svenska kyrkan
1926:13 Normalbestämmelser för leverans och provning av cement (cementbestämmelser) samt för byggnadsverk av betong och armerad betong (betongbestämmelser)
1926:14 Tilläggsbestämmelser (Tillägg nr 1) till de den 27 mars 1924 fastställda Normalbestämmelser för leverans och provning av cement (cementbestämmelser)
1926:15 Betänkande med förslag till lag angående uppsikt å vissa jordbruk
1926:16 Betänkande och förslag angående ordnandet av bangårdsförhållandena i Göteborg
1926:17 Betänkande med förslag till lag angående åtgärder mot dryckenskap och fylleri
1926:18 Betänkande angående beskattning av inländska juridiska personers inkomst och förmögenhet
1926:19 Betänkande och förslag till förenkling av organisation och förvaltning å flottans stationer och varv samt örlogsdepån i Göteborg. D. 2,
1926:20 Betänkande angående ändringar i hovrätternas organisation, arbetssätt och löneförhållanden med mera
1926:21 Utlåtande med förslag angående statsbidrag till nyodling och betesförbättring å ofullständiga jordbruk
1926:22 Betänkande rörande den ekonomiska försvarsberedskapens organisation
1926:23 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Stockholms län.
1926:24 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Uppsala län.
1926:25 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Södermanlands län.
1926:26 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Göteborgs och Bohus län.
1926:27 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Älvsborgs län.
1926:28 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Skaraborgs län.
1926:29 Betänkande angående statsbidrag för torrläggning av mark i ändamål av skogsbörd m. m.
1926:30 Betänkande och förslag angående värdering och disposition av kronan tillhörig mark i Vaxholm
1926:31 Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning. D. 1,
1926:32 Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning. D. 2,
1926:33 Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning. D. 3,
1926:34 Betänkande och förslag rörande ersättningsbyggnad för flottan
1926:35 Sveriges allmänna skogar deras tillkomst, tillstånd, förvaltning och avkastning
1926:36 Betänkande angående omorganisation av det statsunderstödda sjukkasseväsendet m. m.
1926:37 Betänkande och förslag till förenkling av organisation och förvaltning å flottans stationer och varv samt örlogsdepån i Göteborg. D. 3,

1927

1927:1 Betänkande angående åtgärder för tryggande av skogsvårdsstyrelsernas ekonomi m. m.
1927:2 Utredning med förslag till ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet
1927:3 Betänkande med förslag till lag om vissa av landsting eller kommuner drivna sjukhus m. m.
1927:4 Utredningar till belysande av arbetsfredsfrågan.
1927:5 Betänkande och förslag rörande den andliga vården vid armén
1927:6 Sverges familjenamn 1920 Suppl. nr 3förteckning.
1927:7 Betänkande angående sjöfartsavgifter
1927:8 Betänkande med förslag till ny civil pensionslag m. m.
1927:9 Hussvampen och konservering av trä mot röta
1927:10 Betänkande med förslag till lag om sinnessjuka och om undersökning angående sinnesbeskaffenhet m. m. 1926 års sinnessjuksakkunnigas betänkande 1
1927:11 Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 (nr 74) om bankrörelse m. m.
1927:12 Betänkande med förslag angående den statsunderstödda egnahemsverksamheten
1927:13 Betänkande med förslag angående vidgad rätt till utträde ur Svenska kyrkan jämte därmed sammanhängande frågor
1927:14 Yttrande angående allmänna principer för en ny gruvlagstiftning
1927:15 Yttranden i anledning av Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning.
1927:16 Betänkande med förslag till åtgärder gentemot missbruk av alkoholhaltiga apoteksvaror m. m. samt av behörigheten att å recept utskriva spritdrycker m. m. från apoteksinrättning
1927:17 Järnvägs- och automobiltrafikkonferensen i Stockholm den 23-25 maj 1927.
1927:18 Sinnesslövårdssakkunnigas betänkande. 2,
1927:19 Utlåtande angående tillverkning av alkoholsvaga extraktrika maltdrycker
1927:20 Betänkande med förslag till förordning med tulltaxa
1927:21 Betänkande med förslag till kungörelse angående anställande av kommissionärer hos statsdepartement och vissa ämbetsverk m. fl. myndigheter
1927:22 Utredning angående disposition av skogsavkastningen vid boställen anslagna till klockare och lärare vid de allmänna läroverken
1927:23 Promemorior rörande vissa beskattningsfrågor
1927:24 Tabeller rörande taxeringen av jordbruksfastighet år 1922 i rikets landskommuner
1927:25 Förslag angående de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige m. m.
1927:26 Betänkande och förslag angående ändrad organisation av väg- och vattenbyggnadsväsendet
1927:27 Utredning och förslag rörande inrättande av kommunala flickskolor
1927:28 Betänkande och förslag angående turistreklam- och upplysningsverksamheten i utlandet
1927:29 Betänkande och förslag rörande den centrala försvarsförvaltningen
1927:30 Förslag till riktlinjer för bestämmandet av ersättning för tjänstebostad
1927:31 Betänkande med förslag angående avvecklingen av Aktiebolaget Kreditkassans av år 1922 engagemang
1927:32 Betänkande med förslag till den högre lantbruksundervisningens ordnande
1927:33 Betänkande angående pensionering av arbetarpersonal vid försvarsväsendet och allmänna civilförvaltningen
1927:34 Betänkande med förslag till åtgärder gentemot spritsmuggling från fartyg, som uppehålla trafik med utlandet m.m.
1927:35 Utredning och förslag rörande ändrade grunder för val och valbarhet till riksdagens första kammare

1928

1928:1 Utrikesdepartementets organisation utlåtanden
1928:2 Yttrande och förslag angående revision av gällande förordningar om kommunalstyrelse på landet och i stad m. m.
1928:3 Betänkande angående familjepensionering för viss ickeordinarie personal i statens tjänst
1928:4 Monopolkontrollutredningens betänkande angående anordnandet av den statliga kontrollen av Aktiebolaget Vin- & spritcentralens verksamhet
1928:5 Betänkande med förslag till stadsbyggnadslag och författningar, som därmed hava samband
1928:6 Betänkande med förslag angående åtgärder till handelsjärnhanteringens stödjande
1928:7 Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen.7,
1928:8 Betänkande med förslag till vissa åtgärder beträffande emigrationen
1928:9 Betänkande och förslag angående arbetslöshetsförsäkring, arbetsförmedling och reservarbeten
1928:10 Betänkande angående ordnandet av viss bostadskredit
1928:11 Betänkande med förslag till vissa ändringar i bestämmelserna rörande automobilbesiktningsväsendet m. m.
1928:12 Betänkande med förslag angående omorganisation av Överståthållarämbetet samt ändrad fördelning mellan staten och Stockholms stad av kostnaderna för dess verksamhet
1928:13 Utredning och förslag angående en utvidgad folkhögskolutbildning
1928:14 Betänkande med utredning och förslag angående statstjänstemännens bisysslor
1928:15 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande tullrestitution
1928:16 Utlåtande jämte utkast till lag med särskilda bestämmelser om vissa bostadsföreningar
1928:17 Betänkande angående ordnande av folktandvård (allmännelig tandvård)
1928:18 Betänkande med förslag till stadga angående sinnessjukvården i riket m. m. 1926 års sinnessjuksakkunnigas betänkande 2
1928:19 Lagrådets utlåtande över Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning.
1928:20 Betänkande angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen
1928:21 Städerna och rättegångsreformen.
1928:22 Betänkande med förslag
1928:23 Betänkande och förslag rörande försvarets centrala ledning och förvaltning
1928:24 Betänkande med förslag till lag om ägofred
1928:25 Betänkande med förslag rörande försäljningar och andra upplåtelser från kronans domäner
1928:26 Betänkande och förslag rörande uppförande av nytt kliniskt sjukhus i Stockholm m. m.
1928:27 Monopolkontrollutredningens betänkande angående anordnandet av den statliga kontrollen av Aktiebolaget Svenska tobaksmonopolets verksamhet
1928:28 Utlåtanden av lantmäteristyrelsen och kammarkollegium i vissa skogsfrågor.
1928:29 Register till betänkandet angående ordnandet av statens byggnadsverksamhet inom Stockholm.

1929

1929:1 Betänkande och förslag till förenkling av organisation och förvaltning å flottans stationer och varv samt örlogsdepån i Göteborg. D. 3.Suppl.,
1929:2 Betänkande och förslag angående vissa ekonomiska spörsmål berörande enskilda järnvägar
1929:3 Betänkande och förslag angående tryggande av hos enskild arbetsgivare anställd personals rätt till utfäst pension
1929:4 Svenska aktiebolags balansräkningar åren 1911-1925 undersökning
1929:5 Redogörelse för de ecklesiastika boställena. 6,
1929:6 Utredning och förslag rörande studieunderstöd åt lärjungar vid statens läroverk och med dem jämförliga läroanstalter
1929:7 Berättelse rörande studier i vissa sinnessjukvårdsfrågor, särskilt arbetsterapi och hjälpverksamhet, i Danmark, Tyskland, Holland och Schweiz
1929:8 1928 års tjänsteställningssakkunnigas utredning och förslag i fråga om underofficerarnas tjänsteställning
1929:9 Betänkande med förslag till lagstiftning om åtgärder mot lösdriveri samt åtgärder mot sedeslöst leverne av samhällsskadlig art
1929:10 Utredning och förslag rörande praktisk lärarkurs för blivande lärare vid de allmänna läroverken m. fl. undervisningsanstalter
1929:11 Förslag till omorganisation av rättsobducentväsendet m. m.
1929:12 Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden. 1,
1929:13 Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden. 2,
1929:14 Betänkande med förslag till steriliseringslag
1929:15 Betänkande med utkast till lagstiftning om ekonomiska föreningars rätt att driva inlåningsrörelse
1929:16 Betänkande med förslag till förordning om motorfordon m.m. jämte därmed sammanhängande författningar samt till stadga om trafik å vägar och gator
1929:17 Betänkande angående rationell skatteuppbörd
1929:18 Förslag till lag ang. bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (epizootilag) och förordning med närmare föreskrifter ang. bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (epizootiförordning)
1929:19 Utredning beträffande Centralanstaltens för försöksväsendet på jordbruksområdet och en blivande högre lantbruksundervisnings inbördes ställning
1929:20 Utredning och förslag rörande lantmäteriundervisningens ordnande.
1929:21 Betänkande och förslag rörande understöd åt den civila luftfarten
1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken. 3,
1929:23 Förslag till tillämpningsföreskrifter till tulltaxeförordningen med motivering jämte utkast till anvisningar till nämnda föreskrifter
1929:24 Betänkande angående en reformerad sjukförsäkring m. m.
1929:25 Yttranden av häradshövdingar och rådhusrätter över Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning.
1929:26 Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen.8,
1929:27 Betänkande angående statens medverkan för vinnande av ökad skogsproduktion å vissa marker
1929:28 Betänkande angående moderskapsskydd
1929:29 Betänkande med förslag till lagstiftning om alkoholistvård
1929:30 Yttranden i anledning av Betänkande angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen. 1,
1929:31 Yttranden i anledning av Betänkande angående ordnande av vissa ekonomiska och organisatoriska förhållanden vid genomförande av den ifrågasatta rättegångsreformen. 2,
1929:32 Utredning av vissa frågor rörande tillämpning av 1927 års skolorganisation
1929:33 Utredning rörande allmänna läroverk för flickor m. m.
1929:34 Betänkande angående statslån till kommuner för inköp av skogsmark i vissa fall
1929:35 Statskontorets utlåtande i fråga om grunderna för den olika verk och myndigheter åliggande placeringen av statsverkets jämte därtill hörande fonders kapital
1929:36 Betänkande angående primär jordbruks- och skogskredit
1929:37 Förslag till ändringar i lagstiftningen om rätt till litterära och konstnärliga verk
1929:38 Sammandrag av yttranden över 1928 års sakkunnigbetänkande med förslag till stadsbyggnadslag och författningar, som därmed hava samband.
1929:39 Betänkande rörande nya grunder för lagstiftningen om prästerskapets avlöning och förvaltningen av den därtill anslagna egendomen. D. 1
1929:40 Betänkande rörande nya grunder för lagstiftningen om prästerskapets avlöning och förvaltningen av den därtill anslagna egendomen. D. 2, Bilagor

1930

1930:1 Jordbruksutredningens betänkanden. 1,
1930:2 Jordbruksutredningens betänkanden. 2,
1930:3 Skydd för äldre kulturföremål betänkande med förslag
1930:4 Jordbruksutredningens betänkanden. 3,
1930:5 Förslag till vissa ändringar i vallagen för skyddande av partibeteckningar.
1930:6 Gränsen för Sveriges territorialvatten utredning
1930:7 Betänkande med förslag till lotsförordning samt andra författningar och föreskrifter rörande lotsverket
1930:8 Domänverkets omfattning, uppgifter och organisation utredning och förslag
1930:9 Betänkande med förslag angående ordnande av den lägre lantbruksundervisningen
1930:10 Utredning och förslag beträffande åtgärder för ökad användning av svenska lantbruksprodukter vid allmänna inrättningar m. m.
1930:11 Utkast till lagbestämmelser om befraktning (5 kap. 109-168 § sjölagen)
1930:12 Utredning rörande Sveriges försvarspolitiska läge samt behov av försvarskrafter
1930:13 Utredning angående kommunalförvaltningens ordnande i städerna efter processreformens genomförande
1930:14 Utredning och förslag rörande praktiska bildningslinjer på realskolans åldersstadium
1930:15 Statistiska undersökningar samt kostnadsberäkningar. [D. 1]
1930:16 Betänkanden med förslag angående skärpta kontrollföreskrifter rörande landsfiskalers och med dem jämställda befattningshavares medelsförvaltning m. m.
1930:17 Betänkande med förslag till allmänt avlöningsreglemente för ordinarie tjänstemän, tillhörande den civila statsförvaltningen
1930:18 Distriktsveterinärlönesakkunnigas utredning och förslag beträffande ordnandet av distriktsveterinärernas anställnings- och avlöningsförhållanden.
1930:19 Utredning angående beredande av större möjlighet för skoldistrikt, att vid minskning av antalet barn indraga skolor och skolavdelningar
1930:20 Betänkande med förslag till lönereglering för befattningshavare vid undervisningsväsendet
1930:21 Betänkande angående granskning av för vissa sjukhus gällande särbestämmelser
1930:22 Medicinalstyrelsens utlåtande och förslag till epizootilag och epizootiförordning
1930:23 Betänkande med förslag till ytterligare åtgärder för bekämpande av tuberkulos hos nötkreatur
1930:24 Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen.9,
1930:25 Förslag till lag om upplagshus med rätt att utfärda upplagsbevis m. m.
1930:26 Förslag till förordning angående film
1930:27 Sverges familjenamn 1920 Suppl. nr 4förteckning.
1930:28 Förslag till förordning angående biografer och biografföreställningar m. m.
1930:29 Betänkande med förslag till lag om handläggning av inskrivningsärenden m.m.
1930:30 Normalbestämmelser för leverans och provning av cement (cementbestämmelser) samt för byggnadsverk av betong och armerad betong (betongbestämmelser)
1930:31 Förberedande utredning angående omorganisation av landsfiskalsbefattningarna m. m.
1930:32 Betänkande med förslag angående omorganisation av undervisningen vid navigationsskolorna och därmed sammanhängande frågor
1930:33 Utredning och förslag beträffande Stockholms flottstations förflyttning från huvudstaden
1930:34 Betänkande och överarbetat förslag rörande uppförande av Karolinska sjukhuset m. m.
1930:35 Utredning i sockerfrågan
1930:36 Betänkande med förslag till militärt avlöningsreglemente m.m.

1931

1931:1 Sammandrag av yttranden över 1927 års prästlöneregleringssakkunnigas Betänkande rörande nya grunder för lagstiftningen om prästerskapets avlöning och förvaltningen av den därtill anslagna egendomen.
1931:2 Utredning och förslag rörande läroböcker vid de allmänna läroverken och med dem jämförliga läroanstalter
1931:3 Betänkande med förslag angående arbetslöshetens motverkande genom beredskapsarbeten
1931:4 Utredning och förslag av frågorna om ytterligare inskränkningar i den nuvarande folkskoleseminarieorganisationen samt om statens övertagande av de utav landstingen och vissa städer upprätthållna småskoleseminarierna m. m.
1931:5 Utlåtande angående utförselbevissystemets verkningar m. m.
1931:6 Jordbruksutredningens betänkanden. 4,
1931:7 Jordbruksutredningens betänkanden. 5,
1931:8 Ny värmeledning samt elektrisk belysningsanläggning i Nationalmuseibyggnaden i Stockholm.
1931:9 Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden. 3,
1931:10 Betänkande med förslag till lag om vård av vissa skogar inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker m. fl. områden
1931:11 Utredning med förslag angående premiering av välskötta mindre skogsbruk
1931:12 Betänkande med förslag till avlöningsreglemente för extra ordinarie och extra tjänstemän, tillhörande den civila statsförvaltningen, m. m.
1931:13 Utlåtande över utkast till näringslag m. m.
1931:14 Förslag till växellag m. m.
1931:15 Provdebitering av fyr- och båkavgift samt sjömanshusavgift enligt av Sjöfartsavgiftssakkunniga av 1924 föreslagna grunder för avgifternas utgående utredning
1931:16 Riktlinjer för vinnande av viss koncentration inom det svenska fångvårdsväsendet
1931:17 Utredning och förslag rörande fortsättningsskolans organisation
1931:18 Betänkande med förslag till lönereglering för landsfogdar, lappfogdar och landsfiskaler m. m.
1931:19 Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län m.m.
1931:20 Arbetslöshetsutredningens betänkande. 1,
1931:21 Arbetslöshetsutredningens betänkande. 1,Bd 1, Bilagor,Orsaker till arbetslöshet /
1931:22 Betänkande med förslag till avlöningsbestämmelser för icke-ordinarie personal vid försvarsväsendet
1931:23 Betänkande och förslag angående anskaffning, underhåll och drift av för tulltjänsten erforderlig fortskaffningsmateriel
1931:24 Betänkande med förslag till huvudgrunder för en decentraliserad förvaltning av prästlönejorden m. m.
1931:25 Betänkande med förslag till prästlönelag m. m.
1931:26 Betänkande med förslag angående vissa ändringar i riksdagens arbetsformer m.m.
1931:27 Betänkande och förslag rörande åtgärder för höjande av säkerheten vid flygning
1931:28 Förslag till checklag m.m.
1931:29 Betänkande angående Flygstyrelsens materielanskaffning m. m.
1931:30 Normalbestämmelser för järnkonstruktioner till byggnadsverk (järnbestämmelser)
1931:31 Repartitionstalen för jordbruksfastighet utlåtande
1931:32 Utredning och förslag rörande viss omläggning av Socialstyrelsens lönestatistik
1931:33 Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen.10,
1931:34 Betänkande med utredning rörande de statsunderstödda växtförädlingsanstalterna
1931:35 Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid 1928 års allmänna fastighetstaxering.
1931:36 Betänkande angående ändrad lagstiftning om mått och vikt
1931:37 Betänkande med förslag rörande statlig hjälpaktion åt vissa egnahemslåntagare
1931:38 Betänkande med förslag angående den ekonomiska förvaltningen vid de allm. läroverken m. fl. läroanstalter och därmed sammanhängande frågor
1931:39 Lantmätarelönesakkunnigas utredning och förslag beträffande lönereglering för viss lantmäteripersonal m. m.
1931:40 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående beskattning av aktiebolag och andra näringsföretag m. m. D. 1,
1931:41 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående beskattning av aktiebolag och andra näringsföretag m. m. D. 2,
1931:42 Arbetslöshetsutredningens betänkande. 1,Bd 2, Bilagor,Om den industriella rationaliseringen och dess verkningar, särskilt beträffande arbetarsysselsättningen

1932

1932:1 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till vissa ändringar i den sociala arrendelagstiftningen
1932:2 Betänkande rörande erkännande och verkställighet av utländsk civildom
1932:3 Luftförsvarsutredningens betänkande utredning beträffande hemortens och civilbefolkningens skyddande vid luftanfall mot Sverige
1932:4 Dödlighetsantaganden för livränteförsäkring utredning
1932:5 Betänkande rörande frivilliga sammanslutningar mellan enskilda järnvägar i Skåne m. m.
1932:6 Normalförslag till byggnadsordningar m. m. 1,
1932:7 Normalförslag till byggnadsordningar m. m. 2,
1932:8 Normalförslag till byggnadsordningar m. m. 3,
1932:9 Normalförslag till byggnadsordningar m. m. 4, Bilagor till normalbyggnadsordningar för städer och för landsbygden
1932:10 Jordbruksutredningens betänkanden. 6,
1932:11 Normalförslag till provisoriska byggnadsföreskrifter enligt 128 § i byggnadsstadgan
1932:12 Jordbruksutredningens betänkanden. 7,
1932:13 Skatteutjämningsberedningen. 1,
1932:14 Jordbruksutredningens betänkanden. 8,
1932:15 De ekonomiska verkningarna för sjöfarten av 1928 års lotsförfattningssakkunnigas förslag till lotsavgifter utredning
1932:16 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken. 4,
1932:17 Utredning och förslag rörande ändrade grunder för biskoparnas avlöning och därmed sammanhängande frågor
1932:18 Utredning rörande motorfordonsbeståndet i Sverige
1932:19 Betänkande med förslag till reglemente angående tjänstepension för tjänstemän, tillhörande den civila statsförvaltningen, m. m.
1932:20 Betänkande med förslag till förordning angående handel med farmacevtiska specialiteter
1932:21 Betänkande med förslag till lag om allmänna vägar och lag om vägdistrikt m.m.
1932:22 Betänkande med förslag till reglemente angående tjänstepension för arbetare i statens tjänst
1932:23 Utredning och förslag angående de civila tjänsteläkarnas ställning i städer och stadsliknande samhällen
1932:24 Normalbestämmelser för leverans och provning av cement (cementbestämmelser) samt för byggnadsverk av betong och armerad betong (betongbestämmelser)
1932:25 Betänkande med plan för statens byggnadsverksamhet under närmast kommande tioårsperiod
1932:26 Uppskattning av Sveriges skogstillgångar verkställd åren 1923-1929 redogörelse
1932:27 Betänkande angående reformering av vikariatssystemet vid häradsrätterna
1932:28 Lantmäterisakkunnigas utredning och förslag beträffande lantmäterikontorens organisation.
1932:29 Promemoria angående lagstiftning om vissa straffprocessuella tvångsmedel
1932:30 Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 (nr 74) om bankrörelse m. m.
1932:31 Betänkande med förslag till undervisningsplaner för rikets allmänna läroverk och de kommunala mellanskolorna m. m.
1932:32 Betänkande med förslag till lag om vissa ändringar i förordningen angående patent m. m.
1932:33 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till åtgärder för beredande av ökade möjligheter för mindre bemedlade personer att erhålla egna jordbruk
1932:34 Betänkande med förslag angående omorganisation av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen jämte därmed sammanhängande spörsmål
1932:35 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående tillsättning av prästerliga tjänster
1932:36 Statistiska undersökningar samt kostnadsberäkningar. D. 2
1932:37 Betänkande angående skyddskoppympningen
1932:38 Betänkande med förslag rörande arbetsuppgifterna för och organisationen av rikets landkarteverk
1932:39 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till kungörelse angående bestämmelser om beviljande av uppskov för egnahemslåntagare att erlägga ränta och amortering å egnahemslån
1932:40 Normalförslag till gatukostnadsbestämmelser enligt 49 § stadsplanelagen

1933

1933:1 Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden. 4,
1933:2 Betänkande med förslag angående åtgärder för ett bättre utnyttjande av landets skogstillgångar
1933:3 Skatteutjämningsberedningen. 2
1933:4 Skatteutjämningsberedningen. 3,
1933:5 Utredning och förslag rörande åtgärder för beredande av ökade möjligheter att indraga lärartjänster vid folkskoleväsendet
1933:6 Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen.11,
1933:7 Betänkande med förslag angående varningsmärken och säkerhetsanordningar vid korsningar i samma plan mellan järnväg och väg m. m.
1933:8 Betänkande beträffande Vattenfallsstyrelsens taxor för elektrisk kraft till abonnenter på landsbygden.
1933:9 Betänkande med förslag till lag om rätt att med motorfordon befara enskild väg m. m.
1933:10 Betänkande och förslag rörande det akademiska befordringsväsendet och prokanslersinstitutionen
1933:11 Betänkande med förslag till organisation av det frivilliga skydds- och hjälparbetet beträffande frigivna fångar.
1933:12 Jordbruksutredningens betänkanden. 9,
1933:13 Betänkande angående statsinlösen av Ostkustbanan och Uppsala-Gävle järnväg
1933:14 Bostadsfrågan såsom socialt planläggningsproblem under krisen och på längre sikt : en undersökning rörande behovet av en utvidgning av bostadsstatistiken
1933:15 Utredning och förslag angående importmonopol på kaffe
1933:16 Automatisering av telefonnätet på Sveriges landsbygd betänkande
1933:17 Berättelse över Statens spannmålsnämnds verksamhet m.m. under år 1932.
1933:18 Betänkande med förslag angående ändrade bestämmelser om mjölkavgifters upptagande och användning
1933:19 Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden enligt beredningsnämndernas förslag vid 1933 års allmänna fastighetstaxering.
1933:20 Utredning rörande kostnaderna för vissa genom Statens arbetslöshetskommission utförda arbeten i jämförelse med kostnaderna för motsvarande i annan ordning utförda arbeten.
1933:21 Utredning och förslag rörande grunder och förfaringssätt för dyrortsgrupperingsarbetet ävensom rörande i samband därmed stående frågor
1933:22 Förslag till lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller av annan rubbning av själsverksamheten lidande personer
1933:23 Yttrande och förslag angående revision av gällande förordningar om kommunalstyrelse i Stockholm m. m.
1933:24 Betänkande angående gottgörelse åt statsverket och de sportelberättigade i händelse av inteckningsförnyelsernas avskaffande m. m.
1933:25 Betänkande angående ordnandet av avsättningsförhållandena för inom riket tillverkad sprit m. m.
1933:26 Betänkande om förbättrad utbildning i stadsplanekonst jämte vad därmed äger sammanhang
1933:27 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående förbättrad deklarationskontroll och till förstärkt taxeringsorganisation m. m.
1933:28 Förslag till vissa ändringar i Kungl. Byggnadsstyrelsens Normalförslag till byggnadsordningar m. m.
1933:29 Konjunkturspridningen en teoretisk och historisk undersökning
1933:30 Utredning och förslag rörande rätt för sparbankerna och Postsparbanken att anlita ombud m. m.
1933:31 Utredning angående ordningen för stadsdomartjänsternas tillsättande och om allmänna bestämmelser rörande rådhusrätternas rekrytering
1933:32 Betänkande rörande ändrade grunder för utarrendering av kronojord
1933:33 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till åtgärder för att främja komplettering av ofullständiga jordbruk
1933:34 Betänkande med förslag rörande organisationen av Högre lärarinneseminariet och därmed sammanhängande frågor
1933:35 Lagberedningens förslag angående vissa internationella rättsförhållanden. 5,
1933:36 Utredning angående tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter och därmed sammanhängande spörsmål
1933:37 Betänkande med förslag rörande ändringar i vissa delar av hälsovårdsstadgan, anordnande av bostadsinspektion på landsbygden m. m.
1933:38 Kungl. Socialstyrelsens utredning och förslag rörande förbättrande av skogs- och flottningsarbetarnas provianterings- och matlagningsförhållanden under vistelsen i skogarna samt Kungl. Medicinalstyrelsens undersökning rörande de dietiska och hygieniska förhållandenas inverkan på skogsarbetarnas hälsotillstånd

1934

1934:1 Arbetslöshetsutredningens betänkande. 2,Bd 2, Bilagor,Finanspolitikens ekonomiska verkningar /
1934:2 Arbetslöshetsutredningens betänkande. 2,Bd 3, Bilagor,Löneutvecklingen och arbetslösheten /
1934:3 1933 års teaterutrednings betänkande. D. 1,
1934:4 Betänkande med utredning och förslag rörande organisationen av försöksverksamheten på växt- och trädgårdsodlingens område
1934:5 Betänkande med förslag angående frågan om lämpliga åtgärder till skydd för sjömän vid besök i utländska hamnar
1934:6 Utredning med förslag om åtgärder för åstadkommande av billiga egnahemsbyggnader
1934:7 Betänkande i fråga om inrättande av ett institut för medellång och långfristig kreditgivning åt företag inom näringslivet
1934:8 Betänkande med förslag till sjöarbetstidslag
1934:9 Medicinalstyrelsens förslag till nya författningsbestämmelser angående statsbidrag till avlöning åt distriktssköterskor m. m.
1934:10 Utlåtanden över utredningen angående tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter m. m.
1934:11 Utredning angående åtgärder för bekämpande av ungdomsarbetslösheten
1934:12 Arbetslöshetsutredningens betänkande. 2,Bd 4, Bilagor,Penningpolitik, offentliga arbeten, subventioner och tullar som medel mot arbetslöshet : bidrag till expansionens teori /
1934:13 Stadshypotekssakkunnigas betänkande med förslag till förordningar angående Konungariket Sveriges stadshypotekskassa samt angående grunderna för stadshypoteksföreningars bildande och verksamhet m. m.
1934:14 Undersökningar angående det sociala hjälpklientelet
1934:15 Betänkande med förslag till bestämmelser angående upphandling av lantbruksprodukter m. m. för statens och kommunala inrättningars behov
1934:16 Betänkande med förslag till lag angående vissa ekonomiska stridsåtgärder m. m.
1934:17 Statliga cement- och betongbestämmelser av år 1934 Normalbestämmelser för leverans och provning av cement samt för byggnadsverk av betong och armerad betong
1934:18 Betänkande med förslag rörande revision av den allmänna pensionsförsäkringen
1934:19 Pensionsförsäkringsreformen kortfattad framställning av 1928 års pensionsförsäkringskommittés förslag rörande revision av den allmänna pensionsförsäkringen
1934:20 Betänkande med förslag till bestämmelser angående upphandling av inhemskt bränsle för statens stationära anläggningar m. m.
1934:21 1933 års teaterutrednings betänkande. D. 2,
1934:22 Betänkande angående den slutna kroppssjukvården i riket jämte vissa därmed sammanhängande spörsmål
1934:23 Betänkande med förslag angående bemanning av svenska fartyg
1934:24 Förslag till psalmbok för Svenska kyrkan
1934:25 Förslag till alternativa koraler för vissa av Nya psalmer
1934:26 Utredning i fråga om användandet av Postsparbankens medel
1934:27 Teknisk-ekonomiska utredningar rörande vägväsendet. D. 1,
1934:28 Teknisk-ekonomiska utredningar rörande vägväsendet. D. 3,
1934:29 Betänkande rörande familjepensionering för tjänstemän vid den civila statsförvaltningen och för arbetare i statens tjänst
1934:30 Utlåtanden över Betänkande med förslag till lag angående vissa ekonomiska stridsåtgärder m. m. (Trettonmannakommissionens betänkande).
1934:31 Betänkande angående omorganisation av landsfogdetjänsterna
1934:32 Betänkande med förslag till lag om virkesmätning m. m.
1934:33 Järnvägs- och automobiltrafik en jämförande översikt
1934:34 Varutrafiken med bil samt Statistisk och kartografisk översikt av totala varutrafiken till och från Stockholm under maj månad 1932
1934:35 Betänkande med utredning och förslag angående sänkning av läkemedelspriserna, revision av apoteksvarustadgan m. m.
1934:36 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande frihamnsväsendet
1934:37 Betänkande med förslag till förordning angående statens lånefond för sekundärlån mot inteckning i jordegendom, m. m.
1934:38 Betänkande angående arbetsfördelning m. m. för tulltaxerings- och kontorsgöromål vid Tullverket
1934:39 Betänkande med förslag till spritdrycksförordning m.m.
1934:40 Utredning och förslag rörande de extra ordinarie lärarnas vid de allmänna läroverken anställningsförhållanden m. m.
1934:41 Utredning och förslag angående en förbättrad ställning för ämnena latin och grekiska vid de allmänna läroverken
1934:42 Betänkande med förslag till avlöningsbestämmelser för icke-ordinarie befattningshavare inom allmänna civilförvaltningen
1934:43 Betänkande med förslag angående avsättningen av smör och andra fettämnen av inhemskt ursprung
1934:44 Allmänna arbeten för arbetslöshetens bekämpande i Sverige 1929-1934 redogörelse
1934:45 Betänkande med förslag till kungörelse om lån till jordbrukare för genomförande av ackord m. m.
1934:46 Betänkande med förslag rörande lotsverkets personalfråga och därmed sammanhängande förhållanden
1934:47 Betänkande och förslag angående statens övertagande av vissa kostnader för folkskoleväsendet m. m.
1934:48 Utredning rörande reguljär luftfart samt luftfartsmyndighetens organisation
1934:49 Betänkande med förslag till tjänstepensionsreglemente för befattningshavare vid försvarsväsendet
1934:50 Utredning angående revision av 18 kap. 13 § strafflagen
1934:51 Statskontorets utlåtande angående undantag från tillämpningen av tjänstepensionsreglementet för arbetare
1934:52 Betänkande med förslag till lag om ungdomsfängelse m. m.
1934:53 Betänkande med utredning och förslag rörande den samhälleliga hjälpverksamhetens organisation m. m.
1934:54 Betänkande angående tryckfrihetsprocessens ombildning
1934:55 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till lagstiftning angående skogsfångs- och mulbetesservitut
1934:56 Betänkande och förslag rörande revision av gällande lagbestämmelser om nödvärnsrätt m. m.

1935

1935:1 Betänkande med förslag angående åtgärder för spannmålsodlingens stödjande
1935:2 Betänkande med förslag rörande lån och årliga bidrag av statsmedel för främjande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer jämte därtill hörande utredningar
1935:3 Kortfattad framställning av Organisationssakkunnigas Betänkande med utredning och förslag rörande den samhälleliga hjälpverksamhetens organisation m. m.
1935:4 Promemoria angående tillsynen över fastighetsregistreringen och fastighetsbildningen
1935:5 Förslag till ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet
1935:6 Arbetslöshetsutredningens betänkande. 2,
1935:7 Teknisk-ekonomiska utredningar rörande vägväsendet. D. 2,
1935:8 Betänkande med förslag angående åtgärder mot statsfientlig verksamhet
1935:9 Betänkande med förslag till omorganisation av den högre skogsundervisningen
1935:10 Utredning och förslag angående rundradion i Sverige
1935:11 Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av en statsvetenskaplig examen
1935:12 Betänkande med förslag till förordning angående allmän automobiltrafik
1935:13 Yttranden över preliminärt förslag till lagstiftning om avbrytande av havandeskap.
1935:14 Lagberedningens förslag till lag om skuldebrev m. m.
1935:15 Betänkande med förslag till lagstiftning om avbrytande av havandeskap
1935:16 Konjunkturuppsvingets förlopp och orsaker 1932-1934.
1935:17 Yttrande och förslag rörande formulär för tjänstgöringsbetyg som av länsstyrelserna utfärdas
1935:18 Betänkande med förslag till lag om arbetsavtal
1935:19 Kungl. Medicinalstyrelsens utlåtande och förslag angående förebyggande mödra- och barnavård
1935:20 Grunder för kollektiv och individuell pensionsförsäkring utredning
1935:21 Utredning angående införande av ett dagordningsinstitut m. m.
1935:22 Utredning och förslag rörande frågan om avgift för hemlån av böcker från bibliotek
1935:23 Betänkande med förslag till motorfordonsförordning och vägtrafikstadga m. m.
1935:24 Betänkande med förslag till ändrad organisation av den statliga verksamheten för bekämpande av olovlig införsel av spritdrycker m. m.
1935:25 Förslag till nya avlöningsbestämmelser för icke-ordinarie befattningshavare inom den allmänna civilförvaltningen
1935:26 Betänkande med förslag rörande det svenska naturskyddets organisation och statliga förvaltning samt uppgifter för det allmänna naturskyddets verksamhet
1935:27 Betänkande med förslag till ändring i vissa delar av upphandlingsförordningen
1935:28 Utredning med förslag om egnahemskonsulenter hos hushållningssällskapen
1935:29 Betänkande angående husdjursförsöksverksamhetens organisation
1935:30 Berättelse över Statens spannmålsnämnds verksamhet m.m. under år 1934.
1935:31 Betänkande med förslag till lag om domkapitel m.m.
1935:32 Betänkande med förslag till förordning om jordbrukets kreditkassor m. m.
1935:33 Kungl. Medicinalstyrelsens utlåtande och förslag angående statsunderstödd dispensärverksamhet
1935:34 Betänkande med vissa synpunkter och förslag i fråga om den primära fastighetskrediten
1935:35 Betänkande och förslag rörande verksamheten vid skyddshemmen m. m. D. 1,
1935:36 Betänkande angående råvaruförsörjning, produktion och arbetarantal m. m. vid skogsindustrierna
1935:37 Förslag rörande allmänna grunder för ordnandet av städnings- och rengöringsarbetet inom vissa statliga ämbetslokaler i Stockholm samt beräknandet av ersättning för nämnda arbete
1935:38 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. D. 1,
1935:39 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. D. 2,
1935:40 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. D. 3,
1935:41 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. D. 4,
1935:42 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. D. 5, Värnplikten. Vissa för försvarsväsendet gemensamma frågor. Sammanfattning av Försvarskommissionens förslag. Bilagor
1935:43 Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. D. 6,
1935:44 Betänkande med utredning och förslag angående folk- och småskoleseminariernas organisation m. m.
1935:45 Utredning och förslag rörande läroböcker vid allmänna läroverk och folkskolor m. fl. undervisningsanstalter
1935:46 Betänkande angående folktandvård
1935:47 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 18 juni 1925 angående förbud i vissa fall för bolag, förening och stiftelse att förvärva fast egendom
1935:48 Betänkande med förslag till lag om arbetstiden i jordbruk och trädgårdsskötsel (lantarbetstidslag) m. m.
1935:49 Betänkande med förslag rörande ändringar i vissa delar av hälsovårdsstadgan samt anordnande av förbättrad bostadsinspektion i städer och stadsliknande samhällen m. m. jämte därtill hörande utredningar
1935:50 Promemoria angående avveckling av bestående fideikommiss
1935:51 Den ekonomiska och sociala utvecklingen under år 1934
1935:52 Betänkande med undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella yrkena
1935:53 Betänkande angående behörighet att utföra elektriskt installationsarbete m.m.
1935:54 Bostadsproduktionssakkunnigas betänkande med förslag till lag om sparföreningar m. m.
1935:55 Betänkande med förslag till mejeristadga samt vissa andra åtgärder till mejerihanteringens befrämjande
1935:56 Promemoria angående ändrade bestämmelser rörande verkställighet och förvandling av bötesstraff.
1935:57 Promemoria angående omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarna.
1935:58 Betänkande och förslag angående obligatorisk sjuårig folkskola
1935:59 Betänkande med förslag till lag om förenings- och förhandlingsrätt
1935:60 Promemoria angående avskaffande av påföljd enligt 2 kap. 19 § strafflagen jämte vissa andra straffpåföljder
1935:61 Betänkande angående import- och partihandelsmonopol å brännoljor
1935:62 Utredning med förslag rörande dyrortsgraderade folkpensioner
1935:63 De svenska enhetsprisföretagen utredning
1935:64 Betänkande och förslag rörande verksamheten vid skyddshemmen m. m. D. 2,
1935:65 Betänkande om folkförsörjning och arbetsfred. D. 1,
1935:66 Betänkande om folkförsörjning och arbetsfred. D. 2,
1935:67 Betänkande med förslag till lag om tvångsuppfostran m. m.
1935:68 Promemoria angående ändringar i strafflagen beträffande straffsatserna för särskilda brott m. m.

1936

1936:1 Betänkanden: 1. rörande Serafimerlasarettets ekonomi, samt: 2. rörande lasarettets ställning och verksamhet.
1936:2 Förslag till konvention mellan Sverige och Schweiz om erkännande och verkställighet av domar och skiljedomar m. m.
1936:3 Betänkande med förslag om vissa föreskrifter beträffande konsumtionsmjölk
1936:4 Betänkande med förslag till lag om behandling av förbrytare, hemfallna åt alkoholmissbruk, m. m.
1936:5 Betänkande med förslag angående revision av lagstiftningen rörande tillverkning, beskattning och försäljning av maltdrycker
1936:6 Utredning med förslag rörande bidrag åt barn till änkor och vissa invalider samt åt föräldralösa barn
1936:7 Socialiseringsproblemet 1,utkast till ett principbetänkande.
1936:8 Ur socialiseringens "europeiska idékrets"
1936:9 Socialiseringsidéer och socialiseringspraxis i Sovjetunionen. 1
1936:10 Statligt kaffemonopol utredning
1936:11 Förslag till psalmbok för Svenska kyrkan
1936:12 Betänkande angående förlossningsvården och barnmorskeväsendet samt förebyggande mödra- och barnavård
1936:13 Betänkande angående familjebeskattningen
1936:14 Betänkande angående dels planmässigt sparande och dels statliga bosättningslån
1936:15 Betänkande angående moderskapspenning och mödrahjälp
1936:16 Utredning rörande förhållandet mellan land- och sjötrafikmedel.
1936:17 Förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen m. m.
1936:18 Undersökningar rörande det samlade skattetrycket i Sverige och utlandet
1936:19 Betänkande med förslag till lagstiftning angående skyddsskogar m.m.
1936:20 Betänkande med förslag i anledning av verkställd granskning av 1932 års trafikutrednings förslag till förordning angående allmän automobiltrafik
1936:21 Arbetslöshetsundersökningen den 31 juli 1935
1936:22 Den svenska sjöfartsnäringen statistisk-ekonomisk undersökning
1936:23 Betänkande angående åtgärder för avhjälpande av de inom vissa delar av Norrbottens läns lappmark yppade missförhållanden samt rörande de kostnader som därav kunde föranledas m. m.
1936:24 Betänkande med förslag till lag om internationella rättsförhållanden rörande arv, testamente och boutredning m. m.
1936:25 Betänkande med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker m. m.
1936:26 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till revision av lagstiftningen angående avstyckning m.m.
1936:27 Angående kontrollen över elektriska starkströmsanläggningar huvudbetänkande
1936:28 Kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid rättshistorisk utredning
1936:29 Betänkande om Socialstyrelsens organisation
1936:30 Betänkande med förslag till lagstiftning angående skogar å städer och enskilda tillhöriga flygsandsfält i Hallands län
1936:31 Betänkande med utredning och förslag angående åtgärder för särskild undervisning och utbildning av psykiskt efterblivna i barn- och ungdomsåren
1936:32 Svensk arbetslöshetspolitik åren 1914-1935 redogörelse
1936:33 Förslag till vissa ändringar i Kungl. Byggnadsstyrelsens normalförslag till gatukostnadsbestämmelser enl. 49 § stadsplanelagen.
1936:34 Utredning rörande de svenska universitets- och högskolestudenternas sociala och ekonomiska förhållanden bilaga till Betänkande med undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella yrkena
1936:35 Promemoria angående ändring av bestämmelserna rörande kommunernas underställningsfria lånerätt.
1936:36 Psalmbok för Svenska kyrkan förslag
1936:37 Utredning angående revision av bestämmelserna om tingshusbyggnadsskyldigheten
1936:38 Betänkande med förslag rörande jaktlagstiftningsfrågor. 1,
1936:39 Sociala jordutredningens betänkande med förslag till åtgärder för att bereda ökade möjligheter för den mindre bemedlade befolkningen på landsbygden att förena småbruk med hemindustri, hantverk, hemslöjd, pälsdjursuppfödning m.m.
1936:40 Betänkande med förslag till omorganisation av den med statsmedel understödda kemiska analys- och kontrollverksamheten
1936:41 Betänkande med förslag rörande förhandlingsordning för statstjänstemän
1936:42 Betänkande med utredning och förslag rörande rikets ekonomiska kartläggning, och därmed sammanhängande organisationsspörsmål angående rikets landkartverk
1936:43 Betänkande. 2,
1936:44 Betänkande med utredning och förslag angående sammanförande och organisation av i Stockholm befintliga arkeologiska samlingar från Medelhavsländerna och Främre Orienten
1936:45 Rationaliserings- och ersättningsfrågor i samband med ifrågasatt införande av statligt brännoljemonopol utredning
1936:46 Betänkande angående sterilisering
1936:47 Utredning med förslag rörande förskottering av underhållsbidrag till barn utom äktenskap m. fl.
1936:48 Betänkande med förslag till lönereglering för lärare vid folk- och småskolor
1936:49 Utredning med förslag angående omorganisation av dövstumundervisningsväsendet
1936:50 Betänkande och förslag angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska konstnärer
1936:51 Yttrande angående revision av 18 kap. 13 § strafflagen m. m.
1936:52 Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid 1933 års allmänna fastighetstaxering.
1936:53 Utredning angående revision av bestämmelserna om utlännings rätt att här i riket vistas och därmed sammanhängande spörsmål
1936:54 Förslag till lag om befordran med luftfartyg m.m.
1936:55 Den ekonomiska och sociala utvecklingen under år 1935
1936:56 Betänkande med förslag angående länsstyrelsernas organisation jämte därmed sammanhängande spörsmål
1936:57 Betänkande angående det civila luftskyddet
1936:58 Utlåtande rörande finansieringen av vägförbättringsföretag, den budgettekniska regleringen av statsbidragen till vägunderhållet på landet, särskilda vägar till fjällområdena, statsbidragen till städernas väg- och gatuhållning samt automobilskattemedlens fördelning m. m.
1936:59 Betänkande i sexualfrågan

1937

1937:1 Socialiseringsproblemet 2,utkast till ett principbetänkande.
1937:2 Socialiseringsidéer och socialiseringspraxis i Sovjetunionen. 2
1937:3 Betänkande med förslag till revision av förvarings- och interneringslagarna m. m.
1937:4 Betänkande med förslag rörande svenskt penninglotteri
1937:5 Betänkande med förslag till lagstiftning angående särskilda husbehovsskogar i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker m. m.
1937:6 Yttrande i abortfrågan
1937:7 Betänkande med speciella beräkningar och förslag rörande ersättningarna för städningsarbete inom vissa statliga ämbetslokaler i Stockholm m. m.
1937:8 Betänkande med förslag angående den statsunderstödda vattenavlednings- och avdikningsverksamheten samt därmed sammanhängande spörsmål
1937:9 Utredning rörande jordbrukets läge i Norrland med vissa förslag till åtgärder till förbättrande av den norrländska jordbrukarbefolkningens ekonomiska ställning
1937:10 Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. 1,
1937:11 Betänkande med förslag angående rätt till fiske i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. 2, Kartbilagor : Vänern och Hjälmaren
1937:12 Arbetslöshetsundersökningen den 31 juli 1936
1937:13 Lagberedningens förslag till lag om aktiebolags pensions- och andra personalstiftelser m. m.
1937:14 Betänkande med förslag till vissa lagstiftningsåtgärder till motverkande av överdriven skuldsättning inom jordbruket
1937:15 Utredning med förslag till vissa åtgärder för trafiksäkerhetens höjande vid korsningar i samma plan mellan järnväg och väg samt järnvägarnas beredande av bidrag av automobilskattemedel till säkerhetsanordningarna vid dylika korsningar
1937:16 Betänkande och förslag i fråga om utbildning av hembiträden Hembiträdesutredningens betänkande 1
1937:17 Betänkande angående vissa med frivillig anskaffning av luftvärnsmateriel sammanhängande frågor
1937:18 Promemoria angående grunderna för en reform av lagstiftningen om rätt till litterära och musikaliska verk
1937:19 Betänkande med förslag till åtgärder mot smittsam kastning hos nötkreatur
1937:20 Utredning angående de rättsbildade domsagobiträdenas anställnings- och avlöningsförhållanden
1937:21 Betänkande med förslag till lag om minimilöner för lantarbetare.
1937:22 Efterskrift till "Kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid"
1937:23 Betänkande angående Pensionsstyrelsens invaliditetsförebyggande verksamhet
1937:24 Förslag till ändrad lagstiftning om sammanträffande av brott jämte motiv
1937:25 Utredning rörande flottans fartygstyper m. m.
1937:26 Betänkande med utredning och förslag rörande beredskapsarbeten
1937:27 Betänkande med förslag till lönereglering för lärarpersonalen vid kommunala mellanskolor, kommunala flickskolor och högre folkskolor
1937:28 Betänkande med förslag till lag om skyddskoppympning m. m.
1937:29 Betänkande med förslag till lag om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna m.m.
1937:30 Redogörelse för inventering av odlingsjord å kronoparkerna nedanför odlingsgränsen i de två nordligaste Norrlandslänen ävensom för vissa andra uppdrag
1937:31 Betänkande med förslag angående inrättande av ett statens institut för folkhälsan avgivet av tillkallade sakkunniga
1937:32 Betänkande med utredning och förslag angående dyrortsgrupperingen
1937:33 Betänkande med förslag angående den fasta lantbruksundervisningens ordnande
1937:34 Betänkande med förslag till åtgärder för förbättrande av de blindas och de dövstummas arbetsförhållanden och förvärvsmöjligheter
1937:35 Betänkande med förslag till lagstiftning om grundvatten m. m.
1937:36 Utredning i fråga om universitetens verksamhet och organisation
1937:37 Efterlämnade anteckningar till Förberedande utkast till strafflag
1937:38 Betänkande med förslag till lag om villkorlig dom m. m.
1937:39 Betänkande med förslag till kungörelse om kommissionärer hos överrätter och stadsdomstolar
1937:40 Särskilda inom Ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunnigas yttrande med anledning av det åt dem lämnade uppdraget att biträda vid utredigeringen av det utav 1936 års kyrkomöte antagna psalmboksförslaget.
1937:41 Betänkande rörande fiskerinäringens avsättningsförhållanden m. m.
1937:42 Betänkande med förslag till omläggning av den direkta statsbeskattningen m. m.
1937:43 Betänkande med förslag rörande lån och bidrag av statsmedel till främjande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer i egnahem m. m. jämte därtill hörande utredningar
1937:44 Betänkande med utredning och förslag angående understöd i form av fria bostäder och fri kost åt studerande vid universiteten i Uppsala och Lund samt Karolinska mediko-kirurgiska institutet
1937:45 Betänkande med utredning och förslag angående studentexamen
1937:46 Betänkande och förslag rörande vården av själsligt abnorma manliga skyddshemselever samt av vanartade sinnesslöa gossar m. m.
1937:47 Folktandvård förslag
1937:48 Betänkande med förslag till civilt avlöningsreglemente
1937:49 Betänkande med förslag till lag om semester
1937:50 Sverges familjenamn 1920 Suppl. nr 5 /förteckning.
1937:51 Betänkande med förslag till lagstiftning om vitaminiserade livsmedel och om kringföringshandel med kött och charkuterivaror
1937:52 Betänkande med förslag angående effektivisering av yrkesinspektionen
1937:53 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande automobilbeskattningen
1937:54 Betänkande angående anordnande av lagringsutrymmen för flytande bränslen m. m.
1937:55 Betänkande med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln och butikstängningslag
1937:56 Normalförslag till provisoriska byggnadsföreskrifter enligt 128 § i byggnadsstadgan
1937:57 Normalförslag till byggnadsordningar m. m. 1,

1938

1938:1 Betänkande angående omorganisation av Polisskolan i Stockholm m. m. avgivet av inom Socialdepartementet tillkallade sakkunniga
1938:2 Förslag till revision av Den svenska kyrkohandboken
1938:3 Byggnadsindustrien i Sverige 2,utredning och betänkande.
1938:4 Byggnadsindustrien i Sverige 3,utredning och betänkande.
1938:5 Betänkande med utredning och förslag rörande produktions- och avsättningsförhållandena inom trädgårdsnäringen
1938:6 Betänkande i näringsfrågan
1938:7 Betänkande angående barnbeklädnadsbidrag m. m.
1938:8 Betänkande med förslag rörande omorganisation av vissa delar av Tekniska skolan i Stockholm
1938:9 Utlåtande rörande flottans fartygstyper m. m.
1938:10 Byggnadsindustrien i Sverige 1,utredning och betänkande.
1938:11 Riktlinjer för en lagstiftning om ägareförbehåll och avbetalningsköp
1938:12 Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden enligt beredningsnämndernas förslag vid 1938 års allmänna fastighetstaxering.
1938:13 Betänkande angående förvärvsarbetande kvinnors rättsliga ställning vid äktenskap och barnsbörd
1938:14 Betänkande och förslag angående Skolöverstyrelsens organisation avgivna av inom Ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunniga.
1938:15 Betänkande angående "landsbygdens avfolkning"
1938:16 Betänkande och förslag angående verksamheten vid Kungl. Dramatiska teatern, dess förvaltning och ledning
1938:17 Betänkande med förslag till lotteriförordning m. m.
1938:18 Betänkande med förslag till lag om frivillig pensionering av i enskild tjänst anställda m. m.
1938:19 Yttrande med socialetiska synpunkter på befolkningsfrågan
1938:20 Betänkande angående barnkrubbor och sommarkolonier m. m.
1938:21 Arbetslöshetsräkningen den 31 augusti 1937. D. 1
1938:22 Betänkande med förslag till reformerad hyreslagstiftning
1938:23 Betänkande med förslag till lag om enskilda vägar m. m.
1938:24 Betänkande med vissa demografiska utredningar
1938:25 Betänkande med förslag till lag om villkorlig frigivning m. m.
1938:26 Betänkande med utredning och förslag angående centrala verkstadsskolor m. m.
1938:27 Betänkande med förslag till trafikförsäkringslag jämte därmed sammanhängande författningar
1938:28 Betänkande rörande åtgärder för enhetliggörande av det svenska järnvägsnätet
1938:29 Betänkande med utredning och förslag angående intagning av elever i första klassen av de allmänna läroverken och med dem jämförliga läroanstalter
1938:30 Betänkande jämte lagförslag angående lärlingsutbildningen inom hantverket och den mindre industrien
1938:31 Försöksutredning beträffande omfattningen av yrkesmässig godstrafik med automobil eller släpvagn under år 1937
1938:32 Betänkande med utredning och förslag angående begynnelsespråket i realskolan
1938:33 Betänkande och förslag rörande den andliga vården inom försvarsväsendet
1938:34 Den statliga egnahemsverksamheten betänkande med förslag
1938:35 Betänkande och förslag angående utsträckning av den årliga lästiden vid folkskolan m. m.
1938:36 Betänkande med förslag rörande djurskyddslagstiftning
1938:37 Normalbestämmelser för järnkonstruktioner till byggnadsverk (järnbestämmelser)
1938:38 Betänkande med förslag till ändringar i arrendelagstiftningen
1938:39 Betänkande med förslag till statliga åtgärder för stödjande av privatflygningens utveckling i Sverige
1938:40 Betänkande med utredning och förslag rörande statsbidrag till anordnande av bostäder åt åldringar och änkor i s. k. pensionärshem
1938:41 Betänkande med förslag till omorganisation av uppbördsväsendet och folkbokföringen m. m. D. 2,
1938:42 Betänkande med utredning och förslag angående åtgärder till den svenska exportnäringens främjande
1938:43 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk. 1,
1938:44 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk. 2,
1938:45 Betänkande med förslag angående reglering av strandbebyggelsen m. m.
1938:46 Betänkande med förslag till omorganisation av uppbördsväsendet och folkbokföringen m. m. D. 1,
1938:47 Betänkande angående gift kvinnas förvärvsarbete m.m.
1938:48 Betänkande med förslag till omorganisation av uppbördsväsendet och folkbokföringen m. m. D. 3,
1938:49 Betänkande med förslag angående utbildningen av lärare i teckning och i slöjd samt för yrkesundervisningen
1938:50 Betänkande angående utbildningen av lärare vid de allmänna läroverken och med dem jämförliga läroanstalter
1938:51 Uppbörds- och folkbokföringsreformen kortfattad framställning av 1936 års uppbördskommittés förslag rörande omorganisation av uppbördsväsendet och folkbokföringen m. m. : utarbetad på uppdrag av kommittén
1938:52 Betänkande med förslag till civilt icke-ordinarie-reglemente
1938:53 Utredning rörande skogsnäringens ekonomiska läge med förslag till åtgärder för höjande av näringens bärkraft. 1,
1938:54 Betänkande med utredning och förslag angående överstyrelse för yrkesutbildning
1938:55 Betänkande med förslag till militärt avlöningsreglemente
1938:56 Betänkande med förslag till lag om förhandlingsrätt för kommunala tjänstemän
1938:57 Slutbetänkande
1938:58 Utredning rörande skogsnäringens ekonomiska läge med förslag till åtgärder för höjande av näringens bärkraft. 2,
1938:59 Betänkande med förslag till förordning angående yrkesmässig biltrafik m. m.
1938:60 Betänkande med förslag till reviderad fornminneslagstiftning m. m.

1939

1939:1 Betänkande angående grunder för intagning av enskild väg till allmänt underhåll ävensom angående statsbidrag till enskilda vägar
1939:2 Utredning och förslag rörande plats i Stockholms skärgård för förläggning av Stockholms örlogsbas
1939:3 Betänkande med förslag till taxa för befordring av gods m.m. å Statens järnvägar
1939:4 Svensk namnbok till vägledning vid val av nya släktnamn
1939:5 Betänkande angående revision av tjänsteförteckningen i vad avser statens affärsdrivande verk
1939:6 Underlättandet av kvinnornas arbete i de mindre lanthemmen betänkande med förslag
1939:7 Betänkande angående Justitiekanslerns, Justitieombudsmannens och Militieombudsmannens allmänna ämbetsställning m. m.
1939:8 Betänkande med förslag till exporttariffer
1939:9 Betänkande med förslag till omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarna m. m.
1939:10 Betänkande med förslag till militärt icke-ordinarie-reglemente
1939:11 Betänkande och förslag rörande befrämjande av avsättningen av den svenska stenindustriens produkter
1939:12 Betänkande rörande industriellt utnyttjande av halm
1939:13 Rationaliseringsutredningens betänkande. D. 1,
1939:14 Rationaliseringsutredningens betänkande. D. 2,
1939:15 Betänkande med förslag till lag om reglering av anställnings- och arbetsförhållandena inom det husliga arbetet Hembiträdesutredningens betänkande 2
1939:16 Utredning och förslag angående fortsatt förstatligande av kommunala mellanskolor
1939:17 Utredning och förslag rörande fri undervisningsmateriell för folk- och fortsättningsskolor
1939:18 Betänkande med förslag till förordning om arvs- och gåvoskatt m. m.
1939:19 Betänkande om statstjänstemäns ställning vid arbetskonflikter
1939:20 Betänkande med förslag till vissa ändringar i beklädnadsreglementet för polispersonalen m. m.
1939:21 Betänkande med förslag till ändringar i vissa delar av sjömanslagen m. m.
1939:22 Betänkande och förslag angående vissa med beviljande av tillstånd till yrkesmässig automobiltrafik förenade frågor
1939:23 Ledningen av landstingens hälso- och sjukvårdsverksamhet utredning och förslag
1939:24 Arbetslöshetsräkningen den 31 augusti 1937. D. 2,
1939:25 Betänkande med förslag till lag om arbetsfostran m. m.
1939:26 Betänkande. D. 1,
1939:27 Betänkande med utredning och förslag angående rätt för folkskollärare m. fl. att inskrivas vid universitet och högskolor samt där avlägga examina
1939:28 Betänkande med förslag rörande ett ändamålsenligt utnyttjande av kronans fiskevatten
1939:29 Betänkande med förslag till omorganisation av domsagoförvaltningen samt lönereglering för domsagopersonalen
1939:30 Betänkande med utredning och förslag rörande tillgodoseendet av behovet av allmänna samlingslokaler
1939:31 Betänkande angående vissa med vården av civila patienter å garnisonssjukhusen sammanhängande organisationsfrågor
1939:32 Betänkande angående revision av tryckfrihetsförordningens ansvarighetsregler och därmed sammanhängande förhållanden
1939:33 Betänkande med förslag till ändringar i förmynderskapslagstiftningen
1939:34 Betänkande med förslag rörande skärgårdarnas behov av förbättrade kommunikationer. D. 1
1939:35 Dragbilar betänkande med förslag till klassificering av vissa för framdragande av släpfordon eller arbetsredskap ombyggda automobiler, m. m.
1939:36 Nytt förslag till riktlinjer för bestämmandet av ersättning för tjänstebostad
1939:37 Betänkande med förslag till kungörelse med vissa föreskrifter angående tillverkning av bröd efter vikt m. m.
1939:38 Betänkande med förslag till manskapsavlöningsreglemente
1939:39 Utredning och förslag angående de kommunala flickskolornas organisation
1939:40 Betänkande angående åtgärder till motverkande av vattenförorening m. m. 1,
1939:41 Betänkande och förslag rörande docentinstitutionen
1939:42 Betänkande med utredning och förslag angående civilbefolkningens förseende med gasmasker samt inrättande av skyddsrum för luftskyddsändamål
1939:43 Betänkande med utredning och förslag angående rekryteringen av försvarsväsendets officerskårer m. m.
1939:44 Utredning angående statsdepartementens organisation och därmed sammanhängande frågor.
1939:45 Betänkande. D. 2,
1939:46 Betänkande med utredning angående behovet av legala kompetensföreskrifter för utövande av hantverksyrken
1939:47 Betänkande med förslag rörande beskattning av stiftelser och ideella föreningar m. fl. juridiska personer m. m.
1939:48 Betänkande med förslag till organisation av försvarsväsendets läkemedelsförsörjning.
1939:49 Betänkande med förslag till ändring i lagen om förenings- och förhandlingsrätt
1939:50 Promemoria rörande bostadsbyggnadsverksamheten och bostadsförsörjningen
1939:51 Betänkande

1940

1940:1 Betänkande och förslag angående reglering av församlingsindelningen i Stockholm och revision av den för huvudstaden gällande lagen om församlingsstyrelse
1940:2 Betänkande angående omorganisation av arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse m. m.
1940:3 Betänkande med förslag till åtgärder för befordrande av produktionen å enskilda skogar i vissa delar av Norrland
1940:4 Betänkande med förslag till lag om krigsskadeersättning
1940:5 Promemoria med förslag till vissa åtgärder mot missbruk av tryckfriheten
1940:6 Betänkande angående uppgörelse mellan Kungl. Maj:t och Kronan samt Stockholms stad rörande vissa markfrågor m. m. i Stockholm
1940:7 Betänkande med förslag till lag med vissa bestämmelser om livförsäkring vid krig m. m.
1940:8 Betänkande med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. strafflagen m. m. jämte därmed sammanhängande författningar
1940:9 Betänkande med förslag till kungörelse angående kontroll å handeln med ost samt viss lagstiftning angående korvvaror
1940:10 Svensk namnbok 1940
1940:11 Betänkande med förslag rörande offentliga rättshjälpsanstalter
1940:12 Betänkande med utredning och förslag angående inrättande av fritidsreservat för städernas och de tättbebyggda samhällenas befolkning
1940:13 Statistisk utredning angående förvaltningskostnader m. m. i konkurser.
1940:14 Betänkande och förslag angående förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning vid Statens järnvägar. D. 1,
1940:15 Betänkande med förslag rörande skärgårdarnas behov av förbättrade kommunikationer. D. 2
1940:16 Efterfrågan på jordbruksprodukter och dess känslighet för pris- och inkomstförändringar en ekonomisk-statistisk studie
1940:17 Betänkande med förslag till ändrad lagstiftning angående s. k. rattfylleri
1940:18 Betänkande med förslag angående krigsförsäkring av viss lösegendom
1940:19 Förslag till ändrad lagstiftning om straff för försök till brott, jämte motiv
1940:20 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott.
1940:21 Betänkande angående utfärdande av samt ersättning för vissa läkarintyg
1940:22 Socialvårdskommitténs betänkande. 1,
1940:23 Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m.
1940:24 Betänkande och förslag angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet m. m.
1940:25 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till ändring av strafflagen för krigsmakten i vad den berör förmögenhetsbrotten.
1940:26 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
1940:27 Betänkande med förslag till organisation av Telegrafverket
1940:28 Betänkande angående uppgörelse mellan Kungl. Maj:t och kronan samt Stockholms stad rörande Överståthållarämbetets uppförande å riksstaten m. m.
1940:29 Lagrådets utlåtande över Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk.
1940:30 Betänkande med förslag rörande övergång till högertrafik i Sverige
1940:31 Socialvårdskommitténs betänkande. 2,
1940:32 De yngre sjukhusläkarnas avlönings-, arbets- och bostadsförhållanden undersökning
1940:33 Principbetänkande i trafiksäkerhetsfrågan
1940:34 Betänkande rörande reglering av import- och detaljhandeln med tobaksvaror
1940:35 Organiserad samverkan inom svenskt näringsliv betänkande
1940:36 Betänkande och förslag angående folkskoleväsendets rationalisering
1940:37 Betänkande angående lägenhetsupplåtelser åt lappar som lämnat renskötseln
1940:38 Betänkande och förslag angående värntjänstutbildning för skolungdom
1940:39 Förslag till revision av Den svenska kyrkohandboken

1941

1941:1 Betänkande. D. 3,
1941:2 Betänkande med förslag rörande restaureringen av Uppsala domkyrka.
1941:3 Åtgärder för bekämpande av homosexualitetens samhällsfarliga yttringar
1941:4 Utredning angående byggnadskostnaderna betänkande
1941:5 Betänkande med allmänna riktlinjer för åstadkommande av tidigare inbetalning av utskylder. D. 1
1941:6 Betänkande med allmänna riktlinjer för åstadkommande av tidigare inbetalning av utskylder. D. 2
1941:7 Förslag till rättegångsbalk
1941:8 Lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m. m. 1,
1941:9 Lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m. m. 2,
1941:10 Betänkande med förslag till allmänna tjänste- och familjepensionsreglementen.
1941:11 Betänkande med förslag om inrättande av en statlig brandskola m. m.
1941:12 Betänkande med förslag till förstatligande av den allmänna väghållningen på landet m.m.
1941:13 Förslag till revision av Den svenska evangelieboken.
1941:14 Betänkande med utredning och förslag till åtgärder för främjande av hantverk och småindustri
1941:15 Betänkande rörande bekämpande av väggohyra
1941:16 Betänkande angående åtgärder till motverkande av vattenförorening m. m. 2,
1941:17 Betänkande angående revision av tjänsteförteckningen i vad avser allmänna civilförvaltningen. D. 1,
1941:18 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 1,
1941:19 Betänkande angående fiskarenas ekonomiska organisation och reglering av fiskmarknaden
1941:20 Betänkande med förslag till ändrad lydelse av § 16 regeringsformen
1941:21 Statistisk utredning rörande fri rättegång.
1941:22 Betänkande med förslag till livsmedelsstadga m. m.
1941:23 Domänstyrelsens förslag till grunder för värdering av skog vid taxering av fastighet m.m.
1941:24 Betänkande med förslag till lag om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet
1941:25 Strafflagberedningens promemoria med förslag till lag om kastrering m. m.
1941:26 Sverges familjenamn 1920 Suppl. nr 6förteckning.
1941:27 Betänkande med utredning och förslag angående läkarutbildningen. 1,
1941:28 Betänkande med förslag angående underlättande av deltagandet i kommunala val
1941:29 Socialvårdskommitténs betänkande. 3,
1941:30 Betänkande och förslag angående soldatvården
1941:31 Betänkande med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 6 juni 1930 om församlingsstyrelse i Stockholm
1941:32 Strafflagberedningens utlåtande med förslag till lagstiftning angående åtgärder mot homosexualitetens samhällsfarliga yttringar
1941:33 Betänkande och förslag angående förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning vid Statens järnvägar. D. 2,
1941:34 Den svenska sjöfartsnäringens ekonomi åren 1936 och 1937 undersökning
1941:35 Betänkande med förslag angående utbildningen av värnpliktiga och fast anställt manskap vid armén
1941:36 Utredning om utlandssvenskarna
1941:37 Betänkande angående revision av gällande rekvisitionslagstiftning

1942

1942:1 Betänkande med förslag till plan för organisationsarbetet inom försvarsväsendet
1942:2 Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om begränsning av vinstutdelning från aktiebolag
1942:3 Promemoria rörande bostadsförsörjningen
1942:4 De yngre sjukhusläkarnas avlönings-, arbets- och bostadsförhållanden utredning och förslag
1942:5 Promemoria med förslag till utvidgad vanhävdslagstiftning
1942:6 Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande. 1,
1942:7 Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande. 2,
1942:8 Betänkande med förslag till tjänste- och familjepensionsreglementen för arbetare i statens tjänst
1942:9 Betänkande med förslag till folkskolans avlöningsreglemente m. m.
1942:10 Betänkande med förslag till brandlag och brandstadga m. m.
1942:11 Betänkande med utredning och förslag angående betygssättningen i folkskolan
1942:12 Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande. 3,
1942:13 Betänkande och förslag angående förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning vid Statens järnvägar. D. 4,
1942:14 Promemoria angående hyresreglering
1942:15 Betänkande med förslag till lag om vapenfria värnpliktiga
1942:16 Betänkande med förslag rörande den centrala förvaltningsverksamheten inom försvarsväsendet
1942:17 Betänkande med utredning och förslag angående barnmorskeväsendet
1942:18 Beskattningsorganisationssakkunnigas betänkande med förslag till ändrad organisation av Kammarrätten.
1942:19 Betänkande med utredning och förslag angående semester för husmödrar
1942:20 Utredning angående värmekostnaden i hyreshus betänkande
1942:21 Betänkande med förslag till främjande av utskyldsbetalning genom erkända skatteförmedlingskassor
1942:22 Förslag till ny lag om behörighet att utöva läkarkonsten, m. m.
1942:23 Promemoria med förslag angående registreringen av landets företagare m. m.
1942:24 Betänkande angående bilregistrering m. m.
1942:25 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 2,
1942:26 Betänkande med förslag till avlöningsreglemente för de högre kommunala skolorna
1942:27 Stadsplaneutredningen 1942. 1,
1942:28 Strafflagberedningens promemoria med förslag till lag om eftergift av åtal mot minderåriga m. m.
1942:29 Socialvårdskommitténs betänkande. 4,
1942:30 Betänkande angående revision av tjänsteförteckningen i vad avser allmänna civilförvaltningen. D. 2,
1942:31 Betänkande med förslag till skärpt bestraffning av falskdeklaration m. m.
1942:32 Betänkande med förslag angående hushållningssällskapens organisation och verksamhet m. m.
1942:33 Betänkande med förslag rörande ändring av gällande bestämmelser i fråga om prästutbildningen
1942:34 Betänkande med förslag till omläggning av den kommunala beskattningen m.m. D. 1,
1942:35 Betänkande med förslag till omläggning av den kommunala beskattningen m.m. D. 2,
1942:36 Betänkande med förslag rörande statligt stöd åt svensk filmproduktion
1942:37 Betänkande med förslag till åtgärder för främjande av sjöfolkets utskyldsbetalning.
1942:38 Betänkande angående jordbrukets byggnadskostnader
1942:39 Betänkande med förslag till förordning om värdestegringsskatt å fastighet
1942:40 Betänkande med förslag angående innebörden av begreppet polismyndighet i olika författningar m. m.
1942:41 Betänkande angående åtgärder till stöd för de renskötande lapparna m. m.
1942:42 Förslag rörande tillämpningsföreskrifter till lagen med särskilda bestämmelser angående stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig eller krigsfara m. m.
1942:43 Betänkande med förslag rörande Veterinärinrättningens i Skara framtida användning m. m.
1942:44 Tillägg nr 1 till Statliga cement- och betongbestämmelser av år 1934 (Statens off. utredn. 1934:17) omfattande: Tilläggsbestämmelser angående provning av betongs hållfasthet, Tilläggsbestämmelser angående klassindelning av betong samt tillåtna påkänningar i armerad betong, Särskilda bestämmelser för användning av s. k. kamjärn av högvärdigt stål såsom armeringsjärn i byggnadsverk av armerad betong
1942:45 Socialvårdskommitténs betänkande. 5,
1942:46 Betänkande angående revision av tjänsteförteckningen i vad avser allmänna civilförvaltningen. D. 3,
1942:47 Lagrådets utlåtande över Lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m. m.
1942:48 Betänkande angående finansstatistikens effektivisering
1942:49 Beskattningsorganisationssakkunnigas betänkande med förslag till ändrad organisation av beskattningsnämnderna och förstärkning av landskontorens arbetskraft m. m.
1942:50 Betänkande med förslag rörande fri rättegång
1942:51 Betänkande med förslag till samordning av polisradioväsendet i riket
1942:52 Promemoria angående förutsättningarna för och verkningarna av en engångsskatt å förmögenhet i Sverige
1942:53 Betänkande med förslag till ordnande av statens isbrytningsverksamhet.
1942:54 Utredning angående frågan om polismans rätt att bruka våld m. m.
1942:55 Betänkande med utredning och förslag angående förbättrad pensionering för sjöfolk
1942:56 Socialvårdskommitténs betänkande. 6,
1942:57 Betänkande angående inrättande av Statens sakrevision
1942:58 Patentutredningens betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av förordningen den 16 maj 1884 angående patent.
1942:59 Strafflagberedningens betänkande angående strafflagens tillräknelighetsbestämmelser, sinnesundersökning m. m.
1942:60 Betänkande med förslag angående grunderna för den kommunala lånepolitiken
1942:61 Promemoria med förslag till ändringar i lösen- och stämpelförordningarna m. m.

1943

1943:1 Betänkande med författnings- och organisationsförslag för genomförande av förstatligande av den allmänna väghållningen på landet m. m.
1943:2 Betänkande med förslag till författningar angående ersättning för flyttningskostnad
1943:3 Betänkande med förslag till ändrade grunder för familjebeskattningen
1943:4 Utredning rörande skogsnäringens ekonomiska läge med förslag till åtgärder för höjande av näringens bärkraft. 3,
1943:5 Utredning rörande polismäns anslutning till politiska ytterlighetsriktningar m. m.
1943:6 Utredning och förslag angående pappersformaten inom statsförvaltningen
1943:7 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. Bil. 1,
1943:8 Betänkande angående levnadskostnadsindex
1943:9 Utredning och förslag angående statsbidrag till daghem och lekskolor m. m.
1943:10 Betänkande. 1,
1943:11 Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande. 4,
1943:12 Betänkande med förslag till statliga åtgärder för stödjande av den privata motorlösa flygningens och modellflygningens utveckling
1943:13 Besparingsberedningens slututlåtande
1943:14 Betänkande angående åtgärder mot spekulation i vattenkraft
1943:15 Utredning och förslag angående statsbidrag till social hemhjälpsverksamhet
1943:16 Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande. 5,
1943:17 Tillströmningen till de fria fakulteterna och arbetsförhållandena närmast efter avlagd examen samt militärtjänstgöringens inverkan på universitets- och högskoleungdomens studier och ekonomiska förhållanden statistiska undersökningar
1943:18 Utredning och förslag angående planmässigt sparande för familjebildning och statens bosättningslån
1943:19 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. Bil. 2,
1943:20 Betänkande med förslag angående omorganisation av rättsmedicinalväsendet i riket
1943:21 Betänkande med förslag till reglering av det militära arvodesväsendet
1943:22 Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande. 6,
1943:23 Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid 1938 års allmänna fastighetstaxering.
1943:24 Betänkande med förslag till lag om redovisningsmedel m. m.
1943:25 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 3,
1943:26 Djurstallars planering, värmehushållning och ventilation.
1943:27 Betänkande med förslag till lag om folkskyddsväsendet (folkskyddslag) m. m.
1943:28 Betänkande med förslag angående den statliga statistikens organisation m. m.
1943:29 Betänkande rörande sinnesslövårdens organisation med hänsyn till erforderliga åtgärder för beredande av skolundervisning åt bildbara sinnesslöa barn
1943:30 Stadsplaneutredningen 1942. 2,
1943:31 Utredning med förslag angående reglering av den territoriella församlingsindelningen i Göteborg
1943:32 Betänkande med förslag till hamnförordning
1943:33 Betänkande rörande reglering av löner och tjänsteförhållanden m. m. för lärarpersonal vid statsunderstödda sinnesslöskolor
1943:34 Betänkande med utredning och förslag angående den högre tekniska undervisningen
1943:35 Betänkande med utredning och förslag angående den högre tekniska undervisningen. Tabellbilaga
1943:36 Betänkande med utredning och förslag angående den högre tekniska undervisningen. Bih. 1,
1943:37 Betänkande med utredning och förslag angående den högre tekniska undervisningen. Bih. 2,
1943:38 Handledning rörande tillämpningen av administrativa fullmaktslagen
1943:39 Utredning angående Norrlands näringsliv förberedande undersökning
1943:40 Statliga cementbestämmelser av år 1943 omfattande: Normalbestämmelser för leverans och provning av portlandcement. Normalbestämmelser för leverans och provning av ersättningscement - s. k. E-cement
1943:41 Betänkande med utredning och förslag angående läkarutbildningen. 2,
1943:42 Betänkande med förslag till militär moratorielag m. m.
1943:43 Betänkande med förslag till omläggning av den kommunala beskattningen m.m. D. 3,
1943:44 Betänkande med förslag angående utbildningen av värnpliktiga och fast anställt manskap vid marinen
1943:45 Betänkande
1943:46 Betänkande med förslag angående upprättandet av ett nordiskt institut
1943:47 Betänkande med förslag rörande meritberäkning m. m. för befälsutbildade värnpliktiga

1944

1944:1 Jordbruksbefolkningens levnadskostnader utredning
1944:2 Betänkande med förslag angående långtjänstunderbefäl m. m.
1944:3 Betänkande angående nykterhetstillståndet under krigsåren
1944:4 Promemoria med förslag till lag med bestämmelser om allmänna behörighetsvillkor för vissa kommunala uppdrag m. m.
1944:5 Betänkande med förslag till civilförsvarslag m. m.
1944:6 Betänkande med förslag till byordningar och instruktioner för ordningsmännen i lappbyarna
1944:7 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. 1
1944:8 Betänkande med förslag angående revision av riksdagens arbetsformer
1944:9 Processlagberedningens förslag till lag om införande av nya rättegångsbalken m. m. 1,
1944:10 Processlagberedningens förslag till lag om införande av nya rättegångsbalken m. m. 2,
1944:11 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 4,
1944:12 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. 2,
1944:13 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. 3, Bilagor till Investeringsutredningens betänkande med förslag till investeringsreserv av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten för budgetåret 1944/45
1944:14 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. 4
1944:15 Socialvårdskommitténs betänkande. 7,
1944:16 Socialvårdskommitténs betänkande. 8,
1944:17 Betänkande med förslag till åtgärder för främjandet av litteraturtjänsten inom de tekniska fackområdena
1944:18 Betänkande med förslag till vägtrafikstadga m. m.
1944:19 Om inrättande av ett samhällsvetenskapligt forskningsråd betänkande
1944:20 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 1,
1944:21 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 2,
1944:22 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 3,
1944:23 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. Bil. 3,
1944:24 Betänkande med förslag rörande revision av lagstiftningen om kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag
1944:25 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. 5,
1944:26 Befolkningspolitik i utlandet en redogörelse
1944:27 Betänkande med utredning och förslag angående rätten till vissa uppfinningar m. m.
1944:28 1941 års reumatikervårdssakkunnigas betänkande. D. 2,
1944:29 Socialutbildningssakkunniga. 1,
1944:30 Ungdomsvårdskommitténs betänkande. [D.] 1,
1944:31 Ungdomsvårdskommitténs betänkande. [D.] 2,
1944:32 Slututlåtande
1944:33 Socialvårdens omfattning och kostnader efter 1930 en statistisk översikt
1944:34 Socialvårdskommitténs betänkande. 9,
1944:35 Betänkande med förslag till lag om skyldighet för innehavare av järnväg eller spårväg att hålla stängsel
1944:36 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. 6
1944:37 Kommunindelningskommittén. 1,
1944:38 Betänkande angående ordnandet av civilanställning för avgående fast anställt manskap vid försvaret
1944:39 Betänkande med förslag i anledning av utredning rörande tillstånd för juridiska personer att utöva yrkesmässig automobiltrafik
1944:40 Promemoria angående socialvården under krig
1944:41 Förslag till handledning i sexualundervisning för lärare i folkskolor
1944:42 1943 års riksteaterutrednings betänkande och förslag angående Riksteaterns omorganisation m. m.
1944:43 Betänkande med förslag till inrättande av ett forskningsråd på jordbrukets område.
1944:44 Betänkande med förslag rörande utnyttjandet av ingenjörtekniskt utbildad personal inom försvarsväsendet och därmed sammanhängande frågor
1944:45 Betänkande med förslag till åtgärder för den jordbrukstekniska forskningens och upplysningsverksamhetens ordnande
1944:46 Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 18 juni 1926 om delning av jord å landet samt lag om sammanläggning av fastigheter å landet m. m.
1944:47 Betänkande. 1,
1944:48 Betänkande med förslag till allmän ordningsstadga m. m.
1944:49 Betänkande angående organisationen av garnisonssjukvården i Stockholm
1944:50 Strafflagberedningens betänkande angående verkställigheten av frihetsstraff m. m.
1944:51 Betänkande i abortfrågan
1944:52 Folkbokföringskommitténs betänkande med förslag till omorganisation av folkbokföringen.
1944:53 Betänkande med förslag till förstatligande av polisväsendet i riket och åklagarväsendet i rikets städer. D. 1,
1944:54 Betänkande med förslag till förstatligande av polisväsendet i riket och åklagarväsendet i rikets städer. D. 2,
1944:55 Betänkande rörande organisatoriska åtgärder för den medicinska forskningens främjande
1944:56 Betänkande med förslag angående den statsunderstödda torrläggningsverksamheten
1944:57 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. 7,
1944:58 Utredning och förslag angående förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning för personal vid Statens järnvägars smalspåriga bandelar
1944:59 Betänkande med förslag till ändrad semesterlagstiftning
1944:60 Fångvårdsstyrelsens utredning angående fångvårdspersonalens utbildning och rekrytering m. m.
1944:61 Betänkande med utredning och förslag angående tandvården vid försvarsväsendet
1944:62 1944 års allmänna skattekommitté. 1,
1944:63 Betänkande med förslag till det militära uppskovsväsendets ordnande
1944:64 Betänkande med förslag till reglering av anställnings- och avlöningsförhållandena för folkskolans överlärare m. m.
1944:65 Jordbrukets framtida tillgång på arbetskraft utredning
1944:66 1944 års militärsjukvårdskommittés betänkande. D. 1
1944:67 Betänkande med förslag rörande ändring av gällande bestämmelser i fråga om prästutbildningen
1944:68 Betänkande. 2,
1944:69 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om brott mot staten och allmänheten.

1945

1945:1 Betänkande med förslag till utlänningslag och lag angående omhändertagande av utlänning i anstalt eller förläggning
1945:2 Betänkande med förslag till organisation av en luftfartsstyrelse m. m.
1945:3 Betänkande rörande särskilda åtgärder vid återförandet till civil verksamhet av till beredskapstjänstgöring inkallad personal
1945:4 Betänkande angående den husliga utbildningen
1945:5 Betänkande med utredning och förslag angående yrkesutbildning av sjöfolk av manskapsgrad samt åtgärder till höjande av sjöfolkets allmänna och medborgerliga bildning
1945:6 Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande. 7,
1945:7 Betänkande rörande Sveriges smalspåriga järnvägar. D. 1,
1945:8 Betänkande rörande Sveriges smalspåriga järnvägar. D. 2,
1945:9 Promemoria med förslag till arrendebestämmelser för kommunal jord
1945:10 Betänkande och förslag rörande effektivisering av skyddshemselevernas eftervård m. m.
1945:11 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. 8,
1945:12 Investeringsutredningens betänkande med förslag till investeringsreserv för budgetåret 1945/46 av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten.
1945:13 Investeringsutredningens betänkande med förslag till investeringsreserv för budgetåret 1945/46 av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten. Bilagor
1945:14 Socialpolitikens ekonomiska verkningar frågeställningar och riktlinjer : en undersökning
1945:15 Stadsplaneutredningen 1942. 3,
1945:16 Betänkande med förslag till nyorganisation av kyrkomusikerbefattningarna m. m. D. 1
1945:17 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 5,
1945:18 Normalbrandordning för städer, köpingar och municipalsamhällen
1945:19 Normalbrandordning för landskommuner. Alternativ 1,
1945:20 Normalbrandordning för landskommuner. Alternativ 2,
1945:21 Betänkande och förslag rörande upplysningsverksamhet om och inom försvaret
1945:22 Ungdomsvårdskommitténs betänkande. D. 3,
1945:23 Socialvårdskommitténs betänkande. 10,
1945:24 Betänkande angående grundpenningväsendet
1945:25 Betänkande och förslag angående statsbidrag till byggnader för folkskoleväsendet
1945:26 Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. Bil. nr 1,
1945:27 1944 års uppbördsberednings betänkande med förslag till omläggning av uppbördsförfarandet.
1945:28 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till ändringar av strafflagen för krigsmakten i vad den berör brott mot staten och allmänheten.
1945:29 Straffrättskommitténs betänkande med förslag till ändrad lagstiftning om ämbetsbrott av präst.
1945:30 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. 9,
1945:31 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. 10,
1945:32 Betänkande angående dyrortsgrupperingen
1945:33 Betänkande angående yrkesutbildningen i Norrland
1945:34 Betänkande med förslag angående kommissionärsväsendet vid statens förvaltningsmyndigheter m. m.
1945:35 1944 års skattesakkunniga. 1,
1945:36 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. 11,
1945:37 Betänkande angående revision av kommunala fondbildningslagen m. m.
1945:38 Kommunindelningskommittén. 2,
1945:39 Kommunindelningskommittén. 3, Betänkande med förslag till riktlinjer för en revision av rikets indelning i borgerliga primärkommuner : Bilagor
1945:40 Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande. 8,
1945:41 1941 års reumatikervårdssakkunnigas betänkande. D. 3,
1945:42 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. 12,
1945:43 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. Bil. 5,
1945:44 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. Bil. 4,
1945:45 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 5,
1945:46 Socialvårdskommitténs betänkande. 11,
1945:47 Betänkande om skolmåltiderna
1945:48 Naturvetenskapliga forskningskommittén. 1,
1945:49 Betänkande med förslag till förordning om vissa investeringsfonder m. m.
1945:50 Betänkande om förlossningsvården
1945:51 Betänkande om akademikernas amorteringsproblem
1945:52 Betänkande med förslag angående reglering av den territoriella församlingsindelningen i Göteborg
1945:53 Statistiska undersökningar kring befolkningsfrågan
1945:54 Utredningar angående ekonomisk efterkrigsplanering. 13,
1945:55 Betänkande om åtgärder för beredande av vila och rekreation åt mödrar och barn
1945:56 Betänkande med utredning och förslag angående läkarutbildningen. 3,
1945:57 Överarbetning av förslag angående läkarutbildningen (Statens offentliga utredningar 1941:27; Utbildningen till medicine licentiatexamen)
1945:58 Betänkande med förslag angående skogsvårdsstyrelserna
1945:59 Betänkande med förslag till lagstiftning om längre semester för vissa arbetstagare
1945:60 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 4,1,
1945:61 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 4,3,
1945:62 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. Bil. 6,
1945:63 Slutbetänkande. D. 1,
1945:64 Betänkande angående underlättande av deltagandet i allmänna val
1945:65 Betänkande med förslag angående omorganisation av fortifikations- och byggnadsförvaltningen inom försvaret m. m.

1946

1946:1 Betänkande angående rundradion i Sverige dess aktuella behov och riktlinjer för dess framtida verksamhet
1946:2 Dödföddheten och tidigdödligheten i Sverige dess samband med nativitetsminskningen och dess förhållande vid olika former av förlossningsvård samt dess socialmedicinska och befolkningspolitiska betydelse : en undersökning
1946:3 Betänkande med förslag till ändrade grunder för flottningslagstiftningen m. m.
1946:4 Betänkande med förslag angående uniformspliktens omfattning för viss personal vid försvarsväsendet
1946:5 Betänkande om barnkostnadernas fördelning med förslag angående allmänna barnbidrag m. m.
1946:6 Betänkande om barnkostnadernas fördelning med förslag angående allmänna barnbidrag m. m. Bilagor
1946:7 Betänkande och förslag rörande åtgärder för att begränsa antalet kontraktsanställt manskap inom krigsmakten
1946:8 Betänkande med förslag till boställsordning för folkskolans lärare m. m.
1946:9 1945 års universitetsberedning. 1,
1946:10 Betänkande med förslag till omorganisation av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen m. m.
1946:11 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 4,2,A,
1946:12 Betänkande om tandläkarutbildningens ordnande m. m. D. 1
1946:13 Investeringsutredningens betänkande med utredning rörande personal- och materielresurser m. m. för genomförande av ett arbetsprogram enligt av utredningen tidigare framlagt förslag.
1946:14 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 4,4,
1946:15 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 4,2,B,
1946:16 Betänkande angående forsknings- och försöksverksamheten på jordbrukets område i Norrland
1946:17 Den familjevårdande socialpolitiken en redogörelse
1946:18 P. M. angående utvecklingsplanering på jordbrukets område utredning
1946:19 Betänkande med förslag rörande den ekonomiska försvarsberedskapens framtida organisation
1946:20 Betänkande angående den centrala organisationen av det civila medicinal- och veterinärväsendet
1946:21 Betänkande med utredning och förslag angående rätten till arbetstagares uppfinningar
1946:22 Betänkande med förslag till ordnande av kreditgivnings- och rådgivningsverksamhet för hantverk och småindustri samt bildande av företagarnämnder
1946:23 Socialvårdskommitténs betänkande. 12,
1946:24 Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. 1,
1946:25 Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om uppfinningar m. m. av betydelse för rikets försvar
1946:26 Betänkande angående tjänstepensionsförsäkringens organisation
1946:27 Betänkande med förslag till investeringsreserv för budgetåret 1946/47 av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten
1946:28 Betänkande med förslag till investeringsreserv för budgetåret 1946/47 av statliga, kommunala och statsunderstödda anläggningsarbeten. Bilagor
1946:29 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser i fråga om taxering av inkomst av jordbruksfastighet samt lag om jordbruksbokföring
1946:30 Socialutbildningssakkunniga. 2,
1946:31 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 6,
1946:32 Betänkande med förslag till förordning angående allmänt kyrkomöte m. m.
1946:33 Förslag till lag om försäkringsrörelse m. m. 1,
1946:34 Förslag till lag om försäkringsrörelse m. m. 2,
1946:35 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 6,
1946:36 Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst. 1,
1946:37 Socialvårdskommitténs betänkande. 13,
1946:38 Betänkande med förslag rörande officersutbildningen inom armén m. m.
1946:39 Den svenska växtodlingens utvecklingstendenser samt dess inriktande efter kriget utredning
1946:40 Betänkande angående hantverkets och småindustriens befrämjande
1946:41 Betänkande med förslag till skogsvårdslag m. m.
1946:42 Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken D. 1betänkande.
1946:43 Betänkande med förslag till verkstadsorganisation för väg- och vattenbyggnadsväsendet
1946:44 Sakkunniga angående arbetsförmedlingens organisation. D. 1,
1946:45 Betänkande med förslag till åtgärder för främjande av ridhästaveln m. m.
1946:46 Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken D. 2betänkande.
1946:47 Rationalitetsvariationerna inom det svenska jordbruket utredning
1946:48 1945 års lönekommitté. 1,
1946:49 Ärvdabalksakkunnigas förslag till föräldrabalk.
1946:50 Betänkande med förslag till nyorganisation av kyrkomusikerbefattningarna m. m. D. 2
1946:51 Sakkunniga angående arbetsförmedlingens organisation. D. 2,
1946:52 Socialvårdskommitténs betänkande. 14,
1946:53 Betänkande om befolkningspolitikens organisation m. m.
1946:54 Utredning angående reglering av den territoriella församlingsindelningen i Stockholm
1946:55 Utredning rörande sexualundervisningen i högre skolor jämte förslag till handledning i sexualundervisning för lärare i högre skolor
1946:56 1944 års skattesakkunniga. 2,
1946:57 Betänkande angående vissa organisations-, utbildnings- och tjänstgöringsfrågor vid domstolarna
1946:58 Betänkande med förslag rörande utbyggnad av civila flygplatser m. m.
1946:59 Betänkande med förslag angående hemvärnet
1946:60 Betänkande med förslag till lag om skydd mot ohälsa och olycksfall i arbete m. m. 1
1946:61 Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken D. 3,betänkande. Bilagor
1946:62 Betänkande med förslag till lag om tryggande av byggnadsarbetares lönefordran m. m.
1946:63 Betänkande med förslag till lag om virkesmätning m. m.
1946:64 Betänkande med förslag till ny lagstiftning om uppsikt å jordbruk
1946:65 Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. Bil. nr 2,
1946:66 Betänkande angående reglering av anställningsförhållandena för viss civil personal inom statsförvaltningen. D. 1,
1946:67 Betänkande med utredning och förslag angående löneställningen för viss statsanställd sjukvårds- och ekonomipersonal m. m.
1946:68 Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. D. 1,
1946:69 Förvaltningsförfarandet förberedande utredning angående reglering av förfarandet hos förvaltningsmyndigheter i ärenden rörande enskild rätt och därmed sammanhängande frågor
1946:70 Betänkande med förslag till lag om sambruksföreningar
1946:71 Betänkande om deltidsarbete i allmän tjänst m. m.
1946:72 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 7,
1946:73 Utlåtande rörande metoder och materiel vid skogsbrandsläckning
1946:74 Betänkande angående socialvetenskapernas ställning vid universitet och högskolor m.m.
1946:75 Betänkande och förslag angående förhållandet mellan befäl och meniga inom krigsmakten m. m.
1946:76 Organisatoriska åtgärder till främjande av medicinsk forskning. 1,
1946:77 Naturvetenskapliga forskningskommittén. 2,
1946:78 Jordbruksbefolkningens möjligheter till sysselsättning utom jordbruket utredning
1946:79 Betänkande med förslag till omläggning av den direkta statsbeskattningen samt angående kvarlåtenskapsskatt m.m.
1946:80 Utredning angående vissa lägenhetsupplåtelser å kronomark i Norrlands fjälltrakter
1946:81 1945 års universitetsberedning. 2,
1946:82 Betänkande med förslag angående kommunernas bidrag till folkpensionskostnaderna
1946:83 Betänkande med förslag till strafflagstiftning för krigsmakten
1946:84 Betänkande angående vissa åtgärder till förbättrande av transportförhållandena i Norrland
1946:85 Betänkande med förslag till en utökad köttkontroll m. m.
1946:86 Den tyska propagandan i Sverige under krigsåren 1939-1945.
1946:87 Betänkande om tandläkarutbildningens ordnande m. m. D. 2,
1946:88 Betänkande med förslag till organisation av tillsynen å arbetarskyddslagstiftningen m. m. 2
1946:89 Utredning om utbetalningen av barnbidragen
1946:90 Betänkande med förslag angående den offentliga lönestatistiken
1946:91 Betänkande angående revision av det militära rättegångsväsendet
1946:92 Förslag till omorganisation av justitiekanslersämbetet och inrättande av ett riksåklagarämbete
1946:93 Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst. 2,
1946:94 Försvarets tjänsteförteckningssakkunnigas betänkande.
1946:95 Betänkande med förslag angående lönereglering för fast anställt manskap vid försvaret m. m.

1947

1947:1 Kollektiv tvätt betänkande med förslag att underlätta hushållens tvättarbete
1947:2 Betänkande angående fiskerinäringens efterkrigsproblem samt den prisreglerande verksamheten på fiskets område
1947:3 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1947:4 Betänkande med förslag till standardtariffer för detaljdistribution av elektrisk kraft
1947:5 1944 års militärsjukvårdskommittés betänkande. D. 2
1947:6 Betänkande med förslag till geofysiskt observatorium i Kiruna m. m.
1947:7 Betänkande med förslag angående lantmäteripersonalens organisation samt avlöningsförhållanden m. m.
1947:8 Betänkande med förslag angående fiskets administration m. m.
1947:9 Betänkande om tandläkarutbildningens ordnande m. m. D. 3,
1947:10 Betänkande med förslag rörande civilförsvarets organisation m.m.
1947:11 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 8,
1947:12 Ungdomsvårdskommitténs betänkande. D. 4,
1947:13 Betänkande med utredning rörande Riksräkenskapsverkets organisation
1947:14 Handeln med olja betänkande med förslag
1947:15 Betänkande med förslag till lönereglering för övningslärare
1947:16 Förslag till konvention mellan Sverige, Danmark och Norge om erkännande och verkställighet av domar i brottmål m. m.
1947:17 Ungdomsvårdskommitténs betänkande. D. 5,
1947:18 Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. 2,
1947:19 Kompetensfordringar för statliga, vissa halvstatliga och kommunala tjänster samt sådana yrken och befattningar, för vilkas utövande kräves av statlig myndighet utfärdad behörighetsförklaring eller legitimation sammanställning
1947:20 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1947:21 Socialvårdskommitténs betänkande. 15,
1947:22 Betänkande med förslag till ändrad lagstiftning angående handel med skrot, lump och begagnat gods
1947:23 1945 års lönekommitté. 2,
1947:24 Betänkande rörande ett centralt arbetsmarknadsorgan
1947:25 1945 års akademikerutredning
1947:26 Slutbetänkande. D. 2,
1947:27 Betänkande med förslag till ändrad ordning beträffande vissa helgdagar.
1947:28 Stuveriverksamheten i svenska hamnar betänkande
1947:29 Välfärdsanordningar för sjöfolk i hamn betänkande
1947:30 Betänkande med förslag till lag om regionkommuner m. m.
1947:31 Betänkande med förslag angående utbildning av befäl för handelsflottan m. m.
1947:32 Utredning med synpunkter på sågverksdriften i Norrland och förslag angående inrättande av en central sågverksskola
1947:33 Redogörelse i sammandrag för utredning rörande planering av jordbruket och skogsbruket i Nedertorneå kommun
1947:34 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 9,
1947:35 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1947:36 Vid andra riksskogstaxeringen av Norrland åren 1938-42 använd metodik och härom vunna erfarenheter redogörelse
1947:37 1945 års skogshärbärgesutrednings betänkande. D. 1,
1947:38 Lagberedningens förslag till jordabalk. 1
1947:39 Sverges familjenamn 1920 Suppl. nr 7 /förteckning.
1947:40 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1947:41 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 7,
1947:42 Betänkande angående organisationen av försöksverksamheten på jordbrukets område
1947:43 Betänkande med förslag om upphävande av äldre giftermålsbalken
1947:44 Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. 3,
1947:45 Polisen och allmänheten betänkande med förslag till tjänstereglemente för polisväsendet
1947:46 Betänkande angående familjeliv och hemarbete
1947:47 Fiskerättskommitténs förslag till fiskelag jämte därmed sammanhängande författningar.
1947:48 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1947:49 1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 10,
1947:50 Sysselsättningsförhållandena inom varuhandeln företagsinventering
1947:51 Betänkande om granskning och antagning av läroböcker
1947:52 Möbler betänkande
1947:53 Kommunallagskommitténs betänkande. 1,
1947:54 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1947:55 Utredning med förslag angående utbildning av lärare för industri och hantverk vid anstalter för yrkesundervisning m. m.
1947:56 Utredning angående organisationen av den finska församlingen i Stockholm samt de tyska församlingarna i Stockholm och Göteborg m. m.
1947:57 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1947:58 Betänkande angående reglering av anställningsförhållandena för viss civil personal inom statsförvaltningen. D. 2,
1947:59 Betänkande med förslag angående forsknings- och försöksverksamheten samt undervisningen på mejerinäringens område m. m.
1947:60 Förslag till tryckfrihetsförordning
1947:61 Betänkande. 2,
1947:62 Fiskredskapsförsäkring betänkande
1947:63 Betänkande med förslag till byggande av fiskehamnar.
1947:64 Betänkande och förslag rörande dövstumundervisningen
1947:65 Arbetstidsutredningens betänkande. D. 1,
1947:66 Organisatoriska åtgärder till främjande av medicinsk forskning. 2,
1947:67 Betänkande med förslag angående utbyggnad av Lantbruks-, Skogs- och Veterinärhögskolorna
1947:68 Betänkande med utredning och förslag angående utbildningen av lantmätare och lantbruksingenjörer
1947:69 Utbildning av lärare för utvecklingshämmade och svårfostrade barn jämte förslag till inrättande av ett statens speciallärarinstitut
1947:70 Betänkande angående ett rikssjukhus i Norrland ("Norrlandssjukhuset")
1947:71 Återfall i brott åren 1921-1940 en statistisk undersökning
1947:72 Betänkande med förslag angående försvarets organisation. D. 1
1947:73 Betänkande med förslag angående försvarets organisation. D. 2,
1947:74 Råd och anvisningar rörande utformning av ålderdomshem, hem för kroniskt sjuka, vårdhem för lättskötta sinnessjuka samt folktandvårdspolikliniker
1947:75 1945 års universitetsberedning. 3,
1947:76 Kommunal upplysningsverksamhet betänkande
1947:77 Rekommendationer för konstruktiv beräkning av jordbruksbyggnader
1947:78 Betänkande angående klassificering av trafikanstalterna vid Post- och Telegrafverken samt Statens järnvägar
1947:79 Betänkande med förslag angående Riksdagens arbetsformer och därmed sammanhängande frågor
1947:80 Redogörelse för arbetsformerna i främmande länders parlament
1947:81 Betänkande angående åtgärder mot spekulation i vattenkraft m. m.
1947:82 Betänkande med förslag till ordnandet av den sociala jordbrukskreditgivningen m. m.
1947:83 Jordbrukets maskinhållning
1947:84 Betänkande med förslag om utdelningsstopp och spärrkontoavsättning för aktiebolagen
1947:85 Betänkande med förslag rörande vissa frågor avseende det inrikes trafikväsendet
1947:86 Betänkande med förslag till omläggning av den statliga kreditgivningen för bostads- och jordbruksändamål till en statlig kreditgarantigivning
1947:87 Betänkande med förslag till ny lagstiftning om inskränkning i rätten att förvärva jordbruksfastighet

1948

1948:1 Betänkande med förslag rörande organisation och avlöningsförhållanden m. m. vid Lantmäteristyrelsen och länslantmäterikontoren
1948:2 Betänkande med utredning och förslag rörande organisationen av verksamheten för jordbrukets yttre och inre rationalisering
1948:3 Betänkande med förslag till ändrad butikstängningslagstiftning
1948:4 Markutredningen. 1,
1948:5 Trädgårdsundervisningen betänkande
1948:6 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1948:7 Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden och säkerhetstjänst. 3,
1948:8 Betänkande med förslag till ny Kungl. Maj:ts förordning angående explosiva varor m. m.
1948:9 Betänkande rörande Sveriges smalspåriga järnvägar. D. 3,
1948:10 Betänkande angående skärgårdstrafiken m. m.
1948:11 Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. 4,
1948:12 Statens trädgårdsförsök betänkande
1948:13 Betänkande angående Statens järnvägars organisation. D. 1,
1948:14 Den öppna läkarvården i riket utredning och förslag
1948:15 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1948:16 Förslag till sjöarbetstidslag betänkande
1948:17 1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildningen. 1,
1948:18 Betänkande rörande vägnämndernas och länsvägnämndernas arbetsuppgifter m. m.
1948:19 Den svenska spritfabrikationen och dess avsättningsförhållanden betänkande
1948:20 Betänkande med förslag till åtgärder för höjande av trafiksäkerheten
1948:21 Ungdomsvårdskommitténs betänkande. D. 6,
1948:22 1944 års allmänna skattekommitté. 2,
1948:23 Betänkande med förslag till lag om nykterhetsvård m. m.
1948:24 Bilagor till Medicinalstyrelsens utredning om Den öppna läkarvården i riket.
1948:25 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1948:26 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 8,
1948:27 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling.
1948:28 Betänkande och förslag angående nya mellaninstanser för folkskoleväsendet
1948:29 Betänkande rörande vissa utrikeshandelsfrämjande åtgärder
1948:30 Betänkande och förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. D. 2,
1948:31 Betänkande med förslag angående isbrytningens ordnande längs Norrlandskusten m. m.
1948:32 Utredning rörande skogstillgångarna och skogsindustriernas råvaruförsörjning i övre och mellersta Norrland m. m.
1948:33 1943 års sockersjukutrednings betänkande angående sockersjukvården i riket.
1948:34 Betänkande med förslag till vägtrafikförordning m. m.
1948:35 Förslag rörande förbättring av Statens järnvägars bostadsbestånd Betänkande avgivet av 1946 års SJ-bostadsutredning
1948:36 Betänkande med förslag angående artificiell inseminationsverksamhet bland nötkreatur
1948:37 Betänkande. 4,
1948:38 Betänkande med förslag till förordning angående kollekter
1948:39 Socialvårdskommitténs betänkande. 16,
1948:40 Strafflagberedningens promemoria med förslag till lagstiftning om domstols rätt att nedsätta eller eftergiva påföljd för brott samt om eftergift av åtal.
1948:41 Betänkande med utredning och förslag rörande ortoped- och vanförevårdens organisation
1948:42 Betänkande och förslag angående studentsociala stödåtgärder
1948:43 Biltraktorn D. 1en undersökning rörande ett drag-, last- och personmotorfordon för jordbruket och försvaret.
1948:44 Betänkande med förslag till nya grunder för avlöningen av präster, m. m. D. 1
1948:45 Svenskt långtidsprogram 1947-1952/53.
1948:46 Utredning och förslag rörande organisationen av den farmaceutiska undervisningen och därmed sammanhängande frågor
1948:47 Betänkande med förslag angående pensionering genom Statens pensionsanstalt av vissa icke-statliga befattningshavare
1948:48 Betänkande angående statsbidragssystemet för den slutna kroppssjukvården
1948:49 Betänkande med förslag angående yrkesutbildning inom jordbruk och skogshantering
1948:50 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående taxering av vattenfallsfastighet
1948:51 Arbetstidsutredningens betänkande. D. 2,
1948:52 Betänkande med förslag angående mjölkboskapskontroll
1948:53 Betänkande med förslag angående folktandvårdens organisation m. m.
1948:54 Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. 5,

1949

1949:1 Norrlandskommitténs principbetänkande. D. 1,
1949:2 Norrlandskommitténs principbetänkande. D. 2,
1949:3 Norrlandskommitténs principbetänkande. D. 3,
1949:4 Utredning med förslag om lösdrivarlagens upphävande m. m.
1949:5 Principer och metoder för kostnadsberäkningar vid Statens järnvägar betänkande
1949:6 Kriminalvård i frihet Fångvårdsstyrelsens utredning angående skyddsarbetets organisation m. m.
1949:7 Betänkande med förslag till indexreglering av folkpensionerna
1949:8 Betänkande angående förbättrad insyn i enskilda företags ekonomiska förhållanden
1949:9 1944 års allmänna skattekommitté. 3,
1949:10 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1949:11 Betänkande om sinnesslövården
1949:12 Utredning rörande folkpensionärernas bostadsförhållanden och bostadskostnader
1949:13 Betänkande med förslag om inrättande av en statlig affärsbank
1949:14 Produktions- och kostnadsstrukturen vid Statens järnvägar promemorior
1949:15 P. M. med synpunkter på det svenska långtidsprogrammet i anslutning till OEEC:s interimsrapport.
1949:16 Promemoria över preliminär utredning rörande befälsrekryteringen inom försvaret
1949:17 Betänkande med förslag till lag om registrerade föreningar m. m.
1949:18 Kvalitetsforskning och konsumentupplysning betänkande
1949:19 1945 års skogshärbärgesutrednings betänkande. D. 2,
1949:20 Betänkande med förslag till religionsfrihetslag m. m.
1949:21 Svensk hamnbyggnadspolitik utredning och förslag
1949:22 Betänkande rörande gallring av handlingar hos vissa av försvarets myndigheter
1949:23 Lagberedningens utlåtande angående lagstiftning om gräns mot allmänt vattenområde.
1949:24 Kommunallagskommitténs betänkande. 2,
1949:25 1945 års försäkringsutredning. 1,
1949:26 1945 års försäkringsutredning. 2,
1949:27 Betänkande med förslag till lag om sjömansskatt m. m.
1949:28 Folk- och skolbibliotek betänkande och förslag
1949:29 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1949:30 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 9,
1949:31 Social upplysning betänkande
1949:32 Yrkesutbildning för varubud m. fl. betänkande
1949:33 En generalplan för rikets farleder och hamnar tillhör som bilaga 2 det av 1944 års hamnutredning den 6 maj 1949 avgivna betänkandet SOU 1949:21 om Svensk hamnbyggnadspolitik
1949:34 Betänkande med förslag angående ändrade grunder för fördelning och uttagande av kostnad för byggande och underhåll av skogsvägar
1949:35 Skolöverstyrelsens underdåniga utlåtande över vissa av 1940 års skolutrednings betänkanden och 1946 års skolkommissions principbetänkande jämte sammanfattning av yttranden av folkskolestyrelser, skolråd, folkskolinspektörer, lärarkollegier och lärarorganisationer.
1949:36 Utredningar i anslutning till 1949 års nationalbudget.
1949:37 Klientelet på arbetshemmen en socialpsykologisk utredning om försumliga försörjare och störande understödstagare
1949:38 Betänkande rörande avbetalnings- och förskottsköp m. m.
1949:39 Betänkande angående statens konstsamlingars organisation och lokalbehov
1949:40 Betänkande med förslag angående förenklat rekvisitions- och granskningsförfarande beträffande vissa statsbidrag till folkskoleväsendet
1949:41 Betänkande och förslag angående studiehjälpverksamheten vid de allmänna läroverken m. fl. statliga och statsunderstödda läroanstalter
1949:42 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1949:43 Betänkande med förslag till livsmedelsstadga m. m.
1949:44 Betänkande med förslag till vissa åtgärder till rationalisering av gat- och kantstensindustrien
1949:45 Betänkande med förslag till nya medborgarskapslagar för Danmark, Norge och Sverige
1949:46 Betänkande med utredning i vissa värnpliktsfrågor
1949:47 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande beskattningen av äkta makar
1949:48 1945 års universitetsberedning. 4,
1949:49 Betänkande rörande hjälp åt egnahemsägare och bostadsrättshavare som drabbats av arbetslöshet
1949:50 Betänkande med förslag till lönereglering m. m. för lärarpersonalen vid statsunderstödda folkhögskolor och lantbruksundervisningsanstalter
1949:51 Sjöfolkets arbetslöshet i utländsk hamn betänkande
1949:52 Om inrättande av ett rättsvetenskapligt forskningsråd P. M.
1949:53 Betänkande med förslag till ordnande av den andliga vården vid sjukhusen
1949:54 1945 års universitetsberedning. 5,
1949:55 Utredning beträffande privata skolor för yrkesutbildning med förslag till bestämmelser om tillsyn
1949:56 Betänkande med förslag till förordning om ändring i vissa delar av Kungl. Maj:ts förordning den 27 juni 1927 (nr 321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags och solidariska bankbolags tillgångar m. m.
1949:57 Utredning angående de handelspolitiska arbetsformerna m. m. 1
1949:58 Arbetstidsutredningens betänkande. D. 3,
1949:59 Frivillig, förberedande yrkesutbildning för lantungdom betänkande
1949:60 Betänkande med förslag till grunder för taxering av skogsmark och växande skog
1949:61 Betänkande angående Statens järnvägars organisation. D. 2,
1949:62 Betänkande med förslag om inrättande av en riksskattenämnd m. m.
1949:63 Betänkande med förslag angående domkyrkornas förvaltning och ekonomi
1949:64 Statliga betongbestämmelser. D. 1,

1950

1950:1 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1950:2 Betänkande angående tyskgruvorna och centralorgan för gruvärenden
1950:3 Betänkande med förslag angående folkskolans disciplinmedel m. m.
1950:4 Skolöverstyrelsens utlåtande angående beskärning av timplanerna vid de allmänna läroverken m. fl. läroanstalter.
1950:5 Betänkande med förslag till ändrade kommunala ortsavdrag m. m.
1950:6 Utredning angående överflyttning av viss del av Riksbankens rörelse till en statlig affärsbank m. m.
1950:7 Betänkande med förslag till vissa ändringar i uppbördsförfarandet. 1
1950:8 Betänkande angående rationaliseringsverksamheten inom den offentliga förvaltningen
1950:9 Utredning angående de handelspolitiska arbetsformerna m. m. 2,
1950:10 Den svenska elbranschens kapacitet och konkurrensförhållanden betänkande
1950:11 Socialvårdskommitténs betänkande. 17,
1950:12 Handelsutbildningskommitténs betänkanden och förslag. 1,
1950:13 Skyddsrum för civilbefolkningen betänkande
1950:14 Betänkande rörande Sveriges smalspåriga järnvägar. D. 4,
1950:15 Betänkande angående järnbrukens arbetskraftsförsörjning och därmed sammanhängande problem
1950:16 Förberedande utredning angående lagstiftning på skadeståndsrättens område
1950:17 Betänkande med förslag rörande decentralisering inom Väg- och vattenbyggnadsverket m. m.
1950:18 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1950:19 Betänkande med utredning och förslag angående fordringar på synförmågan för anställning i allmän och enskild tjänst m. m.
1950:20 Undersökning rörande brukningskostnadernas samband med åkerfältens storlek, form och beskaffenhet utförd åren 1947-1949
1950:21 1944 års allmänna skattekommitté. 4,
1950:22 Statsbidrag för ålderdomshem
1950:23 Betänkande. 5,
1950:24 Betänkande med förslag till det rättspsykiatriska undersökningsväsendets organisation.
1950:25 Det statliga utredningstrycket Trycksakskommitténs betänkande
1950:26 Kommittésvenska en undersökning och ett försök till riktlinjer
1950:27 Betänkande med förslag till ny lag om flottning i allmän flottled, m. m.
1950:28 Länsstyrelsernas organisation och ställning inom länsförvaltningen betänkande
1950:29 Betänkande angående arbets- och kapitalkostnaderna i jordbrukskalkylen
1950:30 Partsorgan inom yrkesinspektionens distrikt betänkande
1950:31 Betänkande med förslag till lag om prästmöte och stiftsmöte m. m.
1950:32 Arbetstidsutredningens betänkande. D. 4,
1950:33 Allmän pensionsförsäkring principbetänkande : undersökningar och förslag
1950:34 Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid 1945 års allmänna fastighetstaxering.
1950:35 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser angående avdrag vid taxering för utländska skatter
1950:36 Försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning betänkande med förslag
1950:37 Försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning betänkande med förslag. Bildbilaga
1950:38 Utredning rörande frivilligt försvarsarbete
1950:39 Maskinell täckdikning betänkande
1950:40 Förslag till ändringar i jaktlagstiftningen betänkande
1950:41 Betänkande angående vissa med religionsfrihetslagstiftningen sammanhängande skattespörsmål
1950:42 Förslag till ändrad lagstiftning om avbetalningsköp.
1950:43 Betänkande med förslag till nya grunder för avlöningen av präster, m. m. D. 2
1950:44 Statsbidragsgrunder för det kommunala och enskilda yrkesskolväsendet förslag
1950:45 Planväsendets uppgifter och organisation betänkande
1950:46 Utbildningen av lärarinnor inom det husliga området.
1950:47 En anstalt för svårbehandlade Ungdomsanstaltsutredningens betänkande
1950:48 Kvinnas behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster betänkande

1951

1951:1 Statligt stöd åt svensk filmproduktion betänkande
1951:2 Försvarets personaltjänst Försvarets personalbehandlingsutrednings betänkande 1
1951:3 Förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning vid Statens järnvägar betänkande
1951:4 Antagningen av medicine studerande m. fl. betänkande
1951:5 Förslag till naturskyddslag m. m. betänkande
1951:6 Näringslivets lokalisering betänkande
1951:7 Principer för dyrortsgrupperingen
1951:8 Betänkande angående polis- och åklagarväsendets organisation
1951:9 1945 års universitetsberedning. 6,
1951:10 Sjöfartsförbindelserna mellan Gotland och fastlandet utredning och förslag
1951:11 Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. D. 10,
1951:12 Promemoria med förslag till allmän verksstadga
1951:13 1944 års allmänna skattekommitté. 5,
1951:14 Landsbygdselektrifieringens utbredning år 1950 redogörelse
1951:15 Daghem och förskolor betänkande om barnstugor och barntillsyn
1951:16 Filmcensuren betänkande 1
1951:17 Betänkande. 6,
1951:18 Betänkande med förslag till förordning angående upphandling och arbeten för statens behov m. m.
1951:19 SOS - samhällets olycksfalls- och säkerhetstjänst betänkande
1951:20 Betänkande med förslag till ny ägofredslagstiftning
1951:21 Utredning angående myndigheternas förhållande i den s. k. Kejneaffären m. m.
1951:22 Förslag till sjömanslag m. m. betänkande
1951:23 Socialvårdskommitténs betänkande. 18,
1951:24 Betänkande med förslag rörande utformningen av åtgärder för ökad skattefinansiering av kommunala investeringar
1951:25 Socialvårdskommitténs betänkande. 19,
1951:26 Vatten- och avloppsfrågan utredning och förslag
1951:27 Konkurrensbegränsning D. 1betänkande med förslag till lag om skydd mot samhällsskadlig konkurrensbegränsning.
1951:28 Konkurrensbegränsning D. 2,betänkande med förslag till lag om skydd mot samhällsskadlig konkurrensbegränsning. Bilagor
1951:29 Skolöverstyrelsens organisation betänkande med förslag
1951:30 Ekonomiskt långtidsprogram 1951-1955
1951:31 Den utomprocessuella rättshjälpen åt mindre bemedlade betänkande med förslag
1951:32 Bränsle och kraft orientering rörande Sveriges energiförsörjning
1951:33 1946 års kommitté för sjuksköterskeutbildningen. 2,
1951:34 Betänkande angående omorganisation av apoteksväsendet i riket m. m.
1951:35 Den svenska byggnadsmaterialmarknaden produktion, distribution och prissättning av jord- och stenindustriens material : utredning
1951:36 Arkiv- och biblioteksfilmning betänkande
1951:37 Universitetskanslersämbetets uppgifter och organisation m. m. betänkande
1951:38 Skor betänkande
1951:39 Betänkande angående producent- och kontantbidrag till vissa innehavare av mindre jordbruk
1951:40 Förslag till lagstiftning om förbud mot bebyggelse m. m. inom vissa strandområden betänkande
1951:41 Ungdomen möter samhället Ungdomsvårdskommitténs slutbetänkande
1951:42 Betänkande med förslag till utlänningslag m.m.
1951:43 1944 års nykterhetskommitté. 1,
1951:44 1944 års nykterhetskommitté. 2,
1951:45 Avdragsregler och bostadstillägg m. m.
1951:46 Betänkande med förslag angående flyttning av Stockholms örlogsbas till Stockholms södra skärgård
1951:47 Anstaltsvårdades rätt till folkpension m. m.
1951:48 Betänkande angående skol- och yrkeshem för barn med komplicerad utvecklingshämning
1951:49 Turisttrafiken från utlandet betänkande
1951:50 Den prekliniska tandläkarutbildningens ordnande.
1951:51 Betänkande angående den statliga direkta beskattningen
1951:52 Betänkande med förslag till lag om fördelning i vissa fall av kostnader för anordningar i korsning av järnväg och väg m. m.
1951:53 Betänkande. 7,
1951:54 Stats- och kommunaltjänstemäns förhandlingsrätt 1948 års förhandlingsrättskommittés betänkande
1951:55 Betänkande med utredning och förslag angående sammanförande och organisation av i Stockholm befintliga arkeologiska samlingar från Medelshavsländerna, Främre Orienten och Östasien
1951:56 Om offentlig redovisning av den politiska propagandans finansiering Partifinansieringssakkunnigas betänkande
1951:57 Betänkande rörande gruppchefsutbildningen och därmed sammanhängande värnpliktsfrågor.
1951:58 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande. 1,
1951:59 Omorganisation av Kungl. Gymnastiska centralinstitutet m. m. betänkande

1952

1952:1 Betänkande med förslag till vissa ändringar i uppbördsförfarandet. 2
1952:2 Förslag till lag om bankrörelse m. m.
1952:3 Löneplan eller kollektivavtal 1948 års anställningsutrednings betänkande
1952:4 Nordisk passfrihet. D. 1,
1952:5 Det yngsta fångvårdsklientelet en undersökning
1952:6 Betänkande med förslag till allmänt resereglemente m. m.
1952:7 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande. 2,
1952:8 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande. 2.Bil. 1,
1952:9 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande. 2.Bil. 2,
1952:10 Sjömännens sjukförsäkring betänkande
1952:11 Yttranden m. m. över 1950 års långtidsutrednings betänkande Ekonomiskt långtidsprogram 1951-1955.
1952:12 1944 års nykterhetskommitté. 3,
1952:13 Betänkande angående vissa fiskerättsliga förhållanden inom lappmarkerna samt tillgodogörandet av fisket i kronovattnen därstädes och i Jämtlands län m. m.
1952:14 Kommunallagskommitténs betänkande. 3,
1952:15 Barrskogstillgångarna och skogsindustriens råvaruförsörjning undersökning
1952:16/17 Tull- och valutalättnader i resandetrafiken mellan de nordiska länderna
1952:18 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande. 2.Bil. 3,
1952:19 Semester åt husmödrar, lantbrukare m. fl. utredning
1952:20 Busslinjeutredningen. 1,
1952:21 Räjongplan för fångvården slutbetänkande
1952:22 Betänkande angående hälso- och sjukvården vid krig och andra utomordentliga förhållanden
1952:23 Bokutredningen betänkande
1952:24 Betänkande med förslag till allmän förfogandelag och allmän ransoneringslag
1952:25 Betänkande med förslag till vissa ändringar i byggnadslagstiftningen
1952:26 Betänkande med förslag till ändrade bestämmelser rörande vägföreningar m. m.
1952:27 Betänkande med förslag till förbättrade kommunikationer i Härjedalen och nordvästra Hälsingland
1952:28 Lagberedningens förslag till ny lagstiftning om tomträtt m. m.
1952:29 Vidgat tillträde till högre studier utredning
1952:30 Rekrytering och utbildning av polispersonal betänkande
1952:31 Sverges familjenamn 1920 Suppl. nr 8 /förteckning.
1952:32 Förslag om samförvaltning av stadshypoteks- och bostadskreditorganisationerna Realkreditutredningens betänkande
1952:33 Den första lärarhögskolan betänkande
1952:34 Betänkande med förslag angående arbetsmarknadsstatistiken
1952:35 Byggnadsstyrelsens arbetsuppgifter och organisation betänkande
1952:36 Stöd åt änkor och vissa andra ensamstående kvinnor m.m.
1952:37 Hyresregleringskommitténs betänkande. 1,
1952:38 Bostadskollektiva kommitténs betänkande. 1,
1952:39 Sjukförsäkring och yrkesskadeförsäkring
1952:40 Militärpsykologi och personaltjänst arbetsuppgifter och central organisation : Försvarets personalbehandlingsutrednings betänkande 2
1952:41 Den jordbruksekonomiska undersökningen betänkande
1952:42 Yrkesvägledningen och skolan förslag
1952:43 Nordiskt patentsamarbete
1952:44 Principbetänkande angående driftbidrag till primärkommuner
1952:45 Bestämmelser och praxis rörande statens budget redogörelse
1952:46 Betänkande angående psykopatvård m. m.
1952:47 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande. 3,
1952:48 Kommunallagskommitténs betänkande. 4,
1952:49 Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra världskriget D. 1översikt.
1952:50 Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra världskriget D. 2översikt.
1952:51 Barn och film betänkande 2
1952:52 1944 års nykterhetskommitté. 4,
1952:53 1944 års nykterhetskommitté. 5,
1952:54 1944 års nykterhetskommitté. 6,
1952:55 1944 års nykterhetskommitté. 7,

1953

1953:1 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande. 4,
1953:2 Betänkande med förslag till fiskeristadga m. m.
1953:3 Betänkande med förslag till åtgärder för stödjande av hästaveln m. m.
1953:4 Nordisk passfrihet. D. 2,
1953:5 Lättnader i fråga om tullbehandling m. m. av motorfordon i trafiken mellan de nordiska länderna
1953:6 Betänkande angående generella metoder och fysiska kontroller inom investeringspolitiken
1953:7 Läkarutbildningen betänkande
1953:8 Utredning om fastighetsbeskattningen
1953:9 Förslag till lagstiftning om insemination
1953:10 Förband och bygd Försvarets samarbetsutrednings betänkande
1953:11 Betänkande med förslag till allmänna riktlinjer för den territoriella pastoratsindelningen och församlingsprästerliga organisationen m. m.
1953:12 Fakta om olja
1953:13 Landsbygdens elkraftförsörjning undersökningar rörande tekniska, organisatoriska och ekonomiska förhållanden samt jordbrukets eldrift
1953:14 Förslag till brottsbalk
1953:15 Juridisk och samhällsvetenskaplig utbildning. 1
1953:16 Juridisk och samhällsvetenskaplig utbildning. 2, Bilagor
1953:17 Enhetligt frihetsstraff m. m. betänkande
1953:18 Lika lön för män och kvinnor i det statliga lönesystemet Likalönskommitténs betänkande
1953:19 Sågverksindustrien i södra Sverige betänkande
1953:20 Trafiknykterhet förslag
1953:21 Promemoria med förslag till vissa åtgärder för att nedbringa väntetiderna vid sinnesundersökning i brottmål
1953:22 Nåd i brottmål statistiska uppgifter för 1900-talets första hälft
1953:23 Konsumentprisindex betänkande angående omläggning av levnadskostnadsindex
1953:24 Folkhögskolans ställning och uppgifter
1953:25 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande. 5,
1953:26 Betänkande med förslag till vissa ändringar i rättegångsbalken m. m.
1953:27 Psykologiskt försvar betänkande
1953:28 Befälsordningen vid infanteriet betänkande
1953:29 Abortfrågan betänkande
1953:30 Åtgärder för förenhetligande av besvärstiden i administrativa mål betänkande
1953:31 Förslag till hälsovårdsstadga m. m. betänkande
1953:32 Vårdorganisation för förvarade och internerade förslag
1953:33 Smålands Taberg utredning rörande frågan om åtgärder till skydd för Smålands Tabergs naturvärden
1953:34 Beskattningen av motorfordonstrafiken betänkande
1953:35 Badvatten bedömning, rening och skydd : betänkande
1953:36 Ökad examination av tandläkare betänkande

1954

1954:1 Svensk namnbok 1954
1954:2 Musikliv i Sverige betänkande med förslag till åtgärder för att främja det svenska musiklivets utveckling
1954:3 Bostadskollektiva kommitténs betänkande. 2,
1954:4 Moderskapsförsäkring m. m. Socialförsäkringsutredningens betänkande 2
1954:5 Vården vid ungdomsvårdsskolorna Ungdomsvårdsskoleutredningens betänkande
1954:6 Ärvdabalk förslag
1954:7 Nordisk passfrihet. D. 3,
1954:8 Nordisk kontakt betänkande om utgivande av en nordisk parlamentarisk tidskriftspublikation
1954:9 Betänkande angående instansordningen i vattenmål m. m.
1954:10 Förslag till lag om sparbanker m. m.
1954:11 Yrkesutbildningen betänkande
1954:12 Elkraftförsörjningen huvudbetänkande
1954:13 En gemensam nordisk marknad rapport till regeringarna i Danmark, Island, Norge och Sverige från det Gemensamma nordiska utskottet för ekonomiskt samarbete
1954:14 Betänkande med utredning och förslag rörande hörselvården
1954:15 Om kompetenskrav betänkande
1954:16 Förslag till jordrationaliseringslag m. m.
1954:17 1950 års folkomröstnings- och valsättsutrednings betänkande. 6,
1954:18 Förslag till förenkling av vissa beskattningsregler betänkande
1954:19 Förslag till ändrad företagsbeskattning
1954:20 Nordiska post- och teletaxor. [D. 1]
1954:21 Inrättande av ett sjöfartsverk betänkande
1954:22 Arbetstidsutredningens betänkande. [D.] 5,
1954:23 Arbetstidsutredningens betänkande. [D.] 5,
1954:24 Förslag till effektivare taxering betänkande
1954:25 Friluftsbad, simhallar, bastur. Simundervisning och simlärarutbildning betänkande
1954:26 Landsantikvarieorganisationen betänkande
1954:27 Tjänstebostäder för folkskolans lärare betänkande
1954:28 Vanföreanstalterna och Eugeniahemmet riktlinjer för organisationen m. m. av ortoped- och spastikervården samt viss arbetsvård för partiellt arbetsföra
1954:29 Klenvirke användningen av barrklenvirke, lövvirke och sågverksavfall : betänkande
1954:30 Högertrafik betänkande
1954:31 Saneringsfrågan betänkande om förnyelsen av stadssamhällenas bebyggelse
1954:32 Televisionen i Sverige Televisionsutredningens betänkande
1954:33 Folkpensionering och sjukförsäkring vissa samordningsfrågor : Socialförsäkringsutredningens betänkande 3
1954:34 Hyresregleringskommitténs betänkande. 3,
1954:35 Den svenska kriminalstatistiken betänkande
1954:36 Laborantutbildning
1954:37 Allmän ordningsstadga m.m. betänkande med förslag
1954:38 Trafiksäkerhet 1betänkande.
1954:39 Prissättningen på jordbruksprodukter betänkande
1954:40 Grundlagarnas bestämmelser om budgeten m. m. betänkande

1955

1955:1 Lag om jordbrukskasserörelsen m. m. betänkande med förslag
1955:2 Stöd åt den mindre och medelstora skeppsfarten betänkande
1955:3/4 Nordiska post- och teletaxor. [D. 2]
1955:5 Prissättningen på jordbruksprodukter Bil. 1betänkande.
1955:6 Vattenvården betänkande angående organisations- och lagstiftningsfrågor m. m.
1955:7 Det mindre jordbrukets möjligheter att uppnå bättre lönsamhet betänkande
1955:8 Bostadskollektiva kommitténs betänkande. 3,
1955:9 Frågan om statsinlösen av stamaktierna i LKAB betänkande
1955:10 Vidlyftiga rättegångar promemoria
1955:11 Psykologisk utbildning och forskning betänkande
1955:12 Betänkande. 8,
1955:13 Penningvärdeundersökningen. D. 1,
1955:14 Handelsutbildningskommitténs betänkanden och förslag. 2,
1955:15 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1955:16 Pris och prestation i handeln Varudistributionsutredningens betänkande
1955:17 Sekretessen vid förundersökning i brottmål betänkande
1955:18 Undersökningar rörande små avloppsreningsanläggningar
1955:19 Administrativt rättsskydd principbetänkande angående besvärsinstitutet och därmed sammanhängande ämnen
1955:20 Det döva barnets språk- och talutveckling betänkande
1955:21 Tekniska skolutbildningen betänkande
1955:22 Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft.
1955:23 Busslinjeutredningen. 2,
1955:24 Arbetstidsutredningens betänkande. [D.] 6, Ny bagerilag
1955:25 Penningvärdeundersökningen. D. 2,
1955:26 Flygfotogrammetrisk verksamhet betänkande
1955:27 Förslag till ny förordning om erkända arbetslöshetskassor m. m.
1955:28 Bostadskollektiva kommitténs betänkande. 4,
1955:29 Samhället och barnfamiljerna betänkande
1955:30 Tjänstebostäder betänkande
1955:31 Skolväsendets lokala och regionala ledning samt lärartillsättningen betänkande
1955:32 Allmän pensionsförsäkring förslag
1955:33 Nordiska vägtrafikbestämmelser m. m.
1955:34 Arbetskraftsbehovet inom offentlig verksamhet undersökningar och förslag
1955:35 Hyresregleringskommitténs betänkande. 4,
1955:36 Lag ang. jordfästning och gravsättning m. m. betänkande med förslag
1955:37 Utredningshem Barnavårdskommitténs betänkande 1
1955:38 Tobakshandelsregleringen betänkande
1955:39 Statsstöd för samlingslokaler betänkande
1955:40 Räjongplanens fullföljande slutbetänkande
1955:41 Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen Arbetarskyddsutredningens betänkande
1955:42 Luftfartslag förslag
1955:43 Om Riksbankens sedelutgivningsrätt och därmed sammanhängande penningpolitiska frågor betänkande
1955:44 Betänkande med förslag till läkemedelsförordning
1955:45 Konkurrens och priser betänkande
1955:46 Besittningsskydd för hyresgäst promemoria
1955:47 Kyrkomötets grundlagsenliga befogenheter m. m. betänkande
1955:48 Betänkande med förslag till nya skatteskalor
1955:49 Värme- och sanitetsbranschen en ekonomisk strukturanalys med särskild hänsyn till distributionsproblemen
1955:50 Justitieombudsmannainstitutionen m. m. betänkande
1955:51 Ändrad taxeringsorganisation förslag
1955:52 Epileptikervården förslag
1955:53 Realskolan under övergångstiden betänkande
1955:54 Häkten och arrester

1956

1956:1 Åldringsvård betänkande
1956:2 Fiskhandeln i Sverige betänkande
1956:3 Restaurering av Uppsala domkyrka förslag
1956:4 Statens stöd åt växtförädlingen m. m. betänkande
1956:5 Standardtariffer för detaljdistribution av elektrisk kraft betänkande
1956:6 Statliga företagsformer. 1,
1956:7 Städernas donationsjord betänkande
1956:8 Förenklad statsbidragsgivning betänkande om primärkommunala driftbidrag
1956:9 Frågan om fortsatt samarbete mellan staten och TGO i LKAB förslag till överenskommelser
1956:10 Penningvärdeundersökningen. D. 3,
1956:11 Atomenergien betänkande med förslag
1956:12 Bihang till kyrkohandboken förslag
1956:13 Konstbildning i Sverige förslag till åtgärder för att främja svensk estetisk fostran
1956:14 Tulltaxa 1,förslag.
1956:15 Tulltaxa 2,förslag.
1956:16 Tulltaxa 3,förslag.
1956:17 Fiskeområde betänkande
1956:18 Seminarieorganisationen 1betänkande.
1956:19 Kommunalförbund och indelningsändringar betänkande
1956:20 Utredningen om kortare arbetstid betänkande
1956:21 Utredningen om kortare arbetstid Bilagor,betänkande. Bilagor,
1956:22 Alternativt aftonsångsritual förslag
1956:23 Vissa ändringar i nöjesbeskattningen m. m. förslag
1956:24 Statliga företagsformer. 2,
1956:25 Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk lagförslag
1956:26 Byggnadsminnen betänkande med förslag om ökat skydd för kulturhistoriskt märkliga byggnader
1956:27 Betänkande med förslag till sjukhuslag m. m.
1956:28 Rådhusrätts sammansättning i brottmål betänkande
1956:29 Lag om rätt att utöva läkekonsten förslag
1956:30 Prästvalslag betänkande
1956:31 Remissyttranden över Pensionsutredningens slutliga förslag till allmän pensionsförsäkring sammandrag
1956:32 Hemmen och samhällsplaneringen Bostadskollektiva kommitténs slutbetänkande
1956:33 Skogsindustrins utbyggnad betänkande
1956:34 Kliniska utbildningsplatser för blivande läkare betänkande
1956:35 Upplysningsverksamhet vid folkomröstningar
1956:36 Skogsbrukets arbetsmarknad utredning
1956:37 Alkoholblodprovet betänkande
1956:38 Strålskydd förslag till strålskyddslagstiftning samt omorganisation av Radiofysiska institutionen
1956:39 Offentliga byggnader 1,Statens byggnadsbesparingsutrednings betänkande.
1956:40 Riktlinjer för bostadspolitiken betänkande
1956:41 Nya kommunala ortsavdrag betänkande med förslag
1956:42 Staten och de politiska ungdomsorganisationerna betänkande rörande stöd åt de politiska ungdomsorganisationernas ungdomsfostrande verksamhet
1956:43 Zigenarfrågan betänkande
1956:44 Översyn av Förenta nationernas stadga betänkande
1956:45 Slutbetänkande
1956:46 Bränsleförsörjningen i atomåldern D. 1,betänkande.
1956:47 Stöd åt ofullständiga familjer promemoria
1956:48 Statsbudgetens verkningar på konjunkturutvecklingen undersökning
1956:49 Tillsynen å djurskyddslagens efterlevnad betänkande med förslag
1956:50 Brandfarliga varor. D. 1,
1956:51 Brandfarliga varor. D. 2, Bilagor
1956:52 Domartjänster i häradsrätt och hovrätt betänkande
1956:53 Balanserad expansion betänkande
1956:54 Statens järnvägars taxor betänkande
1956:55 Skyddslag Strafflagberedningens slutbetänkande
1956:56 Ekonomiska villkor för rusdrycksutskänkningen betänkande
1956:57 Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet på landsbygden vid 1952 års allmänna fastighetstaxering.
1956:58 Bränsleförsörjningen i atomåldern D. 2,betänkande.
1956:59 Statliga företagsformer. 3,
1956:60 Tulltaxeförordning förslag
1956:62 Betänkande med förslag till ändringar i lagstiftningen angående uppsikt å jordbruk m. m.

1957

1957:1 Nordiskt samarbete inom näringsforskningen rapport till regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige från den Gemensamma nordiska kommittén för näringsforskning
1957:2 JO och kommunerna betänkande med förslag till instruktion för Riksdagens ombudsmän
1957:3 Fullföljdsbegränsning i skattemål förslag
1957:4 Oljelagring betänkande
1957:5 Krigsskada å egendom betänkande
1957:6 Statens instituts för folkhälsan arbetsuppgifter och organisation betänkande
1957:7 Förbättrad pensionering betänkande
1957:8 Jordbruks förstärkande med skog förslag
1957:9 Örlogsvarvens organisation m. m. betänkande med förslag
1957:10 Balanserad expansion Bilagor,betänkande. Bilagor,
1957:11 Fordringspreskription m. m. betänkande
1957:12 Stommaterial från jord- och stenindustrin betänkande
1957:13 Den statliga indirekta beskattningen betänkande
1957:14 Arbetstidsutredningens betänkande. D. 7,
1957:15 Församlingslag betänkande
1957:16 Remissyttranden över Allmänna pensionsberedningens betänkande om Förbättrad pensionering.
1957:17 Markvård och erosionsskydd betänkande
1957:18 Trafiksäkerhet 2betänkande.
1957:19 Biskopsvalkommitténs betänkande. D. 1,
1957:20 Utredning med förslag till ny veterinärtaxa m. m.
1957:21 Förenklad byggnadslagstiftning betänkande
1957:22 Remissyttranden över 1955 års långtidsutrednings betänkande Balanserad expansion.
1957:23 Kanslister i administrativ tjänst betänkande
1957:24 1955 års universitetsutredning. 1,
1957:25 Statliga betongbestämmelser. D. 2a,
1957:26 Statliga företagsformer. 4,
1957:27 Biskopsvalkommitténs betänkande. D. 2,
1957:28 Lärarutbildningen på det husliga området betänkande
1957:29 Mönstring och registrering av sjöfolk betänkande om sjömanshusen
1957:30 Ströängar betänkande med förslag om fortsatt indragning till kronan av ströängar samt reglering i övrigt av ströängsförhållandena inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker
1957:31 Bostäder för åldringar och invalider förslag till stödåtgärder
1957:32 Statens skogsskolor betänkande
1957:33 Allmän familjerådgivning betänkande
1957:34 Stads- och häradsfängelser promemoria
1957:35 Utbildning av lärare i manlig slöjd betänkande
1957:36 Trafikförsäkring Bilskadeutredningens betänkande
1957:37 Nordiskt ekonomiskt samarbete [1],rapport från Nordiska ekonomiska samarbetsutskottet.
1957:38 Offentlig förevisning av djur betänkande med förslag
1957:39 Sjömansskatt förslag
1957:40 Psykisk barna- och ungdomsvård betänkande 1
1957:41 Idrotten och samhället betänkande om statens stöd åt idrott och friluftsliv
1957:42 Löne- och skattegrupperingarna betänkande
1957:43 Indragning av oförtjänt jordvärdestegring betänkande
1957:44 Förenklad bostadslångivning betänkande
1957:45 Församlingslag för Stockholm betänkande
1957:46 Seminarieorganisationen 2betänkande.
1957:47 Offentliga byggnader 2,Statens byggnadsbesparingsutrednings betänkande.
1957:48 Arvsbeskattning betänkande
1957:49 Följdförfattningar till ny barnavårdslag m. m. betänkande 3 : förslag
1957:50 Förfarandet vid konsumtionsbeskattning betänkande
1957:51 1955 års universitetsutredning. 2,

1958

1958:1 Vägplan för Sverige D. 1,betänkande. Riktlinjer och förslag samt kartbilagor
1958:2 Vägplan för Sverige D. 2,betänkande. Expertutredningar och övriga textbilagor
1958:3 Utredning om vissa förhållanden vid Konserveringsforskningsinstitutet
1958:4 Promemoria med förslag om fondförvaltning m. m. i samband med en utbyggd pensionering
1958:5 Permanent skördeskadeskydd betänkande
1958:6 Författningsutredningen. 1,
1958:7 Småbrukarstödet betänkande
1958:8 Gemensam nordisk hälsovårdsutbildning betänkande
1958:9 Häradsrätts sammansättning i brottmål promemoria
1958:10 Förslag till varumärkeslag betänkande
1958:11 1955 års universitetsutredning. 3,
1958:12 Civilförsvarsutbildningen
1958:13 Civilförsvarets organisation huvudbetänkande
1958:14 Författningsutredningen. 2,
1958:15 Hälsovård och öppen sjukvård i landstingsområdena betänkande med förslag
1958:16 Betänkande med förslag till allmän tjänstepliktslag m. m.
1958:17 Socialförsäkring och rehabilitering betänkande
1958:18 Gotland betänkande
1958:19 Sverges familjenamn 1920 Suppl. nr 9 /förteckning.
1958:20 Behandlingshem och mentalsjukhem för barn och ungdomar betänkande 2
1958:21 1955 års universitetsutredning. 4,
1958:22 Tornedalsutredningen. D. 1,
1958:23 Sjukreseersättningar betänkande
1958:24 Bättre matpotatis reglering av handeln med matpotatis, m. m. : delbetänkande
1958:25 Ändrad utbildning av tandtekniker betänkande
1958:26 Regionsjukvården riksplan för samarbete inom specialiserad sjukhusvård
1958:27 Förslag till förenklingar i vissa delar av aktiebolagslagen betänkande
1958:28 Reviderad nationalbudget för år 1958.
1958:29 Författningsutredningen. 3,
1958:30 Skogsvården å enskilda skogar betänkande
1958:31 Nordiskt ekonomiskt samarbete rapport från Nordiska ekonomiska samarbetsutskottet.
1958:32 1955 års universitetsutredning. 5,
1958:33 Sjöbefälsutbildningens organisation m. m. betänkande med förslag
1958:34 Socialpolis och kvinnlig polis betänkande
1958:35 Förlust- och resultatutjämning betänkande
1958:36 Nettoprisindex betänkande
1958:37 Statsbidrag till anordnande av skolmåltider betänkande
1958:38 Mentalsjukvården planering och organisation : betänkande 3
1958:39 Mentalsjukvården planering och organisation. Tabellbilaga
1958:40 Rättegångshjälp betänkande
1958:41 Förslag till uranlag
1958:42 Ändrad tidpunkt för kyrkofullmäktigvalen betänkande
1958:43 Skadestånd i offentlig verksamhet förslag
1958:44 Försäkringsgivares regressrätt förslag
1958:45 Skogstillståndet hos olika ägargrupper utredning grundad på riksskogstaxeringens material
1958:46 Statsbidrag till lärarbostäder betänkande

1959

1959:1 Statligt stöd till jordbrukets inre rationalisering förslag
1959:2 Filmstöd och biografnöjesskatt betänkande
1959:3 Preliminär nationalbudget för år 1959.
1959:4 Kompetensfördelningen av administrativa besvärsmål mellan Kungl. Maj:t i Statsrådet och Regeringsrätten betänkande med förslag
1959:5 Läkemedelsförsörjningens organisation betänkande
1959:6 Fångvårdsanstalters optimala storlek betänkande
1959:7 Betänkande angående statligt kreditstöd till hantverk och småindustri m. m.
1959:8 Utbildning av lärare i yrkesämnen för industri och hantverk samt handel betänkande
1959:9 Lokala skyddstjänstemän samt Arbetarskyddsstyrelsens organisation betänkande, d. 1
1959:10 Författningsutredningen. 4,
1959:11 Förutsättningarna för civil varvsdrift vid Karlskrona örlogsvarv betänkande
1959:12 Tilläggspensioneringens administration Socialförsäkringens administrationsnämnds betänkande 1
1959:13 Familjebeskattningen förslag
1959:14 Reviderad nationalbudget för år 1959.
1959:15 Fångvårdsstyrelsen betänkande
1959:16 Riksdagens budgetarbete betänkande
1959:17 Domarbanan betänkande
1959:18 Fånges arbetsersättning betänkande
1959:19 Statsbidragen till städernas vägar och gator, m. m. betänkande
1959:20 Det rättspsykiatriska undersökningsväsendets organisation betänkande
1959:21 Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts arbetsuppgifter och organisation betänkande
1959:22 Den statliga centrala rationaliserings- och revisionsverksamhetens organisation betänkande
1959:23 Arméns befäl befälsordningen vid infanteriet med principiell tillämpning på övriga truppslag
1959:24 Förslag till lag om straff för varusmuggling m. m. betänkande
1959:25 Verksamheten vid ungdomsvårdsskolorna betänkande
1959:26 Arbetstiden för viss militär och civilmilitär personal betänkande
1959:27 Omreglering av hovrätternas domkretsar betänkande
1959:28 Besparingar inom statsverksamheten betänkande
1959:29 Donationsfonder och övriga diverse medel inom statsförvaltningen betänkande
1959:30 Lantmäteriväsendets och Kartverkets organisation betänkande
1959:31 Myrslogar i Dalarna utredning med förslag år 1959
1959:32 Förbättrade familjeförmåner från folkpensioneringen m. m. förslag
1959:33 Organisatoriska riktlinjer för svensk statistik utredningar och förslag
1959:34 Atomansvarighet. 1,
1959:35 1957 års skolberedning. [1],
1959:36 Mätningsteknisk och kartteknisk utbildning betänkande
1959:37 Ungdomsbrottslighet överväganden och förslag
1959:38 Beredskap mot atomenergiolyckor betänkande
1959:39 Gemensam nordisk arbetsmarknad för läkare betänkande
1959:40 Avveckling av fideikommissen förslag
1959:41 Ordförklaringar och sakupplysningar till 1917 års bibel betänkande med förslag
1959:42 Konkurrens under samverkan förslag till handlingsprogram för textil- och konfektionsindustrin : betänkande
1959:43 Läkemedelsrabatteringen betänkande
1959:44 Praktiska gymnasier betänkande
1959:45 1955 års universitetsutredning. 6,
1959:46 Ölfrågan betänkande

1960

1960:1 Folktandvården betänkande
1960:2 Högre utbildning, forskning och försök på lantbrukets område betänkande
1960:3 Grusexploateringen i Sverige betänkande
1960:4 Fastighetsbeskattningen betänkande
1960:5 Förslag till namnlag betänkande
1960:6 Studiekostnader vid beskattningen betänkande
1960:7 Redogöraransvaret och anmärkningsprocessen förslag
1960:8 Preliminär nationalbudget för år 1960.
1960:9 De ekonomiska villkoren för en huvudmannaskapsreform inom mentalsjukvården betänkande
1960:10 Statstjänstemäns förhandlingsrätt betänkande
1960:11 Översyn av lagen om försäkringsrörelse betänkande
1960:12 Krigsmaktens högsta ledning betänkande med förslag
1960:13 1957 års skolberedning. 2,
1960:14 Cp-vården på socialmedicinska studier grundade riktlinjer för vård och undervisning av barn och ungdom med cerebral pares
1960:15 1957 års skolberedning. 3,
1960:16 Banklikviditet och kreditprioritering betänkande
1960:17 Forskning och högre utbildning på skogsbrukets område betänkande
1960:18 Reviderad nationalbudget för år 1960.
1960:19 Rättssäkerheten vid administrativa frihetsberövanden sakkunnigbetänkande med förslag till lag om socialdomstol
1960:20 Allmänna yrkesinspektionen organisationsfrågor och verksamhetsformer : betänkande, d. 2
1960:21 Medicinska äktenskapshinder betänkande
1960:22 Bohuslän utredning
1960:23 Besparingar inom försvaret 1betänkande.
1960:24 Lagberedningens förslag till jordabalk m. m. 1,
1960:25 Lagberedningens förslag till jordabalk m. m. 2,
1960:26 Lagberedningens förslag till jordabalk m. m. 3,
1960:27 Offentlig provningsverksamhet behov och resurser : betänkande
1960:28 Förverkande på grund av brott betänkande
1960:29 Frågan om åtgärder för att förbättra konsumtionsmjölkens beskaffenhet betänkande
1960:30 Objektiviteten vid forskning och försök på växtnäringsområdet utredning
1960:31 Betänkande angående inrättande av en fond av malmvinstmedel till främjande av naturvetenskapligt och tekniskt forsknings- och utvecklingsarbete
1960:32 Statliga företagsformer. 5,
1960:33 Förskollärarutbildningens organisation betänkande
1960:34 Reviderad brandlagstiftning betänkande
1960:35 Socialförsäkringens organisation Socialförsäkringens administrationsnämnds betänkande 2
1960:36 Förbättrad taxeringskontroll förslag
1960:37 Tornedalsutredningen. D. 2,
1960:38 Skydd för vattenförsörjningen betänkande
1960:39 Rådgivningsverksamheten på jordbrukets område betänkande
1960:40 Försvarskostnaderna budgetåren 1961/63 betänkande
1960:41 Samernas skolgång betänkande
1960:42 1957 års skolberedning. 4,

1961

1961:1 Totalisatorverksamheten betänkande
1961:2 Sparstimulerande åtgärder betänkande
1961:3 Effektivare prisövervakning betänkande
1961:4 Automatisk databehandling inom folkbokförings- och uppbördsväsendet. [D. 1],
1961:5 Begravningsplatser och gravar förslag
1961:6 Underrätterna betänkande
1961:7 Enhetlig ledning av krigsmakten 1960 års försvarsledningsutrednings betänkande 1
1961:8 Om läkarbehov och läkartillgång betänkande
1961:9 Principer för en ny kommunindelning betänkande
1961:10 Preliminär nationalbudget för år 1961.
1961:11 Den allmänna brottsregistreringen betänkande
1961:12 Statliga belastningsbestämmelser av år 1960 för byggnadsverk (1960 års belastningsbestämmelser)
1961:13 Lantbrukets yrkesskolor betänkande
1961:14 Pensionsstiftelser. 1,
1961:15 Polisens brottsbekämpande verksamhet betänkande
1961:16 Kriminalvård i frihet betänkande
1961:17 1957 års skolberedning. 5,
1961:18 Totalförsvarets upplysningsverksamhet betänkande
1961:19 Byggnadsindustrins arbetskraft utredning
1961:20 Vissa frågor rörande allmänna val betänkande
1961:21 Författningsutredningen. 5,
1961:22 Den svenska utvecklingshjälpens administration betänkande
1961:23 Svensk trafikpolitik 1,betänkande.
1961:24 Svensk trafikpolitik 2,betänkande. Riktlinjer och handlingsprogram: Bilagor
1961:25 Flygbuller som samhällsproblem betänkande
1961:26 Reviderad nationalbudget för år 1961.
1961:27 Skifferoljefrågan betänkande
1961:28 Kungl. teatern
1961:29 Förtidspensionering och sjukpenningförsäkring m. m. förslag
1961:30 1957 års skolberedning. 6,
1961:31 1957 års skolberedning. 7,
1961:32 Handläggningen av bostadslån enklare regler och minskad organisation : betänkande
1961:33 Redareansvarets begränsning betänkande
1961:34 Huvudmannaskapet för polisväsendet m. m. principbetänkande
1961:35 Ändamålsenliga studentbostäder
1961:36 Tandsjukvården vid de odontologiska läroanstalterna betänkande
1961:37 Stämpel- och expeditionsavgifter betänkande med författningsförslag
1961:38 Stöd åt barnaföderskor betänkande 1
1961:39 Lag om allmän försäkring, m. m. förslag
1961:40 Länsindelningen inom Stockholms- och Göteborgsområdena betänkande
1961:41 Reviderad giftlagstiftning betänkande
1961:42 Mål och medel i stabiliseringspolitiken betänkande
1961:43 Användningen av August Abrahamsons stiftelse å Nääs betänkande
1961:44 Folkbildningsarbete och ungdomsverksamhet överväganden och förslag
1961:45 Djurplågeri, vetenskapliga djurförsök samt djurskyddsordning betänkande
1961:46 Boxningssportens skadeverkningar utredning
1961:47 Reviderad hyreslag förslag
1961:48 Byggnadsstyrelsens organisation betänkande
1961:49 Förslag till jordförvärvslag m. m.
1961:50 Den svenska utvecklingshjälpen expertrekrytering och stipendiatmottagning : betänkande
1961:51 Bostadsbyggnadsbehovet preliminär uppskattning
1961:52 Förenklingar i utskänkningslagstiftningen. Ciderfrågan betänkande
1961:53 Utsökningsrätt 1,förslag.
1961:54 Ersättning för kommunala förtroendeuppdrag.
1961:55 Effektivare arbetsförmedling för tjänstemän utredning
1961:56 Ändrade bestämmelser om ackumulerad inkomst förslag
1961:57 Sociallagstiftningen och de s. k. beroende uppdragstagarna betänkande
1961:58 Översyn av nykterhetsvården betänkande
1961:59 Klubbverksamheten bland ungdomen på landsbygden betänkande
1961:60 Den automatiska databehandlingens teknik
1961:61 Beräkning av pensionsreserv 1961 års lagstiftning om pensionsstiftelser : rådgivning från Pensionsstiftelseutredningen
1961:62 Kostnader för övergång till högertrafik betänkande
1961:63 Läkaren i totalförsvaret betänkande
1961:64 Långfristiga krediter till mindre företag betänkande
1961:65 Sparbankstillsynen betänkande
1961:66 Totalförsvarets högsta ledning 1960 års försvarsledningsutrednings betänkande 2
1961:67 Betänkande med förslag till ändringar i jaktlagstiftningen

1962

1962:1 Skogstillgångarna i Jämtlands län förslag till bättre utnyttjande
1962:2 Yrkesutbildningen på trädgårdsområdet betänkande
1962:3 Totalförsvarets personalfrågor värnpliktskontingenter, personalplanering och befattningsanalyser : betänkande
1962:4 Arbetsuppgifter och utbildning för viss sjukvårdspersonal betänkande
1962:5 Studiesociala utredningen. 1,
1962:6 Statsbidrag till enskild väghållning, m. m. betänkande
1962:7 Kommunal beredskap.
1962:8 Finansplan för budgetåret 1962/63 samt preliminär nationalbudget för år 1962.
1962:9 Städernas särskilda rättigheter och skyldigheter i förhållande till staten betänkande
1962:10 Svensk ekonomi 1960-1965 betänkande
1962:11 Svensk ekonomi 1960-1965 betänkande. Bilagor 1-5
1962:12 Aspekter på utvecklingsbiståndet promemorior
1962:13 Skärpta regler för rusdrycksinköp betänkande
1962:14 Atomansvarighet. 2,
1962:15 Den allmänna näringslagstiftningen förslag
1962:16 Korrespondensundervisningen inom skolväsendet betänkande
1962:17 Arbetstidsförkortningens omfattning och utläggning
1962:18 Automatisk databehandling inom folkbokförings- och uppbördsväsendet. D. 2,
1962:19 Utlandssvenskars deltagande i allmänna val betänkande
1962:20 Nedre justitierevisionens arbetsorganisation betänkande
1962:21 Kommunalt stöd åt studerande från utvecklingsländerna.
1962:22 Samhällsfarlig asocialitet betänkande
1962:23 Besparingar inom försvaret 2,betänkande.
1962:24 Expropriation för sanering av historiskt eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Expropriationsutredningens betänkande 1
1962:25 Reviderad nationalbudget för år 1962.
1962:26 Avgiftsbelagda trafikanläggningar betänkande
1962:27 Radions juridiska ansvar förslag till lag om ansvarighet för innehållet i rundradiosändningar m. m. : betänkande
1962:28 Skolväsendets centrala ledning betänkande
1962:29 Säkerhetsinspektion av motorfordon och släpvagnar betänkande
1962:30 Arbetstidsreglering för militär och civilmilitär personal försöksverksamhet avseende arbetstidsreglering för viss militär och civilmilitär personal samt riktlinjer för arbetstidsreglering för viss militär verksamhet : redogörelse och förslag
1962:31 Stadshypoteks- och bostadskreditinstitutionerna organisation och verksamhet : betänkande
1962:32 Automatisk databehandling betänkande
1962:33 Veterinärmedicinsk forskning och undervisning D. 1betänkande.
1962:34 Försvarsmedicinsk forskning i totalförsvaret betänkande med förslag
1962:35 Svensk trafikpolitik 3,betänkande.
1962:36 Naturen och samhället betänkande
1962:37 Byggnadsstyrelsens arbetsuppgifter och personalorganisation betänkande 2
1962:38 Utbildning av sjukvårdsadministratörer betänkande 2
1962:39 Ortsprisindex betänkande
1962:40 Beredskapslagring av olja 1963-1969 betänkande
1962:41 Mål och medel i stabiliseringspolitiken remissyttranden över Stabiliseringsutredningens betänkande
1962:42 Avdrag för representationskostnader, m. m. betänkande
1962:43 Socionomutbildningen betänkande
1962:44 Ny semesterlag betänkande med förslag
1962:45 Jordbrukstekniska institutet och Statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader betänkande
1962:46 Vägväsendets distriktsorganisation betänkande
1962:47 Beskattning av traktamenten m. m. Lönebeskattningsutredningens betänkande 1
1962:48 Rasriskerna i Götaälvdalen betänkande
1962:49 Bevakning, avskrivning och eftergift av kronans fordringar förslag
1962:50 Utbildning av arbetsterapeuter betänkande
1962:51 Lärare och handledare för det fria och frivilliga musikbildningsarbetet betänkande
1962:52 Postverkets organisation betänkande
1962:53 Öresundsförbindelsen D. 1,betänkande.
1962:54 Öresundsförbindelsen D. 2,betänkande.
1962:55 Tendenserna på akademikernas arbetsmarknad fram till mitten av 1970-talet statistiska sammanställningar
1962:56 Förmåner i frivilligt instruktörsarbete inom krigsmakten betänkande
1962:57 Barnanstaltsutredningens betänkande. 1,
1962:58 Social beredskap Socialberedskapskommitténs betänkande 1 och 2
1962:59 Internationella skattefrågor betänkande

1963

1963:1 En teknisk institution inom Stockholms universitet.
1963:2 Kommunalförbundens lånerätt.
1963:3 Utrikesförvaltningens organisation och personalbehov betänkande
1963:4 Administrativ organisation inom utrikesförvaltningen slutbetänkande
1963:5 Försvarskostnaderna budgetåren 1963/67 betänkande
1963:6 Indelnings- och samarbetsfrågor i Göteborgs- och Malmöområdena betänkande
1963:7 Utlännings tillträde till offentlig tjänst betänkande
1963:8 Preliminär nationalbudget för år 1963.
1963:9 1955 års universitetsutredning. 7,
1963:10 1955 års universitetsutredning. 7,Bihang,
1963:11 Uppehållstillstånd m. m. för utländska studerande Utlänningsutredningens betänkande 1
1963:12 Översättning av Fördrag angående upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och tillhörande dokument.
1963:13 Utbildning av lärare för jordbruk och skogsbruk samt fortbildning av lärare i yrkesämnen betänkande
1963:14 Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet på landsbygden vid 1957 års allmänna fastighetstaxering.
1963:15 1960 års gymnasieutredning. 1,
1963:16 Författningsutredningen. 6,D. 1,
1963:17 Författningsutredningen. 6,D. 2,
1963:18 Författningsutredningen. 6,D. 3,
1963:19 Författningsutredningen. 6,D. 4,
1963:20 Bärgarlönens fördelning, sjöförklaring m. m. betänkande
1963:21 Sjukhus och öppen vård betänkande
1963:22 1960 års gymnasieutredning. 2,
1963:23 Förslag till lag om vissa gemensamhetsanläggningar m. m. betänkande
1963:24 Mentalsjukhusens personalorganisation D. 1,betänkande.
1963:25 Papper och annan skrivmateriel betänkande
1963:26 Religionens betydelse som samhällsfaktor möjligheter och metoder för en sociologisk undersökning
1963:27 Trafikmål betänkande
1963:28 Utsökningsrätt 2,förslag.
1963:29 Kommunala renhållningsavgifter.
1963:30 Den statliga konsulentverksamheten på socialvårdens område betänkande
1963:31 Försvar och fiskerinäring betänkande
1963:32 Listerlandets ålfisken förteckning över de med fast redskap bedrivna fiskena vid kusten av Mjällby och Ysane socknar
1963:33 Skadestånd 1,betänkande.
1963:34 U-länder och utbildning riktlinjer för svenskt tekniskt bistånd på utbildningens område : rapport
1963:35 1960 års lärarutbildningssakkunniga. 1,
1963:36 Malmen i Norrbotten betänkande
1963:37 Kommersiellt och handelspolitiskt utvecklingsbistånd rapport
1963:38 Arbetsföreläggande promemoria
1963:39 Kyrkor och samfund i Sverige omfattning och verksamhet
1963:40 Arbetslöshetsförsäkringen betänkande
1963:41 1960 års gymnasieutredning. 3,
1963:42 1960 års gymnasieutredning. 4,
1963:43 1960 års gymnasieutredning. 5,
1963:44 Studiesociala utredningen. 3,
1963:45 Befolkningsutveckling och näringsliv i Jämtlands län grundläggande undersökningar samt förslag till åtgärder : betänkande
1963:46 Yrkesmedicinska sjukhusenheter behov och organisation : betänkande
1963:47 Åldringsvårdens läge undersökning
1963:48 Bättre studiehjälp
1963:49 Aktiv lokaliseringspolitik Bil. 1,betänkande.
1963:50 Fackskolan betänkande
1963:51 De offentliga tjänstemännens förhandlingsrätt lagförslag
1963:52 Om åtgärder mot skatteflykt betänkande
1963:53 Studiesociala utredningen. 2,
1963:54 Några valfrågor slutbetänkande
1963:55 Reviderat förslag till jordabalk m.m.
1963:56 Domstolsväsendet 1,betänkande.
1963:57 Översättning av Fördrag angående upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen.
1963:58 Aktiv lokaliseringspolitik betänkande
1963:59 Tillfällig hastighetsbegränsning i motortrafiken under åren 1961 och 1962 betänkande
1963:60 Svenska handelsflottans krigsförluster under det andra världskriget redogörelse
1963:61 Organisatoriska åtgärder för rymdverksamhetens främjande
1963:62 Aktiv lokaliseringspolitik Bil. 2,betänkande.
1963:63 Utvecklingstendenser i modernt skogsbruk promemoria
1963:64 Landstingens organisation och arbetsformer m. m. betänkande
1963:65 Totalförsvarets regionala ledning utdrag ur 1960 års försvarsledningsutrednings betänkande III
1963:66 Det svenska lantbrukets effektiviseringsvägar undersökning
1963:67 Stöd åt ungdomsorganisationernas centrala verksamhet
1963:68 Fastighetsbildning betänkande
1963:69 Lokalisering av statlig verksamhet betänkande
1963:70 Stadsbyggnadsmässiga konsekvenser av inflyttning av statlig verksamhet promemoria
1963:71 Skogsvägar
1963:72 Nykterhet i trafik. 1,
1963:73 Domar i expropriationsmål 1951-60 redogörelse
1963:74 Studiesociala utredningen. 4,
1963:75 Slakt och kastrering av ren jämte andra djurskyddsfrågor betänkande
1963:76 Högre utbildning och forskning i Umeå huvudbetänkande
1963:77 Forskning, undervisning och information inom näringslärans område betänkande
1963:78 Nya medel för plangenomförande betänkande med förslag till lag om ändring i byggnadslagen m. m.
1963:79 Nordisk verkställighet av administrativa frihetsberövanden betänkande

1964

1964:1 Indexlån D. 1betänkande.
1964:2 Indexlån D. 2betänkande.
1964:3 Konsumtionsmönster på bostadsmarknaden betänkande
1964:4 Effektivare konsumentupplysning betänkande
1964:5 Bättre åldringsvård sjukhem, bostäder, hemhjälp : förslag
1964:6 Alkoholreklamen slutbetänkande
1964:7 Statens skogar och skogsindustrier betänkande med förslag till viss omorganisation
1964:8 Kapitalutvecklingen i det svenska lantbruket undersökning
1964:9 Arbetstidsförkortningens verkningar
1964:10 Företagsinteckning förslag
1964:11 Älgfrågan betänkande
1964:12 Veterinärmedicinsk forskning och undervisning D. 2betänkande.
1964:13 Religionsfrihet
1964:14 Svensk namnbok 1964
1964:15 Utlåtande av Juristkommissionen i Wennerströmaffären.
1964:16 Historisk översikt Kyrkobegrepp
1964:17 Rapport
1964:18 Översättning av Fördrag angående upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och tillhörande dokument.
1964:19 Kommunal skatteutjämning betänkande
1964:20 Krigsmaktens förbandssjukvård betänkande 1
1964:21 Bilskrotning betänkande
1964:22 Förbud mot utförsel av kulturföremål betänkande med författningsförslag av tillkallad utredningsman [Enar Eckerberg]
1964:23 Kronhjortsreservat m. m. betänkande
1964:24 Behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna.
1964:25 Nytt skattesystem förslag
1964:26 Offentliga byggnader 3,Statens byggnadsbesparingsutrednings betänkande.
1964:27 Lag om förvaltningsförfarandet Besvärssakkunnigas slutbetänkande
1964:28 Beräkning av pensionsreserv i pensionsstiftelse 1964 års grunder : rådgivning från Pensionsstiftelseutredningen
1964:29 Koncernbidrag m. m. betänkande
1964:30 Kristendomsundervisningen med särskild hänsyn till förhållandet kyrka-stat
1964:31 Skadestånd 2,betänkande.
1964:32 Förtida tillträde, expropriationskostnad m. m. Expropriationsutredningens betänkande 2
1964:33 Översättning av viktigare följdförfattningar till fördragen angående Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen.
1964:34 Äktenskapsrätt 1,förslag.
1964:35 Äktenskapsrätt 2,förslag.
1964:36 Ökat stöd till barnfamiljer promemoria
1964:37 Lantbrukets strukturutveckling undersökning
1964:38 Sammanställning av remissyttranden över Författningsutredningens förslag till ny författning. D. 3,
1964:39 Rapport och arbetsmaterial från Arbetsgruppen för det kommunala sambandet juni 1964.
1964:40 Mentalsjukvårdslag betänkande
1964:41 Bostadsstöd för pensionärer förslag
1964:42 Kommunal markpolitik Markpolitiska utredningens betänkande 1
1964:43 Social omvårdnad av handikappade en sammanställning
1964:44 1960 års lärarutbildningssakkunniga. 2,
1964:45 Sjuksköterskeutbildningen 1,betänkande.
1964:46 Sjuksköterskeutbildningen 2,betänkande.
1964:47 Friluftslivet i Sverige. D. 1,
1964:48 Farmaceutisk utbildning och forskning betänkande
1964:49 Rätten till arbetstagares uppfinningar förslag
1964:50 Samordnad rehabilitering. D. 1,
1964:51 Samordnad rehabilitering. D. 2,
1964:52 Statslån till samfundslokaler betänkande
1964:53 Organisation av skolledningen i grundskolan betänkande
1964:54 Konsumentupplysning i televisionen betänkande
1964:55 Organisationen av rationaliseringsverksamheten m. m. på jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens områden betänkande
1964:56 Organisations- och samarbetsfrågor i Stockholmsområdet betänkande
1964:57 Utsökningsrätt 3,förslag.
1964:58 Aktion mot ungdomsbrott en modell till försöksverksamhet : betänkande
1964:59 Ett socialpolitiskt utredningsinstitut förslag
1964:60 Vattenvårdens organisation m. m. betänkande
1964:61 Grundskola för blinda och döva 1betänkande.
1964:62 Läroplan för grundskola för döva och hörselskadade förslag, 2

1965

1965:1 Sveriges sjöterritorium betänkande
1965:2 Sammanställning av remissyttranden över Författningsutredningens förslag till ny författning. D. 1,
1965:3 Sammanställning av remissyttranden över Författningsutredningens förslag till ny författning. D. 2,
1965:4 Tandvårdsförsäkring betänkande 1
1965:5 Måttenheter betänkande
1965:6 Om den kommunala självstyrelsens lokala förankring.
1965:7 Praktik- och feriearbetsförmedling utredning
1965:8 Skånes och Hallands vattenförsörjning betänkande
1965:9 Arbetsmarknadspolitik betänkande
1965:10 Antikvitetskollegiet centralorgan för svensk kulturminnesvård : betänkande
1965:11 Utbyggnaden av universitet och högskolor 1,lokalisering och kostnader.
1965:12 Utbyggnaden av universitet och högskolor 2,lokalisering och kostnader.
1965:13 Rättegångshjälp betänkande med reviderat förslag till lag om rättegångshjälp m. m.
1965:14 Godtrosförvärv av lösöre betänkande
1965:15 De svenska utlandsförsamlingarnas ekonomi betänkande
1965:16 Ny jordförvärvslag departementspromemoria och häröver avgivna remissyttranden
1965:17 Fastställande av faderskapet till barn utom äktenskap förslag
1965:18 Fartygs befälhavare. Gemensamt haveri och dispasch. Ansvarsbestämmelser m. m. betänkande
1965:19 Friluftslivet i Sverige. D. 2,
1965:20 Radions och televisionens framtid i Sverige. 1,
1965:21 Radions och televisionens framtid i Sverige. 2,
1965:22 Dagstidningarnas ekonomiska villkor betänkande
1965:23 Uppbördsfrågor
1965:24 Institutet för arbetshygien och arbetsfysiologi
1965:25 1960 års lärarutbildningssakkunniga. 3,
1965:26 Ändringar i ensittarlagen m. m. betänkande
1965:27 De svenska jordbruksprodukternas distributions- och marginalförhållanden undersökning
1965:28 Nytt skattesystem remissyttranden över Allmänna skatteberedningens betänkande
1965:29 1960 års lärarutbildningssakkunniga. 4,1
1965:30 1960 års lärarutbildningssakkunniga. 4,2,
1965:31 1960 års lärarutbildningssakkunniga. 5,
1965:32 Höjd bostadsstandard betänkande
1965:33 Vägmärken betänkande
1965:34 Sammanställning av remissyttranden över Författningsutredningens förslag till ny författning. D. 4,
1965:35 Nykterhet i trafik. 2,
1965:36 Sveriges släktnamn 1965 förteckning
1965:37 Sammanställning av remissyttranden över Författningsutredningens förslag till ny författning. D. 5,
1965:38 Affärstiderna. D. 1,
1965:39 Affärstiderna. D. 2,
1965:40 Kommunala bolag och andra särskilda rättssubjekt för kommunal verksamhet.
1965:41 Pensionsstiftelser. 2,
1965:42 Körkortet och trafikutbildningen.
1965:43 Statens trafikverk betänkande
1965:44 Stöd åt hästaveln betänkande
1965:45 Beredskap mot oljeskador förslag
1965:46 Radiolag förslag
1965:47 Statens vägverk betänkande
1965:48 Arbetstid och arbetsinspektion för vägtrafiken betänkande
1965:49 Hälso- och socialvårdens centrala administration betänkande
1965:50 Mentalsjukhusens personalorganisation D. 2,betänkande.
1965:51 Gemensamma bostadsförmedlingar betänkande
1965:52 Soldathemsverksamheten ett betänkande om det statliga stödet m. m.
1965:53 Polisutbildningen betänkande
1965:54 Författningsfrågan och det kommunala sambandet betänkande
1965:55 Barnanstaltsutredningens betänkande. 2,
1965:56 Fackutbildning i automatisk databehandling betänkande
1965:57 Samordnad rehabilitering. D. 3,
1965:58 Radioansvarighetslag betänkande
1965:59 Kyrklig beredskap betänkande och förslag 1965
1965:60 1960 års gymnasieutredning. 6,
1965:61 Mönsterskydd betänkande med förslag till lag om mönster m. m.
1965:62 Vissa pensionsfrågor betänkande
1965:63 Lokaler för ungdomsverksamhet
1965:64 Riksdagens justitieombudsmän betänkande
1965:65 Hemarbete och servicekontakter två kartläggande undersökningar
1965:66 Kontinentalsockeln betänkande
1965:67 Skoglig yrkesutbildning 1,betänkande.
1965:68 Värnplikten betänkande
1965:69 Om upphandling av försvarsmateriel.
1965:70 Lagstiftning. Rättskipning
1965:71 Vapenfri tjänst betänkande
1965:72 Aktievinsters beskattning betänkande
1965:73 Utlandssvenskars registrering betänkande
1965:74 Gemensam valdag undersökning angående valtekniska förutsättningar att sammanföra vissa allmänna val : betänkande 1
1965:75 Förvaltningspraktik för administrativ amanuenspersonal förslag
1965:76 Röstlängdsförfarandet betänkande med förslag

1966

1966:1 Svensk ekonomi 1966-1970 med utblick mot 1980 1965 års långtidsutredning : huvudrapport
1966:2 Export och import 1966-1970
1966:3 Yrkesutbildningsberedningen. 1,
1966:4 Ny myntserie betänkande
1966:5 Internationellt fredsforskningsinstitut i Sverige betänkande
1966:6 Förenklad statsbidragsgivning till hälso- och sjukvården betänkande
1966:7 Utsökningsrätt 4,förslag.
1966:8 Tillgången på arbetskraft 1960-1980 beräkningar
1966:9 Omsorger om psykiskt utvecklingshämmade betänkande
1966:10 Handelns arbetskrafts- och investeringsbehov fram till 1970
1966:11 Tygförvaltningens centrala organisation 1964 års tygförvaltningsutrednings betänkande
1966:12 Renbetesmarkerna betänkande
1966:13 Utvecklingstendenser inom undervisning, hälso- och sjukvård samt socialvård 1966-1970 promemorior
1966:14 Ny hyreslagstiftning betänkande
1966:15 Undersökning angående hyressplittringen
1966:16 Ny folkbokföringsförordning m.m. betänkande
1966:17 Arbetspromemorior i författningsfrågan
1966:18 Strategi i väst och öst de strategiska doktrinerna i Förenta staterna, Storbritannien, Frankrike, Västtyskland och Sovjetunionen : studie
1966:19 Statliga betänkanden 1961-1965
1966:20 Decentralisering av naturalisationsärenden m.m.
1966:21 Oljebranschen
1966:22 Lagstiftning mot radiostörningar betänkande
1966:23 Markfrågan 1betänkande.
1966:24 Markfrågan 2,betänkande. Bilagor
1966:25 Sällskapsresor betänkande
1966:26 Bostadsarrende m.m. förslag
1966:27 Skeppsholmens framtida användning betänkande
1966:28 Läkemedelsförmånen betänkande 2
1966:29 Atomansvarighet. 3,
1966:30 Den framtida jordbrukspolitiken A,betänkande.
1966:31 Den framtida jordbrukspolitiken B,betänkande.
1966:32 Kommunerna och ungdomen utredning och förslag
1966:33 Friluftslivet i Sverige. D. 3,
1966:34 Luftfartsverkets ekonomi och organisation betänkande
1966:35 Militärsjukvården ledning, utbildning, personal och materiel : betänkande 2
1966:36 Vägfraktavtalet 1,betänkande.
1966:37 De statliga undervisningssjukhusens organisation betänkande
1966:38 Utsökningsrätt 5,förslag.
1966:39 Lagstiftning om elektriska anläggningar betänkande
1966:40 Arbetspsykologisk verksamhet betänkande
1966:41 Fordonskombinationer längder och hastigheter : betänkande
1966:42 Konsumtionskrediter i Sverige betänkande
1966:43 Vård utom skola av ungdomsvårdsskoleelever
1966:44 Bostadspolitiskt kreditstöd betänkande
1966:45 Aktiv åldringsvård och handikappvård Socialpolitiska kommitténs slutliga ståndpunkt
1966:46 Jaktstadgan m.m. betänkande
1966:47 Ungdomens förenings- och fritidsliv organisationer och medlemmar
1966:48 Prissamverkan och konkurrens betänkande
1966:49 Lantbruksnämndernas nya organisation m.m. betänkande
1966:50 Smittskyddslagstiftning betänkande
1966:51 Framtidsperspektiv för svensk industri 1965-1980
1966:52 Skoglig forskning betänkande
1966:53 Värdesäkring av trafiklivräntor förslag
1966:54 Yrkesskadeförsäkring betänkande med förslag till yrkesskadelag m.m.
1966:55 Skolgång borta och hemma utlandssvenska barns skolgång : skolinackordering : skolgång för vissa minoriteters barn : betänkande
1966:56 Svensk säkerhetspolitik förutsättningar och inriktning : studie avsedd som underlag för 1965 års försvarsutrednings diskussioner
1966:57 Centralt statligt personalutbildningsorgan förslag
1966:58 Militärtandvården betänkande
1966:59 Remissyttranden över 1965 års långtidsutrednings huvudrapport Svensk ekonomi 1966-1970 med utblick mot 1980.
1966:60 Offentlighet och sekretess Offentlighetskommitténs betänkande : lagförslag med motiv
1966:61 Offentlighet och sekretess Offentlighetskommitténs betänkande. Bilagor
1966:62 Rikets vapen och flagga betänkande
1966:63 Fastighetsregistrering betänkande av Fastighetsregisterutredningen angående principiellt system, fastighetsbeteckningar, koordinatregistrering
1966:64 Statens och kyrkans marköverlåtelser Markpolitiska utredningens betänkande II
1966:65 Luftförorening, buller och andra immissioner lagförslag m.m.
1966:66 Ungdomsledare bakgrund, föreningsengagemang och ledarutbildning
1966:67 Forskarutbildning och forskarkarriär betänkande
1966:68 Forskarutbildning och forskarkarriär betänkande. Bilagor
1966:69 Trafikutveckling och trafikinvesteringar data, synpunkter och bedömningar för tiden från omkring 1930 till omkring 2000 med särskild hänsyn till åren 1950-1970
1966:70 Förvaltningsrättskipning betänkande
1966:71 Otillbörlig konkurrens betänkande
1966:72 Ekonomiska förmåner till kommunala förtroendemän med heltidstjänstgöring.
1966:73 Sjuksköterskeutbildningen D. 3,betänkande.

1967

1967:1 Kommunal bostadsförmedling betänkande
1967:2 Allmänna arvsfonden betänkande med förslag till ändringar i arvsfondslagstiftningen
1967:3 Utsökningsrätt 6,förslag.
1967:4 Domstolsväsendet 2,betänkande.
1967:5 Statlig publicering.
1967:6 Finansiella långtidsperspektiv
1967:7 Den framtida jordbrukspolitiken remissyttranden över betänkande av 1960 års jordbruksutredning
1967:8 Barnstugor, barnavårdsmannaskap, barnolycksfall
1967:9 Rikskonserter Konsertbyråutredningens slutbetänkande
1967:10 Linköpings högskola D. 1teknisk högre utbildning och forskning i Linköping.
1967:11 Programbudgetering. D. 1
1967:12 Programbudgetering. D. 2,
1967:13 Programbudgetering. D. 3,
1967:14 Skolans arbetstider betänkande
1967:15 Tjänsteställning inom krigsmakten betänkande
1967:16 Folkbokföringen
1967:17 De teologiska fakulteterna
1967:18 Invandringen problematik och handläggning : Utlänningsutredningens betänkande, 2
1967:19 Statens stöd till ungdomsverksamhet
1967:20 Den statliga länsförvaltningen 1betänkande.
1967:21 Den statliga länsförvaltningen 2,betänkande. Bilagor
1967:22 Skatteförvaltningen betänkande
1967:23 Ny länsindelning betänkande
1967:24 Lag om skatterätt lagförslag
1967:25 Narkotikaproblemet D. 1,betänkande.
1967:26 Partiell författningsreform betänkande
1967:27 Förtidsröstning och gemensamma tvådagarsval betänkande 2
1967:28 Tryckfrihet och upphovsrätt Offentlighetskommitténs slutbetänkande
1967:29 Transportkostnaderna i Gotlandstrafiken betänkande
1967:30 Höga eller låga hus? betänkande
1967:31 Filmens inflytande på sin publik rapport från Svenska filminstitutets filmforskningsgrupp : Filmcensurutredningen 1
1967:32 Vänerns och Vätterns förbindelse med Västerhavet betänkande
1967:33 Vänerns och Vätterns förbindelse med Västerhavet betänkande. Bilagor
1967:34 Kompensation i vissa fall för bensinskatt som utgår vid användande av motorsåg och snöskoter betänkande
1967:35 Firmaskydd betänkande med förslag till firmalag m.m.
1967:36 Nykterhetsvårdens läge D. 1,betänkande.
1967:37 Nykterhetsvårdens läge D. 2,betänkande. Bilagor
1967:38 Skoglig yrkesutbildning 2betänkande.
1967:39 Samhällets barntillsyn - barnstugor och familjedaghem förslag
1967:40 Företagareföreningarnas framtida organisation och verksamhet betänkande
1967:41 Narkotikaproblemet D. 2,betänkande.
1967:42 Utsädesbetningens effekter undersökning
1967:45 Kyrklig organisation och förvaltning
1967:46 Kyrklig egendom Skattefrågor ; Prästerskapets privilegier
1967:47 Lärarutbildning för folkhögskolan
1967:48 Yrkesutbildningsberedningen. 3,
1967:49 Förslag till lag om skyldighet att föra räkenskaper, m.m. betänkande
1967:50 Kommunala befogenheter inom turistväsendet.
1967:51 Läkares grundutbildning och vidareutbildning betänkande
1967:52 Barnbidrag och familjetillägg
1967:53 Kommunerna och den sociala omvårdnaden rapport och förslag
1967:54 Fasta förbindelser över Öresund översyn av Öresundsdelegationernas betänkande (SOU 1962:53 och 54) : redogörelse
1967:55 Linköpings högskola D. 2teknisk högre utbildning och forskning i Linköping.
1967:56 Svenska institutet principbetänkande om utlandsinformation och internationellt utbyte
1967:57 Adoption av utländska barn betänkande
1967:58 Enhetlig kommuntyp, städernas auktionsmonopol m.m.
1967:59 Förundersökning betänkande
1967:60 Bättre hjälpmedel för handikappade förslag
1967:61 Semesterspridning betänkande
1967:62 Stödformer för arbetslösa äldre arbetstagare delbetänkande
1967:63 Förmåner och avgifter i sluten sjukvård m.m. betänkande 3
1967:64 Samordnad banklagstiftning betänkande
1967:65 Vatten och avlopp betänkande

1968

1968:1 Ekonomisystem för försvaret [1]betänkande.
1968:2 Ekonomisystem för försvaret [1].Bihang,betänkande.
1968:3 Kreditmarknadens struktur och funktionssätt
1968:4 Handläggningen av säkerhetsfrågor utlåtande
1968:5 Industrins struktur och konkurrensförhållanden
1968:6 Strukturutveckling och konkurrens inom handeln
1968:7 Ägande och inflytande inom det privata näringslivet
1968:8 Skogsbrukets planläggningsfrågor Skogsbruksutredningen, 2
1968:9 Virkesbalanser 1967 betänkande
1968:10 Säkerhetspolitik och försvarsutgifter förslag om försvarsutgifterna 196872 : betänkande
1968:11 Svenska kyrkan och staten slutbetänkande
1968:12 Förvaltningen av kyrklig jord m.m. betänkande
1968:13 Fritidsfisket betänkande med förslag till åtgärder från statens sida för att främja fritidsfisket
1968:14 Skolboksleveranser betänkande
1968:15 Musikutbildning i Sverige 1betänkande.
1968:16 Rennäringen i Sverige betänkande
1968:17 Allmänna vägar betänkande och förslag
1968:18 Parkering betänkande
1968:19 Trafikmålsutredningar betänkande
1968:20 Upphandling av byggnader D. 1,betänkande.
1968:21 Pensionstillskott m.m. betänkande
1968:22 Jordhävdslag förslag
1968:23 Bilregistrering principbetänkande
1968:24 Avstämning av 1965 års långtidsutredning sammanfattning av huvudresultaten jämte bilagor
1968:25 Kompetensutredningen. 3,
1968:26 Ändrade avskrivningsregler för rörelse- och hyresfastigheter betänkande
1968:27 Förvaltningslag förslag
1968:28 Intersexuellas könstillhörighet förslag till lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall : betänkande
1968:29 Statistikbehov och statistikproduktion för regionala utredningar betänkande
1968:30 Bostadsbyggandets planering och kreditförsörjning
1968:31 1965 års allmänna fastighetstaxering huvudresultat beträffande skattepliktiga fastigheter inom kommuner, kommunblock och län : sammanställning av 1966 års fastighetskommittéer
1968:32 Fastighetstaxeringens regler och organisation förslag till vissa ändringar : betänkande
1968:33 Lokal trafikservice modellplanering i Vilhelmina : betänkande
1968:34 Transportforskningens organisation betänkande
1968:35 Storlandstingets författning betänkande
1968:36 Läromedel för specialundervisning betänkande
1968:37 Konfliktdirektiv begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt : betänkande
1968:38 Boendeservice. 1,
1968:39 Eldistributionens rationalisering betänkande
1968:40 Verkställighet av utländska domar i förmögenhetsrättsliga mål betänkande
1968:41 Utsökningsrätt 7,förslag.
1968:42 Förslag till predikotexter ur Gamla testamentet för kyrkoårets sön- och helgdagar
1968:43 Upphandling av stora bostadsprojekt delbetänkande
1968:44 Företagshälsovård betänkande
1968:45 Affärsverken D. 1ekonomi, konkurrens och effektivitet.
1968:46 Affärsverken D. 2,ekonomi, konkurrens och effektivitet.
1968:47 Förvaltning och folkstyre betänkande
1968:48 Dagspressens situation betänkande
1968:49 Musikutbildning i Sverige 2,betänkande.
1968:50 Traktorbeskattning betänkande
1968:51 Vattenlagens torrläggningsbestämmelser betänkande
1968:52 Statligt förarskydd betänkande
1968:53 Arkiv inom hälso- och sjukvård delbetänkande
1968:54 Frivilligförsvaret 1,betänkande.
1968:55 Bot eller böter D. 1betänkande.
1968:56 Bot eller böter D. 2,betänkande. Bilagor
1968:57 Jordbruksarrende Arrendelagsutredningens slutbetänkande
1968:58 Konsumentupplysning principer och riktlinjer : betänkande
1968:59 Förenklad aktiehantering nya regler för aktiebrev och aktiebok : betänkande
1968:60 Arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken.
1968:61 Arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken.
1968:62 Tio ekonomer om arbetsmarknadspolitiken.
1968:63 Huvudmannaskapet för de gymnasiala skolformerna betänkande
1968:64 Utsökningsrätt 8,förslag.
1968:65 Nyöversättning av Nya Testamentet behov och principer : betänkande
1968:66 Allmän arbetstidslag betänkande
1968:67 Arbetstid m.m. i husligt arbete betänkande
1968:68 Lagstiftning mot rasdiskriminering betänkande

1969

1969:1 Enkätundersökning av faktisk brottslighet bland skolbarn
1969:2 Om sexuallivet i Sverige värderingar, normer, beteenden i sociologisk tolkning
1969:3 Ny sjöarbetstidslag betänkande
1969:4 Bostadsrätt betänkande
1969:5 Utsökningsrätt 9,förslag.
1969:6 Offentliga tjänstemäns bisysslor betänkande
1969:7 Kungörelseannonsering betänkande
1969:8 Sexualkunskapen på grundskolans högstadium. 1,
1969:9 ADB inom inskrivningsväsendet principbetänkande
1969:10 Ny gruvlag betänkande
1969:11 Internationell adoptionsrätt betänkande
1969:12 Regionmusik betänkande
1969:13 Förenklad obligationshantering betänkande
1969:14 Filmen - censur och ansvar betänkande
1969:15 Växtförädlarrätt betänkande med förslag till lag om växtförädlarrätt
1969:16 Lagstiftning om värdepappersfonder m.m. och om stämpelskatt på värdepapper
1969:17 Nya mynt ändring av myntserien och lagförslag : betänkande
1969:18 Ett renare samhälle betänkande och förslag
1969:19 Ny valteknik betänkande 3
1969:20 Ämbetsansvaret. [1],
1969:21 Skogsindustri i södra Sverige utvecklingstendenser och lokaliseringsförutsättningar för sågverk och massaindustrier : betänkande
1969:22 De svenska hamnarna betänkande
1969:23 De svenska hamnarna betänkande. Bilagor
1969:24 Ekonomisystem för försvaret 2betänkande.
1969:25 Planering och programbudgetering inom försvaret betänkande
1969:26 Skolskjutsarna och trafiksäkerheten betänkande
1969:27 Länsplanering 1967 redogörelse
1969:28 Sexualkunskapen i gymnasiet elevenkät rörande sexual- och samlevnadsundervisningen i gymnasiets årskurs 2 läsåret 1967-1968
1969:29 Idrott åt alla betänkande
1969:30 Skogsbeskattningen betänkande
1969:31 Olja i beredskap förslag till beredskapslagring av drivmedel och bränslen 197076 : betänkande
1969:32 Skogstillstånd och skogsvårdsåtgärder tabellsammanställningar : betänkande, 3
1969:33 Militära tjänstgöringsåldrar betänkande
1969:34 Medicinska och psykologiska aspekter på åldrande m.m. bilagshäfte till Militära tjänstgöringsåldersutredningens betänkande
1969:35 Bättre utbildning för handikappade förslag
1969:36 Läkemedelsindustrin betänkande
1969:37 Utbildning för bibliotek, arkiv och informatik betänkande
1969:38 Yttrandefrihetens gränser sårande av tukt och sedlighet : brott mot trosfrid : betänkande
1969:39 Taxesystemet i postverkets tidningsrörelse betänkande
1969:40 Frivilligförsvaret 2,betänkande.
1969:41 Domstolsväsendet 3,betänkande.
1969:42 Skattebrotten betänkande
1969:43 Nytt lantmäteri betänkande
1969:44 Sexualkunskapen på grundskolans högstadium. 2,
1969:45 Fordonsbeskattningen betänkande
1969:46 Läkemedelsförsörjning i samverkan betänkande
1969:47 Mellanskolans ledning betänkande
1969:48 Vidgad samhällsinformation betänkande
1969:49 Lokaliserings- och regionalpolitik delbetänkande
1969:50 Expropriationsändamål och expropriationsersättning m.m. betänkande 3
1969:51 Expropriationsändamål och expropriationsersättning m.m. Bil. nr 3,betänkande 3.
1969:52 Narkotikaproblemet D. 3,betänkande.
1969:53 Narkotikaproblemet D. 4,betänkande.
1969:54 Kapitalbeskattningen betänkande
1969:55 Sjömansbeskattningen betänkande
1969:56 Vägplan 1970 betänkande
1969:57 Vägplan 1970 betänkande. Bilagor
1969:58 Rättssociologisk undersökning av skadeståndsrätten förberedande utredning
1969:59 Snöskotern - terrängkörning och färdselrätt betänkande
1969:60 Internationell äktenskaps- och arvsrätt betänkande
1969:61 Studier i internationella relationer betänkande
1969:62 Ny utskottsorganisation betänkande
1969:63 Rationellt småhusbyggande betänkande

1970

1970:1 Barns utemiljö betänkande
1970:2 Om stat och kyrka en sammanställning av remissyttrandena över Svenska kyrkan och staten (SOU 1968:11)
1970:3 Balanserad regional utveckling delbetänkande
1970:4 Yrkesutbildningsberedningen. 5,
1970:5 Statligt stöd till fiskehamnar betänkande
1970:6 Ny livsmedelsstadga m.m. D. 1,betänkande.
1970:7 Ny livsmedelsstadga m.m. D. 2,betänkande. Bilagor
1970:8 Yrkesutbildningsberedningen. 6,
1970:9 Snöskotern fordonet och föraren : betänkande
1970:10 Fria läromedel betänkande
1970:11 Folktandvårdens utbyggande och reglering betänkande
1970:12 Värnpliktstjänstgöringens civila meritvärde betänkande IX
1970:13 Sveriges energiförsörjning energipolitik och organisation : betänkande
1970:14 Urbaniseringen i Sverige en geografisk samhällsanalys
1970:15 Regionalekonomisk utveckling bilagedel II till Balanserad regional utveckling
1970:16 Riksdagsgrupperna Regeringsbildningen : studier
1970:17 Ersättare för riksdagsledamöterna betänkande
1970:18 Upphandling av byggnader D. 2,betänkande.
1970:19 Svensk FN-lag sanktioner och deras genomförande : betänkande
1970:20 Kompetensutredningen. 5,
1970:21 Kompetensutredningen. 6,1,
1970:22 Pedagogisk utbildning och forskning betänkande
1970:23 Understödsföreningar betänkande med förslag till ny lag om understödsföreningar
1970:24 Rationell bensinhandel betänkande
1970:25 Aspirationer, möjligheter och skattemoral en rättssociologisk undersökning av deklaranter
1970:26 Körkort och körkortsregistrering betänkande
1970:27 Allmänna val på våren? om tid för val, mandatperioder, sessionstider, budgetår : diskussionspromemoria
1970:28 Tjänstgöringsbetyg betänkande
1970:29 Decentralisering av statlig verksamhet [D. 1],ett led i regionalpolitiken.
1970:30 Stordriftsfördelar inom industriproduktionen
1970:31 Militära straff och disciplinmedel betänkande
1970:32 Polisen i samhället betänkande
1970:33 Medel för styrning av byggnadsverksamheten betänkande
1970:34 Svenska folkets inkomster betänkande : del 1
1970:35 Hemförsäljning rätt att frånträda hemförsäljnings- och abonnemangsavtal : betänkande
1970:36 Kilometerbeskattning principbetänkande
1970:37 Översyn av vissa punktskatter de materiella reglerna : betänkande
1970:38 Förtrolig företagsinformation och börshandel åtgärder till förebyggande av missbruk : betänkande
1970:39 Sexualkunskapen på grundskolans låg- och mellanstadier lärarenkät rörande sexual- och samlevnadsundervisningen läsåret 1968-1969
1970:40 Revision av vattenlagen D. 1,betänkande.
1970:41 Företag och samhälle D. 1,betänkande. Förslag med motiv samt bilagor
1970:42 Företag och samhälle D. 2,betänkande.
1970:43 Ungdom - bostad servicebostäder för ungdom m.fl. : betänkande
1970:44 Språkundersökning bland finländska barn och ungdomar i Sverige rapport
1970:45 Gruvrättslig speciallagstiftning betänkande
1970:46 Den äldre arbetskraften inom byggnadsindustrin specialundersökning
1970:47 Skydd mot avlyssning betänkande
1970:48 Svensk författningssamling betänkande
1970:49 Yrkesskadeförsäkringens finansiering betänkande
1970:50 Yrkesutbildningsberedningen. 7,
1970:51 Mellansvensk gruvindustri betänkande
1970:52 Om lotterier betänkande
1970:53 Distriktsveterinärernas tjänstgöringsförhållanden, m.m. rapport från Veterinärväsendeutredningen
1970:54 Forskning för försvarssektorn delbetänkande
1970:55 Kompetensutredningen. 6,2,
1970:56 Ersättning vid vissa sjukvårdande åtgärder och sjukresor betänkande 5
1970:57 Olja i rör delbetänkande
1970:58 Yrkesutbildningsberedningen. 8,
1970:59 TEKO-industrierna inför 70-talet D. 1,betänkande.
1970:60 TEKO-industrierna inför 70-talet D. 2,betänkande. Bilagor
1970:61 Trafiknykterhetsbrott förslag 1970 : betänkande
1970:62 Utbetalning av kommunalskatt betänkande
1970:63 Svensk krigsmaterielexport betänkande
1970:64 Bättre socialtjänst för handikappade förslag från Handikapputredningen om bättre färdmöjligheter för handikappade och bättre samordning i handikappfrågor
1970:65 Utbildning m.m. av värnpliktiga i specialtjänst
1970:66 Högskolor för konstnärlig utbildning betänkande
1970:67 Förmynderskap betänkande
1970:68 Boendeservice. 2,
1970:69 Ändringar i kommissionslagen betänkande
1970:70 Folkbokföringsorganisationen m.m. betänkande
1970:71 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990 huvudrapport
1970:72 Jordbruket i norra Sverige betänkande
1970:73 Samhället och filmen D. 1,betänkande.
1970:74 Registrering av fartyg. Sjöpanträtt och fartygshypotek. Partrederi förslag
1970:75 Utsökningsrätt 10,förslag.

1971

1971:1 SOU 71 handbok för det offentliga utredningstrycket : [instruction for the Government public enquiries]
1971:2 Post- och inrikes tidningar betänkande
1971:3 Veterinärdistriktsindelningen, m.m. betänkande
1971:4 Kommunala val [betänkande]
1971:5 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990 Bil. 2,huvudrapport.
1971:6 Ny sjömanslag betänkande
1971:7 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990 Bil. 4,huvudrapport.
1971:8 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990 Bil. 1,huvudrapport.
1971:9 Större företags offentliga redovisning betänkande
1971:10 Snatteri betänkande
1971:11 Ett nytt bilregister betänkande
1971:12 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990 Bil. 8,huvudrapport.
1971:13 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990 Bil. 6,huvudrapport.
1971:14 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990 Bil. 3,huvudrapport.
1971:15 Förslag till aktiebolagslag m.m. betänkande
1971:16 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990 Bil. 7,huvudrapport.
1971:17 Malm - jord - vatten betänkande
1971:18 Mått och vikt betänkande
1971:19 Familjepensionsfrågor m.m. betänkande
1971:20 Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).
1971:21 Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). Bil. A,
1971:22 Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). Bil. B,
1971:23 Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). Register m.m. : alfabetisk förteckning över det farliga gods som upptas i bilaga A och B till ADR samt analytiska tabeller över dessa bilagor m.m.
1971:24 Vuxenpedagogisk forskning och utbildning betänkande
1971:25 Boendeservice. 3,
1971:26 Boendeservice. 4,
1971:27 Boendeservice. 5,
1971:28 Boendeservice. 6,
1971:29 Kyrkan kostar en ekonomisk studie av Svenska kyrkans församlingar 1969
1971:30 Sjömanspension betänkande
1971:31 Den svenska betalningsbalansstatistiken betänkande
1971:32 Den svenska betalningsbalansstatistiken Bil. [3],betänkande.
1971:33 Fri affärstid betänkande
1971:34 Lastbil och taxi förslag till förbättrad företagsstruktur m.m. : betänkande
1971:35 Den fria rörligheten för personer inom EEC Utlänningsutredningens betänkande, 3
1971:36 Produktionsresurser för tv och radio i utbildningen
1971:37 Konsumentpolitik riktlinjer och organisation : betänkande
1971:38 Särskilda tandvårdsanordningar för vissa patientgrupper promemoria
1971:39 Den svenska köpkraftsfördelningen 1967 betänkande
1971:40 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990 Bil. 5,huvudrapport.
1971:41 Ny domstolsadministration betänkande
1971:42 Försäkring och annat kontant stöd vid arbetslöshet betänkande
1971:43 Försäkring och annat kontant stöd vid arbetslöshet Bil. 3,betänkande.
1971:44 Försäkring och annat kontant stöd vid arbetslöshet betänkande. Bilagor till KSA-utredningens betänkande
1971:45 Utsökningsrätt 11,förslag.
1971:46 Teknisk översyn av kapitalbeskattningen slutbetänkande
1971:47 Psykologiska urvalsmetoder inom statsförvaltningen betänkande
1971:48 Personurval med hjälp av psykologiska undersökningar bihang till Testutredningens betänkande Psykologiska urvalsmetoder inom statsförvaltningen (SOU 1971:47)
1971:49 Unga lagöverträdare. 1,
1971:50 Räddningstjänst betänkande
1971:51 Invandrarutredningen. 1,
1971:52 Byggandets industrialisering betänkande
1971:53 Lärarnas arbete en statistisk arbetstidsstudie : betänkande
1971:54 Lärarnas arbete Bil. 1,en statistisk arbetstidsstudie.
1971:55 Lärarnas arbete Bil. 2,en statistisk arbetstidsstudie.
1971:56 Ny moratorielag betänkande
1971:57 Utbildning av vissa värnpliktiga i stabstjänst betänkande
1971:58 Rätten till abort
1971:59 Högsta domstolens kansli betänkande
1971:60 Universitetsstudier utan examen rapport till 1968 års utbildningsutredning : sammandrag och kommentarer
1971:61 Val av utbildning och yrke.
1971:62 Högre utbildning och arbetsmarknad.
1971:63 Vintersjöfart betänkande
1971:64 Sanering 1betänkande.
1971:65 Sanering 2,betänkande. Bilagor
1971:66 Mellanölsfrågan betänkande
1971:67 Ränteomfördelning och vinstutdelning betänkande
1971:68 Läkartjänster konstruktion, behörighet, tillsättning m.m. : betänkande
1971:69 Näringspolitiken - ny verksorganisation betänkande
1971:70 Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990 Bil. 9,huvudrapport.
1971:71 Bokskogens bevarande betänkande
1971:72 Maskinell teknik vid de allmänna valen tekniska förutsättningar att sammanföra vissa allmänna val : betänkande 4
1971:73 Fonogrammen i musiklivet betänkande
1971:74 Kriminalvård i anstalt betänkande
1971:75 Hushållning med mark och vatten inventeringar, planöverväganden om vissa naturresurser, former för fortlöpande fysisk riksplanering, lagstiftning : rapport 1971
1971:76 Offentligt biträde och kostnadsersättning i förvaltningsärenden betänkande
1971:77 Svenska folkets alkoholvanor rapporter från försök och undersökningar i Alkoholpolitiska utredningens regi
1971:78 Jordbruksbeskattningen betänkande
1971:79 Byggnadsindex för bostäder delbetänkande
1971:80 Vuxna utbildning, studiefinansiering : debattskrift från Kommittén för studiestöd åt vuxna (SVUX)
1971:81 Den mänskliga faktorn i vägtrafiken trafiksymposium = [Symposium on the human factor in road traffic] : betänkande
1971:82 Förvaltning av fonder i staten betänkande
1971:83 Skadestånd 3,betänkande.
1971:84 Kommunal kompetens
1971:85 Lokalisering av skogsindustri i södra Sverige betänkande
1971:86 Bilen och konsumenten betänkande
1971:87 Reformer inom studiemedelssystemet totalbelopp, behovsprövning, barntillägg : betänkande
1971:88 Offentlig upphandling regler och riktlinjer för stat och kommun : betänkande
1971:89 Praktisk prästutbildning betänkande
1971:90 Befordran av passagerare och resgods till sjöss förslag
1971:91 Samhällsinsatser på läromedelsområdet betänkande
1971:92 Finansiering av allmänna samlingslokaler betänkande

1972

1972:1 Ämbetsansvaret. 2,
1972:2 Svensk möbelindustri problem och möjligheter : betänkande
1972:3 Personal för tyg- och intendenturförvaltning vissa personalkategori- och kårfrågor, personalsammansättningen i Försvarets materielverk : delbetänkande [1]
1972:4 Säkerhets- och försvarspolitiken betänkande
1972:5 CKR [förslag om ett centralt körkortsregister] : betänkande
1972:6 Reklam 1,delbetänkande.
1972:7 Reklam 2,delbetänkande.
1972:8 Forskningen inom försvaret förslag till ny organisation för FOA, FFA, MPI och viss försvarsmedicinsk forskning : slutbetänkande
1972:9 Samhället och filmen D. 2,betänkande.
1972:10 Godsbefordran till sjöss lagändringar föranledda av 1968 års tilläggsprotokoll till 1924 års internationella konossementskonvention : förslag
1972:11 Förenklad löntagarbeskattning betänkande
1972:12 Skadestånd 4,betänkande.
1972:13 Kommersiell service i glesbygder delbetänkande
1972:14 Revision av vattenlagen D. 2,betänkande.
1972:15 Ny regeringsform, ny riksdagsordning betänkande
1972:16 Ny regeringsform, ny riksdagsordning betänkande.
1972:17 Nomineringsförfarande vid riksdagsval [en studie av partiernas kandidatnomineringar inför 1970 års riksdagsval]
1972:18 Norge, och den norska exilregeringen under andra världskriget undersökning
1972:19 Uppsökande verksamhet för cirkelstudier inom vuxenutbildningen delbetänkande
1972:20 Läs- och bokvanor i fem svenska samhällen Litteraturutredningens läsvanestudier
1972:21 Svävarfartslag betänkande
1972:22 Domstolsväsendet 4,betänkande.
1972:23 Högre utbildning - regional rekrytering och samhällsekonomiska kalkyler ...
1972:24 Vägfraktavtalet 2,betänkande.
1972:25 Naturgas i Sverige betänkande
1972:26 Förskolan D. 1betänkande.
1972:27 Förskolan D. 2betänkande.
1972:28 Konsumentköplag delbetänkande
1972:29 Konsumentupplysning om försäkringar betänkande
1972:30 Bostadsanpassningsbidrag förslag
1972:31 Lag om hälso- och miljöfarliga varor betänkande avgivet av Miljökontrollutredningen (MKU)
1972:32 Kommunalt samlingsstyre eller majoritetsstyre?
1972:33 Förhandlingsrätt för pensionärer betänkande
1972:34 Familjestöd betänkande
1972:35 Skogsbrukets frö- och plantförsörjning betänkande 4
1972:36 Samhälle och trossamfund slutbetänkande
1972:37 Samhälle och trossamfund Bil. 1-19 /slutbetänkande.
1972:38 Samhälle och trossamfund Bil. 20,slutbetänkande.
1972:39 Abortfrågan remissyttranden över 1965 års abortkommittés betänkande Rätten till abort (SOU 1971:58)
1972:40 Konkurrens i bostadsbyggandet betänkande
1972:41 Familj och äktenskap 1betänkande.
1972:42 Vägtrafikbeskattningen betänkande
1972:43 Utnyttjande och skydd av havet betänkande
1972:44 Reformerad skatteutjämning betänkande
1972:45 Kulturminnesvård betänkande
1972:46 Landskapsvård genom täktsamverkan förslag till lagstiftning om täktsamfälligheter : betänkande
1972:47 Data och integritet betänkande
1972:48 Riksdagen och försvarsplaneringen betänkande
1972:49 Tryckfriheten och reklamen betänkande
1972:50 Skyddsrum betänkande
1972:51 Sjölagens befraktningskapitel slutbetänkande
1972:52 Rapport angående kommunal information m. m.
1972:53 Handräckningstjänst i försvaret betänkande
1972:54 Skyddat arbete betänkande
1972:55 Decentralisering av statlig verksamhet D. 2,ett led i regionalpolitiken.
1972:56 Glesbygder och glesbygdspolitik betänkande
1972:57 Ledningsrättslag betänkande
1972:58 Koncession för pipelines betänkande med förslag till lag om vissa rörledningar för petroleum, naturgas m. m.
1972:59 Att välja framtid ett underlag för diskussion och överväganden om framtidsstudier i Sverige : betänkande
1972:60 Beskattade förmåner vid sjukdom och arbetslöshet m. m. betänkande
1972:61 Försök med bibliotek Litteraturutredningens biblioteksstudier : separat bilagedel 2 till Litteraturutredningens huvudbetänkande
1972:62 Offentligt stöd till de politiska partierna betänkande
1972:63 Näringslivets försörjning med riskkapital från Allmänna pensionsfonden betänkande
1972:64 Kriminalvård betänkande
1972:65 Barnavårdsmannafrågan betänkande
1972:66 Ny kulturpolitik D. 1,[betänkande].
1972:67 Ny kulturpolitik D. 2,[betänkande].
1972:68 Värnpliktsförmåner betänkande
1972:69 Värnpliktsförmåner Bil. 5,betänkande.
1972:70 Rätten till ratten 1,förslag till körkortsreform.
1972:71 Rätten till ratten 2,förslag till körkortsreform.
1972:72 Rätten till ratten 3,förslag till körkortsreform.
1972:73 Ersättning för vissa obefogade frihetsinskränkningar betänkande
1972:74 Den äldre arbetskraften inom byggnadsindustrin Bil. 1,specialundersökning.
1972:75 Skyddat arbete Bilagorbetänkande. Bilagor
1972:76 Unga lagöverträdare. 2,
1972:77 Låginkomstproblemet
1972:78 Företagsservice för utveckling av mindre och medelstora företag betänkande
1972:79 Kreditupplysning och integritet betänkande
1972:80 En bok om böcker Litteraturutredningens branschstudier : separat bilagedel 3 till Litteraturutredningens huvudbetänkande
1972:81 Allmän tandvårdsförsäkring betänkande avgivet av 1970 års utredning om tandvårdsförsäkring
1972:82 Flygarbetstid betänkande
1972:83 Invandrarutredningen. 2,
1972:84 Flyktingskap utlänningsutredningens betänkande, 5
1972:85 Asyl svensk praxis i ärenden om politiskt flyktingskap : undersökning utförd på uppdrag av utlänningsutredningen
1972:86 Bättre arbetsmiljö delbetänkande
1972:87 Periodiskt understöd vid beskattningen betänkande
1972:88 Ärekränkning betänkande
1972:89 Hundavgift betänkande
1972:90 Industriutveckling och utvecklingssamarbete betänkande
1972:91 Efterfrågan på rusdrycker i Sverige En ekonometrisk undersök- ning av konsumtionens utveckling efter motbokens avskaffande : rap- port från alkoholpolitiska utredningen
1972:92 Lärarutbildningskommitténs (LUK) betänkande. D. 1,
1972:93 Lärarutbildningskommitténs (LUK) betänkande. D. 2,

1973

1973:1 Litteraturen i skolan separat bilagedel 4 till Litteraturutredningens huvudbetänkande
1973:2 Högskolan betänkande
1973:3 Högskolan sammanfattning av förslag av 1968 års utbildningsutredning
1973:4 Fastighetstaxering betänkande
1973:5 Museerna betänkande
1973:6 Data och näringspolitik lägesrapport
1973:7 Trygghet i anställningen. 1
1973:8 Radio i utveckling lokalradio, samhällsinformation, utbildning, sändningsutrymme, stereo : betänkande
1973:9 Fortsatt uppsökande verksamhet för cirkelstudier inom vuxenutbildningen andra delbetänkandet
1973:10 Reklam 3,delbetänkande.
1973:11 Reklam 4,delbetänkande.
1973:12 Försöksverksamhet med yrkesteknisk högskoleutbildning betänkande
1973:13 Snyltningsbrott och sjukförsäkringsmissbruk betänkande
1973:14 Mål och medel i skogspolitiken betänkande
1973:15 Kommunal planering och detaljhandel betänkande
1973:16 Samhället och filmen D. 3,betänkande.
1973:17 Teknisk översyn av studiemedelssystemet betänkande
1973:18 Styrelserepresentation för bankanställda lagteknisk översyn : betänkande
1973:19 TRU:s försöksverksamhet 1967-1972
1973:20 Varudeklaration ett medel i konsumentpolitiken : betänkande
1973:21 Svensk ekonomi fram till 1977 1970 års långtidsutredning avstämd och framskriven
1973:22 Utsökningsrätt 12,förslag.
1973:23 Bättre överblick över lagar och andra bestämmelser betänkande
1973:24 Boendeservice. 7,
1973:25 Unga lagöverträdare. 3,
1973:26 Lag och rätt i grundskolan betänkande
1973:27 Sanering 3,betänkande.
1973:28 Styrelserepresentation för anställda i statliga myndigheter betänkande
1973:29 Järn- och metallmanufakturindustrin under 70-talet
1973:30 Järn- och metallmanufakturindustrin under 70-talet. Bilagor
1973:31 Revision av vattenlagen D. 3,betänkande.
1973:32 Vägtrafiken - kostnader och avgifter delbetänkande
1973:33 Ränta och restavgift på skatt m.m. betänkande
1973:34 Flygvapnets befäl rekrytering och utbildning : delbetänkande
1973:35 Kriminologisk forskning
1973:36 Miljövårdens informationssystem.
1973:37 Miljövårdens informationssystem.
1973:38 Personal för krigsmaktens förvaltningsverksamhet personalsammansättning, personalutveckling : delbetänkande [2]
1973:39 God inkassosed betänkande
1973:40 Civilförsvarsförmåner betänkande
1973:41 Forskning för utveckling betänkande
1973:42 Utbildning av lärarutbildare Lärarutbildningskommitténs (LUK) slutbetänkande
1973:43 Budgetreform betänkande
1973:44 Budgetreform Bil. 1-8betänkande.
1973:45 Budgetreform Bil. 9-11,betänkande. Stabiliseringspolitiska bilagor
1973:46 Budgetreform Bil. 12,betänkande.
1973:47 Högskolornas förvaltning betänkande
1973:48 Skolans regionala ledning betänkande
1973:49 Unga lagöverträdare. 4,
1973:50 Bostäder 1974-76 bostadsbyggandet de närmaste åren i ett långsiktigt perspektiv : betänkande
1973:51 Skadestånd 5,betänkande.
1973:52 Turism och rekreation i Sverige huvudbetänkande
1973:53 Samhället och filmen D. 4,betänkande.
1973:54 Professorstillsättning betänkande
1973:55 Beteendevetenskaplig arbetslivsforskning betänkande
1973:56 Trygghet i anställningen. 2,
1973:57 Förslag till bokföringslag betänkande
1973:58 Högskoleutbildning betänkande.
1973:59 Högskoleutbildning betänkande.
1973:60 Fondbörsen betänkande

1974

1974:1 Orter i regional samverkan betänkande
1974:2 Ortsbundna levnadsvillkor [grupprapporter, forskarbidrag]
1974:3 Produktionskostnader och regionala produktionssystem [grupprapport, forskarbidrag] : bilagedel 2 till Orter i regional samverkan
1974:4 Regionala prognoser i planeringens tjänst [grupprapporter, forskarrapporter] : bilagedel 3 till Orter i regional samverkan
1974:5 Boken Litteraturutredningens huvudbetänkande
1974:6 Förenklad konkurs m.m. betänkande
1974:7 Barn- och ungdomsvård betänkande
1974:8 Rättegången i arbetstvister slutbetänkande
1974:9 Samhälle och trossamfund sammanställning av remissyttranden över betänkanden av 1968 års beredning om stat och kyrka
1974:10 Data och näringspolitik 74 betänkande
1974:11 Svensk industri. Delrapport nr 1,
1974:12 Svensk industri. Delrapport nr 2,
1974:13 Svensk industri. Delrapport nr 3,
1974:14 Svensk industri. Delrapport nr 4,
1974:15 Sänkt pensionsålder m. m. betänkande
1974:16 Bostadsbeskattning. [1],
1974:17 Solidarisk bostadspolitik betänkande
1974:18 Solidarisk bostadspolitik betänkande. Bilagor
1974:19 Högskoleutbildning betänkande.
1974:20 Förslag till skatteomläggning m.m. delbetänkande
1974:21 Markanvändning och byggande principer för lagstiftning : betänkande
1974:22 Vattenkraft och miljö. [1],
1974:23 Reklam 5,delbetänkande.
1974:24 Förslag till hamnlag betänkande
1974:25 Fri sterilisering betänkande
1974:26 Motorredskap betänkande
1974:27 Mindre brott lagföring genom strafföreläggande eller domstolsförhandling : betänkande
1974:28 Räntelag [Interest on debts] : delbetänkande
1974:29 Att utvärdera arbetsmarknadspolitik betänkande
1974:30 Jordbruk i samverkan betänkande
1974:31 Unga lagöverträdare. 5,
1974:32 Solidarisk bostadspolitik betänkande.
1974:33 Att översätta Gamla testamentet texter, kommentarer, riktlinjer : betänkande
1974:34 Grafisk industri i omvandling betänkande
1974:35 Spridning av kemiska medel betänkande
1974:36 Skolan, staten och kommunerna en redovisning av nuvarande ansvarsfördelning mellan stat och kommun i fråga om grundskolan och gymnasieskolan m m : betänkande
1974:37 Mut- och bestickningsansvaret betänkande
1974:38 FFV Förenade fabriksverken : betänkande
1974:39 Socialvården mål och medel : principbetänkande
1974:40 Socialvården mål och medel.
1974:41 Statsbidrag till kommunal färdtjänst, hemhjälp och familjedaghemsverksamhet betänkande
1974:42 Barns fritid fritidsverksamhet för 7-12-åringar : betänkande
1974:43 Utställningar betänkande
1974:44 Effekter av förpackningsavgiften rapport
1974:45 Samordnad traktamentsbeskattning betänkande
1974:46 Befordringsförfarandet inom krigsmakten betänkande
1974:47 Installationssektorn
1974:48 Installationssektorn. Bilagor
1974:49 Bevissäkringslag för skatte- och avgiftsprocessen betänkande
1974:50 Information och medverkan i kommunal planering rapport
1974:51 Utbildning i förvaltning inom försvaret D. 1betänkande.
1974:52 Utbildning i förvaltning inom försvaret D. 2,betänkande.
1974:53 Skolans arbetsmiljö betänkande
1974:54 Vidgad vuxenutbildning uppsökande verksamhet och studiecirklar : erfarenheter och förslag : huvudbetänkande
1974:55 Utsökningsrätt 13,förslag.
1974:56 Närförläggning av kärnkraftverk betänkande
1974:57 Lägenhetsreserv betänkande
1974:58 Skolans arbetsmiljö betänkande. Bilagor
1974:59 Sexual- och samlevnadsundervisning I: utredning och överväganden, II: förslag till lärarhandledning : betänkande jämte förslag till lärarhandledning
1974:60 Trafikbuller. D. 1,
1974:61 Trafikbuller. Bilagedel : specialbilagor
1974:62 Studiestöd åt vuxna betänkande
1974:63 Internationellt patentsamarbete. 1,
1974:64 Energi 1985 2000 betänkande
1974:65 Energi 1985 2000 betänkande. Bilaga
1974:66 Svenska kyrkans gudstjänst. Bd 1,
1974:67 Svenska kyrkans gudstjänst. Bil. 1,
1974:68 Svenska kyrkans gudstjänst. Bil. 2,
1974:69 Invandrarutredningen. 3,
1974:70 Invandrarutredningen. 4, Bilagedel till huvudbetänkandet
1974:71 Om behörighet och antagning till högskolan betänkande
1974:72 Energiforskning Expertmaterial.
1974:73 Energiforskning Avd. A,Expertmaterial.
1974:74 Energiforskning Avd. B,Expertmaterial.
1974:75 Energiforskning Avd. C,Expertmaterial.
1974:76 Energiforskning Avd. D,Expertmaterial.
1974:77 Värmeförsörjning enligt värmeplan förslag till lag om allmänna värmesystem : betänkande
1974:78 Stålindustrins framtida utveckling behovet av särskilda undersökningar och information : betänkande
1974:79 Utbildning för arbete betänkande
1974:80 Jaktmarker betänkande
1974:81 Jaktmarker betänkande. Bilagor
1974:82 Samverkan för regional utveckling [Proposal for regional development influence] : betänkande
1974:83 Generalklausul i förmögenhetsrätten betänkande = [A general provision empowering the courts to set aside improper contract terms]
1974:84 Stat och kommun i samverkan betänkande
1974:85 Fotografering och integritet betänkande
1974:86 Kommunal biståndsverksamhet betänkande
1974:87 Trafikskadeersättning betänkande
1974:88 Europakonventionen och europeiska sociala stadgan medborgerliga fri- och rättigheter : översikter
1974:89 Ny järnvägslagstiftning. 1,
1974:90 Alkoholpolitik D. 1,betänkande.
1974:91 Alkoholpolitik D. 2,betänkande.
1974:92 Alkoholpolitik D. 3,betänkande. Bilagor
1974:93 Alkoholpolitik D. 4,betänkande.
1974:94 Bevara ljud och bild [Preservation of sounds and pictures] : förslag om arkivering av radio- och tv-sändningar, grammofonskivor, spelfilmer m.m.
1974:95 Båtliv. [1],
1974:96 En öppnare domarbana domarutbildning och domarkarriär, lekmän i hovrätt och kammarrätt, hovrättsorganisation : betänkande
1974:97 Svenska kyrkans gudstjänst. Bd 2,
1974:98 Svenska kyrkans gudstjänst. Bd 3,
1974:99 Enhetlig kommunallag betänkande
1974:100 Internationella överenskommelser och svensk rätt
1974:101 Begränsning av svavelutsläpp en studie av styrmedel : betänkande
1974:102 Svensk press. 1,
1974:103 Skatteomläggning 1976 delbetänkande

1975

1975:1 Demokrati på arbetsplatsen förslag till ny lagstiftning om förhandlingsrätt och kollektivavtal : betänkande
1975:2 Psalmer och visor D. 1.1tillägg till Den svenska psalmboken.
1975:3 Psalmer och visor D. 1.2,tillägg till Den svenska psalmboken.
1975:4 Psalmer och visor D. 1.3,tillägg till Den svenska psalmboken.
1975:5 Bättre bosättning för flera
1975:6 Huvudmannaskapet för specialskolan och särskolan en redovisning av tidigare diskussioner om och ställningstaganden till huvudmannaskapen för specialskolan och särskolan samt skäl för och emot framtida primärkommunalt huvudmannaskap för dessa skolformer : betänkande
1975:7 Framtida studerandehälsovård betänkande
1975:8 Utlandssvenskarnas rösträtt betänkande 5
1975:9 Individen och skolan ramtimplaner och förstärkningsanordningar : betänkande
1975:10 Rörlig pensionsålder betänkande
1975:11 Svensk press. 2,
1975:12 Totalfinansiering betänkande
1975:13 Vägtrafikolyckor och sjukvårdskostnader [Medical costs of road traffic accidents in Sweden] : betänkande
1975:14 Konstnärerna i samhället betänkande
1975:15 Kommunal rösträtt för invandrare betänkande
1975:16 Kriminalvårdens nämnder betänkande
1975:17 Markanvändning och byggande remissammanställning
1975:18 Förtroendevalda och partier i kommuner och landsting rapport
1975:19 Konsumentskydd på låsområdet [Consumers' protection in the field of locks] : betänkande
1975:20 Särskilda regler för handläggning av anmälan mot polisman betänkande
1975:21 Pensionsförsäkring avdragsrätt vid inkomstbeskattningen för försäkringspremie och kontoavsättning m.m. : betänkande
1975:22 Lag om allmänna handlingar betänkande
1975:23 JO-ämbetet uppgifter och organisation : betänkande
1975:24 Tre sociologiska rapporter
1975:25 À jour om journalistutbildning : betänkande
1975:26 Forskningsråd betänkande
1975:27 Politisk propaganda på arbetsplatser rättsläge och förekomst : rapport
1975:28 Program för ljud och bild i utbildningen betänkande
1975:29 Medborgerliga fri- och rättigheter i vissa länder översikter
1975:30 Barn D. 1,betänkande.
1975:31 Barn Nr 1,rapport från Barnmiljöutredningen.
1975:32 Barn Nr 2,rapport från Barnmiljöutredningen.
1975:33 Barn Nr 3,rapport från Barnmiljöutredningen.
1975:35 Barn Nr 5,rapport från Barnmiljöutredningen.
1975:36 Barn Nr 6,rapport från Barnmiljöutredningen.
1975:37 Barn Nr 7,rapport från Barnmiljöutredningen.
1975:38 Barn Nr 8,rapport från Barnmiljöutredningen.
1975:39 Statsbidrag till kommunerna omfattning och inriktning 195556-197273 : betänkande
1975:40 Trafikolyckor och statistik betänkande
1975:41 Kommunal demokrati huvudbetänkande : betänkande
1975:42 Kommunal demokrati sammanfattning av SOU 1975:41
1975:43 Kvinnor i statlig tjänst betänkande
1975:44 Etablering av miljöstörande industri samhällsproblem under etableringen, prövningsförfarandet, anläggningsarbetarna : delbetänkande
1975:45 Vidareutbildning i internationell marknadsföring betänkande
1975:46 Kommunal organisation och information rapport
1975:47 Kollektivtrafik i tätort betänkande
1975:48 Kollektivtrafik i tätort betänkande. Bilagor
1975:49 Massmediegrundlag betänkande
1975:50 Internationella koncerner i industriländer samhällsekonomiska aspekter : betänkande
1975:51 Bostadsförsörjning och bostadsbidrag slutbetänkande
1975:52 Bostadsförsörjning och bostadsbidrag slutbetänkande. Bilagor
1975:53 Beskattning av realisationsvinster betänkande
1975:54 Fåmansbolag delbetänkande
1975:55 Bötesverkställighet betänkande
1975:56 Trafikbuller. D. 2,
1975:57 Varuförsörjning i kristid betänkande
1975:58 Målet är jämställdhet en svensk rapport med anledning av FN:s kvinnoår
1975:59 Utbildning för vuxna betänkande
1975:60 Energiberedskap för kristid betänkande
1975:61 Energiberedskap för kristid betänkande. Bilagor
1975:62 Förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar betänkande
1975:63 Konsumentkreditlag m. m. betänkande
1975:64 Språkresor betänkande
1975:65 Förfogandelagstiftningen betänkande
1975:66 Trafikpolitik - behov och möjligheter betänkande
1975:67 Utbildning i samspel betänkande
1975:68 Handikappanpassad kollektivtrafik betänkande
1975:69 Samhället och distributionen betänkande
1975:70 Samhället och distributionen betänkande. Bilagor om företag, anställda och hushåll
1975:71 Landstingens arkiv slutbetänkande
1975:72 Distansundervisning lägesbeskrivning samt organisatoriska alternativ för högskolan : betänkande
1975:73 Frivilligförsvarets förmåner betänkande
1975:74 Socialförsäkringsavgifter på uppdragsinkomster m. m. betänkande
1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter regeringsformen : betänkande
1975:76 Handikappanpassad kollektivtrafik sammandrag av SOU 1975:68 = Adapting public transport for the handicapped : a summary of the report in Swedish SOU 1975:68 = Den Behinderten angepasster öffentlicher Verkehr : Zusammenfassung des Staatlichen Erhebungsberichts SOU 1975:68
1975:77 Allmän skatteflyktsklausul betänkande
1975:78 Svensk press. 3,
1975:79 Svensk press. 4,
1975:80 Postens roll i tidningsdistributionen kostnader och priser : betänkande
1975:81 Farliga vrak betänkande
1975:82 Organisation för skyddat arbete
1975:83 Stålindustrins arbetsmiljö betänkande
1975:84 Ersättning vid arbetsskada betänkande
1975:85 Vägplanering betänkande
1975:86 Vägplanering betänkande. Bilagor
1975:87 Samverkan i barnomsorgen. [1] : betänkande från Arbetsgruppen för samhällets barnomsorg
1975:88 Fem veckors semester
1975:89 Långtidsutredningen 1975.
1975:90 Arbete åt alla delbetänkande från Sysselsättningsutredningen
1975:91 Politik för regional balans utvärdering av länsplanering 1974 : rapport
1975:92 Politik för regional balans Bil. 1,utvärdering av länsplanering 1974.
1975:93 Politik för regional balans Bil. 2utvärdering av länsplanering 1974.
1975:94 Barns sommar betänkande
1975:95 Telefonavlyssning betänkande
1975:96 Långtidsutredningen 1975. Bil. 3,
1975:97 Långtidsutredningen 1975. Bil. 4,
1975:98 Långtidsutredningen 1975. Bil. 6,
1975:99 Samerna i Sverige stöd åt språk och kultur : betänkande
1975:100 Samerna i Sverige Bilagor /stöd åt språk och kultur : betänkande. Bilagor /
1975:101 Fartygsfinansiering betänkande från Varvskreditutredningen
1975:102 Tystnadsplikt och yttrandefrihet betänkande
1975:103 Skadestånd 6,betänkande.
1975:104 Betalningssäkringslag för skatte- och avgiftsprocessen betänkande

1976

1976:1 Arbetsmiljölag slutbetänkande
1976:2 Bakgrund till förslag om arbetsmiljölag bilaga 1 till Arbetsmiljöutredningens betänkande
1976:3 Rapport i psykosociala frågor bilaga 2 till Arbetsmiljöutredningens betänkande
1976:4 Internationella konventioner inom arbetarskyddet bilaga 3 till Arbetsmiljöutredningens betänkande
1976:5 Säkerhetspolitik och totalförsvar betänkande
1976:6 Deltidsanställdas villkor en utredning från Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor
1976:7 Deltidsarbete 1974 rapport över en intervjuundersökning
1976:8 Regionala trafikplaner länsvisa sammanfattningar
1976:9 Sexuella övergrepp förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott : betänkande
1976:10 Skolans ekonomi en redovisning av de ekonomiska förhållandena i skolväsendet : betänkande
1976:11 Bostadsbeskattning. 2,
1976:12 Företagens uppgiftslämnande betänkande
1976:13 Byggnadsindex för husbyggnader och anläggningar slutbetänkande
1976:14 Kårobligatorium? betänkande
1976:15 Utbildning i förvaltning inom försvaret D. 3,betänkande.
1976:16 Folkhögskolan. 1,
1976:17 Skador i arbetet statistik och annan information : betänkande
1976:18 Lokala trafikföreskrifter m.m. betänkande
1976:19 Den militära underrättelsetjänsten betänkande
1976:20 Kultur åt alla betänkande
1976:21 Trafikbuller. D. 3,
1976:22 Långtidsutredningen 1975. Bil. 2,
1976:23 Produktansvar 1,betänkande.
1976:24 Internationellt patentsamarbete. 2,
1976:25 Internationellt patentsamarbete. 2, 1973 års europeiska patentkonvention : bilagor
1976:26 Bostadsverket samordning - decentralisering : betänkande
1976:27 Långtidsutredningen 1975. Bil. 1,
1976:28 Vattenkraft och miljö. 3,
1976:29 Verkstadsindustrins arbetsmarknad kartläggning av arbetskraftsströmmar : rapport från Verkstadsindustridelegationen
1976:30 Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall D. 1betänkande.
1976:31 Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall D. 2betänkande.
1976:32 Spent nuclear fuel and radioactive waste a summary of a report given by the Swedish government committee on radioactive waste
1976:33 Musiken - människan - samhället musikutbildning i framtidsperspektiv : principbetänkande
1976:34 Arbetstidsförkortning - när? hur? en rapport
1976:35 Dryckesförpackningar och miljö betänkande
1976:36 Anonymitet och tvångsmedel betänkande
1976:37 Smugglingsbrott och tulltillägg betänkande
1976:38 Yrkesinriktad rehabilitering betänkande
1976:39 Hemvist betänkande
1976:40 Kommunal utveckling kostnader 1974-1985 vid oförändrad service : betänkande
1976:41 Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall betänkande. Bilaga
1976:42 Långtidsutredningen 1975. Bil. 8,
1976:43 Länskort i kollektivtrafiken betänkande
1976:44 Sjöfart och flagg betänkande
1976:45 Kommunernas ekonomi 1960-1972 betänkande
1976:46 Skolhälsovården betänkande
1976:47 Färre brottmål förslag till ökade möjligheter till åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning : betänkande
1976:48 Reklam och integritet betänkande
1976:49 Offentligt utredningsväsende delbetänkande
1976:50 Statligt personskadeskydd betänkande
1976:51 Långtidsutredningen 1975. Bil. 7,
1976:52 Utbildning för konstvård och konservering vid Konsthögskolans institut för materialkunskap betänkande
1976:53 Försäkringsrätt och försäkringsöverdomstol betänkande
1976:54 Om fondkommissionsrörelse m.m. betänkande
1976:55 Kommunal energiplanering betänkande
1976:56 Fastighetsdata betänkande
1976:57 Fastighetsdata betänkande. Bilagor
1976:58 ADB och samordning samordning av ADB-verksamheten inom den offentliga förvaltningen : betänkande
1976:59 Petroindustrin i Sverige petrokemisk industri : slutbetänkande
1976:60 Hyresrätt 1,betänkande.
1976:61 Statlig personalutbildning ett principförslag : [betänkande]
1976:62 Progressiv utgiftsskatt - ett alternativ? teknik, funktion, effekter : rapport
1976:63 Reklamen för alkohol och tobak betänkande
1976:64 Försvarsmaktens centrala ledning betänkande
1976:65 Finansiering av forskningsstöd betänkande
1976:66 Köplag [The sale of goods act] : slutbetänkande
1976:67 Beredskapslagring av olja, kol och uran betänkande
1976:68 Moderna arkivmedier beständighet, förvaring, tillhandahållande : betänkande
1976:69 Teknikupphandling betänkande
1976:70 Rätt till luftfartyg m.m. betänkande
1976:71 Roller i omvandling en rapport skriven på uppdrag av Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor

1977

1977:1 Totalförsvaret 1977-82 betänkande
1977:2 Bilarbetstid betänkande
1977:3 Utbyggd regional näringspolitik betänkande
1977:4 Sjukvårdsavfall betänkande
1977:5 Kvinnlig tronföljd betänkande
1977:6 Översyn av det skatteadministrativa sanktionssystemet 1,betänkande.
1977:7 Rätten till vapenfri tjänst betänkande
1977:8 Folkhögskolan. 2,
1977:9 Betygen i skolan betänkande
1977:10 Utrikeshandelsstatistiken betänkande
1977:11 Forskning om massmedier betänkande
1977:12 Kommunal och enskild väghållning lagförslag och motivuttalanden
1977:13 Sveriges samarbete med u-länderna huvudbetänkande
1977:14 Sveriges samarbete med u-länderna huvudbetänkande. Bilagor : bilaga 5-11 till Biståndspolitiska utredningen
1977:15 Handelsstålsindustrin inför 1980-talet betänkande
1977:16 Handelsstålsindustrin inför 1980-talet betänkande. Bilagor
1977:17 Översyn av jordbrukspolitiken betänkande
1977:18 Inflationsskyddad skatteskala delbetänkande
1977:19 Radio och TV 1978-1985 betänkande
1977:20 Kommunernas ekonomi 1975-1985 betänkande
1977:21 Svensk undervisning i utlandet betänkande av Utlandsskoleutredningen
1977:22 Arbete med näringshjälp betänkande
1977:23 Psykiskt avvikande lagöverträdare betänkande
1977:24 Näringsidkares avbetalningsköp m m betänkande
1977:25 Båtliv. 2,
1977:26 Kvinnan och försvarets yrken betänkande
1977:27 Revision av vattenlagen D. 4,betänkande.
1977:28 Kortare väntetider i utlänningsärenden Utlänningslagkommitténs betänkande, 1
1977:29 Konkursförvaltning betänkande
1977:30 Elektronmusik i Sverige betänkande
1977:31 Studiestöd alternativa utvecklingslinjer : betänkande
1977:32 Konsumentskydd vid köp av begagnad personbil betänkande
1977:33 Allmänflygplats - Stockholm betänkande
1977:34 Inrikesflygplats - Stockholm betänkande
1977:35 Inrikesflygplats - Stockholm betänkande. Bilagor
1977:36 Ersättning för brottsskador betänkande
1977:37 Underhåll till barn och frånskilda delbetänkande
1977:38 Folkbildningen i framtiden en debattskrift från Folkbildningsutredningen
1977:39 Företagsdemokrati i kommuner och landstingskommuner betänkande
1977:40 Socialtjänst och socialförsäkringstillägg lagar och motiv : Socialutredningens slutbetänkande
1977:41 Socialtjänst och socialförsäkringstillägg sammanfattning av Socialutredningens slutbetänkande
1977:42 Kronofogdemyndigheterna betänkande
1977:43 Koncentrationstendenser inom byggnadsmaterialindustrin betänkande
1977:44 Skyddad verkstad - halvskyddad verksamhet resultatredovisning och analyser av intervjuundersökningar : rapport till Sysselsättningsutredningen
1977:45 Information vid kriser rapport från Arbetsgruppen för informationsberedskap för fredskris på energiområdet
1977:46 Pensionsfrågor m.m. betänkande
1977:47 Billingen 4 exempel : betänkande
1977:48 Översyn av de speciella statsbidragen till kommunerna betänkande
1977:49 Översyn av rättshjälpssystemet betänkande
1977:50 Häktning och anhållande betänkande
1977:51 Fusioner och förvärv i svenskt näringsliv 1969-73 en fallstudie : delbetänkande
1977:52 Forskningspolitik betänkande
1977:53 Forskningspolitik Expertbil. 1,betänkande.
1977:54 Forskningspolitik Expertbil. 2,betänkande.
1977:55 Forskningspolitik Expertbil. 3,betänkande.
1977:56 Energi - program för forskning, utveckling, demonstration EFUD 78 : betänkande
1977:57 Energi - program för forskning, utveckling, demonstration Bil. A,EFUD 78.
1977:58 Energi - program för forskning, utveckling, demonstration Bil. B,EFUD 78.
1977:59 Energi - program för forskning, utveckling, demonstration Bil. C,EFUD 78.
1977:60 Energi - program för forskning, utveckling, demonstration Bil. D,EFUD 78.
1977:61 Energi - program för forskning, utveckling, demonstration Bil. E,EFUD 78.
1977:62 Energi - program för forskning, utveckling, demonstration Bil. F,EFUD 78.
1977:63 Fortsatt högskoleutbildning betänkande
1977:64 STUs stöd till teknisk forskning och innovation betänkande
1977:65 Kommunernas gatuhållning betänkande
1977:66 Patienten i sjukvården - kontakt och information rapport från en expertgrupp inom Medicinalansvarskommittén
1977:67 Energi, hälsa, miljö betänkande
1977:68 Energi, hälsa, miljö Bil. 1,betänkande.
1977:69 Energi, hälsa, miljö Bil. 2,betänkande.
1977:70 Energi, hälsa, miljö Bil. 3,betänkande.
1977:71 Vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning betänkande
1977:72 Affärstiderna betänkande
1977:73 U-landsinformation och internationell solidaritet betänkande
1977:74 Fiskerinäringen i framtiden betänkande
1977:75 Industrimineral delbetänkande
1977:76 Personalen vid kriminalvårdens anstalter betänkande
1977:77 Sveriges utvecklingssamarbete på industriområdet betänkande
1977:78 Kommunerna utbyggnad, utjämning, finansiering : slutbetänkande
1977:79 Skatteutjämning beräkningsmetoder samt resultat för enskilda kommuner : bilagorna 5 och 6 till SOU 1977:78, slutbetänkande av 1976 års kommunalekonomiska utredning
1977:80 Länsdomstolarna delbetänkande
1977:81 I livets slutskede. 1,
1977:82 I livets slutskede. 2,
1977:83 Tillsynsdom Ungdomsfängelseutredningens förslag till ändringar i påföljdssystemet : betänkande
1977:84 Konsumentförsäkringslag delbetänkande = [The consumer insurance act]
1977:85 I livets slutskede. 3,
1977:86 Beskattning av företag slutbetänkande
1977:87 Beskattning av företag slutbetänkande. Bilagor
1977:88 Förtidspensionering [två forskningsrapporter] : rapport till Sysselsättningsutredningen
1977:89 Betingat arbetsföra rapport om försöksverksamhet vid två Volvoenheter : rapport till Sysselsättningsutredningen
1977:90 Anställning av arbetshandikappade i stat och kommun rapport om försöksverksamhet i Jönköping, Piteå och Stockholm : rapport till Sysselsättningsutredningen
1977:91 Översyn av skattesystemet slutbetänkande
1977:92 Utbildning i företag, kommuner och landsting betänkande
1977:93 Ny jordförvärvslag betänkande
1977:94 Personval och valkretsindelning betänkande
1977:95 Måste insamlare kontrolleras? betänkande
1977:96 Artistavgift betänkande
1977:97 Finansieringsbolag betänkande
1977:98 Pensionär '75 en kartläggning med framtidsaspekter : huvudresultat
1977:99 Pensionär '75 Bil. A,en kartläggning med framtidsaspekter.
1977:100 Pensionär '75 Bil. B,en kartläggning med framtidsaspekter.

1978

1978:1 Stat - kyrka ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan : betänkande
1978:2 Stat - kyrka Bil. 1,ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan.
1978:3 Stat - kyrka Bil. 2/12,ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan.
1978:4 Skolplanering och skolstorlek faktaredovisning och bedömningsunderlag : betänkande
1978:5 Föräldrautbildning 1,betänkande från Barnomsorgsgruppen.
1978:6 Skog för framtid betänkande
1978:7 Skog för framtid Bil.,betänkande.
1978:8 Hyresrätt 2,betänkande.
1978:9 Ny konkurrensbegränsningslag betänkande
1978:10 Barnets rätt. 1,
1978:11 Kapitalmarknaden i svensk ekonomi 1,betänkande.
1978:12 Kapitalmarknaden i svensk ekonomi 2,betänkande. Bilaga 1 : kapitalmarknader utomlands /
1978:13 Kapitalmarknaden i svensk ekonomi 3,betänkande. Bilaga 2/4 : [hushållssparande och skatteregler, aktiemarknaden, industrins finansiering]
1978:14 Arbete åt handikappade betänkande
1978:15 Praktikfrågor - åtgärder i ett kort perspektiv delbetänkande från Utredningen om vissa vårdutbildningar inom högskolan
1978:16 Regional konsumentpolitisk verksamhet betänkande
1978:17 Energi betänkande
1978:18 Öresundsförbindelser betänkande
1978:19 Öresundsförbindelser Bil. A,betänkande.
1978:20 Öresundsförbindelser Bil. B,betänkande.
1978:21 Bemanning av fartyg betänkande
1978:22 Energi, strukturomvandling och sysselsättning forskningsrapport : rapport till Sysselsättningsutredningen
1978:23 Växtförädling betänkande
1978:24 Ny renhållningslagstiftning betänkande
1978:25 Etablering av miljöstörande industri slutbetänkande
1978:26 Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarsfrågor : samverkan personal - patienter : huvudbetänkande
1978:27 Fortsatt körkortsreform betänkande
1978:28 Kvinnors förvärvsarbete och förvärvshinder en undersökning i Borås och Sundbyberg : rapport till Sysselsättningsutredningen
1978:29 Arbete i jordbruk och trädgård betänkande
1978:30 Brand inomhus betänkande
1978:31 Trafikpolitik - kostnadsansvar och avgifter betänkande
1978:32 Ny indelningslag för kommuner, landstingskommuner och församlingar betänkande
1978:33 Ordningsvakter betänkande
1978:34 Förstärkt skydd för fri- och rättigheter betänkande
1978:35 Regional utvecklingsplanering - länsplanering m.m. [vidgad länsdemokrati] : betänkande
1978:36 Arrenderätt 1,betänkande.
1978:37 Hotell- och restaurangbranschen betänkande
1978:38 Jämställdhet i arbetslivet lag om jämställdhet : betänkande
1978:39 Föräldraförsäkring betänkande
1978:40 Tvistlösning på konsumentområdet betänkande
1978:41 Statlig personalutbildning utbildning för administration och ledning : betänkande från Utredningen om den statliga personalutbildningens fortsatta inriktning och organisation
1978:42 Kommunernas medverkan i sysselsättningsplanering redogörelse för försök i Trelleborg, Lessebo, Borlänge, Ragunda och Piteå samt Kopparbergs läns landsting : rapport till Sysselsättningsutredningen
1978:43 Miljökostnader miljön i samhällsekonomin - kostnadsslag, kostnadsfördelning, styrmedel : betänkande
1978:44 Kommunalt hälsoskydd betänkande
1978:45 Allmän arbetslöshetsförsäkring betänkande
1978:46 Att främja regional utveckling en utvärdering av det regionalpolitiska stödet till industrin.
1978:47 Att främja regional utveckling en utvärdering av det regionalpolitiska stödet till industrin. Bilagedel
1978:48 Konkurrens på lika villkor betänkande
1978:49 Energi hälso- miljö- och säkerhetsrisker : slutbetänkande
1978:50 Ny vårdutbildning betänkande
1978:51 Svensk trädgårdsnäring produktion, rationalisering, internationella förhållanden : betänkande
1978:52 Lägg besluten närmare människorna! principbetänkande
1978:53 Förbud mot investeringar i Sydafrika betänkande
1978:54 Personregister - datorer - integritet översyn av datalagen : delbetänkande
1978:55 Att sambo och gifta sig fakta och föreställningar : rapport
1978:56 Kultur och information över gränserna
1978:57 Resor till arbetet försök med utbyggd kollektivtrafik för arbetsresor i Lindesbergsregionen : rapport till Sysselsättningsutredningen
1978:58 Organisatoriska frågor inom länsstyrelserna betänkande
1978:59 JK-ämbetet översyn av justitiekanslerns arbetsuppgifter och statens tvistehandläggning : betänkande
1978:60 Arbetsmarknadspolitik i förändring studier kring arbetsmarknadspolitikens verkningar : betänkande
1978:61 Biståndets organisation betänkande
1978:62 Regionalpolitiska stödformer och styrmedel delbetänkande från Sysselsättningsutredningen
1978:63 Riksdagens insyn i statliga företag betänkande
1978:64 Översyn av vallagen. 1,
1978:65 Skolan en ändrad ansvarsfördelning : slutbetänkande
1978:66 Andelsbolagslag delbetänkande
1978:67 Nya bolagsregler m.m. delbetänkande
1978:68 Industri till Norrbotten en studie kring effekterna av Stålverk 80 och utvecklingen i Luleåregionen
1978:69 Upphovsrätt. 1,
1978:70 Regionsjukvården betänkande
1978:71 Regionsjukvården Huvudbil. 1,betänkande.
1978:72 Regionsjukvården Huvudbil. 2,betänkande.
1978:73 Kontroll av utländsk företagsetablering i Sverige m.m. betänkande
1978:74 Husläkare - en enklare och tryggare sjukvård betänkande
1978:75 Fiska på fritid slutbetänkande
1978:76 Stat - kyrka sammanställning av yttranden över betänkandet Stat-kyrka : ändrade relationer mellan staten och svenska kyrkan
1978:77 Högre regional ledning betänkande
1978:78 Långtidsutredningen 1978
1978:79 Förslag till undersökning om hushåll, bostäder och sysselsättning 1980 betänkande
1978:80 Bättre miljöskydd 1,betänkande.
1978:81 Anställning av arbetshandikappade i stat och kommun slutrapport från försöksverksamhet i Jönköping, Piteå och Stockholm : rapport till Sysselsättningsutredningen
1978:82 I livets slutskede. 4,
1978:83 Sjukvården i krig betänkande
1978:84 Instansordningen i kommunalbesvärsmål betänkande
1978:85 Statligt företagande i samhällets tjänst betänkande
1978:86 Lärare för skola i utveckling betänkande
1978:87 Lag om preskription av skattefordringar m. m. delbetänkande

1979

1979:1 Utbyggt skydd mot höga vård- och läkemedelskostnader betänkande
1979:2 Naturmedel för injektion betänkande
1979:3 Regional laboratorieverksamhet livsmedel, djurhälsa, miljö : betänkande
1979:4 Avskildhet och gemenskap inom kriminalvården betänkande
1979:5 Konsumentinflytande genom insyn? en rapport från Insynsutredningen
1979:6 Polisen betänkande
1979:7 Tandvården i början av 80-talet betänkande
1979:8 Löntagarna och kapitaltillväxten. 1,
1979:9 Löntagarna och kapitaltillväxten. 2,
1979:10 Löntagarna och kapitaltillväxten. 3,
1979:11 Löntagarna och kapitaltillväxten. 4,
1979:12 Svenska kyrkans gudstjänst. Bd 4,
1979:13 Konkurs och rätten att idka näring betänkande
1979:14 Naturvård och täktverksamhet betänkande
1979:15 Naturvård och täktverksamhet betänkande. Bilagor
1979:16 Ökad sysselsättning - finansiella effekter i offentliga sektorn rapport till Sysselsättningsutredningen
1979:17 Kulturhistorisk bebyggelse - värd att vårda betänkande
1979:18 Museijärnvägar betänkande
1979:19 Jaktvårdsområden betänkande
1979:20 I livets slutskede. 5,
1979:21 I livets slutskede. 6,
1979:22 I livets slutskede. 7,
1979:23 Avgifter i staten nuläge och utvecklingsmöjligheter : betänkande
1979:24 Sysselsättningspolitik för arbete åt alla slutbetänkande
1979:25 Nya namnregler betänkande
1979:26 Sjukvårdens inre organisation en idépromemoria : betänkande
1979:27 Sysselsättningspolitik för arbete åt alla slutbetänkande. Bilagedel
1979:28 Barnolycksfall betänkande
1979:29 Lotterier och spel huvudbetänkande
1979:30 Lotterier och spel huvudbetänkande. Bilagor
1979:31 Bättre kontakter mellan enskilda och myndigheter betänkande
1979:32 Fastighetstaxering 81 betänkande
1979:33 Fastighetstaxering 81 betänkande. Bilagor
1979:34 Bilarna och luftföroreningarna kartläggning av problem : undersökningsprogram : lägesrapport från Bilavgaskommittén
1979:35 Rationellare girohantering betänkande
1979:36 Konsumenttjänstlag [The consumer services act] : betänkande
1979:37 Aktivt boende betänkande
1979:38 Lagerstöd slutbetänkande
1979:39 Vattenkraft och miljö. 4,
1979:40 Malmer och metaller delbetänkande
1979:41 Barn betänkande.
1979:42 Vår säkerhetspolitik betänkande
1979:43 Ren tur program för miljösäkra sjötransporter : betänkande
1979:44 Ren tur program för miljösäkra sjötransporter. Bilagor 1-8
1979:45 Ren tur program för miljösäkra sjötransporter. Bilagor 9-13
1979:46 Koncernbegreppet m.m. slutbetänkande
1979:47 Dokumentation och statistik om högskoleutbildning betänkande
1979:48 Arbetstiderna inför 80-talet en rapport från Delegationen för arbetstidsfrågor
1979:49 Grundlagsskyddad yttrandefrihet betänkande
1979:50 Huvudmannaskapet för specialskolan betänkande
1979:51 Öst ekonomiska byrån betänkande
1979:52 Viltskador betänkande
1979:53 Nytt skördeskadeskydd betänkande
1979:54 Hushållning med mark & vatten, 2 D. 1,rapport 1979.
1979:55 Hushållning med mark & vatten, 2 D. 2,rapport 1979.
1979:56 Steg på väg --- nationell handlingsplan för jämställdhet
1979:57 Barnomsorg behov, efterfrågan, planeringsunderlag : huvudbetänkande
1979:58 Barnomsorg redovisning av särskilda undersökningar
1979:59 I livets slutskede.
1979:60 Bidrag till folkrörelser betänkande om statens stöd till folkrörelserna
1979:61 Förnyelse genom omprövning huvudbetänkande
1979:62 Kooperationen i Sverige betänkande
1979:63 Barnets rätt. 2,
1979:64 Ny utlänningslag Utlänningslagkommitténs betänkande, 2
1979:65 Ny plan- och bygglag D. 1,betänkande.
1979:66 Ny plan- och bygglag D. 2,betänkande.
1979:67 Svensk sjöfartspolitik betänkande
1979:68 De allmänna advokatbyråerna betänkande
1979:69 Nya vyer datorer och nya massmedier - hot eller löfte : rapport från Informationsteknologiutredningen
1979:70 Tandvård i fred för värnpliktiga betänkande
1979:71 Handläggningen av anmälningar mot polispersonal betänkande
1979:72 Rationalisering och ADB i statsförvaltningen betänkande
1979:73 Krigets lagar konventionssamling
1979:74 Serviceföretagen vägar till utveckling : betänkande
1979:75 Polisen i totalförsvaret betänkande
1979:76 Ny hemförsäljningslag slutbetänkande
1979:77 Hemslöjd - kulturarbete, produktion, sysselsättning betänkande
1979:78 Mål och medel för hälso- och sjukvården förslag till hälso- och sjukvårdslag : betänkande
1979:79 Produktansvar 2,betänkande.
1979:80 Prognoser och arbetsmarknadsstatistik för högskolan betänkande
1979:81 Fastighetstaxering 81 industribyggnader : betänkande
1979:82 Personell assistans för handikappade betänkande
1979:83 Om vi avvecklar kärnkraften konsekvenser för ekonomi, sysselsättning och miljö : betänkande
1979:84 Lekmän i försvaret betänkande
1979:85 Folkbildning för 80-talet betänkande
1979:86 Säker kärnkraft? betänkande
1979:87 Chanser till utveckling en rapport från ett forskningsprojekt med kvinnor i verkstadsindustri
1979:88 Städbranschen betänkande
1979:89 Kvinnors arbete om hemarbetande kvinnors situation, kvinnors försörjning, barns omsorg och mäns delaktighet i det oavlönade hemarbetet : en rapport från Jämställdhetskommittén
1979:90 Regional arbetsfördelning inom industrin forskarrapport från Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU)
1979:91 Företags obestånd. [1],
1979:92 Komvux och studieförbund arbetsfördelning och samråd : delbetänkande från Komvux-utredningen
1979:93 ADB och samhällets sårbarhet överväganden och förslag : betänkande
1979:94 En allmän socialförsäkring modell och riktlinjer : betänkande

1980

1980:1 Fjorton dagars fängelse minimitid för fängelsestraff : delbetänkande
1980:2 Skolforskning och skolutveckling betänkande
1980:3 Lärare i högskolan förslag till ny arbets- och tjänsteorganisation : betänkande
1980:4 Preskriptionshinder vid skattebrott delbetänkande
1980:5 Förenklad skoladministration [principer för ny organisation] : slutbetänkande
1980:6 Offentlig verksamhet och regional välfärd perspektiv på det politiska beslutsfattandet och den offentliga sektorn : en forskarrapport från Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU)
1980:7 Kompensation för förvandlingsstraffet betänkande
1980:8 Privatlivets fred betänkande
1980:9 Övergång till fasta bränslen betänkande
1980:10 Ökad kommunal självstyrelse slutbetänkande
1980:11 Vildsvin i Sverige betänkande
1980:12 Mineralpolitik [slutbetänkande]
1980:13 Lönar det sig att tillsätta fluor i dricksvattnet? en samhällsekonomisk utvärdering för perioden 1981-2025 : rapport till Fluorberedningen
1980:14 Kärnkraftens avfall organisation och finansiering : betänkande från Utredningen om kärnkraftens radioaktiva avfall - organisations- och finansieringsfrågor
1980:15 Läromedlen i skolan frågor kring läromedel i undervisningen och lek- och arbetsmaterial i förskolan : betänkande
1980:16 Vissa frågor rörande flerhandikappade betänkande från Omsorgskommittén
1980:17 Datateknik och industripolitik industri- och forskningspolitiska program inom data- och elektronikområdet i olika länder : rapport från Data- och elektronikkommittén (DEK)
1980:18 Att vara skolledare ett studiecirkelmaterial : betänkande
1980:19 Fler kvinnor som skolledare betänkande
1980:20 Rapport om jämställdhet i statsförvaltningen effekter och resultat av det statliga jämställdhetsarbetet 1976-1979
1980:21 Hem och skola betänkande
1980:22 Utbyggnad av yrkesmedicinen delbetänkande
1980:23 Statligt kunnande till salu export av tjänster från myndigheter och bolag : betänkande
1980:24 Bättre miljöinformation rapport och förslag från Miljödatanämnden
1980:25 Studiestöd för 16-19-åringar i gymnasial utbildning betänkande
1980:26 Mot bättre vetande förslag från Uppslagsverkskommittén
1980:27 Barn och vuxna Barnomsorgsgruppens slutbetänkande om föräldrautbildning
1980:28 Massmediekoncentration lagförslag och motiv : betänkande
1980:29 Vilt och trafik betänkande
1980:30 Den sociala selektionen till gymnasiestadiet en jämförelse mellan fyra årskullar = [Socioeconomic aspects of the selection process in upper secondary education in Sweden] : [a comparison of four age cohorts] : [en forskningsrapport från Gymnasieutredningen]
1980:31 Offentlighetsprincipen och ADB insyn i, tillgång till information hos myndigheterna : delbetänkande
1980:32 Stödet till dagspressen slutbetänkande
1980:33 Svensk läkemedelsindustri slutbetänkande från Läkemedelsindustridelegationen (LIND)
1980:34 Handikappad, integrerad, normaliserad, utvärderad delbetänkande från Integrationsutredningen
1980:35 Energi i utveckling program för forskning, utveckling och demonstration inom energiområdet 198182-198384 (EFUD 81) : förslag från Delegationen för energiforskning
1980:36 Arbetskooperation betänkande
1980:37 Ny järnvägslagstiftning. 2,
1980:38 Utbildning för uppdrag i u-land betänkande
1980:39 Vattenplanering betänkande
1980:40 Vattenplanering betänkande. Exempel och bilagor
1980:41 Olja för kristid delbetänkande
1980:42 Arbetstagares uppfinningar betänkande
1980:43 Program för energihushållning i befintlig bebyggelse betänkande
1980:44 Bidrag till kvinnoorganisationer betänkande om statsbidrag till kvinnoorganisationer
1980:45 Översyn av vallagen. 2,
1980:46 Högskolan i FoU-samverkan betänkande
1980:47 Samspel för balanserad utveckling i glesbygd en forskarrapport från Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU)
1980:48 I livets slutskede.
1980:49 Tomträtt betänkande
1980:50 Personalutveckling, -vård, -planering betydelsefulla förutsättningar för skolans elevvård : rapport från Elevvårdskommittén
1980:51 Valutareglering och ekonomisk politik expertrapporter från Valutakommittén
1980:52 Långtidsutredningen 1980 [LU 80] : huvudrapport
1980:53 Länsförvaltningarna i Danmark, Finland, Norge rapport från Länsdemokratikommittén

1981

1981:1 Hälsorisker en kunskapssammanställning
1981:2 Ohälsa och vårdutnyttjande
1981:3 Hälso- och sjukvård i internationellt perspektiv
1981:4 Utgångspunkter och riktlinjer för det fortsatta arbetet
1981:5 Ny arbetstidslag [betänkande]
1981:6 Översyn av lagen om församlingsstyrelse [betänkande]
1981:7 LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall : delbetänkande
1981:8 Översyn av sjölagen 1,betänkande.
1981:9 Enhetligt huvudmannaskap för högskolan förstatligande av de medellånga vårdutbildningarna : slutbetänkande
1981:10 Datateknik i verkstadsindustrin datorstödd konstruktions- och tillverkningsteknik : rapport från Data- och elektronikkommittén (DEK)
1981:11 Datateknik i processindustrin datorstödda produktions- och processtyrsystem : rapport från Data- och elektronikkommittén (DEK)
1981:12 Inrikesflyget under 1980-talet betänkande
1981:13 Närradio betänkande
1981:14 Reformerat kyrkomöte, kyrklig lagstiftning m m slutbetänkande
1981:15 Grundlagsfrågor betänkande
1981:16 Film och TV i barnens värld en sammanställning av forskningsresultat : rapport från Videogramutredningen
1981:17 Industrins datorisering effekter på sysselsättning och arbetsmiljö : betänkande
1981:18 Minskat tobaksbruk slutbetänkande från Tobakskommittén
1981:19 Översyn av radiolagen betänkande
1981:20 Omprövning av samvetsklausulen män och kvinnor som präster i svenska kyrkan : betänkande
1981:21 Internationellt patentsamarbete. 3,
1981:22 Sjukersättningsfrågor betänkande
1981:23 Tekniska hjälpmedel för handikappade delbetänkande från Integrationsutredningen
1981:24 Socialförsäkringens datorer decentralisering av verksamheten, service till allmänheten, inflytande för användarna : betänkande
1981:25 Bra daghem för små barn betänkande
1981:26 Omsorger om vissa handikappade betänkande
1981:27 Omsorger om vissa handikappade betänkande.
1981:28 Turism och friluftsliv [1],betänkande.
1981:29 Forskningens framtid forskning och forskarutbildning i högskolan : betänkande
1981:30 Forskarutbildningens meritvärde betänkande
1981:31 Avtalsvillkor mellan näringsidkare delbetänkande
1981:32 Fluor i kariesförebyggande syfte betänkande
1981:33 Effekter av investeringar utomlands en studie av sex industrier : delbetänkande
1981:34 Fristående skolor för skolpliktiga elever delbetänkande
1981:35 Sjukresor samordning och förenkling : betänkande
1981:36 Begravningsverksamheten betänkande
1981:37 Företags obestånd. 2,
1981:38 Om hets mot folkgrupp delbetänkande
1981:39 Svensk krigsmaterielexport betänkande
1981:40 Prisreglering mot inflation? slutbetänkande
1981:41 Prisreglering mot inflation? slutbetänkande. Bilagor 1-6
1981:42 Prisreglering mot inflation? slutbetänkande. Bilagor 7-12
1981:43 De internationella investeringarnas effekter några fallstudier : betänkande
1981:44 Löntagarna och kapitaltillväxten. 5,
1981:45 Nya medier text-TV, teledata : betänkande
1981:46 Ändringar i förvaltningslagen allmänna överväganden : partiella reformer : delbetänkande
1981:47 Hyresgästinflytande på målning och tapetsering delbetänkande
1981:48 Telubaffären granskning verkställd av Telubutredningen : betänkande
1981:49 Den svenska psalmboken Bd 1,betänkande.
1981:50 Den svenska psalmboken Bd 2,betänkande.
1981:51 Den svenska psalmboken Bd 3,betänkande.
1981:52 Den svenska psalmboken Bd 4,betänkande.
1981:53 Stockholms kommunala styrelse en partiell översyn av kommunallagen : [betänkande]
1981:54 Kooperativa företag en studie av det kooperativa företaget och dess särart = [On the characteristics of the cooperative enterprise]
1981:55 Video Videogramutredningens slutbetänkande
1981:56 Bibeln Nya testamentet : Bibelkommissionens utgåva
1981:57 Djurens hälso- och sjukvård betänkande
1981:58 Samverkan vid uppgiftslämnande betänkande
1981:59 Datateknik i industriproduktionen [förslag till industripolitiska åtgärder] : betänkande
1981:60 Kooperationen i samhället Kooperationsutredningens huvudbetänkande
1981:61 Familjepension betänkande
1981:62 Familjepension sammanfattning av SOU 1981:61 : betänkande
1981:63 Samhället och samlingslokalerna betänkande
1981:64 Våldtäkt en kriminologisk kartläggning av våldtäktsbrottet : rapport
1981:65 Svenska kyrkans gudstjänst. Bd 5,
1981:66 Svenska kyrkans gudstjänst. Bil. 3,
1981:67 Svenska kyrkans gudstjänst. Bil. 4,
1981:68 Svenska kyrkans gudstjänst. Bil. 5,
1981:69 Pris på energi betänkande
1981:70 Arbete eller pensionering en intervjuundersökning om äldres arbetsvilja : rapport från Äldrearbetskommittén
1981:71 Prostitutionen i Sverige bakgrund och åtgärder : betänkande
1981:72 Att avveckla en kortsiktig stödpolitik betänkande
1981:73 Landskapsinformation under 1980-talet betänkande
1981:74 Från hyresrätt till bostadsrätt betänkande
1981:75 Länsrätternas målområde administrativ tvåpartsprocess : betänkande
1981:76 Företagshypotek slutbetänkande
1981:77 Hyresrätt 3,betänkande.
1981:78 Löntagarna och kapitaltillväxten. 6,
1981:79 Löntagarna och kapitaltillväxten. 7,
1981:80 Arrenderätt 2,betänkande.
1981:81 Skogsindustrins virkesförsörjning betänkande
1981:82 Samhällets räddningstjänst principbetänkande
1981:83 Punktskatter och prisregleringsavgifter D. 1,betänkande.
1981:84 Punktskatter och prisregleringsavgifter D. 2,betänkande.
1981:85 Äktenskapsbalk förslag
1981:86 Svenskundervisning för vuxna invandrare D. 1,betänkande.
1981:87 Svenskundervisning för vuxna invandrare D. 2,betänkande.
1981:88 Ekonomisk utjämning inom svenska kyrkan betänkande
1981:89 Ekonomisk utjämning inom svenska kyrkan betänkande. Bilagor
1981:90 Frivårdspåföljder delbetänkande
1981:91 Ställföreträdare för fastighetsägare i vissa fall betänkande
1981:92 Villkorlig frigivning samt nämnder och lekmannamedverkan inom kriminalvården delbetänkande
1981:93 Inomregional skatteutjämning betänkande
1981:94 Energisamverkan stat, kommun, näringsliv betänkande
1981:95 Tillväxtkapital delbetänkande
1981:96 En reformerad gymnasieskola betänkandet
1981:97 Undersökningar kring gymnasieskolan ett specialbetänkande från Gymnasieutredningen
1981:98 Studieorganisation och elevströmmar ett bidrag till utvärderingen av 1970 års gymnasieskolereform : en forskningsrapport från Gymnasieutredningen
1981:99 Stadsförnyelse och bostadsförbättring överväganden om stadsförnyelsens mål och inriktning, förbättring av bostadsbeståndet : delbetänkande från Stadsförnyelsekommittén
1981:100 Stadsförnyelse kontinuitet, gemenskap, inflytande : underlag för diskussion och fortsatt utredningsarbete
1981:101 Folkbokföringens framtida organisation [betänkande]
1981:102 Fastighetsförmedlingslag betänkande
1981:103 Sjöfartens roll i trafikpolitiken [Short-haul shipping] : betänkande
1981:104 Statliga lån eller kreditgarantier administration av bostadslångivningen : betänkande
1981:105 Löntagarna och kapitaltillväxten. 8,

1982

1982:1 Real beskattning betänkande
1982:2 Real beskattning Bil. 1-3betänkande.
1982:3 Real beskattning Bil. 4-6 /betänkande.
1982:4 Tandvården under 80-talet betänkande
1982:5 Betänkande. 7,
1982:6 Sockernäringen betänkande
1982:7 Talböcker utgivning och spridning : betänkande
1982:8 Videoreklamfrågan betänkande
1982:9 Ny plan- och bygglag remissammanställning
1982:10 Sanering efter industrinedläggningar betänkande
1982:11 Den långsiktiga tillgången och efterfrågan på läkararbetskraft ett bedömningsunderlag
1982:12 Statlig fondförvaltning m. m. avveckling av vissa statliga fonder : delbetänkande
1982:13 Kommunalföretaget delbetänkande
1982:14 Tillväxt eller stagnation avstämning av 1980 års långtidsutredning
1982:15 Internationella företag i svensk industri en jämförelse mellan svenska multinationella, utlandsägda och nationella företag
1982:16 Skatt på energi betänkande
1982:17 Skatt på energi betänkande. Bilagor
1982:18 Förvärvsarbete och föräldraskap åtgärdsförslag från Jämställdhetskommittén
1982:19 Handikappade elever i det allmänna skolväsendet slutbetänkande från Integrationsutredningen
1982:20 Kommunerna och näringslivet en redogörelse för gällande rätt jämte förslag till lagtekniska ändringar i den kommunala kompetenslagstiftningen
1982:21 Ett effektivare vite betänkande
1982:22 Svensk amatörboxning och skadeverkningarna betänkande
1982:23 Fritidsboende slutbetänkande
1982:24 Vidgad länsdemokrati slutbetänkande
1982:25 Översyn av rättegångsbalken 1,D. A,delbetänkande.
1982:26 Översyn av rättegångsbalken 1,D. B,delbetänkande.
1982:27 Svensk industri i utlandet en analys av drivkrafter och effekter
1982:28 Löntagarna och kapitaltillväxten. 9,
1982:29 Komvux kommunal utbildning för vuxna : betänkande
1982:30 Information om arbetsmiljörisker betänkande
1982:31 Information om arbetsmiljörisker Bil. 1,betänkande.
1982:32 Information om arbetsmiljörisker Bil. 2,betänkande.
1982:33 Information om arbetsmiljörisker betänkande : sammandrag
1982:34 Prisutvecklingen inom bostadsbyggandet och dess orsaker D. 1betänkande.
1982:35 Prisutvecklingen inom bostadsbyggandet och dess orsaker D. 2,betänkande. Bilagor
1982:36 Enklare föräldraförsäkring betänkande
1982:37 Kommunal planering i förändring samverkan mellan stat och kommun : förenklingar av bostadsförsörjningsplaneringen : betänkande
1982:38 Fakta för konsumenter betänkande
1982:39 Stöld i butik betänkande
1982:40 Ägarlägenheter de fastighetsrättsliga förutsättningarna : betänkande
1982:41 Överklagande av kommunala beslut betänkande
1982:42 Utbildning för hälso- och sjukvård vid katastrofer och i krig betänkande
1982:43 Språk- och kulturstöd för invandrar- och minoritetsbarn i förskoleåldern betänkande
1982:44 Nytt bilstöd till handikappade betänkande
1982:45 Ortnamns värde och vård betänkande
1982:46 Handlingsprogram i handikappfrågor förslag
1982:47 Löntagarna och kapitaltillväxten. 10,
1982:48 Försvarsmaktens personalkategorier ny kategoriindelning : rekrytering och utbildning av vissa grupper : betänkande
1982:49 Invandringspolitiken delbetänkande.
1982:50 Reviderad tandvårdstaxa betänkande
1982:51 Hästavel och hästanvändning statens stöd åt hästaveln m. m. : slutbetänkande
1982:52 En effektivare kreditpolitik betänkande
1982:53 Kreditpolitiken fakta, teorier och erfarenheter : expertrapporter från Kreditpolitiska utredningen
1982:54 Översyn av det skatteadministrativa sanktionssystemet 2,betänkande.
1982:55 Översyn av det skatteadministrativa sanktionssystemet 2,betänkande. Bilaga
1982:56 Kommunal förvaltning och medbestämmanderätt om personalinflytande i kommuner, landstingskommuner och kyrkliga kommuner : [betänkande]
1982:57 Pantbrev betänkande
1982:58 Bostadsbidragen betänkande
1982:59 Militär själavård målsättning, organisation och arbetsformer för den militära själavården i fred och krig : betänkande
1982:60 MBL i utveckling betänkande
1982:61 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp betänkande
1982:62 Avveckling av statliga fonder delbetänkande
1982:63 Polislag betänkande
1982:64 Frihetsberövande vid bråk och berusning betänkande
1982:65 Återinvestera i bostäder slutbetänkande

1983

1983:1 Fristående skolor för inte längre skolpliktiga elever slutbetänkande
1983:2 Nytt militärt ansvarssystem betänkande
1983:3 Skatteregler om traktamenten m. m. betänkande
1983:4 Om hälften vore kvinnor --- kvinnor i forskningen : Jämställdhetskommitténs betänkande om kvinnorna i forskningen
1983:5 Koncession för försäkringsrörelse delbetänkande
1983:6 Radon i bostäder betänkande
1983:7 Ersättning för miljöskador betänkande
1983:8 Stämpelskatt betänkande
1983:9 Lagstiftningen på kärnenergiområdet förslag till ny lag om kärnteknisk verksamhet : betänkande
1983:10 Användning av växtnäring betänkande
1983:11 Bekämpning av växtskadegörare och ogräs betänkande
1983:12 Former för upphandling av försvarsmateriel betänkande
1983:13 Att möta ubåtshotet ubåtskränkningarna och svensk säkerhetspolitik : betänkande
1983:14 Barn kostar --- betänkande
1983:15 Betänkande. 11,
1983:16 Sysselsättningsstrukturen i internationella företag en studie av utvecklingen i svensk industri 1966-1980
1983:17 Näringspolitiska effekter av internationella investeringar betänkande från Direktinvesteringskommittén
1983:18 Lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet delbetänkande
1983:19 Den stora omställningen en analys av de internationella energimarknaderna : betänkande
1983:20 Bättre miljöskydd 2 : [Slutbetänkande]betänkande.
1983:21 Vilt och jakt huvudbetänkande
1983:22 Utbildning för arbetslivet betänkande
1983:22 Utbildning för arbetslivet betänkande. Bilagedel
1983:23 Lag om skatteansvar delbetänkande
1983:24 Ny konkurslag slutbetänkande
1983:25 Internationella faderskapsfrågor [Conflict of laws in matters of paternity] : betänkande
1983:26 Bestrålning av livsmedel? rapport från en expertkommitté
1983:27 Bilar och renare luft betänkande
1983:28 Bilar och renare luft Bil.,betänkande.
1983:29 Invandringspolitiken delbetänkande.
1983:30 Utbyggd havandeskapspenning m. m. betänkande
1983:31 Familjeplanering och abort erfarenheter av ny lagstiftning : betänkande
1983:32 Företagshälsovård för alla slutbetänkande
1983:33 Kompetens inom hälso- och sjukvården betänkande
1983:34 Information som styrmedel en rapport om Energisparkommitténs verksamhet och energihushållningsinformationens effekter : en rapport från Energisparkommittén
1983:35 Patentprocessen och sanktionssystemet inom patenträtten betänkande
1983:36 Effektivare företagsrevision delbetänkande från Kommissionen mot ekonomisk brottslighet
1983:37 Fastighetsbildning 1,delbetänkande.
1983:38 Fastighetsbildning 2,delbetänkande.
1983:39 Politisk styrning - administrativ självständighet betänkande
1983:40 Konsumentpolitiska styrmedel utvärdering och förslag : betänkande
1983:41 Kontroll av rådgivare delbetänkande
1983:42 Barn genom insemination betänkande
1983:43 Områden för turism och rekreation betänkande från Rekreationsberedningen om utvecklingen av våra rekreationsområden
1983:44 Kapitalplaceringar på aktiemarknaden betänkande
1983:45 Turism och friluftsliv 2,betänkande.
1983:46 Bulvanlag delbetänkande
1983:47 Skatteregler om reservering för framtida utgifter betänkande
1983:48 Egenföretagares sjukpenning, m m slutbetänkande
1983:49 Vattenkraft betänkande
1983:50 Översyn av lagstiftningen om förmögenhetsbrott utom gäldenärsbrott betänkande
1983:51 Ensamföräldrarna och deras barn betänkande
1983:52 Företagshemligheter betänkande
1983:53 Kulturarbetare och uppfinnare skatter och avgifter : betänkande
1983:54 Skall matmomsen slopas? betänkande
1983:55 Församlingen i framtiden [ett diskussionsbetänkande om Svenska kyrkans lokala organisation] : betänkande
1983:56 Naturresursers nyttjande och hävd betänkande
1983:57 Olika ursprung - gemenskap i Sverige utbildning för språklig och kulturell mångfald : huvudbetänkande
1983:58 Kunskap för gemenskap läromedel för språklig och kulturell mångfald : delbetänkande
1983:59 Kreativ finansiering slutbetänkande
1983:60 Återvinning i konkurs delbetänkande
1983:61 Handlingsoffentlighet utanför myndighetsområdet slutbetänkande
1983:62 För gammal för arbete? betänkande från Äldrearbetskommittén
1983:63 "Utslagningen" i grundskolan en analys av hur reglerna om anpassad studiegång, skolgångsbefrielse och särskild undervisning tillämpats i praktiken : rapport från en arbetsgrupp på Utbildningsdepartementet
1983:64 Ledighet för anhörigvård betänkande
1983:65 Upphovsrätt. 2,
1983:66 Svenska kyrkans fond delbetänkande
1983:67 Rennäringens ekonomi betänkande
1983:68 Kommunerna och civilförsvaret fristående sammanfattning av betänkande Ds Fö 1983:10
1983:69 Livsmedelsforskning 1delbetänkande från Utredningen angående översyn av livsmedelsforskning m m - LIF.
1983:70 Värna yttrandefriheten betänkande
1983:71 Bättre struktur i jord- och skogsbruk betänkande
1983:72 Kommunalt kunnande ett stöd för svensk export : betänkande
1983:73 Ny förvaltningslag betänkande
1983:74 Framtida statlig statistik betänkande
1983:75 Företagens uppgiftslämnande för beskattningsändamål D. 1,delbetänkande.
1983:76 Företagens uppgiftslämnande för beskattningsändamål D. 2,delbetänkande. Deklarationsbilagor
1983:77 Effektiv räddningstjänst slutbetänkande

1984

1984:1 Sociala aspekter på regional planering 8 forskare om regionalpolitik
1984:2 Värdepappersmarknaden betänkande
1984:3 Domstolar och eko-brott handläggningen av mål om ekonomisk brottslighet : delbetänkande
1984:4 Långtidsutredningen LU 84 : huvudrapport
1984:5 Långtidsutredningen. Bilagedel 1, Bilagedel 1,
1984:6 Långtidsutredningen. Bilagedel 2, Bilagedel 2,
1984:7 Långtidsutredningen. Bilagedel 3, Bilagedel 3,
1984:8 Näringstillstånd ett medel i kampen mot ekonomisk brottslighet och skatteundandragande : delbetänkande
1984:9 Förslag till lag om kooperativa föreningar betänkande
1984:10 Kompletterande motståndsformer betänkande
1984:11 Rösträtt och medborgarskap invandrares och utlandssvenskars rösträtt : betänkande
1984:12 Rösträtt och medborgarskap invandrares och utlandssvenskars rösträtt. Bilaga
1984:13 Samordnad narkotikapolitik slutbetänkande
1984:14 RF 10:5 betänkande
1984:15 Ekonomisk brottslighet i Sverige bakgrund, överväganden, åtgärder : slutbetänkande
1984:16 Förvärv i god tro betänkande
1984:17 Sveriges internationella transporter betänkande
1984:18 Arbetsmarknadsstriden 1en kartläggning av arbetsmarknadskonflikter i det moderna samhället.
1984:19 Arbetsmarknadsstriden 2en kartläggning av arbetsmarknadskonflikter i det moderna samhället.
1984:20 Datorer och arbetslivets förändring betänkande
1984:21 Förenklad självdeklaration betänkande
1984:22 Panträtt i registrerad nyttjanderätt betänkande
1984:23 Folkbibliotek i Sverige betänkande
1984:24 En bättre information om kemiska produkter delbetänkande
1984:25 Ny konsumentköplag betänkande
1984:26 Ny banklagstiftning D. 1,betänkande.
1984:27 Ny banklagstiftning D. 2,betänkande.
1984:28 Ny banklagstiftning D. 3,betänkande.
1984:29 Ny banklagstiftning D. 4,betänkande.
1984:30 Läs mera! slutbetänkande
1984:31 Arbetsmarknadspolitik under omprövning betänkande
1984:32 Nya alternativ till frihetsstraff slutbetänkande
1984:33 Handla med tjänster betänkande
1984:34 Bostadskommitténs delbetänkande.
1984:35 Bostadskommitténs delbetänkande. D. 1
1984:36 Bostadskommitténs delbetänkande. D. 2
1984:37 Rullande fastighetstaxering m m D. 1slutbetänkande.
1984:38 Rullande fastighetstaxering m m D. 2slutbetänkande.
1984:39 Hälso- och sjukvård inför 90-talet huvudrapport
1984:40 Hälsopolitiska mål och behovsbaserad planering.
1984:41 Hälsopolitiska mål och behovsbaserad planering. Huvudbilaga 1-3
1984:42 Att förebygga skador ett hälsopolitiskt handlingsprogram : underlagsstudie
1984:43 Att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar ett hälsopolitiskt handlingsprogram : underlagsstudie
1984:44 Hälsopolitik i samhällsplaneringen boendemiljö, arbetsmiljö, arbetslöshet och kost : [underlagsstudie]
1984:45 Invandrarna i hälso- och sjukvården underlagsstudie
1984:46 Primärvårdens uppgifter i det förebyggande arbetet.
1984:47 Primärvårdens uppgifter i det förebyggande arbetet. Huvudbilaga, Huvudbilaga,
1984:48 Länssjukvården möjligheter till förändring : underlagsstudie
1984:50 Personal för framtidens hälso- och sjukvård en rapport från HS 90:s projekt om personal- och utbildningsplanering : [underlagsstudie]
1984:51 Datateknik och industriell förnyelse slutbetänkande
1984:52 Svensk sydafrikapolitik betänkande
1984:53 Föreningarnas radio betänkande [om närradions framtid]
1984:54 Tvångsmedel - anonymitet - integritet betänkande
1984:55 I rätt riktning etniska relationer i Sverige : slutbetänkande
1984:56 Folkrätten i krig rättsregler under väpnade konflikter : tolkning, tillämpning och undervisning : betänkande
1984:57 Kommunerna i totalförsvaret [gemensam ledning] : [samordnad planläggning, grundutbildning och övning] : betänkande
1984:58 Invandrar- och minoritetspolitiken slutbetänkande
1984:59 Näringsförbud betänkande
1984:60 Generell permutation av donationsbestämmelser delbetänkande
1984:61 I stället för kärnkraft betänkande
1984:62 Med sikte på nedrustning D. 1,omställning från militär till civil produktion i Sverige.
1984:63 Homosexuella och samhället betänkande
1984:64 Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten betänkande
1984:65 Via satellit och kabel betänkande
1984:66 Den allmänna rättshjälpen huvudbetänkande
1984:67 Cancer orsaker, förebyggande m. m. : betänkande
1984:68 Samordnad samhällsinformation stat - landsting - kommun : betänkande
1984:69 Säker elförsörjning betänkande
1984:70 Staketmetoden en ny metod för beskattning av enskild näringsverksamhet : delbetänkande
1984:71 Värnplikten i framtiden betänkande
1984:72 Fastighetsbildning 3,delbetänkande.
1984:73 Patientjournalen huvudbetänkande
1984:74 Regional utveckling och mellanregional utjämning betänkande
1984:75 Församlingarna om framtiden sammanställning av remissyttranden över 1982 års kyrkokommittés diskussionsbetänkande (SOU 1983:55) Församlingen i framtiden
1984:76 Samordnad kärnavfallshantering planering, tillsyn och finansiering : betänkande
1984:77 Kemikaliekontroll huvudbetänkande
1984:78 Bo på egna villkor om att förbättra boendet för gamla, handikappade och långvarigt sjuka : mål, överväganden, åtgärder inom bostadspolitiken : betänkande från Arbetsgruppen för vissa boendefrågor avseende äldre och handikappade m. fl.
1984:79 Dödsbegreppet betänkande
1984:80 Dödsbegreppet Bil.betänkande.
1984:81 "Hjärndöd" psykologiska aspekter : samtal med vårdpersonal, anhöriga och allmänhet
1984:82 Apoteksbolaget mot år 2000 delbetänkande
1984:83 Folkstyret i kommunerna medverkan - delaktighet - ansvar : diskussionsbetänkande från 1983 års demokratiberedning
1984:84 Lokalt folkstyre genom brukarmedverkan exempel och erfarenheter : betänkande från 1983 års demokratiberedning
1984:85 Handelsagentur och kommission betänkande
1984:86 Jordbruks- och livsmedelspolitik huvudbetänkande
1984:87 Marknadsanpassad lön till intagna som utför arbete i kriminalvårdsanstalt betänkande
1984:88 Genetisk integritet betänkande
1984:89 Statsskuldspolitiken samordningsfrågor : delbetänkande

1985

1985:1 Församlingar i samverkan rapport från 1982 års kyrkokommitté
1985:2 Livsmedelsforskning 2,delbetänkande från Utredningen angående översyn av livsmedelsforskning m m - LIF.
1985:3 Leva som äldre tolv intervjuer med forskare, författare, politiker m. fl. : delrapport i Äldreberedningens idéprogram om Livet som äldre
1985:4 Rättshjälp offentliga biträden, organisationsfrågor m. m. : delbetänkande
1985:5 Barn genom befruktning utanför kroppen m. m. betänkande
1985:6 Förköp av bostadsrätt m. m. betänkande
1985:7 Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde betänkande
1985:8 Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde betänkande.
1985:9 Arbetsmarknadsverkets ansvarsområde betänkande.
1985:10 Pantsättning av patent betänkande
1985:11 Ny räntelag [New "act on interest" in Sweden] : betänkande
1985:12 Skolbarnsomsorgen betänkande
1985:13 Fornlämningar och exploatering betänkande
1985:14 Den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten slutbetänkande från BFU-81
1985:15 Handel med alkoholdrycker delbetänkande
1985:16 Den svenska psalmboken Vol. 1,slutbetänkande.
1985:17 Den svenska psalmboken Vol. 2,slutbetänkande.
1985:18 Den svenska psalmboken Vol. 3,slutbetänkande.
1985:19 Den svenska psalmboken Vol. 4,slutbetänkande.
1985:20 Sammanhållen skatteförvaltning betänkande
1985:21 Ökat förtroendemannainflytande i försäkringskassorna betänkande
1985:22 Förskola - skola betänkande
1985:23 Svensk säkerhetspolitik inför 90-talet rapport från 1984 års försvarskommitté
1985:24 Ordningslag slutbetänkande
1985:25 Kunskap för kemikaliekontroll slutbetänkande
1985:26 JO-ämbetet en översyn : betänkande
1985:27 Gripen - anhållen - häktad straffprocessuella tvångsmedel m m : betänkande
1985:28 Aktivt folkstyre i kommuner och landsting betänkande
1985:29 Principer för ny kommunallag betänkande från 1983 års demokratiberedning
1985:30 Skola för delaktighet betänkande från en arbetsgrupp inom 1983 års demokratiberedning
1985:31 Dagens äldre fakta kring levnadsförhållanden : delbetänkande i Äldreberedningens idéprogram om Livet som äldre
1985:32 Hushållning för välfärd den framtida konsumentpolitikens inriktning : betänkande
1985:33 Några barn- och ungdomsfrågor 1982-1985 en rapport från Regeringens Barn- och ungdomsdelegation
1985:34 Gruppförsäkring delbetänkande
1985:35 Ersättningar och förmåner inom frivilligförsvaret betänkande
1985:36 Värnplikten i samhället betänkande
1985:37 Om smittskydd betänkande
1985:38 Reavinstuppskov - fastigheter D. 1,betänkande.
1985:39 Reavinstuppskov - fastigheter D. 2,betänkande. Bilagor
1985:40 Regeringen, myndigheterna och myndigheternas ledning betänkande
1985:41 Affärsverken och deras företag betänkande
1985:42 Förenklad taxering principförslag om taxering, omprövning, process m. m. : betänkande
1985:43 Med sikte på nedrustning D. 2,omställning från militär till civil produktion i Sverige.
1985:44 Svenska kyrkans gudstjänst. Bd 6,
1985:45 Svenska kyrkans gudstjänst. Bd 7,
1985:46 Svenska kyrkans gudstjänst. Bd 8,
1985:47 Svenska kyrkans gudstjänst. Bd 9,
1985:48 Svenska kyrkans gudstjänst. Bil. 6,
1985:49 Svenska kyrkans gudstjänst. Bil. 7,
1985:50 Bred datautbildning betänkande
1985:51 Upphovsrätt. 3,
1985:52 Översyn av valutaregleringen slutbetänkande
1985:53 Sverige och den europeiska patentorganisationen betänkande
1985:54 Översyn av arbetsskadeförsäkringen betänkande
1985:55 Musiken i Svenska kyrkan framtida organisation och utbildning : betänkande
1985:56 Sveriges musikråd 1betänkande.
1985:57 Tillträde till högskolan betänkande
1985:58 Ny strålskyddslag betänkande
1985:59 Prov för urval till högskolan rapport
1985:60 Statens förvaltningsfond slutbetänkande
1985:61 Skatteutjämningssystemet betänkande
1985:62 Inriktningen av polisverksamheten slutbetänkande
1985:63 Tjänstepension - tryggande och beskattning slutbetänkande

1986

1986:1 Översyn av rättegångsbalken 2,delbetänkande.
1986:2 En treårig yrkesutbildning D. 1,betänkande.
1986:3 En treårig yrkesutbildning D. 2,betänkande.
1986:4 Bostadskommitténs slutbetänkande.
1986:5 Bostadskommitténs slutbetänkande. D. 1
1986:6 Bostadskommitténs slutbetänkande. D. 2
1986:7 Militära skyddsområden betänkande
1986:8 Soliditet och skälighet i försäkringsverksamheten delbetänkande
1986:9 Ny lönegarantilag betänkande
1986:10 Enklare skolförfattningar D. 1,betänkande.
1986:11 Enklare skolförfattningar D. 2,betänkande.
1986:12 Datorer, sårbarhet, säkerhet en slutrapport från SÅRB
1986:13 Påföljd för brott 1,[om straffskalor, påföljdsval, straffmätning och villkorlig frigivning m m].
1986:14 Påföljd för brott 2,[om straffskalor, påföljdsval, straffmätning och villkorlig frigivning m m].
1986:15 Påföljd för brott 3,[om straffskalor, påföljdsval, straffmätning och villkorlig frigivning m m]. Bilagor
1986:16 Vägar till effektivare energianvändning betänkande
1986:17 Framtid i samverkan D. 11982 års kyrkokommittés slutförslag till lokal och regional organisation i Svenska kyrkan.
1986:18 Framtid i samverkan D. 21982 års kyrkokommittés slutförslag till lokal och regional organisation i Svenska kyrkan.
1986:19 Aktuella socialtjänstfrågor delbetänkande från Socialberedningen
1986:20 Barns behov och föräldrars rätt socialtjänstens arbete med utsatta familjer : betänkande
1986:21 Barns behov och föräldrars rätt socialtjänstens arbete med utsatta familjer.
1986:22 Riksbanken och Riksgäldskontoret förslag till ny riksbankslag och ändrat huvudmannaskap för Riksgäldskontoret : slutbetänkande
1986:23 Aktiers röstvärde betänkande
1986:24 Integritetsskyddet i informationssamhället 1,delbetänkande.
1986:25 Kontroll av livsmedel slutbetänkande från Livsmedelskontrollutredningen
1986:26 Åklagarväsendets lokala organisation m. m. betänkande
1986:27 Folkets främsta företrädare tre undersökningar av riksdagsledamöternas arbete i och utanför riksdagen : rapporter till Folkstyrelsekommittén
1986:28 Folkstyrelsen under krig och krigsfara delbetänkande från Folkstyrelsekommittén
1986:29 Fastighetsbildning 4,delbetänkande.
1986:30 Vapenfriutbildningen i framtiden betänkande
1986:31 EFU 87 förslag till program för forskning och utveckling inom energiområdet : betänkande från Energiforskningsutredningen (I 1985:01)
1986:32 EFU 87 förslag till program för forskning och utveckling inom energiområdet. Bilagedel
1986:33 Att studera framtiden D. 1betänkande.
1986:34 Att studera framtiden D. 2,betänkande. Bilagedel
1986:35 Handel med teknisk sprit m. m. slutbetänkande från Alkoholhandelsutredningen
1986:36 Samernas folkrättsliga ställning delbetänkande
1986:37 Reavinst, aktier och obligationer slutbetänkande
1986:38 Förvärv av nya småhus delbetänkande
1986:39 Skatteutredningar slutbetänkande
1986:40 Utgiftsskatt teknik och effekter : betänkande [samt bilaga 1 och 2]
1986:42 Bränsle- och drivmedelsberedskapen under kriser och i krig betänkande
1986:43 Befrielse från värnpliktstjänstgöring betänkande
1986:44 Staketmetod för beskattning av handelsbolag delbetänkande
1986:45 Bibeln tillägg till Gamla testamentet : de apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna
1986:46 Integritetsskyddet i informationssamhället 2,delbetänkande.
1986:47 Deltidspension översyn med förslag till ändringar i delpensioneringen : delbetänkande
1986:48 Rättssäkerheten vid direktavvisningar slutbetänkande
1986:49 Målsägandebiträde slutbetänkande
1986:50 God man och förvaltare delbetänkande
1986:51 Alkoholer som motorbränsle slutbetänkande från Motoralkoholkommittén
1986:52 Friköp vid historiskt arrende betänkande
1986:53 Ny minerallagstiftning betänkande
1986:54 Ny minerallagstiftning betänkande. Bilagedel
1986:55 Försäkringsmäklare i Sverige delbetänkande
1986:56 Personförsäkringslag delbetänkande

1987

1987:1 Otillbörlig efterbildning betänkande
1987:2 Dödsboägande och samägande av jordbruksfastighet m.m. betänkande
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 25,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 22,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 3,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 12,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 13,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 1,
1987:3 Sveriges arbetskraft prognos till år 2000 = [The Swedish labour force] : [projection to the year 2000]
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 20,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 4,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 15,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 14,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 24,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 23,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 26,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 16,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 17,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 21,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 19,
1987:3 Den framtida befolkningen prognos för åren 1986-2025 = [The future population] : [projection for the years 1986-2025]
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 18,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 5,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 7,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 10,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 11,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 6,
1987:3 Långtidsutredningen 1987
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 9,
1987:3 Långtidsutredningen 1987. Bil. 8,
1987:4 Kyrkoförfattningar. 2,D. 1
1987:5 Kyrkoförfattningar. 2,D. 2
1987:6 Folkstyrelsens villkor betänkande
1987:7 Barnets rätt. 3,
1987:8 Försvarsindustrins utlandsverksamhet betänkande
1987:9 Det svenska totalförsvaret inför 90-talet slutbetänkande
1987:10 Indrivningslag m.m. betänkande
1987:11 Skydd för det väntade barnet 1,delbetänkande.
1987:12 Legitimation för vissa kiropraktorer delbetänkande
1987:13 Översyn av rättegångsbalken 3,delbetänkande.
1987:14 Juristkommissionens rapport om händelserna efter mordet på statsminister Olof Palme. D. 1,
1987:15 Miljöskadefond betänkande
1987:16 Begravningslag betänkande
1987:17 Franchising betänkande
1987:18 Internationella familjerättsfrågor slutbetänkande
1987:19 Varannan damernas slutbetänkande från Utredningen om kvinnorepresentation
1987:20 Läkemedel och hälsa betänkande
1987:21 Äldreomsorg i utveckling slutbetänkande
1987:22 Missbrukarna, socialtjänsten, tvånget betänkande
1987:23 Medicinteknisk säkerhet betänkande
1987:24 Produktsäkerhetslag förslag
1987:25 Ökat kommunalt väghållningsansvar och nya finansieringsmöjligheter en översyn av statlig, kommunal och enskild väghållning i tätorter : betänkande
1987:26 Ökat kommunalt väghållningsansvar och nya finansieringsmöjligheter Bil.,en översyn av statlig, kommunal och enskild väghållning i tätorter.
1987:27 Skeppslega till utlänning tillstånd, dispenser, flaggskifte : betänkande
1987:28 Bistånd för bättre miljö i u-land förslag om ett miljömål i utvecklingsbiståndet : översyn av de biståndspolitiska målen : betänkande
1987:29 Stöd till näringslivet
1987:30 Fel i fastighet delbetänkande
1987:31 Integritetsskyddet i informationssamhället 4,delbetänkande.
1987:32 För en bättre miljö betänkande
1987:33 Ju mer vi är tillsammans [D. 1],betänkande.
1987:34 Ju mer vi är tillsammans D. 2,betänkande.
1987:35 Ju mer vi är tillsammans D. 3,betänkande.
1987:36 För en bättre miljö Bil. 2,betänkande.
1987:37 Stödet till barn- och ungdomsföreningar betänkande
1987:38 Arkiv för individ och miljö betänkande från Utredningen angående intensivdataområden och individbaserade urvalsserier inom arkivväsendet, U 1986:02
1987:39 Studiemedel betänkande från Studiemedelskommittén
1987:40 Datorisering av tullens export- och importrutiner förstudie : delbetänkande
1987:41 Fasta Öresundsförbindelser
1987:42 Miljökonsekvenser av fasta Öresundsförbindelser
1987:43 Snabbare körkortsingripanden m.m. betänkande
1987:44 Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet Bil. 11,betänkande.
1987:44 Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet Bil. 6,betänkande.
1987:44 Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet Bil. 4,betänkande.
1987:44 Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet Bil. 7,betänkande.
1987:44 Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet Bil. 5,betänkande.
1987:44 Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet Bil. 1,betänkande.
1987:44 Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet Bil. 10,betänkande.
1987:44 Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet Bil. 2,betänkande.
1987:44 Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet Bil. 12,betänkande.
1987:44 Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet Bil. 8,betänkande.
1987:44 Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet Bil. 9,betänkande.
1987:44 Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet Bil. 3,betänkande.
1987:44 Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet betänkande
1987:45 Översyn av mervärdeskatten D. 11,betänkande.
1987:46 Översyn av rättegångsbalken 4,delbetänkande.
1987:47 Skäliga lokalhyror och trygghet i besittningen betänkande
1987:48 Ett nytt plan- och bostadsverk betänkande
1987:49 Sverigeinformationen och vissa publikationer betänkande
1987:50 Högskolans journalistutbildning [betänkande]
1987:51 Ljud och bild för eftervärlden betänkande
1987:52 Folkrörelsernas lotterier och spel betänkande
1987:53 Kompetensutvecklingen efter läkarexamen betänkande
1987:54 Kompetensutvecklingen efter läkarexamen Huvudbil.,betänkande.
1987:55 Efterlevandepension reformering av den allmänna försäkringens efterlevandeförmåner : delbetänkande
1987:56 Ekonomiskt stöd till arbetslösa översyn av vissa villkor : betänkande
1987:57 Sverigebilder 17 svenskar ser på Sverige : betänkande
1987:58 Försäkringsväsendet i framtiden slutbetänkande från Försäkringsverksamhetskommittén
1987:59 Ansvarsgenombrott m.m. betänkande [med förslag till ändringar i aktiebolagslagen]
1987:60 Informationsförsörjning för vetenskap och teknik betänkande från Organisationskommittén för informationsförsörjning
1987:61 Knivförbud delbetänkande
1987:62 Ny arvs- och gåvoskattelag slutbetänkande
1987:63 Vidaresändning av satellitprogram i kabelnät delbetänkande
1987:64 Dammsäkerhet och skydd mot översvämningar betänkande
1987:65 Statistik och prognoser på energiområdet slutbetänkande från Utredningen om el och inhemska bränslen
1987:66 Arbetsmiljö och sekretess betänkande
1987:67 Finsk-svenska utbildningsrådet riktlinjer och aktuell verksamhet : delbetänkande från Finsk-svenska utbildningsrådet = [Suomalais-ruotsalainen koulutusneuvosto] : [tausta, toiminta ja tavoitteet] : [Suomalais-ruotsalaisen koulutusneuvoston mietintö]
1987:68 Elhushållning på 1990-talet betänkande
1987:69 Elhushållning på 1990-talet betänkande. Bilaga
1987:70 Idrottens forskning och högre utbildning betänkande
1987:71 Förslag till ny yttre organisation för Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm (QZ) betänkande från QZ-utredningen
1987:72 Juristkommissionens rapport om händelserna efter mordet på statsminister Olof Palme. D. 2,
1987:73 Internationella förmynderskapsfrågor betänkande
1987:74 Optisk-elektronisk övervakning betänkande
1987:75 Översyn av betalningssäkringslagen betänkande

1988

1988:1 Översyn av utlänningslagen betänkande
1988:2 Kortare väntan betänkande
1988:3 Arbetsolycka - "olycka" eller arbetsmiljöbrott? betänkande
1988:4 Kunskapsöverföring genom företagsutveckling betänkande
1988:6 Provning och kontroll i internationell samverkan betänkande
1988:7 Frihet från ansvar om legalitetsprincipen och om allmänna grunder för ansvarsfrihet : slutbetänkande
1988:8 En ny skyddslag betänkande
1988:9 Sverigeinformation och kultursamarbete betänkande
1988:10 Rätt adress betänkande
1988:11 Öppenhet och minne arkivens roll i samhället : betänkande
1988:12 Civil personal i försvaret betänkande
1988:13 Handel med optioner och terminer betänkande
1988:14 Översyn av bostadsrättslagen m. m. betänkande
1988:15 Medborgarkommissionens rapport om svensk vapenexport
1988:16 SÄPO Säkerhetspolisens inriktning och organisation : delbetänkande
1988:17 Reklamskatt betänkande
1988:18 Rapport
1988:19 U-lands- och biståndsinformation betänkande
1988:20 En förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet betänkande från Beredningen om ansvarsfördelning och styrning på skolområdet
1988:21 Ny taxeringslag - reformerad skatteprocess D. 1,slutbetänkande.
1988:22 Ny taxeringslag - reformerad skatteprocess D. 2,slutbetänkande.
1988:23 SIIESTA ett internationellt institut för värdering av miljöriktig teknik : betänkande
1988:24 Lotteri i radio och TV betänkande
1988:25 Förnyelse och utveckling en rapport om ökad samverkan mellan stat och kommun : delbetänkande
1988:26 Frikommunförsöket en rapport om försöksverksamheten med ökad kommunal självstyrelse : [delbetänkande]
1988:27 Lönegarantin och förmånsrättsordningen om lönegarantins betydelse för det ökade antalet företagskonkurser : slutbetänkande
1988:28 Videovåld 2,en rapport från Våldsskildringsutredningen.
1988:29 Förnyelse av kreditmarknaden slutbetänkande. Bilaga
1988:29 Förnyelse av kreditmarknaden D. 1slutbetänkande.
1988:29 Förnyelse av kreditmarknaden D. 2slutbetänkande.
1988:30 Arbetsdomstolen betänkande
1988:31 Upphovsrätt. 4,
1988:32 Läge för vindkraft betänkande
1988:33 Släpp kopiorna fria betänkande
1988:34 Dalälven en miljösatsning : rapport från Dalälvsdelegationen
1988:35 Offentlig lönestatistik behov och produktionsformer : delbetänkande från 1987 års lönekommitté
1988:36 Effektiv statlig lokalförsörjning förslag om ändrade verksamhets- och organisationsformer : betänkande
1988:37 Statens ansvar för spridning och visning av värdefull film betänkande
1988:38 Ägande och inflytande i svenskt näringsliv Bil. 12,huvudbetänkande.
1988:38 Ägande och inflytande i svenskt näringsliv Bil. 7,huvudbetänkande.
1988:38 Ägande och inflytande i svenskt näringsliv Bil. 8,huvudbetänkande.
1988:38 Ägande och inflytande i svenskt näringsliv Bil. 9-11,huvudbetänkande.
1988:38 Ägande och inflytande i svenskt näringsliv huvudbetänkande
1988:38 Ägande och inflytande i svenskt näringsliv Bil. 5,huvudbetänkande.
1988:38 Ägande och inflytande i svenskt näringsliv Bil. 1,huvudbetänkande.
1988:38 Ägande och inflytande i svenskt näringsliv Bil. 6,huvudbetänkande.
1988:38 Ägande och inflytande i svenskt näringsliv Bil. 4,huvudbetänkande.
1988:38 Ägande och inflytande i svenskt näringsliv Bil. 2-3,huvudbetänkande.
1988:39 Mål och resultat nya principer för det statliga stödet till föreningslivet : betänkande
1988:40 Föräldrar som förmyndare betänkande
1988:41 Tidig och samordnad rehabilitering samverkansmetoder och rehabiliteringsinriktad ersättning m. m. : betänkande
1988:42 Statens roll vid finansiering av export betänkande
1988:43 Folk- och bostadsräkningar i framtiden delbetänkande
1988:44 Kontroll av kemiska produkter och varor betänkande
1988:45 Vissa internationella skattefrågor betänkande
1988:46 Tillfällig handel betänkande
1988:47 Kommunalt stöd till de politiska partierna delbetänkande
1988:48 Reformerat presstöd betänkande
1988:49 Arbetsmarknadsstriden 3,en kartläggning av arbetsmarknadskonflikter i det moderna samhället.
1988:50 Arbetsmarknadsstriden 4en kartläggning av arbetsmarknadskonflikter i det moderna samhället.
1988:51 Ut med musiken slutrapport från Centrala musikkommittén om musiklivets regionalisering
1988:52 Att följa medieutvecklingen.
1988:53 Domarbanan utbildning och meritvärdering : betänkande
1988:54 Om semester betänkande från 1986 års semesterkommitté
1988:55 Hushållens skuldsättning betänkande
1988:56 Export av farliga varor betänkande
1988:57 Pensionssystemets stabilitet [en samhällsekonomisk analys av värdesäkring och långsiktig stabilitet i det svenska pensionssystemet] : rapport till Pensionsberedningen
1988:58 Utrikesförvaltningens inriktning och organisation betänkande
1988:59 Riksgäldskontoret - från Riksdagens verk till Regeringens myndighet delbetänkande från Riksgäldskommittén
1988:60 Tänk ekonomiskt - betala skatten i tid förslag till nytt avgiftssystem : betänkande
1988:61 Miljömärkning av produkter betänkande
1988:62 Storstadstrafik. 1,
1988:63 Kommission och dylikt sakrättsliga frågor vid kommission, återtagandeförbehåll, konsignation, legotillverkning och kommissionärsbolag : [slutbetänkande]
1988:64 Integritetsskyddet i informationssamhället 5,delbetänkande.
1988:65 Pensionärerna - inflytande och medbestämmande betänkande
1988:66 Köp av byggnad på ofri grund, m.m. slutbetänkande
1988:67 Kommunalt stöd till ungdomsorganisationerna delbetänkande
1988:68 De botaniska trädgårdarnas verksamhet och finansiering betänkande från 1988 års utredning om översyn av de botaniska trädgårdarnas verksamhet och finansiering
1988:69 FoU vid regionala högskolor underlagsmaterial från 1987 års regionalpolitiska kommitté

1989

1989:53A Arbetstid och välfärd betänkande. Bilagedel A
1989:53B Arbetstid och välfärd betänkande. Bilagedel B
1989:1 Rapport
1989:2 Beskattning av fåmansföretag översyn av 1976 års lagstiftning : slutbetänkande
1989:3 Integriteten vid statistikproduktion [slutbetänkande]
1989:4 Fasta Öresundsförbindelser
1989:5 Samordnad länsförvaltning D. 1,betänkande.
1989:6 Samordnad länsförvaltning D. 2,betänkande. Bilagor
1989:7 Vidgad etableringsfrihet för nya medier [delbetänkande]
1989:8 UD:s presstjänst betänkande från Presstjänstutredningen
1989:9 Särskild inkomstskatt för utländska artister m.fl. betänkande
1989:10 Två nya treåriga linjer i gymnasieskolan betänkande från Utredningen om de tvååriga, ej direkt yrkesinriktade linjerna i gymnasieskolan
1989:11 Hushållssparandet i Sverige.
1989:12 Den regionala problembilden underlagsmaterial från 1987 års regionalpolitiska kommitté
1989:13 Mångfald mot enfald D. 1slutrapport från Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet.
1989:14 Mångfald mot enfald D. 2,slutrapport från Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet.
1989:15 Storstadstrafik. 2,
1989:16 Kostnadsutveckling och konkurrens i banksektorn betänkande
1989:17 Risker och skydd för befolkningen betänkande
1989:18 SÄPO Säkerhetspolisens arbetsmetoder : rapport
1989:19 Regionalpolitikens förutsättningar underlagsmaterial från 1987 års regionalpolitiska kommitté
1989:20 Tullregisterlag m.m. delbetänkande
1989:21 Sätt värde på miljön miljöavgifter på svavel och klor : delbetänkande
1989:22 Censurlagen en modernisering av biografförordningen : betänkande
1989:23 Parkeringsköp betänkande
1989:24 Statligt finansiellt stöd? betänkande
1989:25 Rapporter till Finansieringsutredningen delbetänkande
1989:26 Kustbevakningens roll i den framtida sjöövervakningen betänkande
1989:27 Forskning vid de mindre och medelstora högskolorna betänkande
1989:28 Utbildningar för framtidens tandvård betänkande
1989:29 Samarbete kring klinisk utbildning och forskning inför 90-talet betänkande
1989:30 Professorstillsättning en översyn av proceduren vid tillsättning av professorstjänster : betänkande
1989:31 Statens mät- och provstyrelse betänkande
1989:32 Miljöprojekt Göteborg - för ett renare Hisingen rapport från Delegationen för Miljöprojekt Göteborg
1989:33 Reformerad inkomstbeskattning D. 2,betänkande.
1989:33 Reformerad inkomstbeskattning D. 1,betänkande.
1989:33 Reformerad inkomstbeskattning D. 3,betänkande.
1989:33 Reformerad inkomstbeskattning D. 4,betänkande. Bilagor, expertrapporter
1989:34 Reformerad företagsbeskattning D. 2,betänkande.
1989:34 Reformerad företagsbeskattning D. 1,betänkande.
1989:35 Reformerad mervärdeskatt m.m. D. 2,betänkande. Lagtext och bilagor
1989:35 Reformerad mervärdeskatt m.m. D. 1,betänkande.
1989:36 Inflationskorrigerad inkomstbeskattning betänkande
1989:37 Utländska förvärv av svenska företag en studie av utvecklingen : betänkande
1989:38 Det nya skatteförslaget sammanfattning av skatteutredningarnas betänkanden
1989:39 Hjälpmedelsverksamhetens utveckling kartläggning och bedömning : betänkande
1989:40 Datorisering av tullrutinerna slutrapport : slutbetänkande
1989:41 Samerätt och sameting huvudbetänkande
1989:42 Det civila försvaret D. 2,betänkande.
1989:42 Det civila försvaret D. 1betänkande.
1989:43 Storstadstrafik. 3,
1989:44 Översyn av vapenlagstiftningen slutbetänkande
1989:45 Standardiseringens roll i EFTA/EG-samarbetet betänkande
1989:46 Arméns utveckling och försvarets planeringssystem delbetänkande
1989:47 Hjälpmedelsverksamhetens utveckling kartläggning och bedömning. Bilagor
1989:48 Energiforskning för framtiden förslag till statligt program den 1 juli 1990-30 juni 1993 för forskning inom energiområdet m.m. : betänkande
1989:49 Energiforskning för framtiden förslag till statligt program den 1 juli 1990-30 juni 1993 för forskning inom energiområdet m.m. Bilagor
1989:50 Stiftelser för samverkan slutbetänkande
1989:51 Den gravida kvinnan och fostret - två individer om fosterdiagnostik : om sena aborter : slutbetänkande
1989:52 Det statliga energiforskningsprogrammet aktörer inom energisektorn : utredning av insatser inom det statliga energiforskningsprogrammet och kartläggning av forsknings- och utvecklingsaktörer inom energisektorn : utredningen har tagits fram i anslutning till Energiforskningsutredningen - EFU 90
1989:53 Arbetstid och välfärd betänkande
1989:54 Rätt till gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar delbetänkande
1989:55 Fungerande regioner i samspel slutbetänkande
1989:56 Fiskprisregleringen och fiskeriadministrationen betänkande
1989:57 DO och Nämnden mot etnisk diskriminering de tre första åren : en utvärdering
1989:58 Undantagandepensionärernas ekonomi [en kartläggning av de ekonomiska förhållandena för pensionärer som begärt undantagande från ATP] : delbetänkande
1989:59 Nominering av redovisningskonsulter betänkande
1989:60 Alternativmedicin. 1,
1989:61 Alternativmedicin. 2,
1989:62 Alternativmedicin. 3,
1989:63 Alternativmedicin. 4,
1989:64 Kommunalbot betänkande
1989:65 Staten i geografin underlagsmaterial från 1987 års regionalpolitiska kommitté
1989:66 Begreppet krigsmateriel betänkande
1989:67 Levnadsvillkor i storstadsregioner underlagsrapport från Storstadsutredningen
1989:68 Storstadens partier och valdeltagande 1948-1988 underlagsrapport från Storstadsutredningen
1989:69 Storstadsregioner i förändring underlagsrapport från Storstadsutredningen
1989:70 Storstädernas arbetsmarknad underlagsrapport från Storstadsutredningen
1989:71 Ny bostadsfinansiering betänkande
1989:72 Värdepappersmarknaden i framtiden D. 2betänkande.
1989:72 Värdepappersmarknaden i framtiden D. 1betänkande.
1989:73 TV-politiken betänkande
1989:74 Forskningsetisk prövning organisation, information och utbildning : betänkande
1989:75 Etisk granskning av medicinsk forskning de forskningsetiska kommittéernas verksamhet : en underlagsstudie från Forskningsetiska utredningen
1989:76 Att förebygga allergi/överkänslighet åtgärder, information och utbildning, forskning : betänkande
1989:77 Att förebygga allergi/överkänslighet Expertbilaga,åtgärder, information och utbildning, forskning. Expertbilaga,
1989:78 Att förebygga allergi/överkänslighet Statistikbilaga,åtgärder, information och utbildning, forskning. Statistikbilaga,
1989:79 Storstadstrafik. 4,
1989:80 Förenklad handläggning hos HSAN m.m. delbetänkande
1989:81 Ny generalklausul mot skatteflykt betänkande
1989:82 Nedsättning av energiskatter delbetänkande
1989:83 Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken energi och trafik : delbetänkande
1989:84 Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken energi och trafik. Bilagedel
1989:85 Civil personal i försvaret uppgifter och kompetens i freds- och krigsorganisationen : slutbetänkande
1989:86 Samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor betänkande
1989:87 Skördeskadeskydd för trädgårdsnäringen slutbetänkande
1989:88 Skadeförsäkringslag slutbetänkande
1989:89 Översyn av lagen om pliktexemplar betänkande
1989:90 Utvärdering av försöksverksamheten med treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan Rapport 1,betänkande.
1989:91 Statligt förhandlingsarbete betänkande
1989:92 Prospekteringspolitik betänkande
1989:93 Prospekteringspolitik betänkande.
1989:94 Särskild redovisningsmetod för enskild näringsverksamhet betänkande
1989:95 Riksgäldskontoret - en finansförvaltning i staten slutbetänkande
1989:96 Förenklad handläggning av ansökningar om bostadslån m.m. betänkande
1989:97 Vad händer med folkhögskolan? en fakta- och debattbok från Folkhögskolekommittén
1989:98 Transplantation etiska, medicinska och rättsliga aspekter : betänkande
1989:99 Organdonation och transplantation psykologiska aspekter : studier rörande allmänhetens och sjukvårdspersonalens uppfattningar och erfarenheter
1989:100 Adoptionsfrågor slutbetänkande
1989:101 Förtidspension och rörlig pensionsålder betänkande
1989:102 Utlandssamverkan på krigsmaterielområdet betänkande
1989:103 Hypoteksinstituten i framtiden slutbetänkande
1989:104 Terroristlagstiftningen betänkande
1989:105 Prövning av industrilokalisering enligt naturresurslagen betänkande
1989:106 6000 platser och 10000 platser för försök i gymnasieskolan hur, var och varför? : betänkande
1989:107 Svensk utrikeshandel i krislägen betänkande
1989:108 Förtroendevald på 90-talet utmaningar och möjligheter : betänkande
1989:109 Valdeltagandet i storstäderna 1988 underlagsrapport
1989:110 Storstadskriminalitet underlagsrapport
1989:111 Invandrare i storstad underlagsrapport
1989:112 Storstädernas infrastruktur idéer om finansiering och styrning : underlagsrapport
1989:113 Ungdomars kompetens vägar in i framtidens kunskapssamhälle : betänkande
1989:114 Livlina för livslångt lärande bakgrundsanalyser till ett pedagogiskt program för kommunernas uppföljningsverksamhet

1990

1990:1 Företagsförvärv i svenskt näringsliv Bil. 1-5,betänkande från Ägarutredningen.
1990:1 Företagsförvärv i svenskt näringsliv betänkande från Ägarutredningen
1990:2 Överklagningsrätt och ekonomisk behovsprövning inom socialtjänsten delbetänkande
1990:3 En idrottshögskola i Stockholm struktur, organisation och resurser för en självständig högskola på idrottens område : slutbetänkande
1990:4 Transportrådet betänkande
1990:5 Svensk säkerhetspolitik i en föränderlig värld betänkande
1990:6 Förbud mot tjänstehandel med Sydafrika m.m. betänkande
1990:7 Lagstiftning för reklam i svensk TV delbetänkande
1990:8 Samhällsstöd till underhållsbidragsberättigade barn [D. 1-2],betänkande.
1990:9 Kostnader för fastighetsbildning m. m. betänkande
1990:10 Strömgatan 18 Sveriges statsministerbostad : betänkande
1990:11 Vidgad vuxenutbildning för utvecklingsstörda betänkande
1990:12 Meddelarrätt meddelarfrihet i företag och föreningar, m.m. : betänkande
1990:13 Översyn av sjölagen 2,betänkande.
1990:14 Långtidsutredningen 1990.
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 25,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 24,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 26,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 21,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 23,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 22,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 19,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 20,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 18,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 17,
1990:14 Långtidsutredningen 1990
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 14,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 11,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 15,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 16,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 12,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 10,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 8,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 9,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 13,
1990:14 Långtidsutredningen 1990. Bil. 1,
1990:15 Beredskapen mot oljeutsläpp till sjöss betänkande
1990:16 Storstadstrafik. 5,
1990:17 Organisation och arbetsformer inom bilateralt utvecklingsbistånd betänkande
1990:18 Lag om folkbokföringsregister m.m. delbetänkande
1990:19 Handikapp och välfärd? Bilagerapport,en lägesrapport. Bilagerapport,
1990:19 Handikapp och välfärd? en lägesrapport : delbetänkande
1990:20 Välfärd och segregation i storstadsregionerna underlagsrapport
1990:21 Den elintensiva industrin under kärnkraftsavvecklingen betänkande från EL 90
1990:22 Den elintensiva industrin under kärnkraftsavvecklingen betänkande från EL 90. Bilagedel
1990:23 Tomträttsavgäld betänkande
1990:24 Ny kommunallag betänkande
1990:25 Konkurrensen inom livsmedelssektorn delbetänkande
1990:26 Förmånssystemet för värnpliktiga m. fl. betänkande
1990:27 Post & tele
1990:28 Att följa upp kommunal verksamhet en internationell utblick
1990:29 Tobakslag betänkande
1990:30 Översyn av upphovsrättslagstiftningen fotografirättens integration, 2 kap. upphovsrättslagen, särskilda frågor om konstverk : slutbetänkande
1990:31 Perspektiv på arbetsförmedlingen betänkande
1990:32 Staden underlagsrapport
1990:33 Urban challenges [report to the Commission on Metropolitan Problems] : underlagsrapport
1990:34 Stadsregioner i Europa underlagsrapport
1990:35 Storstädernas ekonomi 1982-1996 underlagsrapport
1990:36 Storstadsliv rika möjligheter - hårda villkor : slutbetänkande
1990:37 Författningsreglering av nya importrutiner m.m. delbetänkande
1990:38 Översyn av naturvårdslagen m.m. betänkande
1990:39 Konstnärens villkor betänkande
1990:40 Kärnkraftsavveckling kompetens och sysselsättning : betänkande
1990:41 Tio år med jämställdhetslagen utvärdering och förslag : betänkande
1990:42 Internationellt ungdomsutbyte betänkande
1990:43 Förenklad statistikreglering med förslag till lag om den statliga statistikframställningen : betänkande
1990:44 Demokrati och makt i Sverige Maktutredningens huvudrapport
1990:45 Kapitalavkastningen i bytesbalansen betänkande
1990:46 Särskild skatt i den finansiella sektorn betänkande
1990:47 Beskattning av stipendier delbetänkande
1990:48 Samhällsstöd till underhållsbidragsberättigade barn D. 3,betänkande.
1990:49 Arbete och hälsa betänkande. Bilagedel D
1990:49 Arbete och hälsa betänkande. Bilagedel C
1990:49 Arbete och hälsa betänkande. Bilagedel B
1990:49 Arbete och hälsa betänkande. Bilagedel A
1990:49 Arbete och hälsa betänkande
1990:50 Ny folkbokföringslag [slut]betänkande
1990:51 SÄPO Säkerhetspolisens arbetsmetoder, personalkontroll och meddelarfrihet : slutbetänkande
1990:52 Utbyte av utländska körkort delbetänkande
1990:53 I skuggan av de stora de mindre partiernas villkor i kommunalpolitiken : rapport till 1988 års kommunallagskommitté
1990:54 Arbetslivsforskning inriktning, organisation, finansiering : betänkande
1990:55 Flygplats 2000 de svenska flygplatserna i framtiden : betänkande
1990:56 Skatt på lotterier och spel betänkande
1990:57 Personalutbildning inom totalförsvaret betänkande
1990:58 Konkurrens i inrikesflyget delbetänkande
1990:59 Sätt värde på miljön! miljöavgifter och andra ekonomiska styrmedel : [slut]betänkande
1990:60 Skada av vilt betänkande
1990:61 Skärpt tillsyn huvuddrag i en reformerad datalag : delbetänkande
1990:62 Konkurrensen inom bygg/bosektorn Bil.delbetänkande.
1990:62 Konkurrensen inom bygg/bosektorn delbetänkande
1990:63 Svensk lönestatistik betänkande från 1987 års lönekommitté
1990:64 Årlig revision i statsförvaltningen betänkande
1990:65 Folkhögskolan i framtidsperspektiv betänkande från Folkhögskolekommittén
1990:66 Folkhögskolan i framtidsperspektiv Bil.,betänkande från Folkhögskolekommittén.
1990:67 Återbetalning av mervärdeskatt till utländska företagare delbetänkande
1990:68 Vad kostar ett statsbidrag? betänkande
1990:69 SIPRI 90 om SIPRIs finansiering och arbetsformer : betänkande
1990:70 Lokalt ledd närradio betänkande
1990:71 Sekretess för landskapsinformation betänkande
1990:72 Lokalkontor ett medel för sektorsamordning, förbättrad service och regional utveckling : betänkande
1990:73 Transportstöd betänkande
1990:74 Skuldsaneringslag delbetänkande
1990:75 Utvärdering av försöksverksamheten med treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan Rapport 2,betänkande.
1990:76 Allmän pension huvudbetänkande
1990:77 Allmän pension huvudbetänkande. Bilagor
1990:78 Allmän pension huvudbetänkande.
1990:79 Utlänningsnämnd betänkande
1990:80 Förskola för alla barn 1991 - hur blir det? betänkande
1990:81 Vapenfriprövningens effekter en undersökning av tillståndsärenden 1980-1989 : betänkande
1990:82 Vad kostar begravningar - vem betalar? betänkande
1990:83 Ny budgetproposition betänkande
1990:84 Språkbyte och språkbevarande i ett internationellt perspektiv med särskilt beaktande av situationen för samiskan i Sverige underlagsrapport
1990:85 Översyn av skatten på dryckesförpackningar delbetänkande
1990:86 Finansiering av vägar och järnvägar betänkande
1990:87 Den nya centrala jordbruksmyndigheten slutbetänkande
1990:88 Sveriges internationella miljösamarbete nya mål och nya möjligheter : slutbetänkande
1990:89 En ny värnpliktslag [slut]betänkande
1990:90 Pedagogiska meriter i högskolan förslag till riktlinjer och rekommendationer
1990:91 Samerätt och samiskt språk slutbetänkande
1990:92 Våld och brottsoffer slutbetänkande
1990:93 Miljön i västra Skåne år 2000 i våra händer
1990:94 Miljön i västra Skåne år 2000 i våra händer.
1990:95 Miljön i västra Skåne år 2000 i våra händer.
1990:96 Miljön i västra Skåne år 2000 i våra händer.
1990:97 Miljön i västra Skåne år 2000 i våra händer.
1990:98 Rapportering från den öppna vården basdata för uppföljning : delbetänkande
1990:99 Statistikbehovet inom livsmedelssektorn vissa förslag till förändringar på kort sikt : delbetänkande
1990:100 Avtalsvillkor eller föreskrifter en rättslig översyn av Postens och Televerkets kundvillkor : betänkande
1990:101 Försäkringsföreningar betänkande
1990:102 Rent till 2000 slutbetänkande
1990:103 Turism i Norrbotten att utveckla affärs- och privatresandet i länet : [en rapport från Utredningen om turistnäringen i Norrbottens län (Jo 1988:01)] : betänkande
1990:104 DI en högskola i utveckling : betänkande
1990:105 Studenten och tvångsanslutningen vad händer om obligatoriet försvinner? : betänkande
1990:106 Prisinformation till konsumenter delbetänkande
1990:107 Den kommunala självkostnadsprincipens gränser delbetänkande
1990:108 5 rapporter från 1988 års försvarskommitté arbetsgruppsrapporter från 1988 års försvarskommitté om försvarsindustri, personal- och värnpliktsfrågor, priskompensation, sjukvården i kris och krig, nedrustning
1990:109 Författningsförslag med anledning av ny folkbokföringsorganisation m.m. betänkande

1991

1991:106B Domstolarna inför 2000-talet D. B,arbetsuppgifter och förfaranderegler. Lagtext, specialmotivering och bilagor
1991:106A Domstolarna inför 2000-talet D. Aarbetsuppgifter och förfaranderegler.
1991:1 Flykting- och immigrationspolitiken betänkande
1991:2 Finansiell tillsyn betänkande
1991:3 Statens roll vid främjande av export betänkande
1991:4 Miljölagstiftningen i framtiden principbetänkande
1991:5 Miljölagstiftningen i framtiden Bil. 2,principbetänkande.
1991:6 Utvärdering av SBU - Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik slutbetänkande
1991:7 Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och galoppsporten betänkande
1991:8 Beskattning av kraftföretag slutbetänkande
1991:9 Lokala sjukförsäkringsregister delbetänkande
1991:10 Affärstiderna betänkande
1991:11 Affärstiderna betänkande. Bilagedel
1991:12 Ungdom och makt [om ungdomars delaktighet, inflytande och jämlikhet på 1990-talet] : delbetänkande
1991:13 Spelreglerna på arbetsmarknaden rapport
1991:14 Den regionala bil- och körkortsadministrationen betänkande
1991:15 INFHOS 1,arbetsrapporter från Utredningen om informationsstrukturen för hälso- och sjukvården.
1991:16 INFHOS 2,arbetsrapporter från Utredningen om informationsstrukturen för hälso- och sjukvården.
1991:17 INFHOS 3,arbetsrapporter från Utredningen om informationsstrukturen för hälso- och sjukvården.
1991:18 Informationsstruktur för hälso- och sjukvården en utvecklingsprocess : betänkande
1991:19 Storstadens trafiksystem överenskommelser om trafik och miljö i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionerna : betänkande
1991:20 Kapitalkostnader inom försvaret nya former för finansiell styrning : betänkande
1991:21 Personregistrering inom arbetslivs-, forsknings- och massmedieområdena, m.m. delbetänkande
1991:22 Översyn av lagstiftningen om träfiberråvara betänkande
1991:23 Ett nytt BFR byggforskningen på 90-talet : betänkande
1991:24 Visst går det an! D. 3,betänkande.
1991:24 Visst går det an! D. 2,betänkande.
1991:24 Visst går det an! D. 1,betänkande.
1991:25 Frikommunförsöket erfarenheter av försöken med en friare nämndorganisation : delbetänkande
1991:26 Kommunala entreprenader vad är möjligt? : en analys av rättsläget och det statliga regelverkets roll : rapport till Konkurrenskommittén
1991:27 Kapitalavkastningen i bytesbalansen tre expertrapporter : bakgrundsmaterial till KARIB
1991:28 Konkurrensen i Sverige D. 2en kartläggning av konkurrensförhållandena i 61 branscher.
1991:28 Konkurrensen i Sverige D. 1en kartläggning av konkurrensförhållandena i 61 branscher.
1991:29 Periodiska hälsoundersökningar i vissa statliga, kommunala och landstingskommunala anställningar ett delbetänkande
1991:30 Särskolan en primärkommunal skola : betänkande
1991:31 Statens arkivdepåer en utvecklingsplan till år 2000 : betänkande
1991:32 Naturvårdsverkets uppgifter och organisation betänkande
1991:33 Branden på Sally Albatross den 9-12 januari 1990 utredningsrapport
1991:34 HIV-smittade ersättning för ideell skada : delbetänkande
1991:35 Några frågor i anslutning till en arbetsgivarperiod inom sjukpenningförsäkringen betänkande
1991:36 Ny kunskap och förnyelse slutbetänkande
1991:37 Räkna med miljön! förslag till natur- och miljöräkenskaper : betänkande
1991:38 Räkna med miljön! förslag till natur- och miljöräkenskaper. Bilagedel
1991:39 Säkrare förare slutbetänkande
1991:40 Marknadsanpassade service- och stabsfunktioner ny organisation av stödet till myndigheter och regeringskansli : betänkande
1991:41 Marknadsanpassade service- och stabsfunktioner ny organisation av stödet till myndigheter och regeringskansli. Bilagedel
1991:42 Aborterade foster, m.m. betänkande
1991:43 Den framtida länsbostadsnämnden betänkande
1991:44 Examination som kvalitetskontroll i högskolan
1991:45 Påföljdsfrågor frigivning från anstalt, m.m. : betänkande
1991:46 Handikapp, välfärd, rättvisa betänkande
1991:47 På väg exempel på förändringsarbeten inom verksamheter för psykiskt störda : [del]betänkande
1991:48 Bistånd genom internationella organisationer betänkande
1991:50 Bistånd genom internationella organisationer Annex 2,betänkande.
1991:51 Bistånd genom internationella organisationer Annex 3,betänkande.
1991:52 Alkoholbeskattningen slutbetänkande
1991:53 Forskning och teknik för flyget granskning av verksamheten vid Flygtekniska försöksanstalten : betänkande
1991:54 Skola - skolbarnsomsorg, en helhet slutbetänkande
1991:55 Sveriges nationalrapport till UNCED 1992 FNs konferens om miljö och utveckling : rapport från Nationalkommittén för 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling
1991:56 Kompetensutveckling en utmaning : delbetänkande
1991:57 Arbetslöshetsförsäkringen - finansieringssystemet betänkande
1991:58 Ett nytt turistråd betänkande
1991:59 Konkurrens för ökad välfärd D. 2huvudbetänkande.
1991:59 Konkurrens för ökad välfärd huvudbetänkande. Bilagor
1991:59 Konkurrens för ökad välfärd D. 1huvudbetänkande.
1991:60 Olika men ändå lika om invandrarungdomar i det mångkulturella Sverige : betänkande
1991:61 Statens bostadskreditnämnd organisation och dimensionering : slutbetänkande
1991:62 Vissa särskilda frågor beträffande integritetsskyddet på ADB-området delbetänkande
1991:63 Tillsynen över hälso- och sjukvården slutbetänkande
1991:64 Att förvalta kulturmiljöer en rapport från Utredningen om förvaltningen av vissa kulturmiljöer - [(U 1988:14)]
1991:65 Ett samordnat vuxenstudiestöd slutbetänkande
1991:66 Hemslöjd i samverkan betänkande
1991:67 Samhall i går, i dag, i morgon betänkande
1991:68 Frikommunförsöket erfarenheter av försöksverksamheten med avsteg från statlig reglering m.m. : slutbetänkande
1991:69 Frikommunförsöket erfarenheter av försöksverksamheten med avsteg från statlig reglering m.m. Särskild bilaga
1991:70 Ombudsman för barn och ungdom slutbetänkande
1991:71 Teaterns kostnadsutveckling 1975-1990 med särskilda studier av Operan, Dramaten och Riksteatern betänkande
1991:72 En kreativ studiemiljö högskolebiblioteket som pedagogisk resurs : förslag till synpunkter från Högskoleutredningens arbetsgrupp för högskolans biblioteksfunktioner
1991:73 Vänersjöfarten betänkande
1991:74 Krediter för utveckling betänkande
1991:75 Organiserad rasism delbetänkande
1991:76 Miljön och förpackningarna slutbetänkande
1991:77 Miljön och förpackningarna Bilagedel,slutbetänkande. Bilagedel,
1991:78 Krav på förändring synpunkter från psykiskt störda och anhöriga : delbetänkande
1991:79 Det framtida trafiksäkerhetsarbetet slutbetänkande
1991:80 Kommunalt partistöd betänkande
1991:81 Fastighetsleasing sale and lease back : delbetänkande
1991:82 Drivkrafter för produktivitet och välstånd Produktivitetsdelegationens betänkande
1991:83 FoU för industriell utveckling svensk kollektivforskning 1991 : betänkande
1991:84 Smuggling och tullbedrägeri betänkande
1991:85 Historiska arrenden förslag till friköpslag : delbetänkande
1991:86 Ny hyreslag delbetänkande
1991:87 Yrkesofficerarnas pensionsålder och åldersstruktur betänkande
1991:88 Stöd och samordning kring psykiskt störda ett kunskapsunderlag : delbetänkande
1991:89 Försäkringsrörelse i förändring 1delbetänkande.
1991:90 Konkurrensneutral energibeskattning betänkande
1991:91 Forskning och utveckling för totalförsvaret kartläggning och probleminventering : delbetänkande
1991:92 Rätt till bostad om psykiskt stördas boende : delbetänkande
1991:93 El från biobränslen det industriella utvecklingsarbetet : delbetänkande
1991:94 ELSU 91 förslag till omfattning, organisation och finansiering av det svenska elsäkerhetsarbetet : betänkande
1991:95 Översyn av lagstiftningen på kärnenergiområdet betänkande
1991:96 Lantmäteriutbildningar i Luleå och Lund delbetänkande
1991:97 En väg till delaktighet och inflytande tolk för döva, dövblinda, vuxendöva, hörselskadade och talskadade : delbetänkande
1991:98 Kommunal ekonomi i samhällsekonomisk balans statsbidrag för ökat handlingsutrymme och nya samarbetsformer : betänkande
1991:98 Kommunal ekonomi i samhällsekonomisk balans Bil. 3,statsbidrag för ökat handlingsutrymme och nya samarbetsformer.
1991:98 Kommunal ekonomi i samhällsekonomisk balans Bil. 2,statsbidrag för ökat handlingsutrymme och nya samarbetsformer.
1991:99 Statistiken inom livsmedelssektorn förslag till förändringar : betänkande
1991:100 Neutral företagsbeskattning betänkande
1991:101 Landskap, näring, kunskap D. 2,[betänkande].
1991:101 Landskap, näring, kunskap D. 1,[betänkande].
1991:101 Landskap, näring, kunskap D. 3,[betänkande].
1991:101 Landskap, näring, kunskap D. 4,[betänkande].
1991:101 Landskap, näring, kunskap D. 5,[betänkande].
1991:102 Svenska kyrkans medlemmar och kyrka-statfrågan en intervjuundersökning : betänkande
1991:103 En ny sjömanslagstiftning betänkande
1991:104 Konkurrensen inom den kommunala sektorn delbetänkande
1991:105 Filmproduktion och filmkulturell verksamhet i Sverige slutbetänkande
1991:107 Lag om radiokommunikation, m.m. betänkande
1991:108 Tekniskt utrymme för reklamfinansierad radio delbetänkande
1991:109 Semesterlöneförsäkring för små företag delbetänkande
1991:110 Effektiva avgifter resursstyrning och finansiering : slutbetänkande
1991:111 Effektiva avgifter Bil.,resursstyrning och finansiering.
1991:112 Försvarsmaktens ledning delbetänkande

1992

1992:61A Ett reformerat åklagarväsende D. Abetänkande.
1992:61B Ett reformerat åklagarväsende D. Bbetänkande.
1992:1 Frihet, ansvar, kompetens grundutbildningens villkor i högskolan : betänkande
1992:2 Regler för risker ett seminarium om varför vi tillåter mer föroreningar inne än ute : rapport från Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)
1992:3 Psykiskt stördas situation i kommunerna en probleminventering ur socialtjänstens perspektiv : rapport från Psykiatriutredningen
1992:4 Psykiatrin i Norden ett jämförande perspektiv : delbetänkande
1992:5 Koncession för försäkringssammanslutningar betänkande
1992:6 Ny mervärdesskattelag D. 2,slutbetänkande. Författningstext och bilagor
1992:6 Ny mervärdesskattelag D. 1,slutbetänkande.
1992:7 Kompetensutveckling en nationell strategi : slutbetänkande
1992:8 Fastighetstaxering m.m. - bostadsrätter betänkande
1992:9 Ekonomi och rätt i kyrkan slutbetänkande
1992:10 Ett nytt bolag för rundradiosändningar betänkande
1992:11 Fastighetsskatt betänkande
1992:12 Konstnärlig högskoleutbildning betänkande
1992:13 Bundna aktier delbetänkande
1992:14 Mindre kadmium i handelsgödsel betänkande
1992:15 Ledning och ledarskap i högskolan några perspektiv och möjligheter
1992:16 Kroppen efter döden slutbetänkande
1992:17 Den sista undersökningen obduktionen i ett psykologiskt perspektiv : studier rörande allmänhetens, de anhörigas och vårdpersonalens inställning
1992:18 Tvångsvård i socialtjänsten ansvar och innehåll : betänkande
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 19,[LU 92].
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 3,[LU 92].
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 9,[LU 92].
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 7,[LU 92].
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 18,[LU 92].
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 15,[LU 92].
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 12,[LU 92].
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 16,[LU 92].
1992:19 Sveriges framtida befolkning prognos för åren 1991-2025 = [The future population of Sweden] : [projection for the years 1991-2025] Bilagedel 4
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 1,[LU 92].
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 14,[LU 92].
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 5,[LU 92].
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 10,[LU 92].
1992:19 Långtidsutredningen 1992 [LU 92]
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 11,[LU 92].
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 8,[LU 92].
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 6,[LU 92].
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 13,[LU 92].
1992:19 Långtidsutredningen 1992 Bil. 2,[LU 92].
1992:20 Statens hundskola ombildning från myndighet till aktiebolag : betänkande
1992:21 Bostadsstöd till pensionärer betänkande
1992:22 EES-anpassning av kreditupplysningslagen delbetänkande
1992:23 Kontrollfrågor i tulldatoriseringen m.m. slutbetänkande
1992:24 Avreglerad bostadsmarknad. [D. 1],
1992:25 Utvärdering av försöksverksamheten med treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan betänkande.
1992:26 Rätten till folkpension kvalifikationsregler i internationella förhållanden : delbetänkande
1992:27 Årsarbetstid ny lag om arbetstid och semester för produktivitet och valfrihet : betänkande
1992:28 Kartläggning av kasinospel enligt internationella regler : betänkande
1992:29 Smittskyddsinstitutet ny organisation för Sveriges nationella smittskyddsfunktioner : betänkande
1992:30 Kreditförsäkring några aktuella problem : betänkande
1992:31 Lagstiftning om satellitsändningar av TV-program delbetänkande
1992:32 Nya Inlandsbanan betänkande
1992:33 Kasinospelsverksamhet i folkrörelsernas tjänst? delrapport
1992:34 Fastighetsdatasystemets datorstruktur betänkande
1992:35 Kart- och mätningsutbildningar i nya skolformer slutbetänkande
1992:36 Radio och TV i ett betänkande
1992:37 Psykiatrin och dess patienter levnadsförhållanden, vårdens innehåll och utveckling : delbetänkande
1992:38 Fristående skolor bidrag och elevavgifter : betänkande
1992:39 Begreppet arbetsskada delbetänkande
1992:40 Risk- och skadehantering i statlig verksamhet slutbetänkande
1992:41 Angående vattenskotrar delrapport från Utredningen om åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m.
1992:42 Kretslopp basen för hållbar stadsutveckling : rapport från Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)
1992:43 Ecocycles the basis of sustainable urban development : a report from the Environmental Advisory Council (Jo 1968:A)
1992:44 Resurser för högskolans grundutbildning betänkande
1992:45 Miljöfarligt avfall ansvar och riktlinjer : betänkande
1992:46 Livskvalitet för psykiskt långtidssjuka forskning kring service, stöd och vård : delbetänkande
1992:47 Avreglerad bostadsmarknad. D. 2,
1992:48 Effektivare statistikstyrning den statliga statistikens finansiering och samordning : betänkande
1992:49 EES-anpassning av marknadsföringslagstiftningen delbetänkande
1992:50 Avgifter och högkostnadsskydd inom äldre- och handikappomsorgen betänkande
1992:51 Översyn av sjöpolisen betänkande
1992:52 Ett samhälle för alla slutbetänkande
1992:53 Skatt på dieselolja betänkande
1992:54 Mer för mindre nya styrformer för barn- och ungdomspolitiken : betänkande från Utredningen om översyn av statens insatser inom barn- och ungdomsområdet, STUNS-kommittén
1992:55 Råd för forskning om transporter och kommunikation betänkande. Bilagor
1992:55 Råd för forskning om transporter och kommunikation betänkande
1992:56 Färjor och farleder
1992:57 Beskattning av vissa naturaförmåner m.m. delbetänkande
1992:58 Miljöskulden en rapport om hur miljöskulden utvecklas om vi ingenting gör
1992:59 "Läraruppdraget" prövning av principen för ett kunskapsrelaterat betygssystem
1992:60 Enklare regler för statsanställda [huvud]betänkande
1992:61 Ett reformerat åklagarväsende: betänkande D. A
1992:61 Ett reformerat åklagarväsende: betänkande D. B
1992:62 Forskning och utveckling för totalförsvaret förslag till åtgärder : slutbetänkande
1992:63 Regionala roller en perspektivstudie : betänkande
1992:64 Regionala roller Bil. 1,en perspektivstudie.
1992:65 Regionala roller Bil. 2,en perspektivstudie.
1992:66 Västsverige region i utveckling : betänkande
1992:67 Fortsatt reformering av företagsbeskattningen. D. 1,
1992:68 Långsiktig miljöforskning betänkande
1992:69 Meningsfull vistelse på asylförläggning betänkande
1992:70 Telelag betänkande
1992:71 Bostadsförmedling i nya former betänkande
1992:72 Det kommunala medlemskapet delbetänkande
1992:73 Välfärd och valfrihet service, stöd och vård för psykiskt störda : slutbetänkande
1992:74 Prova privat provning & mätteknik inom SP & SMP i Europaperspektiv : betänkande
1992:75 Ekonomisk politik under kriser och i krig betänkande
1992:76 Skogspolitiken inför 2000-talet huvudbetänkande. Bilagor II
1992:76 Skogspolitiken inför 2000-talet huvudbetänkande. Bilagor I
1992:76 Skogspolitiken inför 2000-talet huvudbetänkande
1992:77 Psykiskt störda i socialförsäkringen ett kunskapsunderlag : delbetänkande
1992:78 Utredningen om vissa internationella insolvensfrågor betänkande
1992:79 Statens fastigheter och lokaler ny organisation : betänkande
1992:80 Kriminologisk och kriminalpolitisk forskning betänkande
1992:81 Trafikpolisen mer än dubbelt bättre [polisens trafikövervakning reformeras] : betänkande
1992:82 Genteknik en utmaning : betänkande
1992:83 Aktiebolagslagen och EG [en anpassning av den svenska lagen till EG:s bolagsdirektiv 1, 2, 3 och 12] : delbetänkande
1992:84 Ersättning för kränkning genom brott delbetänkande
1992:85 Förvaltning av försvarsfastigheter delbetänkande
1992:86 Ett nytt betygssystem slutbetänkande
1992:87 Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG förslag om vegetabiliesektorn, livsmedelsexporten och den ekologiska produktionen : delbetänkande
1992:88 Veterinär verksamhet behov, organisation och finansiering : betänkande
1992:89 Bostadsbidrag enklare, rättvisare, billigare : betänkande
1992:90 Biobränslen för framtiden slutbetänkande
1992:91 Biobränslen för framtiden slutbetänkande. Bilagedel
1992:92 Pliktleverans slutbetänkande
1992:93 Svensk skola i världen betänkande
1992:94 Skola för bildning huvudbetänkande
1992:95 Den svenska marknaden för projektkapital statens nuvarande och framtida roll : slutbetänkande
1992:96 Förbud mot etnisk diskriminering i arbetslivet slutbetänkande
1992:97 Sparar vi för lite? hushållssparandet i samhällsekonomin : betänkande
1992:99 Rådgivningen inom jordbruket och trädgårdsnäringen betänkande
1992:100 Staten och arbetsgivarorganisationerna slutbetänkande
1992:101 Försvarsmaktens hälso- och sjukvård delbetänkande
1992:102 Myndigheternas förvaltningskostnader budgetering av pris- och löneförändringar : betänkande
1992:103 FHU92 betänkande
1992:104 Vår uppgift efter Rio svensk handlingsplan inför 2000-talet : rapport från Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)
1992:105 Administrativt stöd till försvarsmakten delbetänkande
1992:106 Civilbefälhavarna delbetänkande
1992:107 Kulturstöd vid ombyggnad betänkande
1992:108 Val, organisation, teknik, ekonomi delbetänkande
1992:109 Investeringar i arrendejordbruket och andra arrenderättsliga frågor slutbetänkande
1992:110 Information och den nya informationsteknologin straff- och processrättsliga frågor m.m. : betänkande
1992:111 Den framtida skogsvårdsorganisationen slutbetänkande
1992:112 Administrationen i kanslihuset betänkande
1992:112 Administrationen i kanslihuset Bil.,betänkande.
1992:113 Lag om företagsrekonstruktion slutbetänkande
1992:114 Malmöregionens trafiksystem överenskommelse om åtgärder i trafikens infrastruktur : slutbetänkande
1992:115 Kontroll i konkurrens avveckling av AB Svensk bilprovnings monopol på kontrollbesiktning : betänkande
1992:116 Privat förmedling och uthyrning av arbetskraft betänkande
1992:117 Konsumenterna och lågprisbutiken en studie av ändrade köpvanor i dagligvaruhandeln : delbetänkande
1992:118 Arvoden för vård hos privatpraktiserande läkare betänkande
1992:119 Svensk trädgårdsnäring nuläge och utvecklingsmöjligheter : betänkande
1992:120 Allmänna arvsfonden slutbetänkande
1992:121 Vissa mervärdeskattefrågor delbetänkande
1992:122 Social bakgrund studiestöd och övergång till högre studier : delbetänkande
1992:123 Ett hav av möjligheter AMU-gruppen på väg mot 2000-talets utbildningsmarknad : förslag från Kommittén för AMU-gruppens bolagisering
1992:124 Bistånd under omprövning översyn av det svenska utvecklingssamarbetet med Mocambique : betänkande
1992:125 Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG förslag om animaliesektorn : delbetänkande
1992:126 Swedish environmental debt
1992:127 Boverket uppgifter och verksamhet : betänkande
1992:128 Kommunal uppdragsverksamhet delbetänkande
1992:129 Merkostnader vid sjukdom och handikapp betänkande
1992:130 Vinna eller försvinna? folkrörelsernas lotterier och spel i framtiden : slutbetänkande
1992:131 Grovt rattfylleri och sjöfylleri betänkande
1992:132 Frivillig verksamhet för totalförsvaret ett mål- och resultatperspektiv : betänkande
1992:133 Mottagandet av asylsökande och flyktingar betänkande
1992:134 Handlingsoffentlighet hos kommunala företag delbetänkande
1992:135 Miljöskadeförsäkring och handräckningskostnader rapport
1992:136 Svenskt fiske nuläge och utvecklingsmöjligheter : delbetänkande
1992:137 Arkeologi och exploatering betänkande
1992:138 Några frågor angående Regeringsrätten betänkande
1992:139 Totalförsvarsplikt betänkande
1992:140 Sekretesslagen i en fri kommunal nämndorganisation delbetänkande
1992:141 Miljöfarligt avfall nya regler : slutbetänkande
1992:142 Det dolda kulturarvet betänkande

1993

1993:40B Fri- och rättighetsfrågor D. B,delbetänkande.
1993:35B Reaktion mot ungdomsbrott D. Bbetänkande.
1993:35A Reaktion mot ungdomsbrott D. Abetänkande.
1993:40A Fri- och rättighetsfrågor D. A,delbetänkande.
1993:1 Styrnings- och samarbetsformer i biståndet betänkande
1993:2 Kursplaner för grundskolan slutbetänkande
1993:3 Ersättning för kvalitet och effektivitet utformning av ett nytt resurstilldelningssystem för grundläggande högskoleutbildning : delbetänkande
1993:4 Statligt stöd till rehabilitering av tortyrskadade flyktingar m.fl. delbetänkande
1993:5 Bensodiazepiner - beroendeframkallande psykofarmaka delbetänkande
1993:6 Livsmedelshygien och småskalig livsmedelsproduktion slutbetänkande
1993:7 Löneskillnader och lönediskriminering om kvinnor och män på arbetsmarknaden : betänkande
1993:8 Löneskillnader och lönediskriminering om kvinnor och män på arbetsmarknaden. Bilagedel
1993:9 Postlag betänkande
1993:10 En ny datalag slutbetänkande. Bilagor
1993:10 En ny datalag slutbetänkande
1993:11 Socialförsäkringsregister slutbetänkande
1993:12 Vårdhögskolor kvalitet, utveckling, huvudmannaskap : slutbetänkande
1993:13 Ökad konkurrens på järnvägen betänkande
1993:14 EG och våra grundlagar betänkande
1993:15 Svenska regler för internationell omfördelning av olja vid en oljekris betänkande
1993:16 Nya villkor för ekonomi och politik Bilagedel 1,Ekonomikommissionens förslag. Bilagedel 1,
1993:16 Nya villkor för ekonomi och politik Bilagedel 2,Ekonomikommissionens förslag. Bilagedel 2,
1993:16 Nya villkor för ekonomi och politik Ekonomikommissionens förslag : betänkande
1993:17 Ägandet av radio och television i allmänhetens tjänst betänkande
1993:18 Acceptans, tolerans, delaktighet rapport från ett seminarium i Saltsjöbaden den 3-5 mars 1992
1993:19 Kommunerna och miljöarbetet betänkande
1993:20 Riksbanken och prisstabiliteten betänkande
1993:21 Ökat personval betänkande
1993:22 Vad är ett statsråds arbete värt? betänkande
1993:23 Kunskapens krona huvudbetänkande
1993:24 Utlänningslagen en partiell översyn : delbetänkande
1993:25 Sociala åtgärder för jordbrukare betänkande
1993:26 Handläggningen av vissa säkerhetsfrågor betänkande
1993:27 Miljöbalk D. 1huvudbetänkande.
1993:27 Miljöbalk D. 2huvudbetänkande.
1993:28 Bankstödsnämnden betänkande
1993:29 Fortsatt reformering av företagsbeskattningen. D. 2,
1993:31 Kommunernas roll på alkoholområdet och inom missbrukarvården förslag till ändringar i lagen om handel med drycker (LHD) och i lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) : betänkande
1993:32 Ny anställningsskyddslag delbetänkande
1993:33 Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG betänkande
1993:34 Förarprövare betänkande
1993:36 Lag om totalförsvarsplikt delbetänkande
1993:37 Justitiekanslern en översyn av JK:s arbetsuppgifter m.m. : betänkande
1993:38 Hälso- och sjukvården i framtiden tre modeller : rapport från expertgruppen till HSU 2000 : expertrapport till Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000
1993:39 En gräns för filmcensuren delbetänkande från Våldsskildringsrådet
1993:41 Folk- och bostadsräkning år 1990 och i framtiden betänkande
1993:42 Försvarets högskolor delbetänkande
1993:43 Politik mot arbetslöshet betänkande
1993:44 Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen slutbetänkande
1993:45 Trosa bryter sig loss bytänkande eller demokratins räddning : rapport till Lokaldemokratikommittén
1993:46 Vissa kyrkofrågor delbetänkande
1993:47 Konsekvenser av valmöjligheter inom skola, barnomsorg, äldreomsorg och primärvård rapport till Lokaldemokratikommittén
1993:48 Kommunala verksamheter i egen förvaltning och i kommunala aktiebolag en jämförande studie : rapport till Lokaldemokratikommittén
1993:49 Ett år med betalningsansvar [slut]betänkande
1993:50 Serveringsbestämmelser [förslag till ändringar i lagen (1977:293) om handel med drycker (LHD)] : delbetänkande
1993:51 Naturupplevelser utan buller en kvalitet att värna : slutbetänkande
1993:51 [Buller i fjällområden och skärgårdar m.m.]
1993:52 Ersättning vid arbetslöshet betänkande. Bilagedel
1993:52 Ersättning vid arbetslöshet betänkande
1993:53 Kostnadsutjämning mellan kommuner Bil. 6,betänkande.
1993:53 Kostnadsutjämning mellan kommuner betänkande
1993:54 Utvisning på grund av brott delbetänkande
1993:55 Det allmännas skadeståndsansvar betänkande
1993:56 Kontrollen över export av strategiskt känsliga varor betänkande
1993:57 Beskattning av fastigheter. D. 1,
1993:58 Effektivare ledning i statliga myndigheter betänkande
1993:59 Ny marknadsföringslag slutbetänkande
1993:60 Polisens rättsliga befogenheter delbetänkande
1993:61 Överföring av HIV-smitta genom läkemedlet Preconativ betänkande
1993:62 Rättssäkerheten vid beskattningen betänkande
1993:63 Ökat personval Bil.,betänkande.
1993:64 Frågor för folkbildningen betänkande
1993:65 Handlingsplan mot buller betänkande. Bilagedel
1993:65 Handlingsplan mot buller betänkande
1993:66 Lag om införande av miljöbalken delbetänkande
1993:67 Slutförvaring av använt kärnbränsle KASAMs yttrande över SKBs FUD-program 92 : rapport
1993:68 Elkonkurrens med nätmonopol delbetänkande
1993:69 Revisorerna och EG slutbetänkande
1993:70 Strategi för småföretagsutveckling betänkande
1993:71 Organisationernas bidrag betänkande
1993:72 Att inhämta synpunkter från medborgarna det kommunala omröstningsinstitutet i tillämpning : rapport till Lokaldemokratikommittén
1993:73 Radikala organisationsförändringar i kommuner och landsting rapport till Lokaldemokratikommittén
1993:74 Kvalitetsmätning i kommunal verksamhet rapport till Lokaldemokratikommittén
1993:75 Vissa mervärdeskattefrågor II offentlig verksamhet m.m. : delbetänkande
1993:76 Verkställighet av fängelsestraff huvudbetänkande
1993:77 Kommunal tjänsteexport och internationellt bistånd delbetänkande
1993:78 Miljöskadeförsäkringen i framtiden slutbetänkande
1993:79 Handel och miljö mot en hållbar spelplan : rapport från Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)
1993:80 Statsförvaltningen och EG betänkande
1993:81 Översyn av arbetsmiljölagen betänkande
1993:82 Frivilligt socialt arbete kartläggning och kunskapsöversikt : rapport
1993:83 Statistik och integritet. D. 1,
1993:84 Innovationer för Sverige betänkande
1993:85 Ursprung och utbildning social snedrekrytering till högre studier : huvudbetänkande
1993:86 Amningsvänliga sjukhus för att skydda, stödja och främja amning UNICEFWHOs globala satsning : det svenska arbetets bedrivande samt förslag till åtgärder för en svensk amningsstrategi : betänkande
1993:87 Beredskapslagring av olja delbetänkande
1993:88 Produktsäkerhetslagen och EG delbetänkande
1993:89 Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande [scenarion och överväganden om påfrestningar i det fredstida samhället] : delbetänkande
1993:90 Lokal demokrati i utveckling slutbetänkande
1993:91 Socialtjänstens roll i samhällsplanering och samhällsarbete en kunskapsöversikt och ett diskussionsunderlag : rapport
1993:92 Den centrala polisorganisationen betänkande
1993:93 Vårdens svåra val rapport från Utredningen om prioriteringar inom hälso- och sjukvården
1993:94 Anpassad kontroll av byggandet delbetänkande
1993:95 Ansvars- och uppgiftsfördelning inom det civila försvaret delbetänkande
1993:96 Förändringar i lönegarantisystemet betänkande
1993:97 Västsverige och Skåne regioner i förändring : delbetänkande
1993:98 Partnerskap D. Bbetänkande.
1993:98 Partnerskap D. Abetänkande.
1993:99 Kart- och fastighetsverksamhet i myndighet och bolag principbetänkande
1993:100 Free and fair elections - and beyond final report from the International Electoral Institute Commission
1993:101 Lag om totalförsvarsplikt följdändringarna : slutbetänkande
1993:102 Kvalitet och dynamik förslag från Resursberedningen rörande statsmakternas resurstilldelning till grundläggande högskoleutbildning samt forskning och forskarutbildning : delbetänkande
1993:103 Svenskt fiske slutbetänkande
1993:104 Stabilisering av bostadskreditmarknaden betänkande
1993:105 Monopolkontroll på en avreglerad elmarknad betänkande
1993:106 Läkemedel och kompetens delbetänkande
1993:107 Statistik över finansiella marknader betänkande
1993:108 Försäkringsrörelse i förändring 2delbetänkande.
1993:109 Förtroendevaldas ansvar vid domstolstrots och lagtrots delbetänkande
1993:110 Integritet och effektivitet på kreditupplysningsområdet slutbetänkande
1993:111 Borta bra men hemma bäst? fakta om äldre i Europa : delbetänkande
1993:112 Kommunal näringspolitik i Danmark utredningsrapport till Lokaldemokratikommittén
1993:113 Invandring och asyl i teori och praktik en jämförelse mellan tolv länders politik : rapport från Invandrar- och flyktingkommittén
1993:114 Konto, clearing och avveckling betänkande
1993:114 Book-entry, clearing and settlement summary of the report SOU 1993:114 Konto, clearing och avveckling
1993:115 Social trygghet och EES slutbetänkande
1993:116 Riksbankens och Finansinspektionens beredskapsansvar delbetänkande
1993:117 EG, kvinnorna och välfärden social välfärd och jämställdhet mellan kvinnor och män i ett europeiskt perspektiv : betänkande
1993:118 Morot och piska för bättre miljö förslag om utvidgad användning av ekonomiska styrmedel mot kväveoxidutsläpp : betänkande
1993:119 JAS 39 Gripen en granskning av JAS-projektet : betänkande
1993:120 Uppehållstillstånd och avvisning vilken betydelse skall en utlännings vandel tillmätas? : delbetänkande

1994

1994:99A Domaren i Sverige inför framtiden D. Autgångspunkter för fortsatt utredningsarbete.
1994:99B Domaren i Sverige inför framtiden D. Butgångspunkter för fortsatt utredningsarbete.
1994:1 Ändrad ansvarsfördelning för den statliga statistiken betänkande
1994:2 Kommunerna, landstingen och Europa betänkande. Bilagedel
1994:2 The municipalities, the county councils and Europe summary
1994:2 Kommunerna, landstingen och Europa betänkande
1994:3 Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap betänkande
1994:4 Vapenlagen och EG betänkande
1994:5 Kriminalvård och psykiatri slutbetänkande
1994:6 Sweden and Europe committee of enquiry: Consequences of the EU for Sweden - the economy : summary and conclusions
1994:6 Sverige och Europa Bil. 4,en samhällsekonomisk konsekvensanalys.
1994:6 Sverige och Europa Bil. 6,en samhällsekonomisk konsekvensanalys.
1994:6 Sverige och Europa Bil. 8,en samhällsekonomisk konsekvensanalys.
1994:6 Sverige och Europa Bil. 7,en samhällsekonomisk konsekvensanalys.
1994:6 Sverige och Europa Bil. 5,en samhällsekonomisk konsekvensanalys.
1994:6 Sverige och Europa Bil. 3,en samhällsekonomisk konsekvensanalys.
1994:6 Sverige och Europa Bil. 1,en samhällsekonomisk konsekvensanalys.
1994:6 Sverige och Europa Bil. 2,en samhällsekonomisk konsekvensanalys.
1994:6 Sverige och Europa Bil. 9,en samhällsekonomisk konsekvensanalys.
1994:6 Sverige och Europa en samhällsekonomisk konsekvensanalys : betänkande
1994:7 EU, EES och miljön betänkande
1994:8 Historiskt vägval följderna för Sverige i utrikes- och säkerhetspolitiskt hänseende av att bli, respektive inte bli medlem i Europeiska unionen : betänkande
1994:9 Förnyelse och kontinuitet om konst och kultur i framtiden
1994:10 Anslutning till EU förslag till övergripande lagstiftning : betänkande
1994:11 Om kriget kommit- förberedelser för mottagandet av militärt bistånd 1949-1969. Bilagor
1994:11 Om kriget kommit- förberedelser för mottagandet av militärt bistånd 1949-1969 : betänkande
1994:11E Had there been a war- preparations for the reception of military assistance 1949-1969 : report of the Commission on Neutrality Policy
1994:12 Suveränitet och demokrati betänkande. Bilagedel med expertuppsatser
1994:12 Suveränitet och demokrati betänkande
1994:13 JIK-metoden, m.m. delbetänkande
1994:14 Konsumentpolitik i en ny tid Konsumentpolitiska kommitténs betänkande
1994:15 På väg betänkande
1994:16 Skoterkörning på jordbruks- och skogsmark kartläggning och åtgärdsförslag : betänkande
1994:17 Års- och koncernredovisning enligt EG-direktiv D. 2,delbetänkande.
1994:17 Års- och koncernredovisning enligt EG-direktiv D. 1,delbetänkande.
1994:18 Kvalitet i kommunal verksamhet nationell uppföljning och utvärdering : rapport till Lokaldemokratikommittén
1994:19 Rena roller i biståndet styrning och arbetsfördelning i en effektiv biståndsförvaltning : betänkande från Biståndsförvaltningsutredningen
1994:20 Reformerat pensionssystem betänkande
1994:21 Reformerat pensionssystem Bil. A,betänkande.
1994:22 Reformerat pensionssystem Bil. B,betänkande.
1994:23 Förvalta bostäder betänkande
1994:24 Svensk alkoholpolitik en strategi för framtiden : huvudbetänkande
1994:25 Svensk alkoholpolitik bakgrund och nuläge : delbetänkande
1994:26 Att förebygga alkoholproblem delbetänkande
1994:27 Vård av alkoholmissbrukare delbetänkande
1994:28 Kvinnor och alkohol delbetänkande
1994:29 Barn - föräldrar - alkohol delbetänkande
1994:30 Vallagen slutbetänkande
1994:31 Vissa mervärdeskattefrågor III kultur m.m. : slutbetänkande
1994:32 Mycket under samma tak betänkande
1994:33 Vandelns betydelse i medborgarskapsärenden, m.m. slutbetänkande
1994:34 Tekniskt utrymme för ytterligare TV-sändningar slutbetänkande
1994:35 Vår andes stämma - och andras kulturpolitik och internationalisering : betänkande
1994:36 Miljö och fysisk planering delbetänkande
1994:37 Sexualupplysning och reproduktiv hälsa under 1900-talet i Sverige betänkande
1994:38 Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993 betänkande
1994:39 The old are youngsters who have grown older solidarity between generations in Sweden : the European Year of Older People 1993 : summary of the final report of the Swedish Committee on the European Year of Older People 1993
1994:39 Gamla är unga som blivit äldre om solidaritet mellan generationerna : Europeiska äldreåret 1993 : slutbetänkande
1994:40 Långsiktig strålskyddsforskning betänkande
1994:41 Ledighetslagstiftningen - en översyn betänkande
1994:42 Staten och trossamfunden betänkande
1994:43 Uppskattad sysselsättning om skatternas betydelse för den privata tjänstesektorn : betänkande
1994:44 Folkbokföringsuppgifterna i samhället slutbetänkande
1994:45 Grunden för livslångt lärande en barnmogen skola : betänkande
1994:47 Avveckling av den obligatoriska anslutningen till studentkårer och nationer betänkande
1994:48 Kunskap för utveckling betänkande. Bilagedel
1994:48 Kunskap för utveckling betänkande
1994:49 Utrikessekretessen betänkande
1994:50 Allemanssparandet en översyn : betänkande
1994:51 Minne och bildning museernas uppdrag och organisation : slutbetänkande
1994:51 Minne och bildning museernas uppdrag och organisation. Bilagedel
1994:52 Teaterns roller betänkande
1994:53 Mästarbrev för hantverkare betänkande
1994:54 Utvärdering av praxis i asylärenden betänkande
1994:55 Rätten till ratten reformerat bilstöd : slutbetänkande
1994:56 Ett centrum för kvinnor som våldtagits och misshandlats delbetänkande
1994:57 Beskattning av fastigheter. D. 2,
1994:58 6 juni nationaldagen : betänkande
1994:59 Vilka vattendrag skall skyddas? 1,betänkande.
1994:59 Vilka vattendrag skall skyddas? 2,betänkande.
1994:60 Särskilda skäl utformning och tillämpning av 2 kap. 5 § och andra bestämmelser i utlänningslagen : slutbetänkande
1994:61 Pantbankernas kreditgivning rapport från Pantbanksutredningen
1994:62 Rationaliserad fastighetstaxering D. 1delbetänkande.
1994:63 Personnummer integritet och effektivitet : betänkande
1994:64 Med raps i tankarna? delbetänkande
1994:65 Statistik och integritet. D. 2,
1994:66 Finansiella tjänster i förändring [insättning av kundmedel, andelsbank och kreditföretag, valutaväxling, banktjänster genom ombud] : delbetänkande
1994:67 Räddningstjänst i samverkan och på entreprenad slutbetänkande
1994:68 Otillbörlig kurspåverkan och vissa insiderfrågor betänkande
1994:69 On the general principles of environment protection a report from the Swedish Environmental Advisory Council
1994:70 Inomkommunal utjämning betänkande
1994:71 Om intyg och utlåtanden som utfärdas av hälso- och sjukvårdspersonal i yrkesutövningen betänkande
1994:72 Sjukpenning, arbetsskada och förtidspension förutsättningar och erfarenheter : rapport från Sjuk- och arbetsskadeberedningen
1994:73 Ungdomars välfärd och värderingar rapport till Barn- och ungdomsdelegationen och Generationsutredningen
1994:74 Punktskatterna och EG delbetänkande
1994:75 Patientskadelag betänkande
1994:76 Trade and the environment towards a sustainable playing field : a report from the Swedish Environmental Advisory Council
1994:78 Citytunneln i Malmö betänkande
1994:79 Allmänhetens bankombudsman betänkande
1994:80 Iakttagelser under en reform lägesrapport från Resursberedningens uppföljning vid sex universitet och högskolor av det nya resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning : delbetänkande
1994:81 Ny lag om skiljeförfarande delbetänkande
1994:82 Förstärkta miljöinsatser i jordbruket svensk tillämpning av EG:s miljöprogram : betänkande
1994:83 Övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar EU och den svenska arbetsrätten : delbetänkande
1994:84 Samvetsklausul inom högskoleutbildningen betänkande
1994:85 Ny lag om skatt på energi D. 2,en teknisk översyn och EG-anpassning. Författningstext och bilagor
1994:85 Ny lag om skatt på energi D. 1,en teknisk översyn och EG-anpassning.
1994:86 Teknologi och vårdkonsumtion inom sluten somatisk korttidsvård 1981-2001 rapport till Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000
1994:87 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och avgifter delbetänkande
1994:88 Mervärdesskatten och EG slutbetänkande
1994:89 Tullagstiftningen och EG betänkande
1994:90 Kart- och fastighetsverksamhet finansiering, samordning och författningsreglering : slutbetänkande
1994:91 Trafiken och koldioxiden principer för att minska trafikens koldioxidutsläpp : delbetänkande
1994:92 Miljözoner för trafik i tätorter delbetänkande
1994:93 Levande skärgårdar betänkande
1994:94 Dagspressen i 1990-talets medielandskap en expertrapport från Pressutredningen -94
1994:95 En allmän sjukvårdsförsäkring i offentlig regi rapport till Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000
1994:96 Följdlagstiftning till miljöbalken slutbetänkande
1994:97 Reglering av vattenuttag ur enskilda brunnar delbetänkande
1994:98 Beskattning av förmåner betänkande
1994:100 Beskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG, m.m. delbetänkande
1994:101 Höj ribban! lärarkompetens för yrkesutbildning : slutbetänkande
1994:102 Analys och utvärdering av bistånd betänkande
1994:103 Studiemedelsfinansierad polisutbildning delbetänkande
1994:104 PVC - en plan för att undvika miljöpåverkan delbetänkande
1994:105 Ny lagstiftning om radio och TV slutbetänkande
1994:106 Sjöarbetstid betänkande
1994:107 Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader betänkande
1994:108 Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader betänkande.
1994:109 Tåget kommer slutbetänkande
1994:110 Omsorg och konkurrens slutbetänkande
1994:111 Bilars miljöklassning och EG delbetänkande
1994:112 Konsumenterna och livsmedelskvaliteten en studie av konsumentupplevelser : delbetänkande
1994:113 Växande råvaror betänkande
1994:114 Avfallsfri framtid betänkande
1994:115 Sjukvårdsreformer i andra länder rapport till Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000
1994:116 Skyldighet att lagra olja och kol slutbetänkande
1994:117 Domstolsprövning av förvaltningsärenden slutbetänkande
1994:118 Vingar åt människans förmåga informationsteknologin : betänkande
1994:119 Livsmedelspolitik för konsumenterna reformen som kom av sig : slutbetänkande
1994:120 Finansiell leasing av lös egendom slutbetänkande
1994:120 Financial leasing of movable property final report of the Leasing Commission : summary SOU 1994:120
1994:121 Bosparande betänkande
1994:122 Trygghet mot brott i lokalsamhället kartläggning, principiella synpunkter och förslag : delbetänkande
1994:123 Miljöombudsman delbetänkande
1994:124 Varu- och personkontroll vid EU:s yttre gräns betänkande
1994:125 Samordnad insamling av miljödata slutbetänkande
1994:126 Husläkarreformens första halvår delbetänkande
1994:127 Kronan, spiran, äpplet en ny universitetsstruktur i södra Stockholmsområdet : delbetänkande
1994:128 Lokal Agenda 21 en vägledning : rapport från Miljövårdsberedningen
1994:129 Företagares arbetslöshetsersättning betänkande
1994:130 Försäkring under krigsförhållanden [försäkringsbolagens verksamhet, statlig krigsförsäkring, krigsskada på egendom] : betänkande
1994:131 Skyddet vid den inre gränsen betänkande
1994:132 Landstingens ansvar för kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete delbetänkande
1994:133 Miljöpolitikens principer rapport från Miljövårdsberedningen
1994:134 Överprövning av beslut i plan- och byggärenden delbetänkande
1994:135 The key to Europe a comparative analysis of entry and asylum policies in western countries : report
1994:136 Statliga myndigheters avtal betänkande
1994:137 Internationella adoptionsfrågor 1993 års Haagkonvention m.m. : betänkande
1994:138 Rapport från Klimatdelegationen 1994årsrapport från Klimatdelegationen.
1994:139 Ny socialtjänstlag sammanfattning och lagförslag : särtryck ur huvudbetänkande av Socialtjänstkommittén, SOU 1994:139
1994:139 Ny socialtjänstlag huvudbetänkande
1994:140 Gemensamt genomförande hur kan Sverige samarbeta med andra länder för att uppfylla åtaganden enligt Klimatkonventionen : slutbetänkande
1994:141 Arbetsrättsliga utredningar bakgrundsmaterial
1994:142 Vägtullar i Stockholmsregionen delbetänkande
1994:143 Ekonomiadministrationen vid Linköpings universitet rapport från Linköpingskommittén
1994:144 Utjämning av kostnader och intäkter i kommuner och landsting betänkande från Beredningen för statsbidrag och utjämning i kommunsektorn
1994:144 Utjämning av kostnader och intäkter i kommuner och landsting Bilaga 8,betänkande från Beredningen för statsbidrag och utjämning i kommunsektorn. Bilaga 8,
1994:145 Ägarkoncentration i dagspress och radio/TV fem promemorior och diskussionsinlägg : rapport från Pressutredningen -94
1994:146 Massmedieforskning för bransch och samhälle betänkande
1994:147 Former för statlig verksamhet delbetänkande
1994:148 Förtidspension - en arbetsmarknadspolitisk ventil? rapport från Sjuk- och arbetsskadeberedningen samt Arbetsmarknadspolitiska kommittén
1994:149 Säkerhetsskydd betänkande
1994:150 Produktsäkerhet i offentlig verksamhet slutbetänkande
1994:151 Grupprättegång D. C,betänkande. Bilagor
1994:151 Grupprättegång D. B,betänkande.
1994:151 Grupprättegång D. A,betänkande.
1994:152 Åtgärder för att främja nyanställningar betänkande
1994:153 Ett nytt högskoleverk delbetänkande

1995

1995:60A Kvinnofrid D. Aslutbetänkande.
1995:60B Kvinnofrid D. Bslutbetänkande.
1995:1 Ett renodlat näringsförbud betänkande
1995:2 Arbetsföretag en ny möjlighet för arbetslösa : betänkande
1995:3 Grön diesel miljö- och hälsorisker : betänkande
1995:4 Långtidsutredningen 1995. Bil. 2,
1995:4 Långtidsutredningen 1995. Bil. 13,
1995:4 Långtidsutredningen 1995. Bil. 15,
1995:4 Långtidsutredningen 1995. Bil. 11,
1995:4 Långtidsutredningen 1995. Bil. 6,
1995:4 Långtidsutredningen 1995. Bil. 14,
1995:4 Långtidsutredningen 1995. Bil. 12,
1995:4 Långtidsutredningen 1995. Bil. 5,
1995:4 Långtidsutredningen 1995. Bil. 3,
1995:4 Långtidsutredningen 1995. Bil. 7,
1995:4 Långtidsutredningen 1995. Bil. 10,
1995:4 Långtidsutredningen 1995. Bil. 8,
1995:4 Långtidsutredningen 1995. Bil. 9,
1995:4 Långtidsutredningen 1995
1995:5 Vårdens svåra val slutbetänkande
1995:6 Muskövarvets framtid en studie av marinens varvsfu[n]ktioner : betänkande
1995:7 Obligatoriska arbetsplatskontakter för arbetslösa betänkande
1995:8 Pensionsrättigheter och bodelning betänkande
1995:9 Fullt ekonomiskt arbetsgivaransvar betänkande
1995:10 Översyn av skattebrottslagen delbetänkande
1995:11 Nya konsumentregler [preskriptionstid, garantier m. m., borgenärsskydd] : betänkande
1995:12 Mervärdesskatt nya tidpunkter för redovisning och betalning : delbetänkande
1995:13 Analys av försvarsmaktens ekonomi betänkande
1995:14 Ny elmarknad delbetänkande
1995:14 Ny elmarknad delbetänkande. Under[lags]bilagor
1995:15 Könshandeln betänkande
1995:16 Socialt arbete mot prostitutionen i Sverige en dokumentation och utvärdering : rapport för 1993 års prostitutionsutredning
1995:17 Homosexuell prostitution en kunskapsinventering : rapport för 1993 års prostitutionsutredning
1995:18 Konst i offentlig miljö betänkande
1995:19 Ett säkrare samhälle huvudbetänkande
1995:20 Utan el stannar Sverige [scenarion och överväganden om påfrestningar i det fredstida samhället] : delbetänkande
1995:21 Staden på vattnet utan vatten [scenario och överväganden om påfrestningar i det fredstida samhället] : delbetänkande
1995:22 Radioaktiva ämnen slår ut jordbruk i Skåne [scenario och överväganden om påfrestningar i det fredstida samhället] : delbetänkande
1995:23 Brist på elektronikkomponenter [scenario och överväganden om påfrestningar i det fredstida samhället] : delbetänkande
1995:24 Gasmoln lamslår Uppsala [scenario och överväganden om påfrestningar i det fredstida samhället] : delbetänkande
1995:25 Samordnad och integrerad tågtrafik på Arlandabanan och i Mälardalsregionen betänkande
1995:26 Underhållsbidrag och bidragsförskott D. B,betänkande. Lagtext och bilagor
1995:26 Underhållsbidrag och bidragsförskott D. Abetänkande.
1995:27 Regional framtid slutbetänkande
1995:28 Lagen om vissa internationella sanktioner en översyn : betänkande
1995:29 Civilt bruk av försvarets resurser regelverken, erfarenheter, helikoptrar : delbetänkande
1995:30 Alkylat och miljöklassning av bensin delbetänkande
1995:31 Ett vidareutvecklat miljöklassystem i EU delbetänkande
1995:32 IT och verksamhetsförnyelse inom rättsväsendet förslag till nya samverkansformer : betänkande
1995:33 Ersättning för ideell skada vid personskada slutbetänkande
1995:35 Avgifter inom handikappområdet betänkande
1995:35 Avgifter inom handikappområdet Bil.,betänkande.
1995:36 Förmåner och sanktioner en samlad redovisning : betänkande
1995:37 Vårt dagliga blad stöd till svensk dagspress : betänkande
1995:38 Yrkeshögskolan kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning : betänkande
1995:39 Några utländska forskares syn på svensk arbetsmarknadspolitik rapport till Arbetsmarknadspolitiska kommittén
1995:40 Älvsäkerhet betänkande
1995:41 Allmän behörighet för högskolestudier delbetänkande
1995:42 Framtidsanpassad Gotlandstrafik betänkande
1995:43 Sambandet redovisning - beskattning delbetänkande
1995:44 Aktiebolagets organisation delbetänkande
1995:45 Grundvattenskydd slutbetänkande
1995:46 Effektivare styrning och rättssäkerhet i asylprocessen betänkande
1995:47 Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB samt polislagen slutbetänkande
1995:48 EG-anpassade körkortsregler delbetänkande
1995:49 Prognoser över statens inkomster och utgifter betänkande
1995:50 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1995rapport.
1995:51 Elförsörjning i ofred delbetänkande
1995:52 Godtrosförvärv av stöldgods? betänkande
1995:53 Samverkan för fred den rättsliga regleringen : betänkande
1995:54 Fastighetsbildning en gemensam uppgift för stat och kommun : betänkande
1995:55 Ett samlat verksamhetsansvar för asylärenden delbetänkande
1995:56 Förmåner och sanktioner utgifter för administration : betänkande
1995:57 Förslag om ett internationellt flygsäkerhetsuniversitet i Norrköping-Linköping betänkande
1995:58 Kompetens och kunskapsutveckling om yrkesroller och arbetsfält inom socialtjänsten : delbetänkande
1995:59 Ohälsoförsäkring och samhällsekonomi olika aspekter på modeller, finansiering och incitament : rapport
1995:61 Myndighetsutövning vid medborgarkontor rapport från MBK-utredningen
1995:62 Ett renat Skåne betänkande
1995:63 Översyn av skattereglerna för stiftelser och ideella föreningar slutbetänkande
1995:64 Klimatförändringar i trafikpolitiken slutbetänkande
1995:65 Näringslivets tvistlösning slutbetänkande
1995:66 Polisens användning av övervakningskameror vid förundersökning delbetänkande
1995:67 Naturgrusskatt, m.m. betänkande
1995:68 IT-kommissionens arbetsprogram 1995-96 betänkande
1995:69 Betaltjänster slutbetänkande
1995:70 Allmänna kommunikationer - för alla? betänkande
1995:71 Behörighet och urval förslag till nya regler för antagning till universitet och högskolor : delbetänkande
1995:72 Svenska insatser för internationell katastrof- och flyktinghjälp kartläggning, analys och förslag : betänkande
1995:73 Ett aktiebolag för service till universitet och högskolor m.m. betänkande
1995:74 Lägenhetsdata betänkande
1995:75 Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv betänkande
1995:76 Arbete till invandrare delbetänkande
1995:77 Röster om EU:s regeringskonferens hearing med organisationsföreträdare, debattörer och forskare : en sammanställning från EU 96-kommittén
1995:78 Den svenska rymdverksamheten betänkande
1995:79 Vårdnad, boende och umgänge betänkande
1995:80 EU om regeringskonferensen 1996 institutionernas rapporter : synpunkter i övriga medlemsländer : en rapport från EU 96-kommittén
1995:81 Ny rättshjälpslag och andra bestämmelser om rättsligt bistånd betänkande
1995:82 Finansieringslösningar för Göteborgs- och Dennisöverenskommelserna slutbetänkande
1995:83 EU-kandidater 12 länder som kan bli EU:s nya medlemmar : en rapport från EU 96-kommittén
1995:84 Kulturpolitikens inriktning - i korthet en sammanfattning av Kulturutredningens slutbetänkande
1995:84 Kulturpolitikens inriktning slutbetänkande
1995:85 Tjugo års kulturpolitik 1974-1994 en rapport från Kulturutredningen. Tabellbilaga
1995:85 Tjugo års kulturpolitik 1974-1994 en rapport från Kulturutredningen
1995:87 Försäkringsrörelse i förändring 3,delbetänkande.
1995:88 Den brukade mångfalden D. 2betänkande.
1995:88 Den brukade mångfalden D. 1betänkande.
1995:89 Svenskar i EU-tjänst rapport från EU-tjänstgöringsutredningen
1995:90 Kärnavfall och miljö rapport [från ett internationellt seminarium om miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och dess roll inför slutförvaringen av kärnavfall, Luleå 24-26 oktober 1994]
1995:91 Ett reformerat straffsystem D. 2,betänkande.
1995:91 Ett reformerat straffsystem D. 3,betänkande. [Bilagor]
1995:91 Ett reformerat straffsystem D. 1,betänkande.
1995:92 EG:s arbetstidsdirektiv och dess konsekvenser för det svenska regelsystemet delbetänkande
1995:93 Omprövning av statliga åtaganden slutbetänkande
1995:94 Personalavveckling, utbildning och beskattning betänkande
1995:95 Hälsodataregister - vårdregister betänkande
1995:96 Jordens klimat förändras en analys av hotbild och globala åtgärdsstrategier
1995:97 Miljöklassning av snöskotrar slutbetänkande
1995:98 1990-talets bostadsmarknad en första utvärdering : delbetänkande
1995:99 SMHI:s verksamhetsform? betänkande
1995:100 Hållbar utveckling i landets fjällområden betänkande
1995:101 Ett utvidgat EU - möjligheter och problem sammanfattning av en hearing i augusti 1995 : en rapport från EU 96-kommittén
1995:102 Medborgarnas EU - frihet och säkerhet? frågor om unionens tredje pelare inför regeringskonferensen 1996 : en rapport från EU 96-kommittén
1995:103 Föräldrar i självförvaltande skolor delbetänkande
1995:104 Skattereformen 1990-1991 Bil. 1,en utvärdering.
1995:104 Skattereformen 1990-1991 en utvärdering : betänkande
1995:105 Konkurrens i balans åtgärder för ökad konkurrensneutralitet vid offentlig prissättning m.m. : slutbetänkande
1995:106 Rapporteringsskyldighet för revisorer i finansiella företag delbetänkande
1995:107 Avbytarverksamhetens organisation och finansiering betänkande
1995:108 Ny ellag slutbetänkande
1995:109 Likvärdig utbildning på lika villkor slutbetänkande
1995:110 Viljan att veta och viljan att förstå kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning : slutbetänkande
1995:111 Omvärld, säkerhet, försvar frågor om EU:s andra pelare inför regeringskonferensen 1996 : en rapport från EU 96-kommittén
1995:112 Svensk sjöfart - näring för framtiden betänkande. Bilagor
1995:112 Svensk sjöfart - näring för framtiden betänkande
1995:113 Fristående gymnasieskolor betänkande
1995:114 Indirekt tobaksreklam betänkande
1995:115 Ny lag om europeiska företagsråd delbetänkande
1995:116 Jämställdhet - ett mål i utvecklingssamarbetet betänkande
1995:117 Jordbruk och konkurrens jordbrukets ställning i svensk och europeisk konkurrensrätt : betänkande
1995:118 Totalförsvarspliktiga m 95 en utvärdering av de totalförsvarspliktigas medinflytande och av deras sociala och ekonomiska situation under grundutbildningen : betänkande
1995:119 Ändringar i hyresförhandlingslagen hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m. : delbetänkande
1995:120 TV och utbildning delbetänkande
1995:121 Riksdagen, regeringen och forskningen några drag i svensk forskningspolitik under två decennier
1995:122 Reform på recept delbetänkande
1995:123 Subsidiaritetsprincipen i EU en expertrapport till EU 96-kommittén
1995:124 Ett reformerat hovrättsförfarande betänkande
1995:125 Finansiell verksamhet i kris och krig slutbetänkande
1995:126 Kostnader för den statliga assistansersättningen betänkande
1995:127 Framtida central Europainformation betänkande
1995:128 Kulturegendomar och kulturföremål [del]betänkande
1995:129 En styrande krigsorganisation om avsikterna med LEMO-reformen : delbetänkande
1995:130 Sverige i EU - makt, öppenhet, kontroll sammanfattning av ett seminarium i september 1995 : en rapport från EU 96-kommittén
1995:131 Enklare och effektivare om EU:s komplexitet och maktbalanser : två expertrapporter till EU 96-kommittén
1995:132 Utvidgning och samspel EU:s östintegration ur historiskt och ekonomiskt perspektiv : förhållandet småstat - stormakt: svenskt identitetsbyte : tre expertrapporter till EU 96-kommittén
1995:133 Bostadsbidragen effektivare inkomstprövning, besparingar : betänkande
1995:134 Verklig ledning - obegränsad skattskyldighet för juridiska personer? delbetänkande
1995:135 Ubåtsfrågan 1981-1994 rapport från Ubåtskommissionen
1995:136 Rättsväsendets resultat - så kan det redovisas ett förslag till modell för en samlad resultatredovisning : betänkande
1995:137 Kapitalförluster och organisationskostnader vid beskattningen betänkande
1995:138 Departementskontoret - statsrådsarbete utanför regeringskansliet rapport av särskild utredare
1995:139 Omställning av energisystemet slutbetänkande
1995:140 Omställning av energisystemet D. 4slutbetänkande. Underlagsbilagor,
1995:140 Omställning av energisystemet D. 3slutbetänkande. Underlagsbilagor,
1995:140 Omställning av energisystemet D. 2slutbetänkande. Underlagsbilagor,
1995:140 Omställning av energisystemet D. 1slutbetänkande. Underlagsbilagor,
1995:141 Folkbildning och vuxenstudier rekrytering, omfattning, erfarenheter : delbetänkande
1995:142 Att röja hinder för samverkan, egenmakt, arbetslinjen delbetänkande
1995:143 Vissa valfrågor den fria nomineringsrätten, partisymboler på valsedlar, valkretsindelning vid riksdagsval : betänkande
1995:144 Utjämning av intäkter och kostnader inom Svenska kyrkan Bilaga 10,betänkande. Bilaga 10,
1995:144 Utjämning av intäkter och kostnader inom Svenska kyrkan betänkande
1995:145 Fria val? om kön, makt och fritid : delbetänkande
1995:146 Trygghet mot brott rollfördelning och samverkan : slutbetänkande
1995:147 Förbättrad tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal betänkande
1995:148 Rationaliserad fastighetstaxering D. 2,delbetänkande.
1995:149 Försäkringsskydd vid sjukdom ett delbetänkande om rätten till ersättning och beräkning av inkomstunderlag under sjukpenningtid : delbetänkande

1996

1996:1 Den nya gymnasieskolan - hur går det? delbetänkande
1996:2 Samverkansmönster i svensk forskningsfinansiering
1996:3 Fritid i förändring om kön och fördelning av fritidsresurser : slutbetänkande
1996:4 Vem bestämmer vad? EU:s interna spelregler inför regeringskonferensen 1996 : en rapport från EU 96-kommittén
1996:5 Politikområden under lupp frågor om EU:s första pelare inför regeringskonferensen 1996 : en rapport från EU 96-kommittén
1996:6 Ett år med EU svenska statstjänstemäns erfarenheter av arbetet i EU : en expertrapport till EU 96-kommittén
1996:7 Av vitalt intresse EU:s utrikes- och säkerhetspolitik inför regeringskonferensen : en expertrapport till EU 96-kommittén
1996:8 Batterierna - en laddad fråga betänkande
1996:9 Om järnvägens trafikledning m.m. delbetänkande
1996:10 Forskning för vår vardag slutbetänkande
1996:11 EU-mopeden ålders- och behörighetskrav för två- och trehjuliga motorfordon : delbetänkande
1996:12 Kommuner och landsting med betalningssvårigheter betänkande
1996:13 Offentlig djurskyddstillsyn betänkande
1996:14 Budgetlag regeringens befogenheter på finansmaktens område : betänkande
1996:15 Union för både öst och väst politiska, rättsliga och ekonomiska aspekter av EU:s sjätte utvidgning : fyra expertrapporter till EU 96-kommittén
1996:16 Förankring och rättigheter om folkomröstningar, utträdesrätt, medborgarskap och mänskliga rättigheter i EU : fyra expertrapporter till EU 96-kommittén
1996:17 Bättre trafik med väginformatik delbetänkande
1996:18 Totalförsvarspliktiga m95 förslag om jobbstudier efter muck, bostadsbidrag, dagpenning, försäkringar : betänkande
1996:19 Sverige, EU och framtiden EU 96-kommitténs bedömningar inför regeringskonferensen : betänkande
1996:20 Samordnad rollfördelning inom teknisk forskning nya villkor för kunskapsproduktion och finansiering av forskning : rapport
1996:21 Reform och förändring organisation och verksamhet vid universitet och högskolor efter 1993 års universitets- och högskolereform : slutbetänkande
1996:22 Inflytande på riktigt om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar : delbetänkande
1996:23 Kartläggning och analys av den offentliga sektorns upphandling av varor och tjänster med miljöpåverkan betänkande
1996:24 Från Maastricht till Turin bakgrund och övriga EU-länders förslag och debatt inför regeringskonferensen 1996 : en lägesrapport från EU 96-kommittén
1996:25 From massmedia to multimedia English summary and conclusion : extracts from Swedish Government official report 1996:25
1996:25 Från massmedia till multimedia att digitalisera svensk television : slutbetänkande
1996:26 Ny kurs i trafikpolitiken delbetänkande. Bilagor
1996:26 Ny kurs i trafikpolitiken delbetänkande
1996:26 Heading for a new transport policy interim report
1996:27 En strategi för kunskapslyft och livslångt lärande delbetänkande
1996:28 Det forskningspolitiska landskapet i Norden på 1990-talet forskningspolitiska och forskningsorganisatoriska utvecklingsbidrag i Danmark, Finland och Norge - med ett svenskt perspektiv
1996:29 Forskning och pengar slutbetänkande
1996:30 Borgenärsbrotten en översyn av 11 kap. brottsbalken : slutbetänkande
1996:31 Attityder och lagstiftning i samverkan Bilagedelbetänkande. Bilagedel
1996:31 Attityder och lagstiftning i samverkan betänkande
1996:32 Möss och människor exempel på bra IT-användning bland barn och ungdomar : delbetänkande
1996:33 Banverkets myndighetsroll m.m. slutbetänkande
1996:34 Aktiv arbetsmarknadspolitik betänkande. Expertbilaga
1996:34 Aktiv arbetsmarknadspolitik betänkande
1996:35 Kriminalunderrättelseregister - DNA-register delbetänkande
1996:36 Högskola i Malmö betänkande
1996:37 Sveriges medverkan i FN:s familjeår Bil. 4,slutbetänkande.
1996:37 Sveriges medverkan i FN:s familjeår Bil. 3,slutbetänkande.
1996:37 Sveriges medverkan i FN:s familjeår Bil. 2,slutbetänkande.
1996:37 Sveriges medverkan i FN:s familjeår slutbetänkande
1996:37 Sveriges medverkan i FN:s familjeår Bil. 1,slutbetänkande.
1996:38 Nationalstadsparker slutbetänkande
1996:39 Rapport från Klimatdelegationen 1995,årsrapport från Klimatdelegationen.
1996:40 Elektronisk dokumenthantering betänkande
1996:41 Statens maritima verksamhet mål för verksamheten och uppgifter för de maritima myndigheterna, beskrivning av ansvarsfördelning, resurser och kostnader samt av hur verksamheten bedrivs, överväganden i organisationsfrågor, förslag till effektivitetshöjande åtgärder : betänkande
1996:42 Demokrati och öppenhet om folkvalda parlament och offentlighet i EU : två expertrapporter till EU 96-kommittén
1996:43 Jämställdheten i EU spelregler och verklighetsbilder : två expertrapporter till EU 96-kommittén
1996:44 Översyn av skatteflyktslagen reformerat förhandsbesked : delbetänkande
1996:45 Presumtionsregeln i expropriationslagen betänkande
1996:46 Enskilda vägar betänkande
1996:47 Cirkelsamhället studiecirklars betydelser för individ och lokalsamhälle : delbetänkande
1996:49 Regler för handel med el betänkande
1996:50 Förbud mot vapen på allmän plats m.m. delbetänkande
1996:51 Grundläggande drag i en ny arbetslöshetsförsäkring alternativ och förslag : delbetänkande
1996:52 Precisering av handelsändamålet i detaljplan delbetänkande
1996:53 Kalkning av sjöar och vattendrag betänkande
1996:54 Kooperativa möjligheter i storstadsområden exempel, erfarenheter och förslag till åtgärder : underlagsrapport från Storstadskommittén
1996:55 Sverige, framtiden och mångfalden slutbetänkande från Invandrarpolitiska kommittén
1996:55 Sverige, framtiden och mångfalden Bil. [B],slutbetänkande från Invandrarpolitiska kommittén.
1996:55 Sverige, framtiden och mångfalden Bil. [A],slutbetänkande från Invandrarpolitiska kommittén.
1996:56 Hälften vore nog om kvinnor och män på 90-talets arbetsmarknad : slutbetänkande
1996:57 Pensionssamordning för svenskar i EU-tjänst slutbetänkande
1996:58 Finansieringen av det civila försvaret betänkande
1996:59 Europapolitikens kunskapsgrund en principdiskussion utifrån EU 96-kommitténs erfarenheter : skrivelse från EU 96-kommittén
1996:60 Miljö och jordbruk om EU:s miljöregler och utvidgningens effekter på den gemensamma jordbrukspolitiken : två expertrapporter till EU 96-kommittén
1996:61 Olika länder - olika takt om flexibel integration och förhållandet mellan stora och små stater i EU : två expertrapporter till EU 96-kommittén
1996:62 The EU, consumers and food expectations and reality : summary : report of the Consumer Committee on Food Policy
1996:62 EU, konsumenterna och maten förväntningar och verklighet : slutbetänkande
1996:63 Medicinska undersökningar i arbetslivet betänkande
1996:64 Försäkringskassan Sverige översyn av socialförsäkringens administration : betänkande
1996:65 Administrationen av EU:s jordbrukspolitik i Sverige betänkande
1996:66 Utvärderat personval betänkande
1996:67 Medborgerlig insyn i kommunala entreprenader delbetänkande
1996:68 Några folkbokföringsfrågor betänkande
1996:69 Kompetens och kapital [om statligt stöd till företag] : betänkande
1996:69 Kompetens och kapital [om statligt stöd till företag]. Bilaga
1996:70 Samverkan mellan högskolan och näringslivet huvudbetänkande
1996:71 Lokal demokrati och delaktighet i Sveriges städer och landsbygd rapport från Demokratiutvecklingskommittén
1996:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister betänkande
1996:73 Swedish nuclear regulatory activities Vol. 1,report.
1996:73 Svensk kärnteknisk tillsynsverksamhet Vol. 1,betänkande.
1996:74 Swedish nuclear regulatory activities Vol. 2,report.
1996:74 Svensk kärnteknisk tillsynsverksamhet Vol. 2,betänkande.
1996:75 Värden i folkhögskolevärlden delbetänkande
1996:76 EU:s regeringskonferens - procedurer, aktörer, formalia sammanfattning av ett seminarium i april 1996 : rapport från EU 96-kommittén
1996:77 Utländska försäkringsgivare med verksamhet i Sverige betänkande
1996:78 Elberedskapen organisation, ansvarsfördelning och finansiering : betänkande
1996:79 Översyn av revisionsreglerna delbetänkande
1996:80 Viktigt meddelande radio och TV i krig och kris : betänkande
1996:81 Skydd för sparande i sparkasseverksamhet betänkande
1996:82 En översyn av luft-, sjö- och spårtrafikens tillsynsmyndigheter betänkande
1996:83 Allmänt pensionssparande delbetänkande
1996:84 Ekobrottsforskning betänkande
1996:85 Egon Jönsson en kartläggning av lokala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet : betänkande från en kartläggning av lokala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet
1996:86 Utvecklad samordning inom det civila försvaret och fredsräddningstjänsten [kartläggning, överväganden och förslag] : betänkande
1996:87 Tredimensionell fastighetsindelning betänkande
1996:88 Kameraövervakning slutbetänkande
1996:89 Samverkan mellan högskolan och de små och medelstora företagen slutbetänkande
1996:90 Sammanhållet studiestöd slutbetänkande
1996:91 Den privata vårdens omfattning och framtida ersättningsformer en översyn av de nationella taxorna för läkare och sjukgymnaster : betänkande
1996:92 IT i miljöarbetet betänkande
1996:93 Ny yrkestrafiklagstiftning betänkande
1996:94 Nationell teleadresskatalog betänkande
1996:95 Botniabanan betänkande
1996:96 Strukturförändring och besparing en uppföljning av genomförda förändringar inom försvarets ledningsorganisation : delbetänkande
1996:97 Effektivare försvarsfastigheter! utvärdering av en reform : delbetänkande
1996:98 Vem styr försvaret? utvärdering av effekterna av LEMO-reformen : delbetänkande
1996:99 Avveckling med inlärning erfarenheter från LEMO-reformens avveckling av personal : delbetänkande
1996:100 Ett nytt system för skattebetalningar D. B,slutbetänkande. Författningsförslag, författningskommentarer och bilagor
1996:100 Ett nytt system för skattebetalningar D. Aslutbetänkande.
1996:101 Kärnavfall - teknik och platsval KASAMs yttrande över SKBs FUD-program 95 : rapport från Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM)
1996:101 Nuclear waste - disposal technology and site selection KASAM's review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co's (SKB's) RD&D programme 95 : a National Council for Nuclear Waste (KASAM) report
1996:102 TUFF - teckenspråksutbildning för föräldrar slutbetänkande
1996:103 Miljöbalken D. 1en skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling.
1996:103 Miljöbalken D. 2en skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling.
1996:103 The Environmental Code focused and co-ordinated environmental legislation for sustainable development : a brief background to, and overview of, the report (SOU 1996:103) English version
1996:104 Konsumentskydd på elmarknaden betänkande
1996:105 Att främja donationer till universitet och högskolor slutbetänkande
1996:106 EU och Sverige - från Kiruna till Malmö sammanfattning av fyra regionala möten 1995-96 : rapport från EU 96-kommittén
1996:107 Union utan gränser - konsekvenser, möjligheter, problem sammanfattning av ett seminarium i november 1995 : rapport från EU 96-kommittén
1996:108 Konsumenterna och miljön betänkande
1996:109 Från åkerlotter till Paradis ett delbetänkande från Utredningen om universitetsfastigheter m.m. angående överlåtelser och tomträttsupplåtelser av vissa högskolefastigheter
1996:110 Inför ett svenskt kulturnät IT och framtiden inom kulturområdet : delbetänkande
1996:111 Bevakad övergång åldersgränser för unga upp till 30 år : rapport från Åldersgränsutredningen
1996:112 Integrering av miljöhänsyn inom den statliga förvaltningen betänkande
1996:113 En allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilitering. D. 2, Bilagor
1996:113 En allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilitering. D. 1,
1996:114 En körkortsreform slutbetänkande
1996:115 Barnkonventionen och utlänningslagen delrapport
1996:115 The Convention of the Rights of the Child and the Aliens Act summary of the interim report of the Committee on the Convention of the Rights of the Child, and Swedish legislation
1996:116 Artikel 6 i Europakonventionen och skatteutredningen delbetänkande
1996:117 Expertrapporter från Skatteväxlingskommittén delbetänkande
1996:118 Station Stockholm Nord principöverenskommelse om regional knutpunkt vid Häggvik i Sollentuna kommun : redovisning från förhandlingsmannen för Stockholm Nord
1996:119 Lättnad i dubbelbeskattningen av mindre företags inkomster delbetänkande
1996:120 Högskolan i Malmö slutbetänkande
1996:121 Spår, miljö och stadsbild i centrala Stockholm betänkande
1996:122 Kunskapssyn och samhällsnytta i hantverkscirklar och hantverksutövande delbetänkande
1996:123 Iakttagelser och förslag efter omstruktureringen av försvarets ledning och stöd slutbetänkande
1996:124 Miljö för en hållbar hälsoutveckling Bil. 1,förslag till nationellt handlingsprogram.
1996:124 Miljö för en hållbar hälsoutveckling förslag till nationellt handlingsprogram : betänkande
1996:124 Environment for sustainable health development an action plan for Sweden : report on the proposals
1996:124 Miljö för en hållbar hälsoutveckling Bil. 2,förslag till nationellt handlingsprogram.
1996:125 Droger i trafiken betänkande
1996:126 Doping i folkhälsoperspektiv D. B,betänkande. Bilagor
1996:126 Doping i folkhälsoperspektiv D. Abetänkande.
1996:127 Folkbildningens institutioner delbetänkande
1996:128 Skyddet av kulturmiljön en översyn av kulturminneslagens bestämmelser om byggnader och kulturmiljöer, prästgårdar, kyrkstäder och ortnamn : slutbetänkande
1996:129 Den kommunala självstyrelsen och grundlagen betänkande
1996:130 De två kulturerna betänkande
1996:131 Extern värdering av hot och förmåga bilagor med underlagsmaterial till UTFÖR:s slutbetänkande SOU 1996:123 : betänkande
1996:132 Det stora och snabba greppet om LEMO-reformens metoder och resultat : bilagor med underlagsmaterial till UTFÖR:s slutbetänkande SOU 1996:123 : betänkande
1996:133 Jämställd vård olika vård på lika villkor : huvudbetänkande
1996:134 Jämställd vård möten i vården ur ett tvärvetenskapligt perspektiv : delbetänkande
1996:135 Fibromyalgi och Duchennes muskeldystrofi kunskapsläge och behov av framtida FoU : delbetänkande
1996:136 Effekter av EU:s jordbrukspolitik rapport till Kommittén för reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (ComiCAP)
1996:137 Kommunalförbund och gemensam nämnd två former för kommunal samverkan : betänkande
1996:138 Ny behörighetsreglering på hälso- och sjukvårdens område m.m. betänkande
1996:139 Skatt på avfall slutbetänkande
1996:140 KO:s biträde åt enskilda betänkande
1996:141 Vårdavgifter vid rättspsykiatrisk vård, m.m. delbetänkande
1996:142 Länsstyrelsernas roll i infrastrukturplaneringen delbetänkande
1996:143 Krock eller möte om den mångkulturella skolan : delbetänkande
1996:144 Ökad konkurrens i handeln med livsmedel betänkande
1996:145 Arbetstid längd, förläggning och inflytande : slutbetänkande
1996:145 Arbetstid längd, förläggning och inflytande. Bilagedel
1996:146 Att återerövra vardagen en antologi till delbetänkandet om egenmakt från Storstadskommittén
1996:147 Övergångsbestämmelser till miljöbalken delbetänkande
1996:148 Översyn av förvärvslagen och hyreslagen borgen och pant : slutbetänkande
1996:149 Elberedskapen författningsfrågor : slutbetänkande
1996:150 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring slutbetänkande
1996:151 Bidrag genom arbete en antologi : betänkande
1996:152 Gruvorna och framtiden slutbetänkande
1996:153 Hållbar utveckling i Sveriges skärgårdsområden betänkande
1996:154 Tre rapporter om studiecirklar betänkande
1996:155 Vattendragsutredningens förslag till vattendrag som bör skyddas enligt naturresurslagen (NRL) [Sverige]
1996:155 Omtankar om vattendrag ett nytt angreppssätt : slutbetänkande
1996:156 Bostadspolitik 2000 från produktions- till boendepolitik : slutbetänkande
1996:156 Bostadspolitik 2000 Bil.,från produktions- till boendepolitik.
1996:156 Bostadspolitik 2000 från produktions- till boendepolitik.
1996:157 Översyn av redovisningslagstiftningen slutbetänkande
1996:158 Sverige och EMU Bil. 15,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 21,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 14,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 16,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 19,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 18,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 20,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 17,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 11,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 13,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 12,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 10,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU betänkande
1996:158 Sverige och EMU Bil. 5,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 6,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 9,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 7,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 8,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 3,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 4,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 2,betänkande.
1996:158 Sverige och EMU Bil. 1,betänkande.
1996:159 Folkbildningen - en utvärdering slutbetänkande
1996:160 Bouppteckningar och arvsskatt delbetänkande
1996:161 Rätt att flytta en fråga om bemötande av äldre : delbetänkande
1996:162 På medborgarnas villkor en demokratisk infrastruktur. Bilaga
1996:162 På medborgarnas villkor en demokratisk infrastruktur : betänkande
1996:163 Behov och resurser i vården D. B,en analys. Bilagor
1996:163 Behov och resurser i vården D. A,en analys.
1996:164 Livslångt lärande i arbetslivet - steg på vägen mot ett kunskapssamhälle ett diskussionsunderlag : rapport från en expertgrupp till Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna
1996:165 Ny kurs i trafikpolitiken delbetänkande om beskattning av vägtrafiken
1996:166 Lärare för högskola i utveckling betänkande
1996:167 Gymnasieutbildning för vissa ungdomar med funktionshinder delbetänkande
1996:168 Översyn av PBL och va-lagen slutbetänkande
1996:169 Förnyelse av kommuner och landsting slutbetänkande
1996:169 Förnyelse av kommuner och landsting Bil. 2,slutbetänkande.
1996:169 Förnyelse av kommuner och landsting Bil. 5,slutbetänkande.
1996:169 Förnyelse av kommuner och landsting Bil. 4,slutbetänkande.
1996:169 Förnyelse av kommuner och landsting Bil. 3,slutbetänkande.
1996:169 Förnyelse av kommuner och landsting Bil. 1,slutbetänkande.
1996:170 Fritidsbåten och samhället slutbetänkande
1996:171 Konsekvenserna för CAP av WTO-åtagandena och en östutvidgning rapport till Kommittén om reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (KomiCAP)
1996:172 Licensavgift en principskiss : delbetänkande
1996:173 När makten gör fel den offentliga tjänstemannens ställning och ansvar : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
1996:174 Handikappinstitutet för bra hjälpmedel och ökad livskvalitet betänkande
1996:175 Styrning och samverkan delbetänkande
1996:176 Den lokala radion betänkande
1996:177 Egenmakt att återerövra vardagen : delbetänkande
1996:178 IT och miljön en samling goda exempel : delbetänkande
1996:179 Statens uppgiftsinsamling från kommuner och landsting betänkande
1996:180 Bättre grepp om bidragen ett samlat system för transfereringar till hushåll : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
1996:181 Mega-byte slutbetänkande
1996:182 Handlingsprogram för ökad sjösäkerhet betänkande
1996:183 EU, Sverige och de inre vattenvägarna betänkande
1996:184 Bättre klimat, miljö och hälsa med alternativa drivmedel betänkande. Bilagor
1996:184 Bättre klimat, miljö och hälsa med alternativa drivmedel betänkande
1996:184 Alternative fuels for a better climate, environment and improved public health summary of the report of the Alternative Fuel Committee
1996:185 Straffansvarets gränser D. 2,betänkande. Bilagor
1996:185 Straffansvarets gränser D. 1,betänkande.
1996:186 Transportinformatik för Sverige slutbetänkande
1996:186 Transportinformatik för Sverige slutbetänkande. Bilagor
1996:187 Statens ändamålsfastigheter principer för förvaltning och hyressättning : delbetänkande
1996:188 Vuxenutbildare ser på sig själva delbetänkande
1996:189 After M/S Estonia summary of the report
1996:189 Efter Estonia rapport

1997

1997:1 Den nya gymnasieskolan - steg för steg delbetänkande
1997:2 Inkomstskattelag D. 1huvudbetänkande.
1997:2 Inkomstskattelag D. 3huvudbetänkande.
1997:2 Inkomstskattelag D. 2huvudbetänkande.
1997:3 Fastighetsdataregister betänkande
1997:4 Förbättrad miljöinformation betänkande
1997:5 Aktivt lönebidrag ett effektivare stöd för arbetshandikappade : delbetänkande
1997:6 Länsstyrelsernas roll i trafik- och fordonsfrågor slutbetänkande
1997:7 Byråkratin i backspegeln femtio år av förändring på sex förvaltningsområden : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
1997:8 Röster om barns och ungdomars psykiska hälsa delbetänkande
1997:9 Flexibel förvaltning förändring och verksamhetsanpassning av statsförvaltningens struktur : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
1997:10 Ansvaret för valutapolitiken betänkande
1997:11 Skatter, miljö och sysselsättning slutbetänkande
1997:11 Skatter, miljö och sysselsättning slutbetänkande. Bilagedel : underlagsrapporter
1997:12 IT-problem inför 2000-skiftet referat och slutsatser från en hearing av IT-kommissionen den 18 december 1996 : delbetänkande
1997:13 Regionpolitik för hela Sverige betänkande
1997:13 Regionpolitik för hela Sverige Bilagedel 1betänkande. Bilagedel 1
1997:14 IT i kulturens tjänst slutbetänkande
1997:15 Det svåra samspelet resultatstyrningens framväxt och problematik : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
1997:16 Att utveckla industriforskningsinstituten slutbetänkande
1997:17 Skatter, tjänster och sysselsättning betänkande. Bilagor
1997:17 Skatter, tjänster och sysselsättning betänkande
1997:18 Granskning av granskning den statliga revisionen i Sverige och Danmark : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
1997:19 Bättre information om konsumentpriser betänkande
1997:20 Konkurrenslagen 1993-1996 betänkande
1997:21 Växa i lärande förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år : delbetänkande
1997:22 Aktiebolagets kapital delbetänkande
1997:23 Digital demokrati ett seminarium om Teknik, demokrati och delaktighet den 8 november 1996
1997:24 Välfärd i verkligheten - pengar räcker inte! underlagsrapport från Storstadskommittén
1997:25 Svensk mat - på EU-fat betänkande
1997:26 EU:s jordbrukspolitik och den globala livsmedelsförsörjningen rapport till Kommittén för reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (KomiCAP)
1997:27 Kontroll, reavinst, värdepapper delbetänkande
1997:28 I demokratins tjänst statstjänstemannens roll och vårt offentliga etos : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
1997:29 Barnpornografifrågan innehavskriminalisering m.m. : betänkande
1997:30 Europa och staten europeiseringens betydelse för svensk statsförvaltning : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
1997:31 Kristallkulan tretton röster om framtiden : delbetänkande
1997:32 Följdlagstiftning till miljöbalken delbetänkande
1997:33 Att lära över gränser en studie av OECD:s förvaltningspolitiska samarbete : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
1997:34 Övervakning av miljön betänkande
1997:35 Heading for a new transport policy final report
1997:35 Ny kurs i trafikpolitiken slutbetänkande
1997:35 Ny kurs i trafikpolitiken slutbetänkande. Bilagor
1997:36 Bekämpande av penningtvätt slutbetänkande
1997:37 Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg betänkande
1997:38 Myndighet eller marknad statsförvaltningens olika verksamhetsformer : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
1997:39 Integritet, offentlighet, informationsteknik betänkande
1997:40 Unga och arbete delbetänkande
1997:41 Staten och trossamfunden.
1997:42 Staten och trossamfunden.
1997:43 Staten och trossamfunden.
1997:44 Staten och trossamfunden.
1997:45 Staten och trossamfunden.
1997:46 Staten och trossamfunden.
1997:47 Staten och trossamfunden.
1997:48 Arbetsgivarpolitik i staten för kompetens och resultat : slutbetänkande
1997:49 Grundlagsskydd för nya medier betänkande
1997:50 Alternativa utvecklingsvägar för EU:s gemensamma jordbrukspolitik rapport till Kommittén för reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (KomiCAP)
1997:51 Brister i omsorg en fråga om bemötande av äldre : delbetänkande
1997:52 Omsorg med kunskap och inlevelse en fråga om bemötande av äldre : rapport
1997:53 Avskaffa reklamskatten! betänkande
1997:54 Ministern och makten hur fungerar ministerstyre i praktiken? : rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen
1997:55 Staten och trossamfunden.
1997:56 Folket som rådgivare och beslutsfattare betänkande
1997:56 Folket som rådgivare och beslutsfattare Bil. 2,betänkande.
1997:56 Folket som rådgivare och beslutsfattare Bil. 1,betänkande.
1997:57 I medborgarnas tjänst en samlad förvaltningspolitik för staten : slutbetänkande
1997:58 Personaluthyrning slutbetänkande
1997:59 Svenskhemmet Voksenåsens förvaltningsform betänkande
1997:60 Betal-TV inom Sveriges television delbetänkande
1997:61 Att växa bland betong & kojor.
1997:62 Rosor av betong en antologi till delbetänkandet Att växa bland betong och kojor - om barns och ungdomars uppväxtvillkor i storstädernas utsatta områden [från Storstadskommittén]
1997:63 Sverige inför epokskiftet delrapport
1997:64 Samhall en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Bilagedel
1997:64 Samhall en arbetsmarknadspolitisk åtgärd : slutbetänkande
1997:65 Polisens register slutbetänkande
1997:66 Statsskuldspolitiken betänkande
1997:67 Återkallelse av uppehållstillstånd delbetänkande
1997:68 Grannlands-TV i kabelnät betänkande
1997:69 Besparingar i stort och smått slutbetänkande
1997:70 Totalförsvaret och frivilligorganisationerna uppdrag, stöd och ersättning : slutbetänkande
1997:71 Politik för unga Bil. 2,slutbetänkande.
1997:71 Politik för unga Bil. 1,slutbetänkande.
1997:71 Politik för unga slutbetänkande
1997:72 En lag om socialförsäkringar huvudbetänkande
1997:73 Inför en svensk policy om säker elektronisk kommunikation referat från ett seminarium anordnat av IT-kommissionen, Närings- och handelsdepartementet och SEIS den 11 december 1996 : delrapport
1997:74 EU:s jordbrukspolitik, miljön och regional utveckling rapport till Kommittén för reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (KomiCAP)
1997:75 Bosättningsbegreppet skatterättsliga regler för fysiska personer : slutbetänkande
1997:76 Invandrare i vård och omsorg en fråga om bemötande av äldre : rapport till Utredningen om bemötande av äldre
1997:77 Uppföljning av inkomstskattelagen slutbetänkande
1997:78 Medelsförvaltning i kommuner och landsting
1997:79 Försäkringsmäklare en lagöversyn av Försäkringsmäklarutredningen : betänkande
1997:80 Reformerad stabsorganisation delbetänkande
1997:81 Allmännyttiga bostadsföretag slutbetänkande
1997:81 Allmännyttiga bostadsföretag slutbetänkande. Bilaga
1997:82 Lika möjligheter betänkande
1997:83 Om makt och kön i spåren av offentliga organisationers omvandling : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
1997:84 En hållbar kemikaliepolitik Bil. 2-12betänkande.
1997:84 En hållbar kemikaliepolitik betänkande
1997:84 En hållbar kemikaliepolitik Bil. 1,betänkande.
1997:84 Towards a sustainable chemicals policy English summary
1997:85 Förmån efter inkomst samordnat inkomstbegrepp för bostadsstöden och nya kvalifikationsregler för rätt till sjukpenninggrundande inkomst : betänkande
1997:86 Punktskattekontroll av alkohol, tobak och mineralolja, m.m. slutbetänkande
1997:87 Kvinnor, män och inkomster jämställdhet och oberoende : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
1997:88 Upphandling för utveckling betänkande från Teknikupphandlingsutredningen
1997:89 Handeln med skrot och begagnade varor betänkande
1997:90 Ändrad organisation för det statliga plan-, bygg- och bostadsväsendet delbetänkande
1997:91 Jaktens villkor en utredning om vissa jaktfrågor : betänkande
1997:92 Medieföretag i Sverige - ägande och strukturförändringar i press, radio och TV delbetänkande
1997:93 Hantering av fel i utjämningssystemet för kommuner och landsting delbetänkande
1997:94 Konkurrensneutralt transportbidrag betänkande
1997:95 Forum för världskultur en rapport om ett rikare kulturliv : betänkande
1997:96 Lokalförsörjning och fastighetsägande en utvärdering av statens fastighetsorganisation : slutbetänkande
1997:97 Skydd av skogsmark behov och kostnader : huvudbetänkande
1997:98 Skydd av skogsmark behov och kostnader. Bilagor
1997:99 En ny vattenadministration vatten är livet : delbetänkande
1997:100 Nya samverkansformer inom den sjöhistoriska museiverksamheten betänkande
1997:101 Behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga betänkande
1997:102 Mat & miljö
1997:103 Rapport med förslag om sändningsorter rapport från Utredningen om digital-TV
1997:104 Polis i fredens tjänst betänkande
1997:104 Police in the service of peace excerpts from the report by the Swedish Committee of Inquiry on Civilian Police in International Activities
1997:105 Agenda 21 i Sverige fem år efter Rio - resultat och framtid : slutbetänkande från Nationalkommittén för Agenda 21
1997:106 En fond för unga konstnärer delbetänkande
1997:107 Den nya gymnasieskolan - problem och möjligheter slutbetänkande
1997:108 Att lämna skolan med rak rygg om rätten till skriftspråket och om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter : slutbetänkande
1997:109 Myndighetsansvaret för transport av farligt gods delbetänkande
1997:110 Säkrare obligationer? betänkande
1997:111 Branschsanering och andra metoder mot ekobrott huvudbetänkande
1997:112 En samordnad militär skolorganisation delbetänkande
1997:113 Mot halva makten elva historiska essäer om kvinnors strategier och mäns motstånd : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
1997:114 Styrsystem och jämställdhet institutioner i förändring och könsmaktens framtid : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
1997:115 Ljusnande framtid eller ett långt farväl? den svenska välfärdsstaten i jämförande belysning : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
1997:116 Barnets bästa i främsta rummet Bil.,FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas i Sverige.
1997:116 Barnets bästa i främsta rummet FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas i Sverige : Barnkommitténs huvudbetänkande
1997:117 Nobelcenter i Stockholm ett informations- och aktivitetscentrum kring naturvetenskap, kultur och samhälle : förslag till lokalisering, finansiering och samverkansformer : betänkande
1997:118 Delade städer underlagsrapport från Storstadskommittén
1997:119 En tydligare roll för hälso- och sjukvården i folkhälsoarbetet delbetänkande
1997:120 Vuxenpedagogik i Sverige forskning, utbildning, utveckling : en kartläggning : delbetänkande
1997:121 Skolfrågor om skola i en ny tid : slutbetänkande
1997:122 Rättigheter i luftfartyg delbetänkande
1997:123 Ett effektivare näringsförbud betänkande
1997:124 IT-kommissionens hearing om den nya medie- och programvaruindustrin andrakammarsalen, riksdagen, 1997-06-16 : delbetänkande
1997:125 Ett svenskt investerarskydd betänkande
1997:126 Bilen, miljön och säkerheten delbetänkande
1997:127 Straffansvar för juridiska personer D. Bbetänkande.
1997:127 Straffansvar för juridiska personer D. Abetänkande.
1997:128 Verkställighet och kontroll i utlänningsärenden betänkande
1997:129 Kollektivtrafik i tid Bil.betänkande.
1997:129 Kollektivtrafik i tid betänkande
1997:130 Effektivare statlig inköpssamordning betänkande
1997:131 Lag om premiepension betänkande
1997:133 Antimikrobiella fodertillsatser sammandrag : betänkande
1997:134 Förtroendemannainflytande - ökad kvalitet och rättssäkerhet betänkande
1997:135 Ledare, makt och kön rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
1997:136 Kvinnors och mäns löner - varför så olika? rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
1997:137 Glastak och glasväggar? den könssegregerade arbetsmarknaden : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
1997:138 Familj, makt och jämställdhet rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
1997:139 Hemmet, barnen och makten förhandlingar om arbete och pengar i familjen : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
1997:140 Fonogramersättning slutbetänkande
1997:141 Boken i tiden betänkande
1997:142 Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader delbetänkande
1997:143 Större EU - säkrare Europa betänkande
1997:144 Försvarets fastigheter former för en kostnadseffektiv och verksamhetsinriktad förvaltning : slutbetänkande
1997:145 Förvalta med miljöansvar statsförvaltningens arbete för ekologisk hållbarhet : delbetänkande
1997:146 Grunddata - i samhällets tjänst betänkande
1997:147 Barns bilder av åldrande en fråga om bemötande av äldre : rapport
1997:148 Utbildningskanalen delbetänkande
1997:149 Miljön i ett utvidgat EU betänkande
1997:150 EU:s jordbrukspolitik och östutvidgning betänkande
1997:152 Uppehållstillstånd på grund av anknytning betänkande
1997:153 Arbetskraftens fria rörlighet - trygghet och jämställdhet betänkande
1997:153 Arbetskraftens fria rörlighet - trygghet och jämställdhet betänkande. Bilagedel
1997:154 Patienten har rätt delbetänkande
1997:155 Miljösamverkan i vattenvården slutbetänkande
1997:156 Ett större och bättre Europa? EU:s utvidgning - samhällsekonomiska effekter : slutbetänkande
1997:157 Att erövra omvärlden förslag till läroplan för förskolan : slutbetänkande
1997:158 Vuxenpedagogik i teori och praktik kunskapslyftet i fokus : en antologi från Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna
1997:159 Ett utvidgat europeiskt område med frihet, säkerhet och rättvisa betänkande
1997:160 Regionala konsekvenser av EU:s östutvidgning betänkande
1997:161 Stöd i föräldraskapet betänkande
1997:162 Medborgarskap och identitet delbetänkande
1997:163 Översvämningskatastrofen i Polen - stöd från stat och näringsliv slutrapport från Kommittén (N 1997:06) för näringslivsinsatser för Polen
1997:164 Medlingsinstitut och lönestatistik Bil. 4,delbetänkande.
1997:164 Medlingsinstitut och lönestatistik Bil. 3,delbetänkande.
1997:164 Medlingsinstitut och lönestatistik Bil. 5,delbetänkande.
1997:164 Medlingsinstitut och lönestatistik Bil. 2,delbetänkande.
1997:164 Medlingsinstitut och lönestatistik Bil. 1,delbetänkande.
1997:164 Medlingsinstitut och lönestatistik delbetänkande
1997:165 Läkemedel i priskonkurrens betänkande
1997:166 Ohälsoförsäkringen trygghet och aktivitet : betänkande
1997:167 En livsmedelsstrategi för Sverige betänkande
1997:168 Vinstutdelning i aktiebolag delbetänkande
1997:169 Försäkringsmedicinskt centrum en resurs för utredning och metodutveckling : betänkande
1997:170 Bemötandet av äldre [trygghet, självbestämmande, värdighet] : slutbetänkande
1997:171 Den svenskflaggade handelsflottans konkurrenskraft betänkande 1
1997:172 Bidrag till fri svensk TV-produktion betänkande
1997:173 Miljöhänsyn i standarder betänkande
1997:174 Räkna med mångfald! förslag till lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet m.m. : betänkande
1997:175 Förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning betänkande
1997:176 Förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder delbetänkande
1997:177 Byggkvalitet för framtiden slutbetänkande
1997:178 Enskilda näringsidkare översyn av skattereglerna : delbetänkande
1997:179 Klara spelregler en förutsättning för samverkan mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård : slutbetänkande
1997:180 Kärnavfall och beslut rapport från ett seminarium om beslutsprocessen i samband med lokalisering av ett slutförvar av använt kärnbränsle, Umeå 8-10 april 1997 : rapport från KASAM - Statens råd för kärnavfallsfrågor och Nationelle samordnaren på kärnavfallsområdet
1997:181 Redovisning och aktiekapital i euro och annan utländsk valuta delbetänkande
1997:182 En ny plan-, bygg- och bostadsforskning slutbetänkande. Bilaga med expertrapporter
1997:182 En ny plan-, bygg- och bostadsforskning slutbetänkande
1997:183 Arbete åt konstnärer betänkande
1997:184 Generella konstnärsstöd betänkande
1997:185 Nyckeln till mega-bytet slutbetänkande
1997:186 Bättre och enklare regler.
1997:187 Omsorg om anhöriga en fråga om bemötande av äldre : rapport
1997:188 Motion och idrott 1997 Idrottsutredningens intervjuundersökning : rapport till Idrottsutredningen
1997:189 Ohälsoförsäkringen övergångsbestämmelser : betänkande
1997:190 Generella konstnärsstöd Bil.,betänkande.
1997:191 Utvärdering av verksamheten vid Delegationen för utländska investeringar i Sverige - Invest in Sweden Agency rapport
1997:192 Steg mot en minoritetspolitik betänkande.
1997:193 Steg mot en minoritetspolitik betänkande.
1997:194 Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler betänkande

1998

1998:1 Omstruktureringar och beskattning slutbetänkande
1998:2 Tänder hela livet nytt ersättningssystem för vuxentandvård : betänkande
1998:3 Välfärdens genusansikte rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
1998:4 Män passar alltid? nivå- och organisationsspecifika processer med exempel från handeln : rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
1998:6 Ty makten är din- myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige : betänkande
1998:7 Översyn av rörelse- och tillsynsregler för kollektiva försäkringar betänkande
1998:8 Alkoholreklam marknadsföring av alkoholdrycker och Systembolagets produkturval : betänkande
1998:9 Integritet, effektivitet, skattebrott betänkande
1998:10 Campus för konst betänkande
1998:11 Fristående utbildningar med statlig tillsyn inom olika områden betänkande
1998:12 Självdeklaration och kontrolluppgifter förenklade förfaranden : slutbetänkande
1998:13 Säkrare kemikaliehantering slutbetänkande
1998:14 E-pengar näringsrättsliga frågor : delbetänkande
1998:15 Gröna nyckeltal indikatorer för ett ekologiskt hållbart samhälle : betänkande
1998:16 Åsikter och verklighet hur behandlas personer med funktionshinder? : undersökning och förklaringar : lättläst
1998:16 När åsikter blir handling en kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder : delbetänkande
1998:17 Samordning av digital marksänd TV slutbetänkande
1998:18 En gräns - en myndighet? slutbetänkande
1998:19 IT och regional utveckling 120 exempel från Sveriges län : rapport
1998:20 IT-kommissionens hearing om infrastrukturen för digitala medier andrakammarsalen, riksdagen 1997-10-24 : rapport
1998:21 Problem med inbäddade system inför 2000-skiftet hearing anordnad av IT-kommissionen i samverkan med Industriförbundet och Statskontoret 1997-11-14 : rapport
1998:22 Försäkringsgaranti ett garantisystem för försäkringsersättningar : betänkande
1998:22 A proposal for a Swedish insurance guarantee system summary
1998:23 Staten och exportfinansieringen betänkande från Utredningen om det statsstödda exportfinansieringssystemet m.m.
1998:24 Fiskeriadministrationen i ett EU-perspektiv översyn av fiskeriadministrationen m.m. : betänkande
1998:25 Tre städer en storstadspolitik för hela landet : slutbetänkande
1998:25 Tre städer Bil. 1en storstadspolitik för hela landet.
1998:25 Tre städer Bil. 4,en storstadspolitik för hela landet.
1998:25 Tre städer Bil. 3en storstadspolitik för hela landet.
1998:25 Tre städer Bil. 2en storstadspolitik för hela landet.
1998:26 Från hembränt till Mariakliniken fakta om ungdomar och svartsprit : rapport från OAS (Oberoende alkoholsamarbetet)
1998:27 Nya ledningsregler för bankaktiebolag och försäkringsbolag delbetänkande
1998:28 Läkemedel i vård och handel om en säker, flexibel och samordnad läkemedelsförsörjning : betänkande
1998:29 1976 års lag om immunitet och privilegier i vissa fall en översyn : betänkande
1998:30 Utlandsstyrkan betänkande
1998:31 Det gäller livet stöd och vård till barn och ungdomar med psykiska problem : slutbetänkande
1998:31 Det gäller livet Bil.,stöd och vård till barn och ungdomar med psykiska problem.
1998:32 Rättssäkerhet, vårdbehov och samhällsskydd vid psykiatrisk tvångsvård slutbetänkande
1998:33 Historia - ekonomi - forskning fem rapporter om idrott : rapporter till Idrottsutredningen
1998:34 Företagare med restarbetsförmåga betänkande
1998:35 Förordningar till miljöbalken slutbetänkande
1998:35 Förordningar till miljöbalken slutbetänkande. Bilagor
1998:36 Identifiering och identitet i digitala miljöer Identity and identification in digital environments : referat från en hearing den 12 november 1997 : delbetänkande
1998:37 Den framtida arbetsskadeförsäkringen betänkande
1998:38 Vad får vi för pengarna? resultatstyrning av statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området : betänkande
1998:39 Det finsk-svenska gränsälvssamarbetet betänkande
1998:40 Brottsoffer vad har gjorts? : vad bör göras? : betänkande
1998:41 Läkemedelsinformation för alla betänkande
1998:42 Försvarsmaktsgemensam utbildning för framtida krav slutbetänkande
1998:43 Hur skall Sverige må bättre? första steget mot nationella folkhälsomål : delbetänkande
1998:44 En samlad vapenlagstiftning slutbetänkande
1998:45 Sotning i framtiden slutbetänkande
1998:46 Om buggning och andra hemliga tvångsmedel betänkande
1998:47 Bulvaner och annat betänkande
1998:48 Tror de inte på mig? personer med funktionshinder berättar : lättläst
1998:48 Kontrollerad och ifrågasatt? intervjuer med personer med funktionshinder : rapport till Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder
1998:49 Konsekvenser av att taxfreeförsäljningen avvecklas inom EU betänkande 2 från Utredningen om sjöfartens struktur- och kapitalsituation
1998:50 De 39 stegen läkemedelsutredningar under 1900-talet och annat underlagsmaterial till Läkemedel i vård och handel, SOU 1998:28 : betänkande
1998:51 Vuxenutbildning och livslångt lärande situationen inför och under första året med kunskapslyftet : delbetänkande
1998:52 Utstationering av arbetstagare betänkande
1998:53 Ta vara på möjligheterna i Östersjöregionen betänkande
1998:54 Hur offensiv IT-användning kan skapa tillväxt för mindre företag ett rådslag anordnat av IT-kommissionen på uppdrag av Kommunikationsdepartementet, Närings- och handelsdepartementet och Industriförbundet, Rotundan, Rosenbad 1997-11-18 : delbetänkande
1998:55 Demokratins räckvidd dokumentation från ett seminarium
1998:56 Avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa och tillfälligt arbete delbetänkande
1998:57 Utvärdering av distansutbildningsprojekt med IT-stöd delbetänkande
1998:58 IT och nationalstaten fyra framtidsscenarier : delbetänkande
1998:59 Räddningstjänsten i Sverige - rädda och skydda slutbetänkande
1998:60 Kring Hallandsåsen delrapport från Tunnelkommissionen
1998:61 Livsmedelstillsyn i Sverige betänkande
1998:62 Kampanj med kunskaper och känslor om kärnavfallsomröstningen i Malå kommun 1997 : rapport från Nationelle samordnaren på kärnavfallsområdet
1998:63 En god affär i Motala journalisternas avslöjanden och läsarnas etik
1998:64 Bättre och mer tillgänglig information
1998:65 Nya tider, nya förutsättningar betänkande
1998:66 FUNKIS - funktionshindrade elever i skolan slutbetänkande
1998:67 Socialavgiftslagen slutbetänkande
1998:68 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1998rapport.
1998:69 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg betänkande
1998:70 Skolan, IT och det livslånga lärandet hearing anordnad av Utbildningsdepartementet och IT-kommissionen, Rosenbad 1997-12-04 : delbetänkande
1998:71 Den kommunala revisionen ett demokratiskt kontrollinstrument : betänkande
1998:72 Kommunala finansförbund betänkande
1998:73 Organisationer, mångfald, integration ett framtida system för statsbidrag till invandrarnas riksorganisationer m.fl. : slutbetänkande
1998:74 Styrningen av polisen betänkande
1998:75 Djurförsök betänkande
1998:76 Idrott och motion för livet statens stöd till idrottsrörelsen och friluftslivets organisationer : betänkande
1998:77 Kompetens i småföretag
1998:78 Regelförenkling för framtiden.
1998:78 Legislative simplification for the future
1998:79 IT och regional utveckling erfarenheter från tre hearingar under mars 1998 : delbetänkande
1998:80 Bostadsrättsregister delbetänkande
1998:81 Användningen av vissa statsflygplan, m.m. slutbetänkande
1998:82 Försäkringsföreningar ett reformerat regelsystem : betänkande
1998:83 På distans utbildning, undervisning och lärande
1998:84 Flexibel utbildning på distans slutbetänkande
1998:85 Att rösta med händerna om stormöten, folkomröstningar och direktdemokrati i Schweiz
1998:86 Utvecklingssamarbete på rättsområdet Östeuropa : delbetänkande
1998:87 Premiepensionsmyndigheten betänkande
1998:88 Domaren och beredningsorganisationen utbildning och arbetsfördelning : betänkande
1998:89 Greppet - att vända en regions utveckling rapport från Söderhamnskommittén
1998:90 Steget före nedslag i det lokala brottsförebyggande arbetet : rapport från Kommittén för brottsförebyggande arbete - [KBA]
1998:91 Nya grepp - kommunal förnyelse och kompetensutveckling slutbetänkande
1998:92 Goda idéer om småföretag och samverkan.
1998:93 Kapitalförsörjning till småföretag.
1998:94 Förslagskatalog.
1998:94 Småföretagsdelegationens förslag
1998:95 Förstärkt skydd av skogsmark för naturvård betänkande
1998:96 Naziguldet och Riksbanken interimrapport
1998:97 Gör barn till medborgare! om barn och demokrati under 1900-talet
1998:98 Konkurrenslagens regler om företagskoncentration betänkande. Bilagedel
1998:98 Konkurrenslagens regler om företagskoncentration betänkande
1998:99 Acceptera! betänkande från den Nationella samordningskommittén för Europaåret mot rasism
1998:100 Acceptera! Bil.,betänkande från den Nationella samordningskommittén för Europaåret mot rasism.
1998:101 Det unga medborgarskapet dokumentation från ett seminarium
1998:102 Lekmannastyre i experternas tid dokumentation från ett seminarium
1998:103 Bemäktiga individerna om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige
1998:104 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar betänkande
1998:105 Minska regleringen av kommuner och landsting betänkande
1998:106 Unga i ohälsoförsäkringen tid för aktivitet och utveckling : betänkande
1998:107 Främjandelagen en översyn : slutbetänkande
1998:108 Analysera mera betänkande
1998:109 Rättsinformation och IT rapport från två seminarier 1996 och 1998 [anordnade av IT-kommissionen och Stiftelsen för rättsinformation] : delbetänkande
1998:110 Makes arvsrätt, dödsboförvaltare och dödförklaring slutbetänkande
1998:111 E-plikt att säkra det elektroniska kulturarvet : betänkande
1998:112 Resurser på lika villkor? delbetänkande
1998:113 I god tro samhället och nyandligheten : betänkande
1998:114 Svenskan i EU hur vi kan främja kvaliteten på de svenska EU-texterna : betänkande
1998:115 Distansarbete betänkande
1998:116 Stoppreglerna betänkande
1998:118 "Sustainable Sweden" - a success story Bil.,möjligheter och hinder för en internationalisering av ett svenskt miljöanpassat näringsliv.
1998:118 "Sustainable Sweden" - a success story möjligheter och hinder för en internationalisering av ett svenskt miljöanpassat näringsliv : slutbetänkande
1998:119 Kommunal uppdragsverksamhet 1998 betänkande
1998:120 Efterlevandepension en anpassning till det reformerade ålderspensionssystemet : betänkande
1998:121 Arbetsförhållanden och attityder professionellas möte med personer med funktionshinder : rapport till Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder
1998:122 E-pengar civilrättsliga frågor m.m. : slutbetänkande
1998:123 Folkrättslig status m.m. betänkande
1998:124 Demokrati på europeisk nivå?
1998:125 Statens museer för världskultur [Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet, Folkens museum etnografiska] : [Etnografiska museet, Göteborg] : slutbetänkande
1998:126 Beskattning utan taxfree delbetänkande
1998:127 Tullagens överklaganderegler m.m. vid en omorganisation av Tullverket delbetänkande
1998:128 Forskningspolitik slutbetänkande
1998:129 Svensk sjöfartsnäring hot och möjligheter : slutbetänkande från Utredningen om sjöfartens struktur- och kapitalsituation
1998:130 Kärnavfall och säkerhet rapport från ett seminarium om säkerhetsanalys av slutförvaring av använt kärnbränsle, [Nyköping 11-13 november 1997] : rapport från KASAM - Statens råd för kärnavfallsfrågor
1998:131 CSN - en myndighet i ständig förändring slutbetänkande
1998:132 En granskning av Estoniakatastrofen och dess följder delrapport
1998:133 God etik på nätet hearing anordnad av IT-kommissionen i samarbete med Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling ... : riksdagens andrakammarsal : delbetänkande från IT-kommissionen
1998:134 Läsarna och demokratin ett brev till det läsande Sverige
1998:135 Domstolsorganisationen sammanställning av grundmaterial från 1995 års domstolskommitté
1998:136 Redovisning och aktiekapital i euro slutbetänkande
1998:137 Miljö i grund och botten erfarenheter från Hallandsåsen : slutrapport från Tunnelkommissionen
1998:138 Kvinnor, män och funktionshinder rapport till Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder
1998:139 En särskild utsatthet om personer med funktionshinder från andra länder : rapport till Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder
1998:140 Effektivitet och kvalitet i tvångsvården fortsatt utveckling av Statens institutionsstyrelse (SiS) : slutbetänkande
1998:141 Medling och lönebildning slutbetänkande
1998:141 Medling och lönebildning slutbetänkande. Bilagor
1998:142 Ny svensk filmpolitik betänkande från Filmutredningen
1998:143 Ett tryggare Sverige ett gemensamt system för mobil kommunikation : betänkande
1998:144 Automatspel delbetänkande
1998:145 EU - ett demokratiprojekt? dokumentation från ett seminarium
1998:146 Lobbning
1998:147 Effektivare hantering av EU:s direktstöd till jordbruket betänkande
1998:148 Rikstrafiken vissa principfrågor : delbetänkande
1998:149 Att bilda försäkringskassa i Västra Götaland slutbetänkande
1998:150 Utvidgat balanskrav - omfattande verksamhet i kommunala företag betänkande
1998:151 Kostnadsutjämning för kommuner och landsting en översyn av statsbidrags- och utjämningssystemet. Bilaga
1998:151 Kostnadsutjämning för kommuner och landsting en översyn av statsbidrags- och utjämningssystemet : betänkande
1998:152 Vindkraften en ren energikälla tar plats : lägesrapport december 1998 från Vindkraftsutredningen
1998:153 Hur skall man finansiera välfärden i det globaliserade IT-samhället? ett samtal om IT-utveckling och offentlig ekonomi anordnat av IT-kommissionen och ESO : Rotundan, Rosenbad : delbetänkande från IT-kommissionen
1998:154 OAS i framtiden betänkande
1998:155 Lokala demokratiexperiment exempel och analyser
1998:156 Alkoholpolitikens medel införsel av och partihandel med spritdrycker, vin och starköl : delbetänkande
1998:157 Biogas som fordonsbränsle betänkandet
1998:158 Att komma åt oljeutsläppen betänkande
1998:159 Kassaservice betänkande
1998:160 Reglering och tillsyn av banker och kreditmarknadsföretag delbetänkande
1998:161 På marginalen en intervjubok från Socialtjänstutredningen
1998:162 Vägtrafikregistrering betänkande
1998:163 Bildandet av Skåne läns allmänna försäkringskassa betänkande
1998:164 Allas frihet demokratin möter marknaden : tre ronder
1998:165 Validering av utländsk yrkeskompetens slutbetänkande
1998:166 Regional frihet och statligt ansvar en principiell diskussion : delbetänkande
1998:168 I skärningspunkten landshövdingarna och den centrala och regionala samordningen : rapport till Den parlamentariska regionkommittén (PARK)
1998:169 Miljöstyrande vägavgifter i tätort ett förslag till lagstiftning : betänkande
1998:170 Gröna nyckeltal för en ekologiskt hållbar utveckling betänkade

1999

1999:1 Nya förmånsrättsregler D. 2,huvudbetänkande. Bilagor
1999:1 Nya förmånsrättsregler D. 1,huvudbetänkande.
1999:2 Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975 ekonomisk ersättning : delbetänkande
1999:3 Yrkesfiskets konkurrenssituation betänkande
1999:4 God sed i forskningen slutbetänkande
1999:5 Effektiva värme- och miljölösningar delbetänkande
1999:6 Effektivare totalförsvarsstöd i Östersjöområdet betänkande
1999:7 Märk väl! [om märkning av varor vi köper nästan varje dag] : lättläst
1999:7 Märk väl! betänkande
1999:8 Invandrarskap och medborgarskap dokumentation från ett seminarium
1999:9 Att slakta ett får i Guds namn om religionsfrihet och demokrati
1999:10 Demokratins förgörare
1999:11 Bör demokratin avnationaliseras?
1999:12 Elektronisk demokrati
1999:13 Etik och demokratisk statskonst.
1999:14 Den framtida kommersiella lokalradion betänkande
1999:15 Nytt system för prövning av hyres- och arrendemål delbetänkande
1999:16 Ökad rättssäkerhet i asylärenden slutbetänkande
1999:17 Garantipension och bosättningstillägg för personer födda år 1937 eller tidigare betänkande
1999:18 Frågor till det industriella samhället slutbetänkande
1999:19 Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv ändringar i varumärkeslagen : delbetänkande
1999:20 Sverige och judarnas tillgångar Bil.slutrapport.
1999:20 Sverige och judarnas tillgångar slutrapport
1999:21 Lindqvists nia nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder : slutbetänkande
1999:22 Den skyddade provinsen en essä om demokratins värde och värdighet
1999:23 Utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet förslag till inriktning av nya mål 3 inom EG:s strukturfonder : betänkande
1999:24 EG:s strukturstöd ny organisation för de geografiskt avgränsade strukturfondsprogrammen : betänkande
1999:25 Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige frågan om Sveriges anslutning till ILO:s konvention nr 169 : betänkande
1999:26 Införsel av beskattade varor delbetänkande
1999:27 DELTA utredningen om deltidsarbete, tillfälliga jobb och arbetslöshetsersättning : betänkande
1999:28 Kontantmetod för småföretagare delbetänkande
1999:29 Internationell konflikthantering att förbereda sig tillsammans : betänkande
1999:30 Yttrandefriheten och konkurrensen förslag till mediekoncentrationslag m.m. : betänkande
1999:31 Tillsyn över advokater m.m. betänkande
1999:32 Utvecklingssamarbete på rättsområdet slutbetänkande
1999:33 Bo tryggt - betala rätt särskilda boendeformer för äldre samt avgifter för äldre- och handikappomsorg : betänkande
1999:34 Svenskt medborgarskap slutbetänkande
1999:35 Fastighetsmäklarnämnden effektivare tillsyn : betänkande
1999:36 Likvidation av aktiebolag delbetänkande
1999:37 Underrättelsetjänsten en översyn : betänkande
1999:38 Följdleveranser i samband med export av krigsmateriel betänkande
1999:39 Vuxenutbildning för alla? andra året med kunskapslyftet : delbetänkande
1999:40 Demokratin i den offentliga sektorns förändring dokumentation från ett seminarium
1999:41 Bevara dokumentärfilmens kulturarv åtgärdsförslag samt förslag till ett centrum för dokumentärfilm och en filmvårdscentral : betänkande
1999:42 Ny luftfartslag slutbetänkande
1999:43 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet betänkande
1999:44 Öppen elmarknad delbetänkande
1999:45 Slutförvaring av kärnavfall kommunerna och platsvalsprocessen : rapport från Nationelle samordnaren på kärnavfallsområdet [(M 1996:C)]
1999:46 Ökade socialbidrag en studie om inkomster och socialbidrag åren 1990 till 1996 : delbetänkande
1999:47 Mervärdesskatt frivillig skattskyldighet : betänkande
1999:48 Lära av Estonia den andra delrapporten och slutredovisning
1999:49 Invandrare som företagare för lika möjligheter och ökad tillväxt : betänkande
1999:50 Skyddsjakt på varg delbetänkande
1999:51 Smittskydd, samhälle och individ D. B,betänkande. [Bilagor]
1999:51 Smittskydd, samhälle och individ D. Abetänkande.
1999:52 Inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer betänkande
1999:53 Ekonomisk brottslighet och sekretess betänkande
1999:54 En ny tullag slutbetänkande
1999:55 Konvergens och förändring samordning av lagstiftningen för medie- och telesektorerna : slutbetänkande
1999:56 Globaliseringen och demokratin dokumentation från ett seminarium
1999:57 Rikstrafiken en ny myndighet : slutbetänkande
1999:58 Löser juridiken demokratins problem?
1999:59 Begränsad fastighetsskatt delbetänkande
1999:60 Kundvänligare taxi betänkande
1999:61 Brottsförebyggande arbete i landets kommuner slutrapport från Kommittén för brottsförebyggande arbete (KBA)
1999:62 Bilen, miljön och säkerheten slutbetänkande
1999:63 Att lära och leda en lärarutbildning för samverkan och utveckling : Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande
1999:64 Representativ demokrati
1999:65 Barnombudsmannen företrädare för barn och ungdomar : betänkande
1999:66 God vård på lika villkor? Bil. 1,om statens styrning av hälso- och sjukvården.
1999:66 God vård på lika villkor? Bil. 2-6,om statens styrning av hälso- och sjukvården.
1999:66 God vård på lika villkor? om statens styrning av hälso- och sjukvården : slutbetänkande från Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation - [HSU 2000]
1999:67 Kärnavfall metod - plats - miljökonsekvens : KASAMs yttrande över SKBs FUD-program 98
1999:68 Brandkatastrofen i Göteborg drabbade, medier, myndigheter : betänkande
1999:69 Individen och arbetslivet perspektiv på det samtida arbetslivet kring sekelskiftet 2000 : slutbetänkande från Arbetslivsdelegationen
1999:70 Gentekniknämnden delbetänkande från Bioteknikkommittén
1999:71 Oseriösa bostadsförmedlare delbetänkande från Boendesociala beredningen
1999:72 Boendesociala effekter av konkurser och rekonstruktioner bostadsrättsföreningar och egnahem : delbetänkande från Boendesociala beredningen
1999:73 Handikappombudsmannens framtida förutsättningar och arbetsuppgifter betänkande
1999:74 Demokratin och det gemensamma bästa
1999:75 Rätt plats för vindkraften D. 2,slutbetänkande. Bilagor
1999:75 Rätt plats för vindkraften D. 1slutbetänkande.
1999:76 Maktdelning
1999:77 Demokrati och medborgarskap
1999:78 Jordbruk och miljönytta nytt miljöprogram för jordbruket : betänkande
1999:79 Källskatt på utdelning och royalty till begränsat skattskyldiga betänkande
1999:80 Demokratiopinioner
1999:81 Förhandlingsersättning till hyresgästorganisation delbetänkande
1999:82 Vårdslös kreditgivning samt sekretess i banker m.m. delbetänkande
1999:84 Civilsamhället
1999:85 Bredband för tillväxt i hela landet närings-, regional- och välfärdspolitiska aspekter på IT-infrastrukturen : betänkande från IT-infrastrukturutredningen
1999:86 PC:n är död - länge leve PC:n! nya möjligheter för Sverige : en rapport från hearingen "Efter PC:n" anordnad av IT-kommissionen i juni 1999 : delbetänkande från IT-kommissionen
1999:87 Vagnbolag för järnvägen betänkande
1999:88 Brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme Granskningskommissionens betänkande
1999:89 Statsbidrag till handikapporganisationer betänkande
1999:90 Narkotikastatistik om samhällets behov av information om narkotikautveckling : delbetänkande från Narkotikakommissionen
1999:91 En översyn av jämställdhetslagen betänkande
1999:92 Premiär för personval forskningsrapporter
1999:93 Det unga folkstyret
1999:94 Förmåner och ökade levnadskostnader slutbetänkande
1999:95 Småskalig elproduktion samt mätning och debitering av elförbrukning slutbetänkande
1999:96 Statistikreformen Appendix,utvärdering och förslag till utveckling.
1999:96 Statistikreformen utvärdering och förslag till utveckling : betänkande från Utredning[en] om utvärdering av statistikreformen
1999:97 Socialtjänst i utveckling D. B,slutbetänkande. Bilagor
1999:97 Socialtjänst i utveckling D. Aslutbetänkande.
1999:98 Likvärdiga villkor? slutbetänkande
1999:99 Översyn av Stiftelsen för internationell rapportering av läkemedelsbiverkningar betänkande
1999:100 Bibeln texterna.
1999:100 Bibeln texterna.
1999:100 Bibeln 2texterna.
1999:100 Bibeln 1texterna.
1999:101 Olydiga medborgare? om flyktinggömmare och djurrättsaktivister
1999:102 Ansvarsfördelning för internationella program på utbildnings- och ungdomsområdet slutbetänkande
1999:103 Regionreform på försök första stegen mot en ny regional samhällsorganisation : rapport från Jörgen Johansson till Den parlamentariska regionkommittén (PARK)
1999:104 Nya samboregler betänkande
1999:105 Skatt, tull, exekution normer för behandling av personuppgifter : betänkande
1999:106 Konsumenterna och IT en utredning om datorer, handel och marknadsföring : betänkande
1999:107 Nya mål 3 för utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet betänkande
1999:108 Handläggning av ungdomsmål en utvärdering av 1995 års ungdomsmålsreform : betänkande
1999:109 Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten betänkande
1999:110 Ledande forskning - för säkerhets skull betänkande
1999:111 Att söka kostnadseffektiva lösningar inom klimatområdet rapport
1999:112 Civilsamhället som demokratins arena
1999:113 Medborgarnas erfarenheter
1999:114 Mat som medicin betänkande
1999:115 Handel med gas i konkurrens slutbetänkande
1999:116 Den regionala samhällsorganisationen i vissa europeiska stater rapport till Den parlamentariska regionkommittén (PARK)
1999:117 IT i demokratins tjänst
1999:118 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken utvärdering av försöksverksamheten : betänkande
1999:119 Utvärderingen av KY delbetänkande
1999:120 Från en art till en annan transplantation från djur till människa : betänkande
1999:121 Avkorporativisering och lobbyism konturerna till en ny politisk modell : en bok från PISA-projektet
1999:122 KY - Kvalificerad yrkesutbildning slutbetänkande
1999:123 Mötesplats för form och design delbetänkande från Form- och designutredningen
1999:124 Konsumentprisindex betänkande
1999:125 Näringslivsutveckling i Östersjöregionen slutbetänkande från Kommittén för ekonomiskt samarbete i Östersjöregionen
1999:126 Politikens medialisering
1999:127 Gröna nyckeltal följ den ekologiska omställningen : betänkande från Miljövårdsberedningen
1999:128 Ja till fyrverkerier - men med färre skador betänkande
1999:129 Demokratins estetik
1999:130 Demokratins trotjänare lokalt partiarbete förr och nu
1999:131 Marknaden som politisk aktör politik och finansmarknad i 1990-talets Sverige
1999:132 Valdeltagande i förändring
1999:133 Kommunkontosystemet och rättvisan momsen, kommunerna och konkurrensen : slutbetänkande
1999:134 Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige [en rapport från hearingen "Kommunikation till alla - alltid" anordnad av IT-kommissionen i augusti 1999] : delbetänkande från IT-kommissionen
1999:135 Stöd till Örebro universitet och Södertörns högskola rapport från Kommittén för stöd till Örebro universitet och Södertörns högskola för bättring av ledning, kontroll och ekonomiadministrativa funktioner
1999:136 Personval 1998 en utvärdering av personvalsreformen : delbetänkande
1999:137 Hälsa på lika villkor andra steget mot nationella folkhälsomål : delbetänkande
1999:138 Från callcenter till kontaktcenter trender, möjligheter och problem : rapport från IT-kommissionen
1999:139 Effektivare offentlig upphandling för fortsatt välfärd, trygghet och tillväxt : delbetänkande
1999:140 Ett nytt resegarantisystem betänkande
1999:141 Från Kunskapslyftet till en strategi för livslångt lärande ett perspektiv på svensk vuxenutbildningspolitik : rapport från Kunskapslyftskommittén
1999:142 Miljöbalksutbildningen dokumentation, utvärdering och förslag : betänkande
1999:143 Rapport om förskrivningsregler förtydligande om gällande regler för att ett läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånen : rapport från Utredningen om läkemedelsförmånen (ULF)
1999:144 Demokrati på remiss
1999:145 Nordisk miljömärkning det statliga engagemanget : delbetänkande